Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/QĐ-TCTHADS năm 2015 về Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Số hiệu: 74/QĐ-TCTHADS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Hoàng Sỹ Thành
Ngày ban hành: 27/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-TCTHADS

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP, KÉO DÀI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị quyết 72/NQ-CP ngày 03/10/2014 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài (có Danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài kèm theo).

Điều 2. Giao Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục xây dựng Kế hoạch để tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị. Đối với những vụ việc đã có đủ điều kiện giải quyết thì phải xây dựng Kế hoạch chi tiết riêng cho từng vụ việc để chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp Vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để phối hợp);
- Thanh tra Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Cục Bồi thường nhà nước (để phối hợp);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để thực hiện);
- Trang TTĐT THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, GQKNTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP, KÉO DÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TCTHADS ngày 27/01/2015
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Kế hoạch trọng tâm của Bộ Tư pháp về công tác thi hành án dân sự. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, đặc biệt đối với những vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài của toàn hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung kiểm tra, rà soát, tổng hợp, phấn đấu chỉ đạo giải quyết cơ bản dứt điểm 100% các vụ việc thuộc diện án trọng điểm phức tạp, kéo dài; hạn chế tối đa phát sinh mới loại việc trên, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

1.2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc giải quyết và chỉ đạo giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

2. Yêu cầu

2.1. Kế hoạch phải khả thi, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. Nội dung Kế hoạch cần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

2.1. Trong quá trình triển khai có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan, UBND các cấp, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

II. NỘI DUNG

1. Trách nhiệm của Tổng cục

1.1. Chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lập danh sách các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài

- Kết quả thực hiện: Văn bản chỉ đạo của Tổng cục đối với các 63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2015.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Vụ Nghiệp vụ 1.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và các đơn vị có liên quan.

1.2. Tổ chức rà soát, lập danh sách, xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự thuộc diện án trọng điểm phức tạp, kéo dài thuộc trách nhiệm của Tổng cục

1.2.1. Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục thực hiện rà soát, lập danh sách các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình (Danh sách vụ việc này có thể được bổ sung hoặc bãi bỏ vụ việc theo định kỳ rà soát).

- Kết quả thực hiện: Danh sách các vụ việc thi hành án dân sự thuộc diện án trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2015.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Các đơn vị chuyên môn của Tổng cục.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Cục Bồi thường nhà nước và các cơ quan đơn vị có liên quan.

1.2.2. Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục xây dựng Kế hoạch của đơn vị, phân công Lãnh đạo, chuyên viên chịu trách nhiệm đối với từng vụ việc cụ thể. Đối với những vụ việc đã có đủ điều kiện giải quyết thì phải xây dựng Kế hoạch chi tiết để chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015.

- Kết quả thực hiện: Kế hoạch của các đơn vị thuộc Tổng cục và Kế hoạch chi tiết của từng vụ việc đã có đủ điều kiện giải quyết dứt điểm trong năm 2015.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2015.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Các đơn vị chuyên môn của Tổng cục.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Cục Bồi thường nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

1.3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch giải quyết các vụ việc thuộc trách nhiệm của Tổng cục

1.3.1. Lãnh đạo Tổng cục được phân công chỉ đạo Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh các vụ việc thuộc loại này.

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị chuyên môn của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, Ban, Ngành ở trung ương và địa phương, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp.

1.3.2. Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục tổ chức nghiên cứu hồ sơ, phân loại và xử lý giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Các đơn vị chuyên môn của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, Ban, Ngành ở trung ương và địa phương, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp.

1.4. Kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài thuộc trách nhiệm của Tổng cục

Kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các việc hành án dân sự trọng điểm tại địa phương.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo kết quả kiểm tra, thông báo kết quả làm việc, văn bản chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương giải quyết việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoặc theo yêu cầu đột xuất.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Tổng cục.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp, Vụ 10 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ ngành, đơn vị có liên quan.

1.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và Biểu mẫu thống kê danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài

- Kết quả thực hiện: Phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài; Biểu mẫu thống kê danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Tổng cục

1.6. Theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch

1.6.1. Hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và định kỳ hàng quý báo cáo Lãnh đạo Bộ tiến độ rà soát, kiểm tra, chỉ đạo và kết quả giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng, quý, năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Nghiệp vụ 1.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm, Văn phòng Tổng cục.

1.6.2. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm; kịp thời có biện pháp hoặc đề xuất có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Trung tâm, Văn phòng Tổng cục.

1.6.3. Xây dựng báo cáo theo yêu cầu đột xuất (nếu có) của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với vụ việc thuộc Danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh vụ việc trong năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các đơn vị chuyên môn.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

1.6.4. Báo cáo tổng thể kết quả thực hiện Kế hoạch giải quyết và chỉ đạo giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm năm 2015.

