Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 370/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 370/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 370/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 36-CT/TW), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW trong ngành Giáo dục, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành Giáo dục các cấp với các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động (gọi chung là nhà giáo), người học và gia đình người học từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trong trường học.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Ngành Giáo dục các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chiến lược, dự án, đề án phòng, chống ma túy. Công tác phòng, chống ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và gia đình người học. Trong đó cần xác định phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc khoán trắng cho lực lượng chuyên trách.

2. Tổ chức rà soát, hoàn thiện thể chế về phòng, chống ma túy và các văn bản khác của ngành Giáo dục có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống ma túy; tổ chức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng cần thiết để mỗi cá nhân, nhất là người học để nâng cao sức “đề kháng”, tránh sa vào tệ nạn ma túy; xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống ma túy.

4. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, phòng ngừa cho nhà giáo, người học, cha mẹ người học; xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, cơ sở giáo dục, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

5. Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai công tác phòng, chống ma túy theo khả năng, điều kiện của Ngành, địa phương, cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn; đẩy mạnh xã hội hóa; tham gia động viên, hỗ trợ kịp thời người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy.

6. Phát động phong trào các nhà trường tham gia phòng, chống ma túy; đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học đối với việc giáo dục người học, con em tham gia phòng, chống ma túy. Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin cho các thành viên trong cơ sở giáo dục về tác hại của ma túy; đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy.

7. Tổ chức rà soát, thống kê chính xác, lập danh sách cụ thể các thành viên trong cơ sở giáo dục có dấu hiệu nghiện ma túy, có nguy cơ nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp liên ngành, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với thành viên có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm ngăn chặn nguy cơ gia tăng người nghiện mới.

8. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, nhất là lực lượng Công an nhân dân để hỗ trợ cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống ma túy.

9. Tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan biên soạn, thẩm định các tài liệu giáo dục, tuyên truyền nhà giáo, người học, cha mẹ người học và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác phòng, chống ma túy hỗ trợ các cơ sở giáo dục.

10. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống ma túy theo từng năm, từng giai đoạn; rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

11. Đẩy mạnh công tác khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị triển khai tốt công tác giáo dục phòng ngừa, tuyên truyền phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục.

III. PHỤ LỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Cụ thể tại phụ lục hoạt động triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Giáo dục.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

1. Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm;

2. Nguồn chi thường xuyên của cơ sở giáo dục;

3. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

4. Các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GDĐT; Giám đốc các Sở GDĐT, Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo về Bộ GDĐT và cơ quan quản lý trực tiếp theo qui định.

2. Các vấn đề phát sinh ngoài Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo, trình cấp trên xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- BTV Công đoàn Giáo dục VN (để phối hợp);
- Các Sở GDĐT (để thực hiện);
- Các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Nhà Xuất bản Giáo dục VN (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 370/KH-BGDĐT ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Hoạt động

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian

I

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

1

Tổ chức truyền thông quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW, nội dung Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT, phương tiện truyền thông khác

Văn phòng

Các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

2020

2

Tổ chức vận động nhà giáo chủ động nâng cao năng lực trong công tác phòng, chống ma túy

Công đoàn GD các cấp

Các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

2020- 2021

3

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục;

Vụ GDCTHSSV

Các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

Hằng năm

4

Tuyên truyền nội dung về phòng, chống ma túy trong sách giáo khoa và một số sản phẩm, ấn phẩm dành cho người học và giáo viên

Nhà XBGD Việt Nam

Các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

5

Phát động phong trào tham gia công tác phòng, chống ma túy

Toàn Ngành

 

Hằng năm

6

Kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng, hỗ trợ các tập thể, cá nhân thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

Toàn Ngành

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

Hằng năm

II

Tổ chức rà soát, hoàn thiện thể chế về phòng, chống ma túy của ngành Giáo dục

1

Tổ chức tham gia, lấy ý kiến, góp ý xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và các văn bản liên quan

Vụ GDCTHSSV

Các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

2020- 2021

2

Rà soát, xây dựng kế hoạch sửa đổi bổ sung các văn bản quy định về phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục

Vụ GDCTHSSV

Các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

3

Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về phòng, chống ma túy trong cơ sở giáo dục

Các Sở GDĐT, các Phòng GDĐT, cơ sở giáo dục

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

4

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại ngành Giáo dục các địa phương, các cơ sở giáo dục

Các Sở GDĐT, các Phòng GDĐT, cơ sở giáo dục

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2020

III

Xây dựng nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy đối với người học

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục chính khóa về phòng, chống ma túy ở các cấp, bậc học trong chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Vụ QP-AN

Các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

2020- 2025

2

Tổ chức lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống ma túy vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục ở các cấp, bậc học.

Các Vụ bậc học

Các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

2020- 2025

3

Tổ chức biên soạn, thẩm định và hướng dẫn sử dụng tài liệu tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý cho người học

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

2020- 2025

4

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực cho nhà giáo về công tác phòng, chống ma túy

Cục NGCBQLGD

Các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

5

Tổ chức giáo dục kỹ năng cần thiết để mỗi cá nhân, nhất là người học để nâng cao sức “đề kháng”, tránh sa vào tệ nạn ma túy; xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

Hằng năm

6

Tạo điều kiện để các thành viên trong cơ sở giáo dục đăng ký và thực hiện nghiên cứu, phát minh, sáng chế và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác phòng, chống ma túy

Các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

Hằng năm

IV

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, nhất là lực lượng Công an nhân dân để hỗ trợ cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống ma túy.

1

Xây dựng và triển khai các Chương trình phối hợp công tác phòng, chống ma túy

Vụ GDCTHSSV

- C04- Bộ Công an - Cục PCTCTNXH – Bộ LĐTBXH

2020 - 2021

2

Xây dựng và triển khai các Chương trình phối hợp công tác phòng, chống ma túy

Các Sở GDĐT

Các ngành liên quan tại địa phương

2020- 2021

3

Tổ chức các hoạt động liên ngành công tác phòng, chống ma túy

Vụ GDCTHSSV, Các Sở GDĐT

Các đơn vị liên quan ở Trung ương/địa phương

Hằng năm

V

Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục

1

Tổ chức rà soát, thống kê chính xác, lập danh sách cụ thể các thành viên trong cơ sở giáo dục có dấu hiệu nghiện ma túy, có nguy cơ nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp liên ngành, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với thành viên có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm ngăn chặn nguy cơ gia tăng người nghiện mới.

Cơ sở giáo dục

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

2

Tổ chức xây dựng công cụ rà soát, thống kê, lập danh sách thành viên trong cơ sở giáo dục có dấu hiệu nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma tuý; chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý

Vụ GDCTHSSV

Các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

2020- 2021

3

Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1236/QĐ- BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”

Vụ GDCTHSSV

Các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

2020

4

Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phòng, chống ma túy của ngành Giáo dục

Vụ GDCTHSSV

Các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

5

Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục chính khóa về phòng, chống ma túy trong trường học

Vụ QP-AN

Các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

6

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm đánh giá, nhân rộng mô hình, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống ma túy hằng năm và giai đoạn

Vụ GDCTHSSV

Các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 370/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104