Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 392/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hà Giang

Số hiệu: 392/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/KH-UBND

Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Đối với những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng tạm ngừng thực hiện thì sẽ thực hiện theo Kế hoạch này;

c) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;

d) Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án:

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan điều tra rà soát các vụ án hình sự do cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ quan thi hành án hình sự phi hp với Tòa án có thẩm quyền rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết s 41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý để lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân; tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết s41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ, đồng thời gửi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Cục Hải quan tỉnh rà soát các vụ án hình sự mà cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó.

- Sở Tư pháp: chỉ đạo Phòng Hành chính tư pháp phối hợp với Phòng PV27 - Công an tỉnh rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Cục thi hành án dân sự tỉnh: chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tiến hành:

+ Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó;

+ Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để đình chỉ điều tra đối với họ.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện tiến hành:

+ Rà soát các vụ án hình sự mà Tòa án, đơn vị mình đang thụ lý, giải quyết; nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 thì tiếp tục thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt còn lại hoặc miễn toàn bộ hình phạt, đình chỉ vụ án theo khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14;

+ Phối hợp với Viện kiểm sát, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn hình phạt theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 để làm thủ tục chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho họ.

b) Thời gian thực hiện: Từ ngày Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 được công bố (ngày 03 tháng 7 năm 2017) đến hết quý IV năm 2017.

2. Biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn:

a) Biên soạn tài liệu quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; tài liệu tập huấn về Bộ luật Hình sự năm 2015, bảo đảm sự đầy đủ, thống nhất về nội dung của tài liệu tập huấn chuyên sâu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp:

+ Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Đề nghị Tòa án nhân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11 năm 2017.

b) Trên cơ sở tập huấn chuyên sâu, các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố có thể biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu cho phù hợp từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan, Sở Tư pháp và các các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2017.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

a) Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 do Bộ Tư pháp tổ chức.

+ Tổ chức Hội nghị trực tuyến, quán triệt, phổ biến Bộ luật Hình sự 2015 với các UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 hoặc khi có Kế hoạch cụ thể của Bộ Tư pháp.

b) Tổ chức tập huấn cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, phổ biến tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

- Tổ chức tập huấn cho Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố với nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể để đảm bảo công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

+ Cơ quan thực, hiện: Các sở, ban, ngành đoàn thể thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

a) Cơ quan thực hiện

- Công an tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng cán bộ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự.

- Biên phòng tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho quân nhân trực tiếp làm công tác đu tranh phòng, chng tội phạm, trong đó chú trọng quân nhân làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Hải quan tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trong ngành trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra, phục vụ điều tra tội phạm.

- Sở Tư pháp: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ làm, trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp về những nội dung có liên quan của Bộ luật Hình sự năm 2015

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ của cơ quan Thi hành án;

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động trong lĩnh vực hình sự.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử.

- Đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ Luật sư;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tùy tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

b) Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật.

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh: Rà soát thi hành Luật thi hành án hình sự, Luật Đặc xá và các văn bản thi hành Luật; các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.

- Sở Tư pháp: Rà soát các Thông tư hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để đề nghị bãi bỏ; rà soát Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với luật; tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, ngành và xây dựng báo cáo về kết quả rà soát trình UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục Hải quan và các cơ quan, đơn vị khác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của đơn vị mình có nội dung liên quan đến quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.

- Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành hoặc các bộ, ngành khác ban hành có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.

b) Thời gian hoàn thành:

- Các sở, ban, ngành: gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.

- Sở Tư pháp: trình UBND tỉnh Báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 11 năm 2017.

6. Phối hợp rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để sửa đổi, bổ sung hoặc biên soạn lại cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động ban hành Kế hoạch chỉ đạo, triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 tại cơ quan đơn vị, địa phương bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp:

Ngoài việc chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này, tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai kế hoạch này.

Tham mưu cho Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền Bộ luật Hình sự 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tổ chức phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự 2015.

4. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện truyền thông trên địa bàn tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Bộ luật Hình sự 2015.

5. Sở Tài chính: thẩm định dự toán kinh phí do Sở Tư pháp xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Đề nghị Ủy ban mặt trân Tổ quốc tỉnh và tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự 2015, tham gia giám sát việc triển khai thực hiện.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân tỉnh, Công an tỉnh:

Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự; kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan cấp trên; phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này cơ quan chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán, phối hợp Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bảo đảm việc triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự 2015 theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp bằng văn bản và hòm thư điện tử: PBGDPL.STP@hagiang.gov.vn trước ngày 10 tháng 3 năm 2018. Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26 tháng 3 năm 2018.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Giang;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Công an tỉnh; VKSND t
nh, TAND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP phụ trách NC;
- Vnpt ioffice;
- Lưu: VT, NC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 392/KH-UBND ngày 19/10/2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


905

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!