Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 05/BC-UBND kết quả công tác gia đình năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 05/BC-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BC-UBND

Long An, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định vcông tác gia đình; công văn số 5137/BVHTTDL-GĐ ngày 15/12/2015 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch vviệc hướng dẫn công tác gia đình năm 2016; UBND tỉnh Long An báo cáo kết quả công tác gia đình năm 2016 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác gia đình năm 2017 như sau:

I. KT QUẢ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2016

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo t chc thực hiện công tác gia đình

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác gia đình, UBND tỉnh Long An đã ban hành các văn bản:

Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 11/01/2016 về kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 25/2/2016 về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.

Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Long An.

Công văn số 1619/UBND-VX ngày 11/5/2016 về việc tổ chức Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm.

Kế hoạch số 3670/KH-UBND ngày 15/9/2016 về việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Chỉ đạo các ngành thành viên Ban Ch đạo Công tác gia đình tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn t chức thực hiện công tác gia đình

Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh) đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tchức thực hiện công tác gia đình (đính kèm phụ lục văn bản).

Đa số các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tnh xây dựng kế hoạch hoặc ban hành văn bản hướng dẫn lồng ghép nội dung công tác gia đình vào kế hoạch chung của ngành; báo cáo kết quả công tác gia đình theo quy định (đính kèm phụ lục các văn bản của các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo).

3. Kết quả các hoạt động

a) Tập huấn, củng cố t chức bộ máy làm công tác gia đình:

Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện (15/15 huyện, thị xã, thành ph) và cp xã (192 xã, phường, thị trấn).

Toàn tỉnh hiện có: 03 công chức làm công tác gia đình cấp tỉnh; 31 công chức làm công tác gia đình cấp huyện; 192/192 xã, phường, thị trấn có công chức văn hóa - xã hội kiêm nhiệm công tác gia đình và 3.500 cộng tác viên dân s- gia đình và Trẻ em tham gia công tác gia đình tại p, khu ph. Nhìn chung đội ngũ công chức làm công tác gia đình cấp tỉnh và cấp huyện n định, năng lực chuyên môn khá tốt; cp xã và trưởng p tham gia công tác gia đình cơ bản đạt yêu cầu.

Tchức 05 lp tập huấn "Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình", có 363 đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác gia đình của 15 huyện, thị xã, thành phố và 192 xã, phường, thị trn dự. Nội dung tập hun: Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đi bổ sung năm 2014, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 ca Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chng tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, Thông tư s12/2013/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2013 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định chi tiết hoạt động htrợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng; Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19/6/2015 về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê tng hp áp dụng đối với cơ quan quản lý về văn hóa, gia đình và thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nội dung trọng tâm công tác gia đình năm 2016...

b) Kết qu các hoạt động truyền thông giáo dục:

Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hp, tạo sự chuyn biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của nhân dân đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình; giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sng, cách ứng xử tt đẹp trong gia đình, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Kết quả các hoạt động:

Tchức Hội thi gia đình văn hóa tỉnh Long An lần thứ VII - năm 2016 vi ba phần dự thi: Biu diễn trang phục truyền thống, biu diễn năng khiếu và phần thi kiến thức về gia đình. Có 38 gia đình gồm 114 thành viên chồng - vợ - con tham gia dự thi. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng 03 bằng khen và tiền thưởng 4.500.000đ cho 03 tập thể đạt giải thưởng toàn đoàn (giải nhất, huyện Đức Hòa; giải nhì, Công an tỉnh và giải ba, thành phố Tân An), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 24 giấy khen và tiền thưởng 9.000.000đ cho các đơn vị và gia đình đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích các phần thi.

Tổ chức 5 lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đ, cụ th: 02 lớp tập hun nhân rộng mô hình "Củng cố gia đình văn hóa"; 03 lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam".

Hỗ trợ kinh phí 40.000.000đ cho 4 đơn vị: Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chng bạo lực gia đình (10.000.000đ/đơn vị).

