Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 04/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Văn phòng giúp việc BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Để cuộc Tổng điều tra tiến hành đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức;

- Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra Trung ương.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điu tra, đặc biệt là bước phỏng vn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...) ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang Thông tin điện tử của cuộc Tổng điều tra.

b) Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do BCĐ Tổng điều tra Trung ương cung cấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng điều tra theo quy định; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, BCĐ cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra.

2. Sở Xây dựng phối hợp Cục Thống kê xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra theo đúng phương án của BCĐ Tổng điều tra Trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học của cuộc Tổng điều tra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác tuyên truyền trong sut thời gian diễn ra cuộc Tổng điều tra.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong cuộc Tổng điều tra, đặc biệt là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, làm việc với Cục Thống kê, cân đối ngân sách, tham mưu, đề xuất cụ thể UBND tỉnh hỗ trợ BCĐ, Văn phòng BCĐ Tổng điều tra tỉnh theo quy định.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm.

7. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Cục Thống kê trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Cục Thống kê có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo phương án của BCĐ Trung ương quy định.

Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp, làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra.

- Thành lập BCĐ và Văn phòng giúp việc BCĐ Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch chỉ đạo của BCD Tổng điều tra cấp tỉnh.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê địa bàn điều tra và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

10. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (thông qua Cục Thống kê - Cơ quan Thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh) để được chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW (Tổng Cục Thống kê);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- BCĐ cấp tỉnh (QĐ số 2653/QĐ-UBND);
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- BCĐ cấp huyện (UBND cấp huyện);

- Lưu: VT, ckbich, “HT”.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


386

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87