Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 147/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 21/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 147/KH-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ đó nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

2. Tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục đối với người chấp hành xong án phạt tù về công tác tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và gia đình trong việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng.

3. Xác định rõ, cụ thể nội dung công việc, phân công trách nhiệm đối với từng sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp..., bảo đảm việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định của Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Không để xảy ra tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt và triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn, các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức, loại hình phong phú để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm, tuyên truyền những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

3. Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý người chấp hành xong hình phạt tù theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa vi phạm.

4. Tổ chức các lớp đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho người chấp hành xong hình phạt tù có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

5. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích việc tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

6. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành của Trung ương bổ sung, hoàn thiện các văn bản có tính pháp quy quy định về chế độ, chính sách giúp đỡ đối với người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

7. Định kỳ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trên, UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công cụ thể như sau:

1. Công an Thành phố

1.1. Chủ trì, tham mưu giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố; đồng thời, chủ động, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

1.2. Chỉ đạo Công an cấp huyện thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Chỉ đạo các cơ sở giam giữ có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù nắm được nội dung cơ bản của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp giáo dục phạm nhân chuẩn bị hòa nhập cộng đồng để chủ động tái hòa nhập cộng đồng ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

1.4. Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an các quận, huyện, thị xã theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; báo cáo Bộ Công an và UBND Thành phố.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2.1. Phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù; hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân trong các cơ sở giam giữ phạm nhân.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cho vay vốn học nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Tham mưu với UBND Thành phố xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù có hoàn cảnh khó khăn để tạo việc làm và đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội những người không có nơi nương tựa thuộc đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

3. Sở Tư pháp

3.1. Phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cập nhật thông tin về tình hình án tích của người chấp hành xong hình phạt tù và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3.2. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

3.3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng nhằm định hướng, khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong hình phạt tù; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc tái phạm tội, vi phạm pháp luật của người chấp hành xong hình phạt tù. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, những cá nhân điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

5. Sở Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trình UBND Thành phố phê duyệt.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng Công an cùng cấp thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các Đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai ở địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

7. Bộ Tư lệnh Thủ đô

7.1. Thực hiện công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

7.2. Định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; báo cáo Bộ Quốc phòng và UBND Thành phố.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

9. UBND các quận, huyện, thị xã

9.1. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; có chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong hình phạt tù có điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống;

9.2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

- Phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân trong khu vực dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt phạt tù.

- Trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định xóa án tích trong trường hợp đặc biệt cho người chấp hành xong hình phạt tù đã có tiến bộ rõ rệt và đã có công theo quy định của pháp luật; báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét rút ngắn thời gian thử thách; miễn chấp hành thời hạn còn lại của hình phạt bổ sung; miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ đối với người chấp hành xong án phạt tù là trẻ em khi trở về tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội.

9.3. Tổ chức vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất (khi có chỉ đạo) tổ chức sơ, tổng kết và gửi báo cáo về Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

2. Giao Công an Thành phố là Cơ quan thường trực chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định; kịp thời tham mưu UBND Thành phố khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TTTU, TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Ban VH-XH HĐND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 21/07/2020 về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217