Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 26/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Cà Mau, ngày 26 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

Ngày 16/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đtriển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên, góp phần chấn chỉnh, ngăn ngừa tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em và tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; nhất là Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, các văn bản về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện cao điểm trong đợt tháng Hành động vì trẻ em và Tết Trung thu hàng năm.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, bức xúc trong thực tế về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức lớp tập hun, bi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo kế hoạch. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp, ngành, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Củng cố và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em; đồng thời tích cực vận động các tổ chức kinh tế, đoàn thể, gia đình và người dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, thân thiện, không có bạo hành; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa tai nạn thương tích, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường, có các biện pháp phòng ngừa để không xảy ra tình trạng bạo lực học đường ở bên trong và bên ngoài nhà trường.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh vấn đề vi phạm đạo đức nhà giáo; đề nghị giáo viên không được có bất kỳ hành vi bạo hành nào đối với trẻ; nếu phát hiện cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không đủ tiêu chuẩn thì kiên quyết không cho hoạt động; đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn cũng như những hành vi ngược đãi khi chăm sóc trẻ em của các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập.

4. Sở Y tế

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh ưu tiên việc tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Nâng cao năng lực, kỹ năng cho nhân viên y tế trong thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

5. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tui vị thành niên; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em (nếu có).

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hướng dẫn gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao ý thức, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

7. Sở Ni v

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau hướng dẫn thực hiện việc kiện toàn lực lượng đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và cộng tác viên ở các cấp đảm bảo đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo đúng quy định của Nhà nước.

9. Các cơ quan truyền thông

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh

Tăng cường công tác giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em; tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tham gia công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau

Tiếp tục triển khai lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cùng với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội thuộc địa bàn quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Chỉ thị này. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT: TU, HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh (phối hợp);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP.Cà Mau;
- Các Cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VXT;
- Lưu: VT. Tr 04/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89