Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 19/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 07/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Đề án.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số 144/2016/QH13; công tác quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong việc phối hợp thực hiện Đề án.

3. Sắp xếp, bố trí cán bộ; cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, làm cho nhân dân nói chung, thân nhân gia đình và bản thân người phạm tội nói riêng thấy rõ tính nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý, giáo dục người phạm tội; là điều kiện bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013.

5. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, đảm bảo việc tổ chức trin khai, thực hiện Đán tha tù trước thời hạn có điều kiện của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả cao nhất.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt và triển khai đến cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trn và nhân dân biết, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc biệt là quan đim chỉ đạo, các nội dung triển khai thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện” của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức, loại hình phong phú để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện; về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

4. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích việc tiếp nhận người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

5. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành Trung ương bổ sung, hoàn thiện các văn bản có tính pháp quy, quy định về chế độ, chính sách, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện...

6. Định kỳ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

7. Kinh phí triển khai hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp hiện hành; nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

a) Chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương sinh sống.

b) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Đề án “Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện” trong nhân dân và cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nắm được nội dung cơ bản của Đề án, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

c) Thành lập Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh. Tổ chức họp xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam, các Nhà tạm giữ Công an cấp huyện.

d) Chỉ đạo Trại tạm giam thành lập Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Trại tạm giam, tổ chức họp xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam theo quy định. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp giáo dục phạm nhân chuẩn bị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

đ) Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức họp xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ theo quy định.

e) Rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an tỉnh theo quy định.

g) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, nhất là lực lượng Công an xã, phường, thị trấn lập hồ sơ và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp nhận, phân công người quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, kể từ khi tiếp nhận đến khi chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù; xây dựng Quy chế phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; hướng dẫn đăng ký tạm trú, thường trú theo quy định của Luật Cư trú. Chủ động nắm tình hình, điều kiện hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để tư vấn, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

h) Đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiều tiến bộ.

i) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thành, thị.

k) Phối hợp các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hỗ trợ vốn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ, hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm để hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có việc làm và điều kiện ổn định cuộc sống.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

3. Sở Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị có liên quan, cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

5. Sở Tài chính

Hàng năm phối hợp với các sở, ngành và địa phương cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện” báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định để tổ chức thực hiện.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên (Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân…) phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng cho đoàn viên, hội viên của mình, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Xem xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cho người có nhiều tiến bộ, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

- Hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trốn hoặc vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự hoặc vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người được tha tù trước thời hạn chết; hủy quyết định và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Kiểm sát việc lập hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện do Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh chuyển đến để xem xét trước khi tham gia phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Kháng nghị đối với quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện, tiếp nhận hồ sơ, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát và giáo dục.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp cần thiết; cấp giấy cho phép khi đi ra khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi có lý do chính đáng.

- Định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành thời hạn thử thách, lưu hồ sơ và gửi Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để lưu hồ sơ phạm nhân; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc người được tha tù trước thời hạn chết, trốn hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc về tha tù trước thời hạn có điều kiện; trong thời gian 15 ngày trước khi hết hạn tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp xã phải làm thủ tục đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Định kỳ (hàng quý, 6 tháng, năm) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

3. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các đơn vị. Phối hợp với các sở, ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị. Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) để được hướng dẫn./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


309
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127