Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 187/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 22/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 187/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT "ĐỀ ÁN TỔNG THỂ KIỂM SOÁT MA TUÝ QUA BIÊN GIỚI ĐẾN NĂM 2010"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính  phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Đề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010" kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

ĐỀ ÁN

TỔNG THỂ KIỂM SOÁT MA TÚY QUA BIÊN GIỚI  ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo quyết định số 187/2005/QĐ-TTG ngày 22 tháng 7 năm 2005 của thủ tướng chính phủ)

Phần thứ nhất:

TÍNH CẤP THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN TỔNG THỂ

1. Tính cấp thiết của việc xây dựng Đề án

Những năm qua Chính phủ, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp đã chỉ đạo thực hiện các chương trình và kế hoạch hành động phòng, chống ma túy nên đã kiểm soát được tình hình phức tạp về ma túy, không để tái trồng cây thuốc phiện và các loại cây có chứa chất gây nghiện; ngăn chặn ma túy xâm nhập vào trường học; quản lý được tiền chất và các chất hướng thần; phát hiện và triệt xoá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có tổ chức xuyên quốc gia.

Tuy nhiên tình hình buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy ở nước ta còn diễn biến rất phức tạp. Nguồn ma túy chủ yếu vẫn từ nước ngoài vào nhưng việc phát hiện, ngăn chặn, thu giữ ma túy tại các cửa khẩu, trên đất liền, trên biển, qua đường bưu điện và hàng không chưa đáp ứng yêu cầu; tội phạm về ma túy và tệ nạn nghiện ma túy trong nước không giảm, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.  

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do hoạt động kiểm tra, kiểm soát ma túy ở biên giới, các cửa khẩu và trên biển thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp; các lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn ma túy qua biên giới còn mỏng về lực lượng và thiếu về phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển nhiều năm qua chưa có lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, phương tiện và kinh phí hoạt động được phân bổ quá ít nên việc phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy tại biên giới và trên biển còn hạn chế. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2004 về việc thành lập lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển nhưng vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Hải quan thuộc Bộ Tài chính chưa được thành lập, chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm nên việc phát hiện, thu giữ ma túy ở các cửa khẩu không đáng kể.   

Các lực lượng nghiệp vụ của Công an chủ yếu là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tuy đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp phòng, chống ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu, nhưng việc bố trí lực lượng ở các tuyến biên giới chưa đáp ứng được yêu cầu; sự phối hợp giữa địa bàn nội địa với khu vực biên giới và ngoại biên chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên chưa ngăn chặn được hoạt động móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước để vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và tổ chức đoàn thể ở một số tỉnh, huyện, xã biên giới chưa được quan tâm thường xuyên nên phong trào phòng, chống ma túy còn yếu kém, có nơi sơ hở để tội phạm về ma túy lợi dụng hoạt động tàng trữ, vận chuyển ma túy qua biên giới. 

Trong những năm tới, dự báo khu vực Đông Nam á sẽ có nhiều diễn biến phức tạp về ma tuý; đặc biệt vùng "tam giác vàng" vẫn là nơi sản xuất ma túy trái phép lớn; các nước và vùng lãnh thổ xung quanh Việt Nam, tình hình ma túy và tội phạm ma túy sẽ rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta. Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đây là thời cơ thuận lợi để Việt Nam hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới phát triển kinh tế, đồng thời cũng là thách thức lớn về nhiều mặt trong đó có vấn đề về ma túy.

Tội phạm về ma túy từ nước ngoài sẽ lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở các tuyến đường xuyên á, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện để vận chuyển trái phép  ma túy vào nước ta; sự xuất hiện các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sự cấu kết và móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước về buôn bán ma tuý làm cho tính chất cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy ngày càng quyết liệt, khó khăn hơn. Việt Nam có khả năng vẫn là địa bàn tiêu thụ và bị lợi dụng làm nơi trung chuyển ma túy.

 Do trình độ dân trí thấp và đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc tái trồng cây thuốc phiện vẫn có khả năng xảy ra tại các địa bàn biên giới. Bọn tội phạm ma tuý sẽ lợi dụng những sơ hở này để lôi kéo người dân tham gia vào việc tàng trữ và vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2002 về Quy chế phối hợp giữa 4 lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh chống tội phạm ma túy tại các địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển nhưng hiệu quả phát hiện, ngăn chặn ma túy chưa đạt được yêu cầu đề ra.

