Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 22/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đây là cuộc Tổng điều tra với quy mô lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước, với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang các nội dung trong Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (sau đây gọi là Tổng điều tra) để các cấp, các ngành và người dân nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra.

2. Cục Thống kê tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan triển khai công tác chuẩn bị liên quan đến cuộc Tổng điều tra; xây dựng kế hoạch, văn bản, hướng dẫn,... triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất và theo đúng phương án, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí Tổng điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành phương án và các quy định liên quan đến cuộc Tổng điều tra; tổ chức nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra theo đúng phương án, hướng của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các hội, đoàn thể cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài trong tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện các hoạt động tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, truyền thông trên địa bàn tỉnh thông suốt trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra.

4. Công an tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh có kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trong phạm vi tỉnh.

5. Các đối tượng được điều tra theo quy định của phương án Tổng điều tra trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác, kịp thời cho điều tra viên.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn theo đúng phương án, quy trình hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch, hướng dẫn thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh nhằm đạt mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thực hiện tại địa phương theo quy định; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện cuộc Tổng điều tra.

- Huy động, tuyển chọn lực lượng có trình độ, chuyên môn, nhiệt tình, đảm bảo sức khỏe,... đáp ứng điều kiện cần thiết để tham gia cuộc Tổng điều tra; xác định địa giới hành chính và phân định rõ địa bàn điều tra, không để xảy ra tình trạng trùng lặp, bỏ sót địa bàn, đối tượng điều tra.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các đối tượng được điều tra hiểu, tự giác cung cấp đy đủ, chính xác các thông tin, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thu thập thông tin, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.

- Thực hiện đúng kế hoạch, hướng dẫn và tiến độ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, đảm bảo chất lượng điều tra, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương. Sau khi kết thúc thu thập thông tin, tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về cấp trên đúng theo quy định.

7. Giao Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ TĐTTW - Tổng cục Thống kê;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- BCĐ TĐT t
nh;
- Các đoàn thể cấp tỉnh (Vic);
- Các sở, ban, ngành tỉnh (Vic);
- UBND huyện, thành phố (Vic);
- Đài PT-TH C
à Mau, Báo Cà Mau (Vic);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Vic);
- LĐVP UBND tỉnh (Vic);
- Phòng TH (Đa-Vic);
- Lưu: VT. Tr 03/10.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


469

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209