Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2010/CT-UBND về nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2010 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 03/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2010/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

Năm 2009, công tác quốc phòng quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thực hiện chặt chẽ và đạt kết quả tốt, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được tiến hành sâu rộng, đồng bộ. Hoàn thành tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Đã tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng gắn với sơ kết Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới từ tỉnh, huyện, xã đạt kết quả tốt. Thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân luôn được củng cố và tăng cường. Lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh luôn đoàn kết, nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; mối quan hệ giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân ngày càng được gắn bó. Đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm 2010, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, là năm các địa phương tổ chức Đại hội Đảng, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; ở trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, kích động, xuyên tạc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng; kích động gây rối chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/7/2006 của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (giai đoạn 2006 - 2010) và tổ chức triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa ph­ương năm 2010; Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa ph­ương; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khoá IX) về chiến l­ược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đã đ­ược xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, Nghị quyết của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2010. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới. Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Luật Quốc phòng, Luật Dân Quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên và các Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng - an ninh, động viên quốc phòng, xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

2. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa ngành quân sự và công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tăng c­ường chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của dân quân tự vệ trong phối hợp với lực lượng công an và các lực l­ượng khác. Chủ động xử lý có hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức bảo vệ an toàn Đại hội Đảng và các ngày lễ lớn trong năm.

3. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân làm nghĩa vụ dân quân tự vệ; công tác tuyển sinh, tuyển quân bảo đảm đủ chỉ tiêu, gắn với lựa chọn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên trong thanh niên, sinh viên nhập ngũ để tạo nguồn cán bộ cơ sở.

4. Cơ quan th­ường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp phối hợp với các ban ngành, tham m­ưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp kiện toàn, bổ sung các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh và bổ sung quy chế của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh các cấp. Xây dựng kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010. Rà soát các đối tượng trong diện phải bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh để có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 2009/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010).

5. Các địa ph­ương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho các cấp trên kiểm tra, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với các địa phương, đơn vị thuộc quyền và đơn vị trung ương đóng trên địa bàn. Trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quốc phòng năm 2010 đối với các địa ph­ương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội có hiệu quả; tiếp tục rà soát và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Chính phủ.

7. Việc bảo đảm ngân sách chi cho công tác quốc phòng thực hiện theo Luật Ngân sách, Nghị định số10/2004/NĐ-CP ngày 07/1/2004 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà n­ước đối với một số hoạt động trong lĩnh vực Quốc phòng, an ninh; Luật Dân quân Tự vệ, Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, Nghị định 116 /2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh. Các cấp, các ngành, các địa ph­ương trong phạm vi trách nhiệm của mình chỉ đạo chặt chẽ và bảo đảm nguồn ngân sách chi cho hoạt động công tác quốc phòng ở cấp, ngành, địa ph­ương của mình đủ để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm chi đúng mục đích, nội dung, đối t­ượng, nguyên tắc, chú ý tới các xã trọng điểm vùng sâu, vùng xa.

8. Giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

9. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- Cục DQTV – Bộ Quốc phòng;
- Website Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bắc Kạn;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban. Ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2010/CT-UBND về nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2010 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.388
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78