Tình hình trên đòi hỏi phải có một Đề án tổng thể mới có khả năng phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

2. Cơ sở, căn cứ pháp lý để xây dựng và thực hiện Đề án

- Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000.

- Luật Biên giới quốc gia ngày 26 tháng 6 năm 2003.

- Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004.

3. Mục tiêu và phạm vi thực hiện Đề án

a) Mục tiêu.

- Mục tiêu chung

Phấn đấu đến năm 2010, cơ bản ngăn chặn được các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy ở trong nước.

- Mục tiêu cụ thể

+ Tăng cường năng lực và sự phối hợp hoạt động của các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới để phát hiện, xử lý triệt để các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới; triệt phá các tụ điểm tàng trữ, chứa chấp ma túy ở các địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

+ Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, Uỷ ban nhân dân các địa phương, các ngành, các tổ chức đoàn thể ở các tỉnh, huyện, xã biên giới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy; làm trong sạch địa bàn biên giới; không để tái trồng cây thuốc phiện, các loại cây có chứa chất ma túy, khắc phục, hạn chế những sơ hở, thiếu sót trong quản lý địa bàn, không để bọn tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

+ Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, huyện, xã biên giới với cơ quan tương ứng của các nước láng giềng đặc biệt là đối với các nước có chung đường biên giới với nước ta nhằm phối hợp chặt chẽ giữa trong và ngoài nước để ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ bên ngoài xâm nhập vào nội địa và ngược lại.

b)  Phạm vi thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện Đề án đến năm 2010.

- Địa bàn tập trung triển khai là các khu vực trọng điểm đang có nhiều phức tạp về tội phạm ma túy và các tệ nạn ma túy khác trên các tuyến biên giới đường bộ; đường hàng không; đường bưu điện; trên biển; các cửa khẩu; các tuyến giao thông từ biên giới vào nội địa; các địa bàn nội và ngoại biên.

- Đối tượng kiểm soát là các chất ma túy, tiền chất; thuốc gây nghiện; các loại hàng hoá, phương tiện và người qua lại cửa khẩu, biên giới có liên quan đến ma túy và tội phạm về ma túy.

- Kiểm soát, ngăn chặn ma túy qua biên giới, cả vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nước ta và ngược lại.

Phần thứ hai:

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát ma túy của các lực lượng chức năng ở biên giới, cửa khẩu, trên biển, đường hàng không và bưu điện.

Để tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát ma túy qua biên giới, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các địa phương cần thực hiện tốt sự phân công và thực thi các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, An ninh Hàng không và Bưu điện v.v... thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, bắt giữ tội phạm và tịch thu ma túy ngay tại biên giới, cửa khẩu.

a) Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm soát chặt chẽ tại khu vực biên giới và trên biển; trọng tâm là các biện pháp công tác sau đây:

- Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với công an các huyện, công an các xã biên giới tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới và ven biển, tiến hành kiểm tra tạm trú, tạm vắng, cư trú tạm thời ở khu vực biên giới, vành đai biên giới, các địa bàn trọng điểm có nhiều phức tạp về ma túy để nắm chắc di biến động về nhân, hộ khẩu nhất là các đối tượng liên quan đến ma túy; không để tội phạm ma túy lợi dụng sơ hở ẩn náu hoặc vượt biên trái phép, móc nối, lôi kéo người địa phương phạm tội.

- Các đồn biên phòng và vùng Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp với công an các huyện, thị xã biên giới, ven biển có phương án huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã tuần tra, kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm về ma túy và phức tạp về an ninh trật tự ở vùng biên giới và các vùng  biển. Đặc biệt là các đường mòn qua biên giới, cửa sông, cảng biển mà tội phạm thường lợi dụng để qua lại mua bán, vận chuyển ma túy trái phép.

- Xây dựng các phương án, kế hoạch triệt xoá các tụ điểm phức tạp  tàng trữ, mua bán trái phép ma túy và tái trồng cây thuốc phiện, cây có chất gây nghiện ở địa bàn biên giới, có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện công tác nghiệp vụ điều tra các vụ án về tội phạm ma túy liên quan trên địa bàn biên giới và trên biển.  

- Chủ động quan hệ phối hợp với các cơ quan trực tiếp của các nước láng giềng thực hiện hợp tác, trao đổi thông tin tội phạm về ma túy; điều tra, xác minh bắt giữ các đối tượng phạm tội bỏ trốn; giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến ma túy tại khu vực hai bên biên giới hoặc trên biên giới giữa hai nước để phòng ngừa, ngăn chặn ma túy ngay từ địa bàn biên giới.