- Thời gian thực hiện: Ngày 30/9/2015.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Nghiệp vụ 1.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm, Văn phòng Tổng cục.

2. Trách nhiệm của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

2.1. Tổ chức rà soát, lập danh sách các vụ việc thi hành án dân sự thuộc diện án trọng điểm phức tạp, kéo dài

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự rà soát, lập danh sách các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Kết quả thực hiện: Danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm được phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 813/QĐ-TCTHADS ngày 01/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2015.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, Ban, Ngành có liên quan.

2.2. Xây dựng Kế hoạch giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài

Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch của đơn vị, phân công Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc CụcLãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên chịu trách nhiệm đối với từng vụ việc cụ thể. Đối với những vụ việc đã có đủ điều kiện giải quyết thì phải xây dựng Kế hoạch chi tiết để chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015.

- Kết quả thực hiện: Kế hoạch của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Kế hoạch chi tiết của từng vụ việc đã có đủ điều kiện giải quyết dứt điểm trong năm 2015.

- Thời gian thực hiện: Tháng 1/2015.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, Ban, Ngành có liên quan.

2.3. Thực hiện Kế hoạch

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân công Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc CụcLãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cấp huyện xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ quan, Ban, Ngành tại địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc thuộc địa bàn; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; định kỳ báo cáo kết quả về Tổng cục.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Cơ bản 100% vụ việc được rà soát, tổng hợp, kiểm tra, chỉ đạo và theo dõi tiến độ giải quyết.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp và các cơ quan, Ban, Ngành có liên quan.

2.4. Kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc của đơn vị; chịu trách nhiệm đối với các vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài còn tồn đọng tại địa phương.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoặc theo yêu cầu đột xuất.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, huyện và các cơ quan Ban, Ngành có liên quan.

2.5. Theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch

2.5.1. Hàng tháng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo Lãnh đạo Cục tiến độ rà soát, kiểm tra, chỉ đạo và kết quả giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các cơ quan Ban, Ngành có liên quan.

2.5.2. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài về Tổng cục Thi hành án dân sự; kịp thời có biện pháp hoặc đề xuất có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không tổ chức thi hành án, để vụ việc tồn đọng kéo dài.

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các cơ quan, Ban, Ngành có liên quan.

2.5.3. Xây dựng báo cáo theo yêu cầu đột xuất (nếu có) của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với vụ việc thuộc Danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh vụ việc trong năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục Thi hành án dân sự.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các cơ quan, Ban, Ngành có liên quan.

2.5.4. Báo cáo tổng thể kết quả thực hiện Kế hoạch giải quyết và chỉ đạo giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm năm 2015.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 15/10/2015.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Thi hành án dân sự địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các cơ quan Ban, Ngành có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Tổng cục

1.1. Vụ Nghiệp vụ 1 chủ trì, phối hợp với Trung tâm và các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục rà soát, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ theo nội dung Kế hoạch.

1.2. Các đơn vị Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3 nâng cao vai trò là đơn vị tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục trong việc hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tích cực hỗ trợ Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trong việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Tổng cục.

1.3. Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục tổ chức triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này; tích cực hỗ trợ Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự; phối hợp kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bộ trưởng.

1.4. Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình tổ chức các cuộc họp liên ngành Trung ương, trao đổi ý kiến thống nhất quan điểm giải quyết vụ việc; trường hợp cần thiết phải xác minh, làm rõ nội dung vụ việc thì tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục thành lập các Đoàn công tác để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài.

1.5. Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục trong việc xây dựng Phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài; Biểu mẫu thống kê danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài; tham gia, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục trong việc triển khai Kế hoạch trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự.

1.6. Văn phòng, Vụ Kế hoạch tài chính có trách nhiệm kịp thời bố trí kinh phí đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch theo quy định pháp luật.

2. Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm đối với các vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài còn tồn đọng tại địa phương; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, thực hiện Kế hoạch chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài, hạn chế tối đa phát sinh mới loại việc trên.

Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả rà soát, lập danh sách, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài theo nội dung Kế hoạch.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài; bố trí, sắp xếp thời gian và các điều kiện cần thiết để việc thực hiện Kiểm tra theo Kế hoạch của Tổng cục bảo đảm đúng tiến độ và mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức thực hiện Kết luận kiểm tra và chỉ đạo của Tổng cục; báo cáo kết quả theo đúng nội dung, thời hạn yêu cầu.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm hiệu quả, chất lượng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, chỉ đạo./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/QĐ-TCTHADS năm 2015 về Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238