Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2016 thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030" do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 156/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

 

THỰC HIỆN "CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2016 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030"

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược quốc gia PCTP); căn cứ Chương trình hành động số 38 - CTr/TU, ngày 22/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

. - Triển khai các biện pháp, giải pháp về công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; điều tra, làm rõ nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập và những điều kiện làm nảy sinh tội phạm… không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, nhất là phát hiện, đấu tranh triệt phá không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm có yếu tố nước ngoài; ngăn chặn và làm giảm tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, số vụ phạm tội giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, tham nhũng, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… bảo vệ tốt tài sản của Nhà nước và không làm ảnh hưởng đến môi trường, sự phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 giảm từ 03 - 05% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016; hàng năm tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên. Hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới; truy bắt, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã/năm (trong đó có trên 40% số đối tượng truy nã mới phát sinh).

- Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phối hợp thực hiện các thông tư, nghị quyết liên tịch liên lịch, Quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm; phấn đấu giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, điều kiện làm việc của cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự; triển khai thực hiện việc tổ chức ghi âm, ghi hình theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 theo lộ trình.

c) Mục tiêu định hướng đến năm 2030: Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để tiếp tục củng cố, duy trì các mục tiêu đạt được, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong giai đoạn 05 năm tiếp theo, góp phần xây dựng xã hội an toàn, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả phòng, chống tội phạm đối với địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý, chỉ đạo.

b) Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó lấy phòng ngừa là chính; coi trọng công tác phòng ngừa từ cộng đồng, gia đình và ngay từ cơ sở gắn với tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, không để oan, sai, lọt tội phạm.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện Chương trình, gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm, các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống mại dâm và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Bộ Luật, Luật, Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, trọng tâm là Luật Phòng, chống khủng bố, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)...

b) Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 15 đề án:

Đề án 1: "Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư";

Đề án 2: "Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia";

Đề án 3: "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội";

Đề án 4: "Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát";

Đề án 5: "Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm";

Đề án 6: "Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, trên biển";

Đề án 7: "Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp";

Đề án 8: "Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm";

Đề án 9: "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản";

Đề án 10: "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải";

Đề án 11: "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên";

Đề án 12: "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên Internet";

Đề án 13: "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đề “sở hữu chéo”;

Đề án 14: "Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch";

Đề án 15: "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế".

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung Chiến lược quốc gia PCTP theo từng năm, từng giai đoạn. Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm; xử lý trách nhiệm liên đới khi để xảy ra tình hình tội phạm phức tạp, kéo dài, hoạt động lộng hành hoặc bao che cho tội phạm.

d) Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138 tỉnh) và các cơ quan tư pháp từ cấp tỉnh đến cơ sở. Xây dựng các chương trình, kế hoạch điều hành, thực hiện tốt các cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP theo phương châm hướng về cơ sở, tạo chuyển biến tích cực ở địa bàn cơ sở.

đ) Tổ chức rà soát, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật đáp ứng với tình hình mới; tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế.

2. Công tác phòng ngừa tội phạm

a) Xây dựng và đổi mới việc thực hiện cơ chế, chính sách kinh tế, xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm

- Xây dựng, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của địa phương phải gắn với công tác phòng, chống tội phạm, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động; thực hiện nghiêm túc các chính sách xã hội liên quan đến phòng, chống tội phạm, như: giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo, tôn giáo, dân tộc, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi.

- Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nhất là kiến thức về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, coi trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp và đưa chương trình giáo dục phòng, chống tội phạm vào các nhà trường.

- Kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách với cán bộ kiêm nhiệm và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, thông tư liên tịch; xây dựng và thực hiện quy chế, cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hộiĐẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả cao. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung xây dựng và củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, khu công nghiệp, các khu vực tập trung đông dân cư…

- Cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân về phòng, chống tội phạm; kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị, trường học, tổ dân phố, cụm dân cư hay tuyên truyền, vận động cá biệt đối với số người có nguy cơ phạm tội, tái phạm và tại các địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn xã hội.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới". Làm tốt công tác tranh thủ và phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở, nhất là các Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng Ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, những người có uy tín trong dòng họ, dân tộc, tôn giáo, các chức sắc tiêu biểu, các điển hình...

c) Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng đối với người phạm tội, vi phạm pháp luật và số có nguy cơ phạm tội

- Thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý giam giữ, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với can, phạm nhân; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giam giữ, quản lý, giáo dục cải tạo can, phạm nhân, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giam giữ, quản lý, giáo dục cải tạo và thực hiện chế độ, chính sách đối với can, phạm nhân, không để phát sinh bức xúc, phản ứng tiêu cực, gây rối, chống đối tập thể, gây mất an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

- Làm tốt công tác giáo dục văn hóa, dạy nghề cho phạm nhân trong Trại tạm giam, các Nhà tạm giữ; công tác quản lý, giám sát người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án, người được tha tù trước thời hạn. Triển khai thực hiện Đề án "Đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020" lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện cho người được đặc xá, mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội…

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, triển khai có hiệu quả công tác phối hợp của các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong quản lý và giám sát thi hành các hình phạt ngoài hình phạt tù, những người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và số có nguy cơ phạm tội trên địa bàn.