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy đảng, Uỷ ban nhân dân các xã biên giới chỉ đạo phát động phong trào quần chúng phòng, chống ma túy tại địa bàn biên giới, ven biển; tham gia quản lý số người nghiện ma túy; tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy tại khu vực biên giới và ven biển theo quy định của pháp luật hiện hành.   

 - Trên các vùng biển, lực lượng Cảnh sát biển chủ trì và chủ động phối hợp với Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và An ninh hàng hải  xây dựng phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các hoạt động có liên quan theo chức năng và thẩm quyền của Cảnh sát biển để phát hiện việc mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên biển.

- Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tiến hành các công tác nghiệp vụ theo chức năng và nhiệm vụ; lập và triển khai các đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm về ma túy trên tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện và điều tra các vụ án ma túy trên địa bàn biên giới và vùng Cảnh sát biển theo quy định của pháp luật.

b) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Hải quan chủ trì kiểm soát ma túy ở các cửa khẩu biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không, bưu điện quốc tế và khu vực kiểm soát của hải quan.

- Lực lượng kiểm soát Hải quan phải đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế và hiện đại hoá ngành hải quan; đồng thời triển khai các hoạt động nghiệp vụ, thông qua việc thực hiện quy trình, thủ tục kiểm soát hải quan để kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh tại địa bàn Hải quan để chủ động phát hiện, thu giữ ma túy.

- Chú trọng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam nhằm ngăn chặn, xử lý, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm lợi dụng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy vào nước ta. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, thường xuyên thông báo cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các thông tin về xuất, nhập khẩu tiền chất, thuốc gây nghiện, chất hướng thần để làm tốt công tác phòng ngừa ma túy trong nội địa.

- Củng cố và kiện toàn lực lượng phòng, chống ma túy của Hải quan, bảo đảm chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, đủ năng lực phát hiện và kiểm soát ma túy qua cửa khẩu và các khu vực kiểm soát của hải quan theo quy định của pháp luật.

c) Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ trong ngành công an (Cảnh sát, An ninh, Tình báo) phối hợp với lực lượng chức năng của các Bộ, ngành triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trong phạm vi, quyền hạn được giao, cụ thể là:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung triển khai các hoạt động nghiệp vụ trên các địa bàn nội địa, ngoại biên và các tuyến trọng điểm từ biên giới vào nội địa nắm tình hình, chủ động và phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, thu giữ ma túy; chủ trì xác lập và điều tra các vụ án về tội phạm ma túy có liên quan từ nước ngoài vào nội địa và các vụ án do Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan chuyển giao theo thẩm quyền; hỗ trợ theo quy định của pháp luật khi Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển gửi người  tạm giữ ở các trại tạm giam, nhà tạm giữ của lực lượng công an hoặc có yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Nghị định  số 99/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân. 

- Chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển lập phương án phòng ngừa, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản kết hợp với kiểm tra, kiểm soát công khai tại những địa bàn trọng điểm ở biên giới, các cửa khẩu, cảng và các tuyến biển có nhiều phức tạp; phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan triệt phá các đường dây tổ chức tội phạm về ma túy hoạt động qua biên giới; giải quyết triệt để, không để tồn tại công khai, lâu dài các tụ điểm chứa chấp, tiêu thụ, tập kết, trung chuyển ma túy trong nội địa và khu vực biên giới.

- Chỉ đạo các lực lượng an ninh, tình báo thông qua các hoạt động nghiệp vụ, quản lý xuất, nhập cảnh; thu thập thông tin về tình hình tội phạm ma túy; thường xuyên trao đổi với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy để có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh.

- Công an các huyện biên giới, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động nắm tình hình, phối hợp với các đồn biên phòng, Công an huyện phụ trách xã tham mưu cho cấp ủy đảng, Uỷ ban nhân dân cấp xã phát động phong trào quần chúng  tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống các tệ nạn và tội phạm ma túy; không để tái trồng cây thuốc phiện, cây có chất gây nghiện. Từng bước xây dựng các xã biên giới trong sạch không có ma túy.  

d) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý của Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển và Công an tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu hàng không quốc tế và đường biển; có kế hoạch hướng dẫn, nâng cao trình độ, kiến thức phòng, chống tội phạm về ma túy cho lực lượng an ninh hàng không, an ninh hàng hải, các đơn vị, cá nhân trực tiếp giao dịch, tiếp nhận, vận chuyển hàng hoá, hành lý… phát hiện nghi vấn để ngăn chặn hành vi vận chuyển ma túy qua đường hàng không và đường biển.

