Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2814/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 2814/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 15/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2814/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện (gọi tắt là Đề án); Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đán, thể hiện tinh thần nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tội phạm và xử lý, giáo dục người phạm tội; thực hiện đúng quy định về các quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Đề cao trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật khi xét tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tích cực tham gia giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhằm phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

3. Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Đề án và Kế hoạch này.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Mc tiêu

- Triển khai thực hiện có hiệu quả tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

- Đổi mới nhận thức, phương pháp, biện pháp thi hành án phạt tù, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù.

- Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Củng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, thực hiện cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn của địa phương và từng cấp, từng ngành.

- Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm, cơ sở dữ liệu về tha tù trước thời hạn có điều kiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

2. Phạm vi thực hiện: Đề án được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định tại Điều 3, khoản 3 Điều 7, Điều 66 và Điều 106 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Điều 368 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; khoản 2 điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144/2016/QH13.

2. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan quy định tại Luật đặc xá, Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành để phù hợp với các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự.

3. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

4. Công an tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan chỉ đạo thực hiện việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện theo từng thời điểm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và Tòa án nhân dân tối cao.

5. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí đơn vị, cán bộ chuyên trách thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bố trí cán bộ thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, thành phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, đơn vị chuyên trách cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, thành phố, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

6. Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ thực hiện công tác quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Trang bị phương tiện phục vụ cho công tác quản lý, giám sát người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Trang bị máy tính, máy in và các thiết bị, công nghệ phục vụ công tác theo dõi, quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

7. Thông tin, truyền thông và triển khai phần mềm, cơ sở dữ liệu về tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Triển khai phần mềm, cơ sở dữ liệu tha tù trước thời hạn có điều kiện tích hp với phần mềm cơ sở dữ liệu phạm nhân phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện theo chỉ đạo của Bộ Công an và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Đề án và Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo theo quy định.

b) Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xem xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho những phạm nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định và rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho người đủ điều kiện theo đúng quy định.

c) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Phối hợp thực hiện đạt hiệu quả Đề án này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

d) Sở Tư pháp: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

đ) Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh để thực hiện Đề án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh.

e) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan, thông tấn, báo chí tăng thời lượng tuyên truyền, giáo dục về chính sách tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 144/2016/QH13, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân họ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Chỉ đạo và phối hp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

i) UBND huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục và tạo điều kiện giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cư trú tại địa phương có công ăn, việc làm, trở thành người có ích cho xã hội. Khảo sát, đánh giá hoạt động của các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến về tái hòa nhập cộng đồng để nhân rộng.

- Tổ chức triển khai, tập huấn nghiệp vụ về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện cho UBND xã, phường, thị trấn nhất là công tác quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương bảo đảm hiệu quả.

- Tuyên truyền sâu rộng, đa dạng về hình thức Đề án để các ngành, đoàn thể và người dân địa phương hiểu đúng về tha tù trước thời hạn có điều kiện và chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi.

- Hàng năm bố trí kinh phí địa phương để thực hiện có hiệu quả Đề án này trên địa bàn quản lý.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện: Bố trí từ nguồn trung ương hỗ trợ; nguồn cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp; kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

- Hàng năm, việc lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện lập dự toán gửi cơ quan tài chính đồng cấp để thẩm tra, trình UBND cùng cấp phê duyệt.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; định kỳ (06 tháng, 01 năm) và đột xuất báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V
11, C81, C86 (Bộ Công an);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- Phòng PV11, PC81 (Công an tỉnh)
;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), các phòng Ng/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NC.huy304

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2814/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219