Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 18/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2016

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

Dự báo năm 2016, tình hình kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với mục tiêu nhiệm vụ chung được xác định là: “Tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, triển khai thực hiện tốt các khâu đột phá, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng lợi thế, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội”. Với tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là các cấp, các ngành) tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt sâu kỹ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 17/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 2747/CTr-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

2. Căn cứ Kết luận số 02-KL/TU ngày 20/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIII, Nghị quyết số 92/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể; trên cơ sở đó tổ chức phát động các đợt thi đua yêu nước cho phù hợp, thiết thực và gắn với từng sự kiện, đăng ký thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức và trước thời hạn tất cả các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao, tạo tiêu đề cho những năm tiếp theo (thực hiện xong trước ngày 30/3/2016) và gửi báo cáo kết quả đăng ký thi đua về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

3. Tập trung lãnh đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp một cách sâu rộng, thường xuyên liên tục và cụ thể với phương châm Thi đua phải toàn diện, sâu sát, cụ thể, chuyển mạnh về cơ sở”; từng cơ quan, đơn vị, địa phương chọn và đăng ký triển khai thực hiện một công trình hoặc việc làm cụ thể có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra trong năm 2016. Đồng thời qua đó tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức giao lưu gặp gỡ, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trước hết tập trung hỗ trợ, giúp đỡ cho 10 xã đăng ký hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới năm 2016; đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã còn lại trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

5. Chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong toàn tỉnh theo luật định.

6. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu xây dựng nội dung, kế hoạch và tổ chức phát động thi đua một cách cụ thể, thiết thực, có biện pháp, giải pháp thực hiện đạt hiệu quả. Cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng đơn vị, địa phương để tổ chức phát động thi đua đạt hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và kết quả khen thưởng của từng đơn vị, địa phương.

Các ngành, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tổ chức phát động phong trào thi đua. Thường xuyên duy trì chế độ kiểm tra, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua và thực hiện các chế độ chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật. Phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới; tổ chức tuyên truyền học tập và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của những điển hình tiên tiến.

7. Củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động hiệu quả của các cụm, khối thi đua; sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua, khen thưởng của từng cơ quan, đơn vị và địa phương phù hợp với các quy định hiện hành. Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Xét sáng kiến các ngành, các cấp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế.

8. Các cơ quan thông tin, truyền thông, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Dành thời lượng thích hợp để mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, đặc biệt trong phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo trong hệ thống phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại địa phương.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi và chỉ đạo kịp thời./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


360
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.121.255