đ) Bộ Bưu chính, Viễn thông chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính thực hiện các quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát bưu phẩm và hàng hóa để vận chuyển ma túy; tổ chức tập huấn kiến thức phòng, chống tội phạm về ma túy cho nhân viên các doanh nghiệp này để chủ động phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy. 

e) Bộ Y tế và Bộ Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo cung cấp, trao đổi các thông tin về xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, quá cảnh tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng kiểm soát của Hải quan ở cửa khẩu và lực lượng tuần tra kiểm soát của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển; từng lực lượng căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.

- Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế.

- Bộ Công nghiệp chỉ đạo tăng cường kiểm soát, quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

2. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở trong phòng, chống tội phạm mua bán và vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

a) Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy.

- Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy (Công an, Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển) các tỉnh biên giới phải chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, huyện biên giới chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ở địa bàn biên giới, cửa khẩu thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy; kiên quyết xử lý trách nhiệm về Đảng và chính quyền đối với lãnh đạo chủ chốt của những xã, phường, thị trấn để xảy ra tình hình phức tạp về tệ nạn ma túy và tội phạm về ma túy.

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng trực tiếp là các đồn biên phòng phối hợp với công an huyện phụ trách xã tham mưu cho cấp ủy, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn biên giới xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống ma túy gắn với việc nâng cao dân trí, đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội; phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội và Uỷ ban Dân tộc tiến hành kế hoạch xoá đói, giảm nghèo để triệt tiêu nguồn gốc phức tạp về an ninh, trật tự trong đó có ma túy và tội phạm về ma túy.

- Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới, chú trọng chỉ đạo tăng cường chất lượng và củng cố bộ máy Uỷ ban nhân dân cấp xã biên giới, bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và kiểm soát ma túy qua biên giới.

b) Đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội

- Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển trực tiếp là công an huyện, đồn biên phòng, trạm hải quan thường xuyên tiến hành tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy; chính sách hình sự của Đảng, Nhà nước trong việc xử lý đối với tội phạm về ma túy, để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống ma túy; chú ý vào các đối tượng, khu vực trọng điểm, đặc biệt là các vùng xa, vùng sâu có nhiều phức tạp.

- Uỷ ban nhân dân các cấp phải động viên khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng phòng, chống ma túy; tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội thanh niên, Hội phụ nữ trong việc vận động đăng ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, làm trong sạch địa bàn từ cơ sở. Xây dựng địa bàn phường, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có ma túy; đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các hương ước, quy định... của làng, xã, bản, dòng họ.

- Phong trào quần chúng phòng, chống ma túy phải được phát động ở tất cả các địa bàn biên giới, cần tập trung vào các địa bàn có nhiều phức tạp; khu vực cửa khẩu; các bản làng nằm sát biên giới; những nơi có nhiều đường qua lại biên giới. Các đồn biên phòng, công an huyện phụ trách xã và công an xã, bản biên giới là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp xã và trực tiếp thực hiện việc vận động nhân dân. 

- Trong nội địa, chú ý các khu vực có khả năng tái trồng cây thuốc phiện; các xã, bản mà trước đây đã trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất gây nghiện, các khu vực dân cư trên các tuyến giao thông từ các cửa khẩu biên giới vào nội địa, nhất là các địa bàn đầu mối giao thông mà tội phạm ma túy có thể lợi dụng để tiêu thụ; làm nơi tập kết, chứa chấp hoặc trung chuyển ma túy.

- Các đồn biên phòng và công an huyện phụ trách xã thường xuyên tập huấn kiến thức về ma túy và nâng cao năng lực cho lực lượng công an cấp xã và dân quân tự vệ các xã biên giới; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong dòng họ, vận động nhân dân, tuyên truyền pháp luật; giáo dục, cảm hóa đối tượng và cai nghiện cho những người nghiện ma túy, quản lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy.

- Tổ chức các hộp thư tố giác tội phạm, đường dây nóng tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân dễ dàng và bí mật tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy.

