Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/2013/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 12/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 23/2012/TT-BCA NGÀY 27/4/2012 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”

Ngày 27/4/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư số: 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”. Đây là văn bản pháp quy về quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự để thực hiện Chỉ thị số: 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư số: 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an, góp phần từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện Thông tư số: 23/2012/TT-BCA cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số: 56-KH/TU ngày 05/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số: 226/KH-UBND ngày 12/07/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số: 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, phát động, tổ chức cho từng hộ gia đình ký cam kết, các khu dân cư (thôn, khu phố), xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” từng năm.

2. Việc tổ chức quán triệt, học tập, phát động các nội dung nêu trên ở các ngành, các địa phương phải kết hợp nhiều hình thức: hội nghị cán bộ; họp dân ở thôn, khu phố; sinh hoạt hội viên, đoàn viên ở các đoàn thể, nhà trường; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống truyền thanh ở cơ sở; đồng thời chú ý gắn kết nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác ở các ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm.

Đầu quý I hàng năm, UBND các địa phương, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành hướng dẫn cơ sở đăng ký (thôn, khu phố đăng ký theo tiêu chí của thôn, khu phố; xã, phường, thị trấn đăng ký theo tiêu chí của xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp đăng ký theo tiêu chí của cơ quan, doanh nghiệp; nhà trường đăng ký theo tiêu chí của nhà trường) và gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp (theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền xét duyệt, công nhận được quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số: 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an) để theo dõi. Cuối năm tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại làm cơ sở để tổ chức tổng kết phong trào và xét công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, đồng thời đề xuất khen thưởng cho những đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Kết quả thực hiện Thông tư số: 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an là một trong những nội dung của báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của các ngành, các cấp.

3. Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp nghiên cứu bổ sung Quy chế làm việc và chương trình hoạt động; đưa việc triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Thông tư số: 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an và xem xét, đề xuất công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” là một nội dung hoạt động quan trọng, thường xuyên của Ban Chỉ đạo; đồng thời quan tâm giáo dục, động viên các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng thực hiện, tạo thành phong trào thi đua phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” giữa các gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch liên tịch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở các khu dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và gương mẫu trong việc cam kết thi đua xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

5. Giao Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Thông tư số: 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an và Chỉ thị này để các địa phương, các ngành triển khai thực hiện được thống nhất, đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị này; đồng thời hướng dẫn địa phương, cơ sở trong việc kiểm tra, đánh giá, phân loại và đề xuất công nhân đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đúng trình tự, thẩm quyền quy định.

6. Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành trong tháng 4/2013. Báo cáo kết quả triển khai và báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm gắn với báo cáo kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ về Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

7. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2013/CT-UBND ngày 12/03/2013 triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA về khu dân cư cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.671

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!