Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 02/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 20/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/CT-UBND

Cần Giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2012

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2012. Để phát huy kết quả của từng phong trào thi đua năm 2011 và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Công văn số 153-CV/TU ngày 09 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện kết luận 83-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tìm hiểu, nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; làm cho mọi người, trước hết là cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức đúng vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Thi đua - Khen thưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay là động lực to lớn để phát huy sức mạnh tổng hợp, sự năng động sáng tạo, cống hiến quên mình của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển huyện ngày càng văn minh hiện đại.

2. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiệu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng đến việc thực hiện chủ đề năm 2012 của thành phố “Năm an toàn giao thông”, “xây dựng nông thôn mới”, phát triển cơ sở hạ tầng, tiết kiệm điện, nước; phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những yêu cầu bứt thiết hiện nay về phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn giao thông, môi trường đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

3. Các cụm, khối thi đua tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, điển hình tiên tiến để giao lưu, trao đổi, thảo luận và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đơn vị, tạo cho phong trào thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua ngày càng mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

Mỗi cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần xây dựng và lựa chọn mô hình, sáng kiến, điển hình tiên tiến tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền và nhân rộng ở cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự lan tỏa rộng rãi, cuốn hút được nhiều người tham gia thi đua, học tập cho phong trào thi đua ngày càng phát triển bền vững và rộng khắp.

4. Nội dung phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải gắn kết với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Đồng thời phong trào thi đua phải gắn kết với các cuộc vận động lớn của Trung ương, Thành phố và Huyện phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi liên tục trong các cấp, các ngành và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là tăng cường công tác phát hiện, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, ở những địa bàn trọng điểm; chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng. Quản lý chặt chẽ việc khen thưởng trong sơ kết, tổng kết, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, cào bằng. Cấp ủy, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc đề nghị các hình thức khen bậc cao; phấn đấu giải quyết dứt điểm các tồn đọng về khen thưởng thành tích kháng chiến.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn hiên nay.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn huyện.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “03 tương trợ - 03 tiết kiệm”, phong trào thi đua “xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Năm trật tự an toàn giao thông”, các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố và Huyện phát động góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

c) Phòng Nội vụ huyện theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, có nhiệm vụ phối hợp với thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đăng ký danh hiệu thi đua, tổ chức tham gia các phong trào do Thành phố và Huyện phát động. Đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012; tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện thẩm định thành tích để xem xét, biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước của thành phố và huyện; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa huyện, Đài Truyền thanh huyện thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác.

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân huyện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70