3. Hoàn thiện cơ sở pháp lý và thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế trong kiểm soát ma túy qua biên giới. 

a) Tiếp tục hoàn thiện luật pháp có liên quan đến hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

- Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống ma túy như tổ chức lực lượng phòng, chống ma túy; quản lý và kiểm soát tiền chất; chống rửa tiền; đề xuất xây dựng Dự án Luật Vận chuyển ma túy có kiểm soát; ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về phòng, chống ma túy; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển.

- Bộ Công an, Bộ Tư pháp rà soát các hiệp định và thoả thuận đã ký kết với các nước về phòng, chống ma túy; bổ sung, sửa đổi những vấn đề mới phát sinh cho phù hợp với yêu cầu của tình hình; thỏa thuận với các cơ quan chức năng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Trung Quốc để đơn giản hoá các thủ tục xuất, nhập cảnh qua biên giới cho cán bộ một số cơ quan chuyên trách trong trường hợp khẩn cấp để thực hiện yêu cầu trao đổi thông tin hoặc phối hợp điều tra bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy chạy trốn qua biên giới; xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể về hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát ma túy tại biên giới, cửa khẩu và trên biển.

- Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu đề xuất mở rộng phạm vi hợp tác phòng, chống ma túy với các nước và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Australia và các quốc gia khác.

b) Thực hiện tốt nội dung và mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế bảo đảm đấu tranh có hiệu quả, chống mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, thuốc gây nghiện và tiền chất qua biên giới.

- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, nâng cao hiệu quả kiểm soát ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trong khu vực có ảnh hưởng đến Việt Nam.

- Trao đổi kinh nghiệm quản lý chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy ở địa bàn biên giới, cửa khẩu và những nội dung khác có liên quan đến phòng, chống ma túy như: trao đổi các văn bản pháp luật, kinh nghiệm xây dựng và giáo dục luật pháp phòng, chống ma túy; kinh nghiệm về tổ chức cai nghiện ma túy, xoá bỏ cây thuốc phiện và cây có chứa chất ma túy.

- Các lực lượng trực tiếp đấu tranh chống ma túy tại biên giới, cửa khẩu và trên biển, phối hợp kiểm tra, kiểm soát chống mua, bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất qua biên giới; phối hợp điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy hoạt động qua biên giới; truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy hoặc liên quan đến ma túy bị truy nã trốn qua biên giới; trao đổi thông tin và hỗ trợ quản lý đối tượng, người nghiện ma túy thường xuyên qua lại biên giới. 

- Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy cho cán bộ, chiến sĩ theo yêu cầu và khả năng thực tế của từng lực lượng và của từng địa phương biên giới.

- Hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phòng, chống tội phạm về ma túy, cai nghiện ma túy, xây dựng pháp luật phòng, chống ma túy.

c) Phân công, phân cấp hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan tương ứng của các nước và vùng lãnh thổ chỉ đạo thực hiện hợp tác quốc tế phòng, chống ma túy. Bộ Công an là cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm ma túy qua biên giới. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan xây dựng kế hoạch cụ thể hợp tác với các lực lượng tương ứng và các địa phương của các nước trong lĩnh vực được phân công để phối hợp phát hiện, triệt phá các cơ sở sản xuất, ngăn chặn hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các thoả thuận, hiệp định hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm về ma túy đã ký kết, nhất là đối với các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Myanma; phối hợp với các cơ quan tương ứng của các nước thực hiện đầy đủ nội dung hợp tác ở cấp trung ương, cấp tỉnh, đặc biệt là công an cấp huyện, đồn Biên phòng, trạm hải quan và vùng Cảnh sát biển ở biên giới, cửa khẩu và trên biển.

- Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp hai bên hoặc nhiều bên với cơ quan tương ứng của các nước có chung đường biên giới, vùng biển với Việt Nam về hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới. Nội dung các cuộc họp phải được chuẩn bị kỹ và tập trung cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu và trên biển. Thời gian và thể thức hội nghị căn cứ vào các hiệp định, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận đã ký kết giữa Việt Nam với các nước.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, khi có những vấn đề đột xuất trong lĩnh vực phòng, chống ma túy thì thống nhất với cơ quan tương ứng các nước nội dung và địa điểm để tổ chức cuộc họp. 

- Cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy ở cấp tỉnh thuộc Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển thực hiện chế độ trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy 6 tháng một lần với các cơ quan tương ứng hai bên hoặc nhiều bên với các nước; tổ chức theo thể thức luân phiên địa điểm và các cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Thiết lập đầu mối liên lạc trực tiếp để thực hiện các yêu cầu xác minh, điều tra và bắt giữ tội phạm về ma túy theo pháp luật hiện hành.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã giáp biên thực hiện chế độ trao đổi thông tin và bàn biện pháp cụ thể về đấu tranh phòng, chống ma túy, giải quyết các nội dung hai bên cùng quan tâm. Ngoài các cuộc họp đột xuất khi cần thiết, thời gian họp giao ban định kỳ 3 tháng một lần theo thể thức luân phiên địa điểm. Các cuộc họp có thể đủ các thành phần Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng hoặc chỉ riêng các ngành giữa 2 bên tuỳ theo nội dung công việc cần giải quyết. Khi cần thiết có thể mời đại diện Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, đại diện chính quyền địa phương. Các cuộc họp liên ngành định kỳ, cơ quan thường trực phòng, chống ma túy cấp huyện chuẩn bị và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

- Đồn biên phòng chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ở biên giới, các trạm kiểm soát Hải quan cửa khẩu và Công an huyện định kỳ giao ban công tác phòng, chống tệ nạn ma túy mỗi tháng một lần. Các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về ma túy ở biên giới, thường xuyên phối hợp với các lực lượng tương ứng của nước ngoài tổ chức tuần tra để phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ tội phạm về ma túy; phát hiện và triệt phá cây thuốc phiện và các cây khác có chứa chất ma túy tái trồng ở hai bên biên giới.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì và chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy các cấp và các đồn biên phòng triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và hợp tác quốc tế phòng, chống tệ nạn ma túy tại các khu vực biên giới đất liền, biên giới trên biển.

- Lực lượng Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an, Biên phòng và Hải quan thực hiện các nội dung hợp tác với Cảnh sát biển hoặc lực lượng Hải quân của các nước có liên quan trong việc phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma túy trên các vùng hoạt động của Cảnh sát biển.

- Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các cửa khẩu tăng cường các biện pháp hợp tác quốc tế với Hải quan cửa khẩu của các nước, đặc biệt đối với Lào, Trung Quốc, Campuchia trong việc trao đổi kinh nghiệm, thông tin về tội phạm liên quan đến kiểm soát hải quan để phát hiện bắt giữ tội phạm về ma túy.

- Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và Công an các tỉnh, huyện biên giới tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế toàn diện về kiểm soát ma túy và hợp tác đấu tranh ngăn chặn ma túy qua biên giới; chỉ đạo lực lượng cảnh sát bố trí sĩ quan liên lạc phòng, chống tệ nạn ma túy tại Lào, Campuchia và các địa bàn cần thiết khác làm đầu mối phối hợp thực hiện công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

4. Củng cố, kiện toàn tổ chức và tăng cường năng lực cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính củng cố tổ chức và tăng cường số lượng, chất lượng lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan để có đủ năng lực kiểm soát, ngăn chặn ma túy qua biên giới, cửa khẩu và trên biển.

a) Đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống tệ nạn ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển khẩn trương triển khai thực hiện đúng tiến độ Đề án tổ chức, biên chế và chức năng nhiệm vụ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm  ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển theo Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện giai đoạn II của Đề án tổ chức biên chế lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2006 - 2010 đối với 22 tỉnh còn lại để bảo đảm là lực lượng nòng cốt thực hiện có hiệu quả Đề án này ở địa bàn biên giới và trên biển.

b) Đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống tệ nạn ma túy của ngành Hải quan.

Bộ Tài chính hoàn chỉnh xây dựng và chỉ đạo triển khai Đề án tổ chức biên chế và chức năng nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc ngành hải quan theo hướng:

- Tại Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, củng cố và tăng biên chế cho các đơn vị chuyên trách phòng, chống ma túy gồm Phòng Nghiệp vụ quản lý công tác điều tra chống mua, bán, vận chuyển ma túy qua biên giới; đội kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới và Trung tâm xử lý thông tin ma túy của Hải quan. 

- Tại Cục Hải quan các tỉnh và thành phố trọng điểm thành lập đội kiểm soát chống ma túy; trước mắt thành lập ở 12 Cục Hải quan : Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Tây Ninh và An Giang. 

- Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu trên các tuyến biên giới đường bộ, đường không, bưu điện, cảng biển và địa bàn kiểm soát của Hải quan trong nội địa thành lập tổ kiểm soát  ma túy.  

