Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND-VP về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Số hiệu: 02/2009/CT-UBND-VP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Tấn
Ngày ban hành: 25/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/CT-UBND-VP

Củ Chi, ngày 25 tháng 3 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2009

Trong năm 2008, huyện Củ Chi đã tập trung huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2006 - 2010). Phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy ở mỗi cá nhân, mỗi tập thể và đông đảo nhân dân huyện Củ Chi tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tất cả vì sự nghiệp xây dựng quê hương Củ Chi anh hùng, văn minh, hiện đại.

Năm 2009 là năm kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, thành phố Hồ chí Minh và huyện Củ Chi không tránh những hệ quả do tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa. Mặc dù huyện Củ Chi có những thuận lợi về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, bước đầu thành phố kiềm chế được lạm phát, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là xuất khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thiên tai, dịch bệnh có khả năng bùng phát cùng những tác động của sự biến đổi khí hậu toàn cầu tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Một số lĩnh vực xã hội còn bất cập; tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông; các công trình hạ tầng kỹ thuật chậm tiến độ; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt mục tiêu đề ra… là những yếu tố bất lợi đến việc phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong năm 2009.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước của thành phố và yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; ngăn chặn suy giảm kinh tế; ổn định kinh tế - xã hội, ngăn chặn lạm phát; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, triển khai mạnh mẽ các hoạt động xã hội hóa trên các lĩnh vực; tăng cường hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức phát động các phòng trào thi đua trong năm 2009 để thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau đây:

I. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện; trên cơ sở xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, để góp phần thực hiện hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 của huyện, tạo đà thực hiện hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu 5 năm (2006 - 2010) mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 18,76%. Trong đó mức tăng trưởng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 20,76%, thương mại - dịch vụ 18,89% và nông - lâm nghiệp - thủy sản 5,44%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 468,499 tỷ đồng. Tổng kinh phí đầu tư đạt khoảng 3.002 tỷ đồng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng giai đoạn 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện đồng bộ 9 nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp triển khai cuộc vận động trong năm 2009 với chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Chú trọng phát huy vai trò và nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tăng cường các hoạt động nghiên cứu, học tập, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, biến nhận thức thành hành động cụ thể, tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, đề ra các nội dung và giải pháp cụ thể, thiết thực; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2008, đồng thời tăng cường các giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đưa công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước. Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào thực hiện các quy trình thủ tục hành chính có liên quan đến công dân và tổ chức với phương châm “Tạo điều kiện tốt nhất để mọi người dân và tổ chức được thụ hưởng dịch vụ hành chính công một cách đúng luật, đúng hẹn, dễ dàng và thuận tiện” đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của huyện.

5. Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Thuế thu nhập cá nhân đến các tổ chức, cá nhân; đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời tăng cường sự giám sát của các cơ quan chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

6. Giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phòng trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm phấn đấu giảm các vụ trọng án, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo đảm tốt vệ sinh môi trường.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, xây dựng và phát động phong trào thi đua yêu nước với phương châm: phong trào thi đua yêu nước phải gắn với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh và thật sự là nhân tố quyết định trong sự lãnh đạo thực hiện các phong trào yêu nước. Đặc biệt là phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân, lấy lực lượng quần chúng nhận thức và hưởng ứng tham gia phong trào một cách tự nguyện, tự giác và hiệu quả.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua với những nội dung thiết thực, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu và lĩnh vực yếu kém; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đã ký kết giao ước thi đua năm 2009. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm từ thực tiễn các phong trào thi đua, trên cơ sở đó làm tốt việc phổ biến tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình để học tập, nhân rộng, tạo động lực lan tỏa thành các phong trào hành động cách mạng trong cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang và tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

3. Phòng Nội vụ, Thường trực thi đua khen thưởng huyện, phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện trong việc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2009, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện biểu dương khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có kế hoạch phát triển và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào ở cơ sở, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước của huyện năm 2009.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn các ngành liên quan có kế hoạch quán triệt trong toàn thể hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động, tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức; tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, phong trào thi đua yêu nước của huyện đã đề ra, để phong trào thi đua yêu nước đạt được hiệu quả thiết thực, thật sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng; góp phần cùng huyện, thành phố và cả nước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2006 - 2010).

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện để phục vụ kịp thời cho việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2009/CT-UBND-VP về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.584
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102