Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2012 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 23/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2012

Năm 2011, Thành phố và cả nước đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đã tác động nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Ban thường vụ Thành ủy, phong trào thi đua yêu nước thành phố đã khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua ở mỗi tập thể, cá nhân, công chức, viên chức Nhà nước, công nhân, người lao động và nhân dân thành phố, tạo được động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy, cổ vũ, động viên thi đua lập được nhiều thành tích xuất sắc. Lãnh đạo các ngành các cấp đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng mô hình, sáng kiến, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; công tác khen thưởng, tôn vinh các danh hiệu được tiến hành kịp thời, do đó đã tạo được động lực mới cho các tập thể, cá nhân tiếp tục cống hiến tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011, góp phần kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Tuy nhiên, phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và đơn vị cơ sở còn những hạn chế, thiếu sót nhất định, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là: Nội dung tiêu chí thi đua còn chung chung, chưa rõ ràng, chưa gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” chưa được chú trọng thường xuyên; công tác khen thưởng chưa kịp thời, có nơi chưa bảo đảm chất lượng trong khen thưởng, tình trạng khen cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, người lao động gián tiếp còn chiếm tỷ lệ cao hơn so với người lao động trực tiếp, nên chưa tạo được động lực và sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực và đời sống xã hội, có nơi chưa quan tâm đến công tác truyên truyền, vận động để động viên, khích lệ các đối tượng tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua.

Để phát huy kết quả của phong trào thi đua năm 2011 và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Tổng công ty, Công ty và các đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Kết luận số 83-KL/TW ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Công văn số 153-CV/TU ngày 09 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận 83-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) tìm hiểu, nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

2. Tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012”, “Xây dựng nông thôn mới”, tiết kiệm điện, nước, gắn với phong trào vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, để phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao trong học tập, sản xuất - kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường; đặc biệt triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá của thành phố theo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

3. Các cụm, khối thi đua tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, điển hình tiên tiến để giao lưu, trao đổi, thảo luận và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đơn vị, tạo cho phong trào thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua ngày càng mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thành phố nhằm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2012, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt hiệu quả, nhất là vấn đề quản lý đầu tư, sắp xếp doanh nghiệp, quản lý tài chính ngân hàng…

5. Công tác xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội; chú trọng công tác phát hiện, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, ở các xã ngoại thành và người lao động trực tiếp; chấm dứt tình trạng khen thưởng tràn lan và không đúng thành tích, đối tượng theo quy định.

6. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác tham mưu đề xuất của tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tổng Công ty, Công ty và các đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua tại đơn vị mình trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái lao động sản xuất của các đối tượng tham gia thi đua.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “3 tương trợ, 3 tiết kiệm”, phong trào thi đua do các đoàn thể phát động đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

c) Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) triển khai, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Thành phố trong việc tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012, giúp Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Thành phố thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước của thành phố năm 2012; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành, đoàn thể thành phố, cơ quan báo, đài thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức thích hợp khác. Hàng quý có báo cáo kết quả phong trào thi đua và khen thưởng cho Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Tổng Công ty, Công ty và các đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2012 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.467
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122