Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 75/KH-UBND về phòng, chống ma túy học đường năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 75/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 18/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/KH-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng Lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”; Kết luận số 700-KL/TU ngày 15/8/2019 và Kế hoạch số 179- KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống ma túy; Thông báo số 1866-TB/TU ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về ý kiến của Thường trực tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống Ma túy học đường năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, việc thực hiện của các sở, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác phòng, chống ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống ma túy trong các trường học.

- Tập trung giải quyết, từng bước làm giảm tính chất phức tạp về hoạt động của tệ nạn ma túy trong các trường học trên địa bàn tỉnh; tích cực, chủ động giữ vững và kết hợp xây dựng trường học với xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn không có ma túy.

- Tuyên truyền sâu rộng kiến thức về phòng, chống ma túy đến các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị giáo dục, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên, từ đó tích cực tham gia phòng, chống ma túy trong học đường, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh được tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức về phòng, chống ma túy, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường về phòng, chống tệ nạn ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy.

- 100% các trường học tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho các thành viên và gia đình phụ huynh học sinh.

- Đối với các đơn vị trường học không có tệ nạn ma túy: Duy trì không để phát sinh tệ nạn ma túy; 100% các đơn vị trường học được tập trung chỉ đạo, có sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy.

- 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; kịp thời ngăn chặn người nghiện ma túy trong các cơ quan, đơn vị giáo dục. Đến hết năm 2020, nâng tổng số các đơn vị trường học không có tệ nạn ma túy của tỉnh lên trên 99,8%.

- 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nghiện ma túy bị phát hiện đều phải được lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn và tổ chức cai nghiện, hoặc tham gia điều trị nghiện bằng các liệu pháp điều trị và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Phấn đấu mỗi huyện, thành phố mỗi năm xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại các đơn vị trường học.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Không để phát sinh tình trạng cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trồng cây có chứa chất ma túy; phối hợp với chính quyền địa phương vận động phụ huynh học sinh triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện, không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường đẩy mạnh và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của các đơn vị giáo dục trong công tác phòng, chống ma túy

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, người đứng đầu các đơn vị trường học trong công tác phòng, chống ma túy; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống ma túy trong học đường.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống ma túy trong các trường học.

- Ban hành các kế hoạch chỉ đạo, phối hợp và huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân vào công tác phòng, chống ma túy học đường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch (của cấp trên) về phòng, chống ma túy trong các trường học.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị giáo dục đối với công tác phòng, chống ma túy; định kỳ có bình xét làm căn cứ để phân loại thi đua.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác PCMT trong các đơn vị trường học

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền tại địa phương để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên hiểu rõ tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, cách nhận biết các chất ma túy, các triệu chứng của người nghiện ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, cách phòng, chống ma túy và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống ma túy.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng lực lượng tuyên truyền viên ở các cơ sở, đơn vị giáo dục.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; phát huy vai trò của người đứng đầu trong các cơ sở, đơn vị trường học, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong các trường học và cộng đồng dân cư.

- Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề và lồng ghép trong các chương trình giảng dạy, các môn học có liên quan về chủ đề phòng, chống ma túy trong học đường; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ sở, đơn vị trường học và trong nhân dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tố giác tội phạm về ma túy, người nghiện ma túy trong các trường học; chủ động xây dựng các biện pháp, giải pháp phòng, chống có hiệu quả về ma túy trong học đường.

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong các trường học (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP) tổ chức tuyên truyền trực quan (bảng tin, pano, áp phích, tờ rơi...) tại các trường học; qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội...

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt, tập trung vào các đối tượng là học sinh, sinh viên có bố, mẹ đi làm ăn xa, học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, ít người học tập xa nhà, thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang.

3. Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại các đơn vị trường học; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý, xử lý theo quy định

- Phát động quần chúng phát hiện, cung cấp thông tin về cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức các đợt đánh giá tình trạng sử dụng ma túy trái phép, có biện pháp xử lý nghiêm.

- Phối hợp với các cơ quan có chức năng rà soát phát hiện người nghiện mới trong các đơn vị trường học, khuyến khích người nghiện tự khai báo, xác minh thông tin về các trường hợp nghi nghiện, thu thập thông tin về người nghiện ma túy đang công tác trong các trường học, phân loại lập hồ sơ quản lý; động viên người nghiện tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện hoặc áp dụng các hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Định kỳ có kế hoạch điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trong các trường học, làm rõ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng đơn vị.

4. Tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy; quản lý các đơn vị trường học, không để hình thành điểm nóng về ma túy trong các cơ sở, đơn vị giáo dục

- Phối hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện, triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm mua bán lẻ ma túy xung quanh khu vực trường học trên địa bàn; kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về ma túy trong và ngoài khu vực các cơ sở, đơn vị giáo dục.

- Củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan đến tệ nạn ma túy trong trường học qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm về tệ nạn ma túy”; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy trong các cơ sở giáo dục và tại cộng đồng dân cư.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng của các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy ở trong các trường học như: Thanh niên xung kích, lực lượng dân quân tự vệ, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”…

5. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ cây có chứa chất ma túy

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy; nhận biết về cây có chứa chất ma túy, tác hại của ma túy; phòng ngừa việc trồng cây có chứa chất ma túy tại nhà riêng, khu đất trống; phát huy vai trò của người đứng đầu các đơn vị giáo dục tham gia vận động, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh chống tái trồng cây có chứa chất ma túy, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn ký cam kết không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan có chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ cây có chứa chất ma túy trên địa bàn xung quanh khu vực trường học (chú ý vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh biên giới...).

- Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia tích cực công tác phát hiện, phòng ngừa và phá bỏ cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an, của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống ma túy trong các trường học.

- Tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ ma túy tại các địa bàn xung quanh các cơ sở, đơn vị trường học; tăng cường công tác kiểm tra các nhà hàng, quán bar, karaoke, vũ trường, quán internet gần các trường học... nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng, lôi kéo học sinh, sinh viên để hoạt động mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá chính xác số người nghiện ma túy là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Phối hợp với lực lượng chức năng lập hồ sơ, tổ chức thu dung người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án. Quản lý tốt người sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong các đơn vị trường học trong khu vực biên giới; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng chống ma túy cho các cơ sở, đơn vị giáo dục trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, học sinh là người dân tộc ít người xóa bỏ cây thuốc phiện, đồng thời hướng dẫn nhân dân chuyển đổi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay thế cây có chứa chất ma túy, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy tại địa bàn biên giới; các nhóm tội phạm lợi dụng, mua chuộc thanh thiếu niên, học sinh là người dân tộc ít người mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới vào địa bàn tỉnh; chống tái trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy; kết hợp xây dựng xã, bản và trường học biên giới đạt tiêu chuẩn không có ma túy; xây dựng mô hình điểm Đồn Biên phòng tham gia xây dựng trường học không ma túy.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo lồng ghép, tích hợp công tác phòng, chống ma túy học đường vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, trong chương trình giáo dục chính khóa, trong giảng dạy các môn học có liên quan ở các cấp học, bậc học.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy trong các cơ sở, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức nhận biết, các biện pháp phòng tránh và tác hại của các dạng ma túy tổng hợp, hướng thần, ma túy đá, Bóng cười, Cỏ Mỹ...tới cán bộ, giáo viên và đặc biệt là học sinh, sinh viên trong các trường học.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh về Chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên làm công tác tuyên truyền trong Ngành Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện vào Quý IV năm 2020.

- Chỉ đạo các đơn vị giáo dục tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như học sinh có bố, mẹ đang làm ăn xa, học sinh là người dân tộc ít người ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt nghiện các trò chơi điện tử, thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang...đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các trường học; tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh tố giác tội phạm về ma túy.

4. Sở Y tế

- Tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình điều trị nghiện thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, Buprenorphine. Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả điều trị, đề xuất các giải pháp điều trị phù hợp.

- Tuyên truyền về các biện pháp, trình tự, thủ tục điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, Buprenorphine và các biện pháp cai nghiện ma túy khác đang thực hiện trên địa bàn.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

- Tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xác định tình trạng người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy tại các Cơ sở điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền các hình thức, thủ tục cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giáo dục, tiếp nhận học tập, dạy nghề tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng là học sinh, sinh viên đã cai nghiện.

- Phối hợp với Sở Y tế nâng cao hiệu quả công tác điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và thuốc Buprenorphine tại các Cơ sở điều trị nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức giáo dục, dạy nghề, có cơ chế vay vốn, tạo việc làm cho người đã hoàn thành quy trình cai nghiện có hoàn cảnh khó khăn.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình xây dựng chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy trong các trường học.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh đảm bảo kinh phí chi cho công tác PCMT học đường năm 2020; hướng dẫn các đơn vị công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và chế độ tài chính hiện hành.

- Rà soát các văn bản ban hành chế độ chính sách thực hiện công tác PCMT, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tiễn của địa phương.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động phòng, chống ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý giáo dục người nghiện sau cai nghiện, phòng chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn và các đơn vị trường học đóng trên địa bàn. Tổ chức hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn, trường học không có ma túy.

9. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Đoàn thanh niên trong các đơn vị trường học tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy học đường; chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên ở các cơ sở, đơn vị giáo dục.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm Đoàn Thanh niên xây dựng đơn vị trường học không có ma túy.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Có kế hoạch chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố hướng dẫn, động viên phụ nữ ở các xã, phường, thị trấn tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn, xây dựng “Chi hội phụ nữ không có tệ nạn ma túy”, “Phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy”.

- Nghiên cứu chỉ đạo và nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả như: Chi Hội Phụ nữ không có tệ nạn ma túy; Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy...

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ về công tác PCMT học đường trên địa bàn, lồng ghép với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị giáo dục thuộc quyền quản lý về công tác phòng, chống ma túy học đường;

- Chỉ đạo rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình di biến động của người nghiện ma túy là cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn.

- Chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn về công tác phòng, chống ma túy; xây dựng và duy trì các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy, các “hòm thư” tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan, đơn vị giáo dục đạt tiêu chuẩn “không có ma túy”; định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại theo đúng quy định và tiêu chí đã đề ra. Duy trì và giữ vững các đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn không có ma túy; làm giảm các đơn vị có tệ nạn về ma túy, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “không có ma túy”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đề ra trong kế hoạch khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả (gắn việc đánh giá trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy học đường tại từng cơ quan, đơn vị) và gửi Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp trước ngày 30/3/2020.

2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 25/5), 01 năm (trước ngày 25/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Ban Nội chính tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện thành phố;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 75/KH-UBND về phòng, chống ma túy học đường năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


805

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210