Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2017 thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 10/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 09/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện của Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-TTg , ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số 144/2016/QH13; công tác quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cùng thân nhân của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong việc phối hợp thực hiện.

2. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ; cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện của Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt và triển khai đến cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn và nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo, các nội dung triển khai thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện” của Chính phủ.

2. Tuyên truyền rộng rãi, với nhiều hình thức, loại hình phong phú để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện; về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Tổ chức thực hiện đúng quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền xét duyệt và quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều 3, Khoản 3 Điều 7, Điều 66 và Điều 106 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Điều 368 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; khoản 2 điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 144/2016/QH13 và mục 1, phần IV của Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật và quy định tại mục 2 phần IV của Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đồng thời, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

5. Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật (các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hòa nhập cộng đồng...).

6. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành Trung ương việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện... Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện (Luật đặc xá, Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành...).

7. Định kỳ hàng nằm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án và công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện địa bàn tỉnh; năm 2020 tổng kết việc thực hiện Đề án.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Trung ương: thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, mục 3, phần VI của Đề án (khi có phân bổ của Trung ương).

2. Ngân sách địa phương: thực hiện theo quy định tại điểm d, mục 3, phần VI của Đề án

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

1.1. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang; chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương sinh sống.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và nội dung Đề án.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

1.3. Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

1.4. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã, phường, thị trấn lập hồ sơ quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, kể từ khi tiếp nhận đến khi họ chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tham mưu UBND cùng cấp tổ chức tiếp nhận, phân công quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; hướng dẫn đăng ký tạm trú, thường trú theo quy định của Luật Cư trú; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Chủ động nắm tình hình, điều kiện, hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để tư vấn, tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

1.5. Chỉ đạo Trại tạm giam, Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù năm được nội dung cơ bản của Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn, về điều kiện, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp giáo dục phạm nhân chuẩn bị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

1.6. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hỗ trợ vốn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

1.7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ, hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm để hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

3. Sở Tư pháp: Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị có liên quan, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập và ổn định cuộc sống.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn việc lập dự toán và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án theo nội dung ở phần III kế hoạch này.

6. Các sở, ban, ngành tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các nội dung của Đề án bảo đảm việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự - Công an tỉnh tổ chức thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo, hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

9.1. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện, tiếp nhận quyết định, hồ sơ quyết định và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do cơ quan thi hành án hình sự - Công an cấp huyện, thành phố chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát và giáo dục.

9.2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp cần thiết; cấp giấy cho phép khi ra khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành thời hạn thử thách, lưu hồ sơ và gửi cơ quan thi hành án hình sự - Công an cấp huyện, thành phố để lưu hồ sơ phạm nhân; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; báo cáo cơ quan thi hành án hình sự - Công an cấp huyện, thành phố khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc người được tha tù trước thời hạn chết, trốn hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc về tha tù trước thời hạn có điều kiện; trong thời gian 15 ngày trước khi hết hạn tha tù trước thời hạn có điều kiện, UBND cấp xã phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.

- Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương để quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; lập hồ sơ và xây dựng kế hoạch cụ thể quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện kể từ khi tiếp nhận đến khi họ chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù; đề xuất cử người quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định và khi có yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Hàng năm tổ chức sơ kết và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

2. Giao Công an - Cơ quan Thường trực có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Đề án ở địa phương. Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- V11, Tổng cục VIII, Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC, CQTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2017 thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.092
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145