- Tại các Cục Hải quan khác, công tác phòng, chống ma túy giao cho lực lượng kiểm soát hải quan kiêm nhiệm. 

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm để lọt ma túy và tội phạm ma túy của người đứng đầu và các cán bộ kiểm soát tại các trạm, đồn và các địa bàn thuộc đơn vị mình phụ trách. 

c) Củng cố tổ chức và tăng biên chế cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an.

Bộ Công an chỉ đạo củng cố tổ chức theo hướng tăng biên chế cho lực lượng Cảnh sát điều tra chống tội phạm về ma túy; tập trung đầu mối, thống nhất chuyên sâu và kiện toàn các đơn vị tham mưu, trinh sát, điều tra và đội trinh sát trên các tuyến, cụm địa bàn trọng điểm để tập trung năng lực và tiềm lực đấu tranh có hiệu quả chống tội phạm về ma túy.

Tăng đủ số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đủ năng lực chủ trì đấu tranh trên các tuyến địa bàn trọng điểm từ biên giới vào nội địa, kể cả hoạt động ngoại biên và hỗ trợ các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan tại các tuyến biên giới, cửa khẩu và trên biển.  

Nghiên cứu xây dựng Đề án bố trí sĩ quan liên lạc phòng, chống ma túy tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan, Trung Quốc, Vương quốc Campuchia và các nước có nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua Việt Nam.

- Từ năm 2005, tập trung tăng cường lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại các tỉnh, thị xã, huyện biên giới và các tỉnh, thành phố lớn; các tỉnh ven biển có cửa khẩu, cảng biển, đường hàng không, bưu điện quốc tế. Bảo đảm ở tất cả các huyện, thị xã trên tuyến biên giới đường bộ, nơi có cảng biển, sân bay quốc tế phải thành lập đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Triển khai thành lập các đội đặc nhiệm chống tội phạm về ma túy ở các tuyến trọng điểm.

Trong những trường hợp cần thiết có thể thành lập đội đặc nhiệm liên ngành giữa Công an, Hải quan, Biên phòng và Cảnh sát biển để hoạt động trên các tuyến biên giới, khu vực trọng điểm ven biển và trên các tuyến giao thông từ biên giới vào nội địa nhằm phát huy đồng bộ các biện pháp, khả năng của từng lực lượng, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ ma túy và tội phạm về ma túy nhất là trong việc khám phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Trước mắt, nghiên cứu xây dựng và triển khai các Đội phòng, chống ma túy hoạt động trên các tuyến Đông Bắc, biên giới Việt - Trung, biên giới Tây Bắc, biên giới Tây Nam và biên giới Bắc miền Trung.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án "Tăng cường lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ở các tỉnh, huyện biên giới, ven biển và các địa bàn có cửa khẩu đường hàng không, bưu điện quốc tế; các trọng điểm liên quan đến nước ngoài" trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2006.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy của ngành Hải quan" trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát biển khẩn trương triển khai đề án tổ chức biên chế của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Các Bộ, ngành là thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tăng cường công tác tập huấn nâng cao kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ về phòng, chống ma túy cho các lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

- Bộ Công an hoàn thiện hệ thống giáo trình giảng dạy phòng, chống ma túy và tội phạm về ma túy ở các trường công an nhân dân; phối hợp hỗ trợ tập huấn nâng cao nghiệp vụ và pháp luật phòng, chống ma túy và tội phạm về ma túy cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển và các ngành Bưu điện, An ninh hàng không, Nông nghiệp, Y tế...

d) Thực hiện chính sách đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan đề xuất, bổ sung đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Công an, Quân đội và Hải quan; nghiên cứu và đề xuất chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy cho phù hợp với tình hình hiện nay trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Thực hiện và nghiên cứu bổ sung cơ chế khen, thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển. 

5. Bảo đảm phương tiện, kinh phí cho hoạt động kiểm soát ma tuý qua biên giới.

a) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Dự án trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí và công cụ hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Công an, Biên phòng và Hải quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 3 dự án trang bị phương tiện chuyên dụng cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý của Công an, Biên phòng, Hải quan đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc xây dựng các dự án tiếp theo để thực hiện giai đoạn 2006 - 2010.

b) Bộ Công an chủ trì, chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đơn vị chức năng của các Bộ, ngành xây dựng Trung tâm cơ sở dữ liệu về ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tội phạm về ma túy.