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

- Thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý các hoạt động truyền thông, xuất bản…; tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đốc đốc công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn bán, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động rà soát, phát hiện những thiếu sót, sơ hở của chính sách, cơ chế quản lý nhà nước từ đó có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, không để kẽ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động.

đ) Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ

- Đẩy mạnh công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật, công tác phối hợp, trao đổi thông tin để chủ động tham mưu, triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế phát sinh tội phạm. Rà soát, lập hồ sơ quản lý đối với các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến phạm tội có tổ chức, tội phạm lưu động, các hoạt động cờ bạc, cá độ, các hoạt động chuyển giá, sở hữu chéo; các đường dây buôn lậu, mua bán và vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tổ chức truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Triển khai các phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với các hoạt động nghiệp vụ trên các tuyến, các địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh, khu vực tập trung đông dân cư để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện tội phạm.

- Kịp thời lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh bắt buộc đối với số đối tượng đủ điều kiện, góp phần làm trong sạch địa bàn; quản lý chặt chẽ những người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phương, thị trấn, người đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm

a) Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước, của tỉnh. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, chú ý phát hiện, đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên; ngăn chặn, kéo giảm số vụ phạm tội giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích..., không để tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.

b) Đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của liên ngành: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đảm bảo các tố giác, tin báo về tội phạm của công dân, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá án, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, dư luận quan tâm với phương châm "Thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai và vi phạm pháp luật".

c) Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an - Viện Kiểm sát Nhân dân - Tòa án Nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, thi hành án hình sự, hạn chế tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chú ý lựa chọn án điểm đưa ra xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án, phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, cảnh báo tội phạm và giáo dục phòng ngừa chung. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm; thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ về tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm.

4. Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các Hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương về đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là hợp tác song phương với Trung Quốc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới. Chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi thông tin về tội phạm; tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế về khoa học - kỹ thuật, triển khai thực hiện các dự án được tài trợ; trao đổi, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, khoa học - công nghệ cho cán bộ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

5. Tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm

a) Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tội phạm, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp đấu tranh chống tội phạm, kỹ thuật hình sự, giám định tư pháp. Quan tâm, đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, pháp luật chuyên sâu về lĩnh vực tư pháp quốc tế cho đội ngũ cán bộ tư pháp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Xây dựng cơ chế đặc thù thu hút những người giỏi về công nghệ thông tin và các lĩnh vực chuyên môn khác tham gia các lực lượng phòng, chống tội phạm.

b) Xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực, đầu tư kinh phí, phân bổ ngân sách bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng vận động xã hội hóa và tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân; duy trì, phát triển Quỹ phòng, chống tội phạm; đầu tư trang bị cho Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp về phương tiện, vũ khí, trang thiết bị nghiệp vụ thiết yếu; hỗ trợ phương tiện công tác của các cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân nhằm phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh: Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP trên phạm vi toàn tỉnh Lạng Sơn; định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW gắn với triển khai công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm theo quy định.

2. Công an tỉnh

a) Nắm chắc tình hình địa bàn, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội với tuyên truyền pháp luật nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật cho nhân dân; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, thi hành án hình sự; nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

b) Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhan dân, Tòa án Nhân dân cùng cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết các vụ án còn vướng mắc, không để tồn đọng, kéo dài; phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Quy chế phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện các Đề án sau:

- Đề án 2: Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia;

- Đề án 3: Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội;

- Đề án 4: Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát;

- Đề án 5: "Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm".

3. Sở Tài chính

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, thanh quyết toán nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án và nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 7: Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, tham mưu thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của Chiến lược quốc gia PCTP gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện các chương trình, đề án của Chiến lược quốc gia PCTP theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ trì, phối hợp các ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 6: Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, trên biển.

6. Sở Công Thương: Chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 8: Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

7. Sở Xây dựng: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; triển khai công tác phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp các ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 9:Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

8. Sở Giao thông vận tải: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động đầu tư, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; triển khai công tác phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp các ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 10: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật, các hành vi vi phạm và các nguy cơ phạm tội cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; chủ trì, phối hợp các ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 11: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP nói riêng để nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống phạm tội và tệ nạn xã hội.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 12: Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn: Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả và tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội của địa phương; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 13: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đề “sở hữu chéo".

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật có nội dung về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm để tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp; chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 14: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

13. Sở Y tế: Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; phối hợp với lực lượng Công an phòng, chống các vi phạm pháp luật về y tế, môi trường; chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án 15: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

a) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại khu dân cư và gia đình; gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP với các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

b) Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện Đề án 1: Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

15. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, phối hợp các ngành liên quan thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành về công tác truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy ra oan, sai, sót lọt tội phạm; thống nhất lựa chọn đưa ra truy tố, xét xử điểm, lưu động một số vụ án điển hình, dư luận quan tâm để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện Chiến lược, các chương trình, đề án có liên quan.

16. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã đề ra trong Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này. Cân đối các nguồn ngân sách để hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP trên địa bàn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP được chi từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được phân công, yêu cầu các sở, ban, ngành (có tên tại mục III, Kế hoạch này) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ định kỳ 6 tháng, 01 năm và sơ kết, tổng kết cuối mỗi giai đoạn về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tham mưu đánh giá, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2016 thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030" do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


508

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91