Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2011/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ V về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Việc thực hiện kế hoạch năm 2011 có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năng 2011 của Chính phủ, Thông báo số 01-KL/TU ngày 08 tháng 12 năm 2010 kết luận Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa V và Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV (kỳ họp thứ 15), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 như sau:

I. Về phát triển kinh tế:

1. Về phát triển công nghiệp:

a) Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức thực hiện các giải pháp đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân tỉnh thông qua để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất; đôn đốc các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã thành lập.

b) Sở Công thương chủ trì làm việc với Tập đoàn Điện lực để kiến nghị tính toán kế hoạch và chỉ tiêu cấp điện phù hợp nhu cầu sử dụng của tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch cung cấp điện đảm bảo phục vụ sản xuất.

c) Các sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và các đơn vị có liên quan khác khi xúc tiến đầu tư cần quán triệt chủ trương: chỉ thu hút đầu tư vào trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, đất đai, năng lượng, nước và thân thiện với môi trường, có tính lan toả, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và các hoạt động dịch vụ... để tạo sự chuyển dịch mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang mô hình phát triển theo chiều sâu.

2. Về phát triển thương mại - dịch vụ:

a) Sở Công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giá cả thị trường, đảm bảo bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; tham mưu các giải pháp hỗ trợ các nhu cầu hợp lý của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.

b) Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cảng biển, cảng thủy nội địa đã khởi công xây dựng; đồng thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để phát huy năng lực các cảng đã hoàn thành đưa vào hoạt động có hiệu quả; triển khai lập quy hoạch phát triển dịch vụ hậu cần cảng để đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án vào lĩnh vực này.

c) Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách, bình ổn giá dịch vụ du lịch, thúc đẩy dịch vụ du lịch phát triển.

3. Về phát triển nông nghiệp - nông thôn:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nhiệm vụ:

- Triển khai các dự án xây dựng hệ thống thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương; tăng cường công tác quản lý nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi, duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình thủy lợi, bảo đảm đủ nước tưới cho các vụ sản xuất.

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm - long móng, heo tai xanh; xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong quý I/2011 trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua để tổ chức thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, trồng bổ sung và chăm sóc nâng cao chất lượng rừng.

- Tổ chức tuyên truyền các quy định về khai thác thủy sản, chính sách của nhà nước về khuyến khích hỗ trợ khai thác hải sản xa bờ; hoàn thành quy hoạch và chuẩn bị đầu tư khu chế biến hải sản tập trung để khởi công xây dựng vào năm 2012.

b) Ủy ban nhân dân các huyện: Châu Đức, Đất Đỏ, Long Điền, Tân Thành, Xuyên Mộc và thị xã Bà Rịa triển khai chương trình đầu tư cho 06 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ kế hoạch đã được thông qua. Triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

4. Về đầu tư phát triển:

a) Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, các hội, đoàn thể triển khai giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc. Đối với nguồn vốn xây dựng cơ bản ngân sách cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bố trí vốn theo nguyên tắc đã được Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: không được dàn trải, ưu tiên trả nợ cho các công trình đã hoàn thành, các công trình chuyển tiếp, còn lại mới bố trí cho các công trình khởi công mới và chuẩn bị đầu tư, trong các công trình khởi công mới, ưu tiên bố trí cho các công trình trọng điểm, y tế, giáo dục, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan:

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư sau khi đăng ký đầu tư đối với các dự án bên ngoài các khu công nghiệp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ cam kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án chậm triển khai, sau khi đã được tỉnh đáp ứng đủ các điều kiện.

- Hoàn thành quy định về tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư và giám sát việc triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh trong quý I/2011.

- Rà soát, đánh giá hiệu qủa kinh tế - xã hội các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong quý II/2011.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan, xây dựng kế hoạch về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với diện tích đất phải thu hồi để giao mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với tiến độ cụ thể của các dự án trên địa bàn và tổ chức thực hiện để sớm giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai đối với các dự án trên địa bàn địa phương.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng quy trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao hoặc cho thuê đất…theo hướng một đầu mối, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và công bố trong quý I/2011.

- Tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất đai đã giao cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, đề xuất thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai: sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả; đất không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép.

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ trong quý I/2011.

- Xây dựng quy trình khảo sát giá đất, trình cho cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong quý I/2011.

e) Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất tăng cường nhân lực của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng tại các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ chức bộ máy khảo sát giá đất, định giá đất phù hợp với giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

g) Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp thực hiện các dự án đúng tiến độ đã đăng ký; trong phạm vi chức năng, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, xử lý thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án chậm triển khai, không có khả năng thực hiện.

h) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Rà soát đề án tái định cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, đề xuất bổ sung, chỉnh sửa nếu cần thiết;

- Đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển quỹ nhà ở xã hội tỉnh và Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở.