Thiết lập hệ thống thông tin và quy chế trao đổi thông tin trong từng lực lượng và giữa các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy trong cả nước, hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho công tác kiểm soát ma túy qua biên giới.

Phần thứ ba:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Đề án; Bộ Công an là cơ quan thường trực giúp Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm triển khai thực hiện Đề án; các Bộ, ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Bộ Công an chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án; hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể trình Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phê duyệt để chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Đề án.

Công an các tỉnh biên giới, ven biển và cửa khẩu chủ trì trong việc phối hợp với các ngành của tỉnh đề xuất phương án phòng, chống ma tuý trên địa bàn để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Đề án ở địa phương.

3. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển xây dựng kế hoạch, chủ trì và phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan thực hiện Đề án này tại khu vực biên giới và trên biển.  

4. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án này tại địa bàn kiểm soát của Hải quan; chịu trách nhiệm bố trí và cấp kinh phí kịp thời cho các hoạt động kiểm soát ma túy theo các Dự án, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp các kế hoạch, Dự án, Đề án về phòng, chống ma túy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn và phân bổ các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ cho việc thực hiện Đề án.  

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chủ động phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ  Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính triển khai thực hiện Đề án này theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Tại các tỉnh biên giới, hải đảo, cửa khẩu, hải cảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai việc thực hiện Đề án.

7. Đề nghị Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, tiến hành truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án về ma túy, đặc biệt là các vụ án có yếu tố nước ngoài để răn đe tội phạm.

8. Đề án được thực hiện lồng ghép với nội dung của các Đề án khác trong Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001 - 2005 và Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010 của Chính phủ và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác có liên quan.

Tiến độ thực hiện Đề án.

Đề án được chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn I (2005 - 2006): triển khai thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan tổ chức tập huấn, xây dựng và hoàn thành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác tổ chức và bố trí lực lượng; sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm; bổ sung các nội dung của Đề án cho phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi; tổng kết, đánh giá việc thực hiện các dự án trang bị phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng cho lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và xây dựng các dự án trang bị phương tiện nghiệp vụ tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Giai đoạn II (2007 - 2010): tổ chức thực hiện Đề án, sơ kết rút kinh nghiệm ở các địa bàn thực hiện điểm, tổng kết Đề án vào tháng 12 năm 2010.

9. Tổ chức thực hiện điểm tại Tây Ninh, Hà Tĩnh,  Điện Biên, vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng; địa bàn Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Địa bàn Hà Tĩnh, Điện Biên giao cho lực lượng Công an chủ trì tổ chức thực hiện; địa bàn Tây Ninh giao Bộ Tư lệnh Biên phòng chủ trì, tổ chức thực hiện; địa bàn các cảng, vùng biển Hải Phòng, Quảng Ninh giao lực lượng Cảnh sát biển chủ trì tổ chức thực hiện; địa bàn hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giao lực lượng Hải quan chủ trì, tổ chức thực hiện.

Mỗi tỉnh có chung đường biên giới với Lào, Campuchia và Trung Quốc chọn từ 01 đến 02 địa bàn cấp huyện biên giới tổ chức chỉ đạo thực hiện điểm. Mỗi huyện tùy tình hình cụ thể tổ chức làm điểm từ 01 đến 02 xã, bản trên địa bàn trọng điểm.

Thời gian thực hiện thí điểm ở các địa bàn bắt đầu từ năm 2007; tổng kết, đánh giá vào cuối năm 2008 để triển khai rộng.

10. Kinh phí thực hiện Đề án.

Kinh phí để thực hiện Đề án được huy động từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; từ đóng góp của cộng đồng và tài trợ quốc tế. Nguồn kinh phí này phải được tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả từ trung ương đến địa phương.

Hàng năm Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự toán kinh phí thực hiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới được xây dựng và tổ chức thực hiện nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn các nguồn ma túy buôn lậu, vận chuyển qua biên giới Việt Nam là một yêu cầu rất cấp bách. Thực hiện có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng làm giảm tội phạm, giảm người nghiện ma túy mới và giảm các loại tệ nạn và tội phạm khác; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc phạm vi Đề án này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Bộ Công an quy định, hướng dẫn biểu mẫu, chế độ báo cáo để các Bộ, ngành và địa phương thực hiện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 187/2005/QĐ-TTg ngày 22/07/2005 phê duyệt "Đề án tổng thể kiểm soát ma tuý qua biên giới đến năm 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.357

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!