Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-CTUBND năm 2017 thực hiện nghiêm quy định về quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 01/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 08/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC LỄ HỘI, LỄ KỶ NIỆM

Những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong tỉnh từng bước đi vào nền nếp. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân; giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh người có công với quê hương, đất nước; đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh về cơ bản đã được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị xã hội của cả nước và của tỉnh.

Tuy nhiên, việc tổ chức các lễ hội trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Lễ hội được tổ chức còn thiếu tính sáng tạo, hấp dẫn; gây quá tải ở một số điểm di tích hoặc nơi tổ chức lễ hội. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn có những bất cập. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội có lúc, có nơi chưa tốt. Tình trạng đốt hàng mã tràn lan, đặt tiền lễ không đúng quy định vẫn tồn tại; vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, ảnh hưởng không tốt mỹ quan nơi thờ tự, xâm hại di tích, công trình tín ngưỡng. Công tác tổ chức lễ hội tại một số địa phương, di tích có biểu hiện phô trương với nhiều nghi thức rườm rà, có xu hướng thương mại hóa. Một số cơ quan còn buông lỏng quản lý, để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật lao động, tham gia lễ hội trong giờ làm việc.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ kỷ niệm của một số ngành, đơn vị, địa phương còn chưa sát với sự chỉ đạo được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài với các biểu hiện như: Tăng tần xuất lễ kỷ niệm, vượt quy mô, cấp độ, thời gian tổ chức, việc tổ chức hoạt động phụ trợ có biểu hiện phô trương, lãng phí.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; các công điện, văn bản liên quan của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương; các Quyết định của UBND tỉnh: Số 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Công văn số 2870/UBND-KGVX ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017.

b) Chỉ đạo, tổ chức lễ hội, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả nhất.

c) Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp: Thành viên Ban tổ chức lễ hội; thành phần được cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội mời; được người có thẩm quyền giao thực thi nhiệm vụ).

d) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cơ quan, đơn vị, nhân viên thuộc quyền quản lý vi phạm quy định quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định trong tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, việc cấp phép tổ chức lễ hội; không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân ái của dân tộc trong lễ hội.

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố:

- Rà soát, điều chỉnh (hoặc kiến nghị điều chỉnh) kế hoạch tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, theo đúng quy định của Nhà nước;

- Tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quán triệt đồng bộ đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao thẩm quyền, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các nội dung trong Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

- Tiếp tục rà soát, di rời các linh vật ngoại lai tại các đền, chùa, khu di tích thuộc địa bàn quản lý nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để người dân và du khách thập phương không hiểu sai lệch các giá trị văn hóa truyền thống.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc việc kiện toàn các ban quản lý di tích ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ trong và ngoài các khu di tích, khu vực tổ chức lễ hội.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; biểu dương các tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội; kịp thời phê phán, phản ánh mặt trái, mặt tiêu cực hoặc những hành vi vi phạm để cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết, xử lý theo quy định.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì việc quản lý, sử dụng và lưu thông đồng tiền Việt Nam có mệnh giá nhỏ đúng mục đích, văn minh, tiết kiệm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đổi tiền chênh lệch trái quy định tại các khu vực có tổ chức lễ hội hoặc các khu di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; các ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội trên địa bàn có phương án tổ chức, bố trí khu vực dịch vụ bảo đảm thuận tiện, phù hợp với không gian tổ chức lễ hội; tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ du khách; không bày bán các đồ chơi có tính bạo lực.

b) Chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra bảo đảm thực hiện các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

7. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-CTUBND năm 2017 thực hiện nghiêm quy định về quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


764

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246