II. Về phát triển văn hoá - xã hội:

1. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác truyền thông, vận động thực hiện các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; chủ động và thực hiện thường xuyên việc phòng chống dịch bệnh; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ trì thực hiện, đồng thời đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị y tế, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; tổ chức thực hiện tốt chương trình đào tạo y bác sĩ, tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ đại học, chuẩn bị kịp thời và đầy đủ nhân lực cho các bệnh viện mới; đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng quá tải hiện nay tại các bệnh viện tỉnh, xây dựng và trình phê duyệt đề án tăng giường bệnh cho bệnh viện Bà Rịa; tiếp tục thực hiện đề án củng cố bệnh viện tuyến huyện.

2. Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc lập quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục, đặc biệt là hệ thống giáo dục mầm non ở khu vực nông thôn.

3. Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch chủ trì:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng; đề xuất phương án tổ chức khai hội văn hóa - du dịch, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

- Chủ trì thực hiện, đồng thời đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất ngành văn hóa, thể dục thể thao để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cấp tỉnh và từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá cấp huyện và cơ sở; hoàn thành công trình Đền thờ Côn Đảo; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao.

4. Về thực hiện chương trình giảm nghèo và các chính sách xã hội, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội chủ trì:

- Tổ chức chương trình đào tạo ngành nghề theo địa chỉ, đáp ứng kịp thời số lượng, chất lượng lao động cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, ưu tiên giải quyết việc làm cho người bị mất việc làm.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện Đề án giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo chuẩn nghèo mới của tỉnh và của quốc gia.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn thể và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối với người có công, hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc, các đối tượng bảo trợ xã hội.

III. Về môi trường:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm các cơ sở chế biến hải sản còn gây ô nhiễm tại Tân Hải và 02 cơ sở theo Quyết định 64/QĐ-TTg. Giám sát khắc phục ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp Ngãi Giao. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp cả trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở kinh doanh du lịch, các dự án cảng. Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản.

- Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải Tóc Tiên, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động các nhà máy xử lý chất thải. Đề xuất các giải pháp để sớm đưa vào hoạt động nhà máy xử lý rác thải Tân Thành và chuẩn bị triển khai các nhà máy xử lý rác tại Đất Đỏ và Côn Đảo. Hoàn chỉnh và trình phê duyệt kế hoạch hành động về ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp đôn đốc nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac, khu công nghiệp Cái Mép và khu công nghiệp Phú Mỹ II đầu tư các khu xử lý nước thải tập trung trong các khu công nghiệp theo quy định; xem xét đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, mà không có biện pháp khắc phục.

3. Sở Y tế triển khai thực hiện hoàn thành hệ thống xử lý chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải cho các trung tâm y tế và các bệnh viện trong tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường phối hợp với các địa phương và các doanh nghiệp cấp nước triển khai thực hiện các giải pháp đưa tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 100%.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và các huyện chấn chỉnh công tác quản lý đô thị, đảm bảo yêu cầu xanh, sạch, đẹp, trật tự.

IV. Về quốc phòng - an ninh:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2011 đạt 100% chỉ tiêu giao quân; tổ chức giáo dục quốc phòng cho các đối tượng.

2. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, xử lý kịp thời các loại tội phạm. Tiếp tục thực hiện các đề án giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông, bảo đảm giữ ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội và công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

3. Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chủ động trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại các cửa khẩu cảng biển và tham gia đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.

4. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

V. Về cải cách hành chính:

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ trong năm 2011 và giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và mô hình một cửa liên thông tại 100% xã, phường, thị trấn.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai hệ thống đăng ký kinh doanh qua mạng; đề xuất các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

4. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất việc tăng cường nhân lực cho văn phòng một cửa liên thông phụ trách lĩnh vực đất đai.

VI. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, thanh tra, khiếu nại, tố cáo:

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng từ 2011 - 2016;

2. Thanh tra Nhà nước tỉnh chủ trì:

- Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thu chi ngân sách và mua sắm tài sản công;

- Giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài;

- Đề xuất giải pháp củng cố, hoàn thiện bộ máy hệ thống tổ chức tiếp công dân, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân tại cơ sở.

VII. Một số nhiệm vụ khác:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V về phát triển kinh tế - xã hội.

b) Xây dựng kế hoạch và nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V thông qua tại kỳ họp giữa năm 2011.

2. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham gia thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Các sở, ngành, các hội, đoàn thể của tình chuẩn bị tốt phương án chuyển trụ sở sang thị xã Bà Rịa, bảo đảm ổn định công việc.

4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu lập phương án xử lý quỹ nhà, đất của các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể cấp tỉnh tại Vũng Tàu sau khi chuyển sang thị xã Bà Rịa.

VIII. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; bảo đảm thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2011.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, hàng quý và sơ kết 6 tháng, 9 tháng, tổng kết cả năm. Thời hạn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất là ngày 15 hàng tháng, tháng cuối quý, cuối năm.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2011/CT-UBND về ̀một số biện pháp chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày 27/01/2011 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!