Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4294/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 17/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4294/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM; PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đánh giá đầy đủ tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án, tiểu đề án thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; công tác phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2017.

2. Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để có giải pháp chn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các mặt công tác này trong thời gian tới.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

- Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Sau đây viết tt là Ban Chỉ đạo) cấp huyện, cấp xã.

- Các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì thực hiện các đề án, tiểu đề án thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.

2. Nội dung kiểm tra

- Việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; các đề án, tiểu đề án của các Chương trình trên; công tác phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

- Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng tại địa phương.

- Vai trò, trách nhiệm của Công an cấp huyện - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; vai trò thường trực, tham mưu thực hiện các đề án, tiểu đề án thuộc các chương trình đối với các sở, ngành có liên quan.

3. Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/5/2017.

III. PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Phương pháp kiểm tra

- Đoàn kiểm tra nghe các sở, ngành, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo Điểm 2, Mục II của Kế hoạch này.

- Thành viên Đoàn kiểm tra hỏi thêm các vấn đề liên quan đến công tác triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và địa phương.

- Kiểm tra hồ sơ tài liệu, việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung trên; các mô hình về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Kiểm tra thực tế từ 01 - 02 Ban Chỉ đạo cấp xã (do Ban Chỉ đạo cấp huyện chọn).

- Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, Ban Chỉ đạo cấp huyện để thống nhất đánh giá kết quả kiểm tra.

2. Thời gian tổ chức kiểm tra: Dự kiến tổ chức kiểm tra trong tháng 8/2017 (sẽ có thông báo thời gian cụ thể sau).

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, ĐƠN VỊ KIỂM TRA

1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra, do đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

- Các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cử 01 lãnh đạo sở là thành viên Ban Chỉ đạo và 01 chuyên viên giúp việc tham gia Đoàn kiểm tra.

2. Đơn vị kiểm tra

- Ban Chỉ đạo 14 huyện, thành phố và một số Ban Chỉ đạo cấp xã.

- Các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì thực hiện các đề án, tiểu đề án thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan Quảng Ngãi; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các Sở: Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành được kiểm tra

- Báo cáo bằng văn bản công tác triển khai thực hiện các nội dung theo đề cương hướng dẫn gửi kèm; gửi báo cáo cho Đoàn kiểm tra (qua Phòng Tham mưu Công an tỉnh) trước ngày 31/7/2017.

- Triệu tập đại biểu tham dự kiểm tra thuộc đơn vị, địa phương mình.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn kiểm tra.

2. Công an tỉnh

- Chọn và thông báo lịch kiểm tra cho các đơn vị, địa phương được kiểm tra.

- Mời thành viên tham gia Đoàn kiểm tra.

- Đề xuất kinh phí phục vụ kiểm tra từ ngân sách địa phương năm 2017 đã cấp cho Công an tỉnh.

- Tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cử 01 lãnh đạo sở là thành viên Ban Chỉ đạo, 01 chuyên viên giúp việc tham gia Đoàn kiểm tra và gửi danh sách cho Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 24/7/2017.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện để việc kiểm tra đạt hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv334.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH TÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM; PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ; PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 4294/KH-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh)

I. TÌNH HÌNH

Đánh giá toàn diện tình hình an ninh, trật tự và một số tình hình có liên quan đến việc thực hiện các chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

II. KT QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THC HIỆN

1. Công tác triển khai (thống kê cụ thể các văn bản đã tham mưu, ban hành).

2. Vai trò, trách nhiệm chủ trì, tham mưu thực hiện các đề án, tiểu đề án thuộc các chương trình đối với các sở, ngành có liên quan.

3. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng tại địa phương.

4. Vai trò, trách nhiệm của Công an cấp huyện - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của từng thành viên.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC CỤ TH

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phòng, chống và lên án, tố giác tội phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chng mua bán người; cảm hoá, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng; bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, trốn thi hành án; lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng, Trung tâm cai nghiện bắt buộc; giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện.

3. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin và trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chng tội phạm; phòng, chng ma tuý; phòng, chng mua bán người.

4. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, xuất sc trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người (thống kê cụ thể tên từng mô hình, sng người tham gia; đơn vị sáng lập, quản lý, sử dụng; phân loại hiệu quả hoạt động... có hồ sơ cụ thể).

5. Công tác xây dựng, củng cố các cụm an toàn về an ninh, trật tự; các tổ chức tự quản của quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

2. Những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân.

V. KIN NGHỊ, ĐXUẤT

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THC HIỆN TRONG THỜI GIAN ĐN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4294/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu ngày 17/07/2017 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


934
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60