Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2001/CT-TCBĐ Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 04/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2001/CT-TCBĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

" VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2001"

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 03 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng, trong những năm gần đây, công tác thi đua khen thưởng của Ngành đã thu được nhiều thành tích đáng khích lệ, đã tổ chức thành công Đại hội thi đua các cấp và Đại hội thi đua toàn Ngành, biểu dương khen thưởng các danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cơ sở", " Chiến sỹ thi đua ngành Bưu điện", "Chiến sỹ thi đua toàn quốc", " Anh hùng Lao động" cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của Ngành. Phong trào thi đua thực sự đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên của Ngành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch tăng tốc độ phát triển, hiện đại hoá, tiếp tục ổn định và phát triển Ngành. Tuy vậy, để ngang tầm với sự phát triển của Ngành, công tác thi đua khen thưởng vẫn còn những tồn tại, thiếu sót cần nhanh chóng khắc phục.

Để động viên toàn Ngành phát huy nội lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình công tác năm 2001, năm đầu tiên cả nước thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, năm Ngành ta đẩy mạnh hội nhập và phát triển. Tổng cục trưởng Chỉ thị Thủ trưởng các cấp, các đơn vị trong toàn Ngành phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn và các tổ chức quần chúng, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, liên tục phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị hướng vào các mục tiêu, nội dung sau:

1- Nghiên cứu, vận dụng và có kế hoạch cụ thể triển khai Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tiếp tục hoàn thiện các đề án, chiến lược, các cơ chế chính sách để phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng nhằm tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia theo hướng hiện đại, đồng bộ, đa dịch vụ, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về bưu chính, viễn thông, tin học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng trong điều kiện hội nhập và phát triển của đất nước.

2- Đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, đổi mới tổ chức quản lý, đổi mới sản xuất kinh doanh và phục vụ, mạnh dạn phân cấp và mở rộng

1-Quyền hạch toán kinh doanh cho cơ sở, giảm đơn vị hạch toán phụ thuộc, đẩy mạnh cổ phần hoá; chuẩn bị tốt các tiền đề để tách Bưu chính và Viễn thông, bóc tách kinh doanh với hoạt động công ích nhằm từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo thế chủ động để thực hiện thắng lợi lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tin học, đồng thời đảm bảo phục vụ tốt các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

3- Cùng với việc phát triển và hiện đại hoá mạng lưới dịch vụ bưu chính viễn thông, Internet, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; hoàn thiện và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngành; đưa công tác giáo dục truyền thống của Ngành trở thành công việc thường xuyên của mọi cấp, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trong toàn Ngành.

4- Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động thông qua việc ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động do Ngành phát động; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới.

5- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhằm động viên người lao động ở mọi cương vị tích cực tham gia phong trào thi đua; tổ chức bộ máy làm công tác thi đua năng động, sâu sát cơ sở, sâu sát phong trào.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung trên, các đơn vị trong toàn Ngành cần chú trọng các biện pháp:

1- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, làm cho mỗi cán bộ công nhân viên của Ngành nhận thức đầy đủ những thuận lợi và những thách thức của hội nhập và cạnh tranh, từ đó tự giác tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm trước Ngành.

2- Tăng cường vai trò trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, của Thủ trưởng chuyên môn, thực hiện sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa Đảng, chuyên môn, công đoàn và các tổ chức quần chúng trong cơ quan đơn vị.

3- Khơi dậy và phát huy tinh thần tận tuỵ, sáng tạo, ý thức làm chủ tập thể, tinh thần đoàn kết nhất trí của các đơn vị cơ sở và mỗi cán bộ công nhân viên.

4- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về

công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, liên tục, rộng khắp với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực; tổ chức giao ước thi đua giữa cá nhân với cá nhân, giữa tập thể với tập thể. Tiến hành công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích; chú trọng việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời phổ biến đến mỗi cán bộ công nhân viên; tổ chức triển khai phong trào thi đua trong cơ quan đơn vị mình; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục.

 

 

Nơi nhận
- Các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Công đoàn BĐVN;
- Tổng C.Ty BCVT
và các đơn vị thành viên;
- C.Ty Viettel, Saigon Postel;
- Hội đồng TĐKTTW;
- Viện TĐKT Nhà nước;
- Lưu VP,TCCB
.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN 
Mai Liêm Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2001/CT-TCBĐ về công tác thi đua khen thưởng ngày 04/01/2001 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.833

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!