Xây dựng 05 pa nô tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại 05 huyện: Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Châu Thành, Thủ Thừa và Tân Trụ.

c) Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030:

- Ban Chđạo Công tác gia đình tỉnh tiếp tục tchức thực hiện:

+ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch trin khai thực hiện "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trên địa bàn tỉnh Long An. Tnh chọn 03 huyện: Cn Đước, Đức Hòa và Tân Thạnh làm điểm triển khai thực hiện, cấp huyện chọn 30 xã và mỗi xã chọn 01 ấp, khu phố làm điểm triển khai thực hiện.

+ Quyết định s 3079/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các Đán, chương trình thuộc Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Chiến lược) trên địa bàn tỉnh Long An. Trong đó có 02 đề án và 01 chương trình hành động. Mỗi đán, chương trình, cấp tỉnh chọn 03 huyện làm điểm, cấp huyện chọn từ 1 đến 3 xã làm đim.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo 137/192 xã, phường, thị trấn làm đim triển khai thực hiện Chiến lược và các Đán, chương trình thuộc Chiến lược, cụ th:

+ 30 xã, phường, thị trấn làm điểm triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

+ 35 xã, phường, thị trấn làm điểm triển khai Đán kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020.

+ 35 xã, phường, thị trấn làm đim triển khai Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và htrợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.

+ 37 xã, phường đim triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược và các đán, chương trình thuộc chiến lược bản đạt yêu cầu.

d) Công tác phòng, chống bạo lực gia đình:

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh có 192/192 xã, phường, thị trn triển khai thực hiện công tác phòng, chng bạo lực gia đình, 683 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (4.494 thành viên), 714 Câu lạc bộ gia đình phát triển bn vững (10.636 thành viên), 980 địa chỉ tin cậy tại cộng đng.

Cấp phát 2.726 sổ ghi chép thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016 - 2020; đĩa CD "tuyên truyền phòng chng bạo lực gia đình" và sách "Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay" ca Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch cho địa phương, sở.

Tchức thực hiện tháng hành động "Phòng, chống bạo lực gia đình" từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016 trong phạm vi toàn tỉnh đạt kết quả khá tốt.

Công tác phi hợp truyền thông, giáo dục và vận động cộng đồng dân cư tham gia phòng, chống bạo lực gia đình từng bước đã đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua nhiều hoạt động phong phú góp phần giảm 32 vụ bạo lực gia đình so với năm 2015 (năm 2016 là 68 vụ, năm 2015 là 100 vụ).

đ) Mô hình Củng cố gia đình văn hóa:

Hướng dẫn duy trì nâng cao chất lượng hoạt động hình "Cng cố gia đình văn hóa" tại các xã điểm: Mỹ Lệ (Cần Đước), Phước Tân Hưng (Châu Thành), Bình Tân (thị xã Kiến Tường), Phước Vĩnh Tây (Cần Giuộc), Nhựt Chánh (Bến Lức), Tuyên Bình (Vĩnh Hưng), Tân Thành (Thủ Thừa), xã Nhơn Hòa (Tân Thạnh); tchức tập huấn hướng dẫn nhân rộng thêm 02 xã mới là Hưng Điền A (huyện Vĩnh Hưng) và Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa) với 63 đại biu tham dự, góp phần nâng cao chất lượng gia đình văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh đạt 97,6 % hộ gia đình đạt chun gia đình văn hóa, tăng 1.5 % so với năm 2015.

e) Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam":

Hướng dẫn duy trì nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện Đ án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam" tại các xã đim của tỉnh: Tân Lân (Cần Đước), Tân Lập (Tân Thạnh), Mỹ Lạc (ThThừa), Hưng Thạnh (Tân Hưng), Mỹ Thạnh Bắc (Đức Huệ), Long Khê (Cần Đước), Tân Đông (Thạnh Hóa), Bình Hòa Trung (Mộc Hóa) và thị trấn Đức Hòa (Đức Hòa), Long Phụng (Cần Giuộc), Thuận Mỹ (Châu Thành) và Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường); nhân rộng thêm 03 xã điểm mới: Lương Hòa (huyện Bến Lức), xã Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ), xã Thủy Tây (huyện Thạnh Hóa) có 108 đại biểu tham dự. Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp, tạo sự chuyn biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ca các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sng, cách ứng xử tt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tố m của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng p tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

g) Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tnh Long An:

Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh đã ban hành kế hoạch số 3670/KH-BCĐ ngày 16/9/2016 về việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An (gọi tắt là Chương trình). Đa số các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình.

S Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều hoạt động cụ thnhư: Biên tập, in ấn 1.260 cuốn tài liệu hướng dẫn những nội dung về giáo dục đời sng gia đình cp cho địa phương, cơ sở làm công tác tuyên truyền; lng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình trong các hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Ban Chđạo Công tác gia đình các huyện, thị xã, thành phđã ban hành các văn bản (Kế hoạch, báo cáo) thực hiện Chương trình; chọn 20/192 xã, phường, thị trấn làm đim triển khai thực hiện, cụ th: Thị trấn Đông Thành, xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ), xã Bình Hòa Trung, xã Bình Phong Thạnh (huyện Mộc Hóa), thị trấn Thủ Thừa, xã Long Thuận (huyện Thủ Thừa), thị trấn Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng), xã Thuận Bình, xã Tân Hiệp, xã Thuận An, xã Tân Đông (huyện Thạnh Hóa), thị trấn Bến Lức, xã Thạnh Đức, xã Nht Chánh, xã Mỹ Yên, xã Phước Lợi (huyện Bến Lức), thị trấn Tân Trụ (huyện Tân Trụ), Phường 6 và xã Hướng Thọ Phú (thành phố Tân An). Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các huyện Bến Lức, Vĩnh Hưng, Đức Huệ... là những đơn vị tiêu biu tchức nhiều hoạt động thực hiện Chương trình.

4. Nhận xét, đánh giá

UBND tỉnh Long An chđạo các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác gia đình theo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRNG TÂM CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017

1. Những nhiệm vụ trọng tâm

a) Tchức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

b) Tiếp tục quán triệt thực hiện công văn số 1754-CV/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác gia đình, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác gia đình; Công văn 1619/UBND-VX ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh về việc tchức thực hiện Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm.

c) Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, cụ thể:

- Quyết định 778/QĐ-UBND ngày 01/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án, chương trình thuộc Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Long An.

d) Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp, Bộ Chhuy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An gắn với chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 của ngành, ca đơn vị.

đ) Tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình cho cán bộ tham gia công tác gia đình các cấp; xây dựng các panô, biên soạn tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình cấp cho địa phương, cơ sở.

e) Tchức các hoạt động hưởng ứng ngày Quc tế hạnh phúc (20/3), tchức họp mặt Gia đình văn hóa tiêu biu tỉnh Long An lần thứ I nhân kỷ niệm 16 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Giao Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2017 tặng Giấy khen cho tất cả các gia đình văn hóa tiêu biu trên từng lĩnh vực về dự họp mặt.

g) Triển khai thực hiện Quy chế phi hp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch. Tiếp tc đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đng giới trong gia đình.

h) Tiếp tục thực hiện Đ án "Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020"; mô hình "Củng cố gia đình văn hóa".

i) Thực hiện thu thập dữ liệu, ghi chép thông tin, tng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình; Thông tư 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19/6/2015 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch Quy định Chế độ báo cáo thống kê tng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình, Thdục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

k) Tăng cường hoạt động kim tra, giám sát liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Tổ chức thực hiện

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Giao Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch chủ trì, phối hp các sngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố triển khai hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2017.

b) Các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tnh:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng sở ngành, xây dựng kế hoạch phối hợp tchức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2017.

c) UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An:

- Xây dựng kế hoạch và tchức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2017 gắn vi kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội của địa phương.

- B trí ngân sách chi cho công tác gia đình theo đúng quy định của pháp luật vngân sách Nhà nước; kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện theo Hướng dẫn s1192/HD-STC ngày 24/4/2014 của Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí chi các hoạt động qun lý công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại các khu dân cư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2017.

Đnghị các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phTân An xây dựng kế hoạch công tác gia đình năm 2017 (trước ngày 25/01/2017), báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm (trước ngày 10/6/2017) và cả năm (trước ngày 02/12/2017) gửi Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch để tng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VH, TT và DL (Vụ Gia đình);
-TT. TU, TT. HĐND tnh;
- CT, PCT. UBND tnh (Lê Tấn Dũng);
- Các ngành thành viên BCĐ Công tác gia đình tnh;
- Bộ Ch huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 05/BC-UBND kết quả công tác gia đình năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.684

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36