Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 01/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 11/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2013 về tha tù trước thời hạn có điều kiện và các Nghị quyết của Quốc hội về thi hành 02 Bộ luật này.

2. Đề cao trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

3. Tạo điều kiện tốt nhất cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ những định kiến, kỳ thị, phân biệt, đồng thời tạo việc làm giúp họ yên tâm làm ăn, lao động có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội.

4. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành, UBND các cấp; bảo đảm triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện của Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1. Quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn và nhân dân biết, thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo, các nội dung thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện của Chính phủ.

2. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; về trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và mi cá nhân trong thực hiện Đề án.

3. Chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm.

4. Ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vn, dạy ngh, gii thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích việc tiếp nhận người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

5. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị đề xuất với các cấp có thm quyn bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

6. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật và nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tratổ chức thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện trong lực lượng Công an tỉnh.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan kiện toàn tổ chức, bộ máy, phân công cán bộ chuyên trách thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức rà soát, lập hồ sơ đnghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại Trại Tạm giam Công an tỉnh đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ và các quy định của Bộ Công an để khi người được tha tù về địa phương có việc làm, tự nuôi sng bản thân, sống có ích cho gia đình và xã hội, không vi phạm pháp luật và quy định của địa phương.

- Định kỳ tổ chức thanh tra, giám sát, sơ tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Quân s tỉnh

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tt Đán tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Lập danh sách các phạm nhân là quân nhân, người chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trạm tạm giam do quân đội quản lý được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương. Trên cơ sở nội dung của Đề án, phi hp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương tạo điều kiện cn thiết để những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đng n định cuộc sống.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức quản lý các trường hợp là quân nhân, người chấp hành án phạt tù tại các Trại giam, Trại Tạm giam do quân đội quản lý được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương, theo quy định của pháp luật và các quy định của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Quốc phòng về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đng đi với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện đề án theo chức năng, nhiệm vụ.

3. S Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và những quy định cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của Nhà nước đi với người tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống.

4. Đ nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn thi hành thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện; rà soát các văn bản có nội dung liên quan và kiến nghị cơ quan có thm quyền sửa đi, bổ sung nếu không còn phù hợp. Thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

5. S Tư pháp

Phi hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6. Cc Thi hành án dân s tỉnh

- Phối hợp với trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh giáo dục, động viên người đang thi hành án phạt tù tự nguyện hoặc vận động gia đình, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự để được hưởng chính sách nhân đạo của Nhà nước, trong việc xét miễn, giảm hình phạt tù.

- Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc rà soát, lập hồ người có đủ điều kiện đề nghị Viện kim sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đi với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước đối với người phải thi hành án nói chung, người đang phải chấp hành hình phạt tù nói riêng theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo thẩm quyền.

7. S Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền rộng rãi đnâng cao nhận thức trong các tầng lp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện giúp đhọ tái hòa nhập cộng đồng, n định cuộc sống, góp phần phòng, chống vi phạm pháp luật, tái phạm tội. Tuyên truyền mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn trở thành người có ích cho xã hội.

8. S Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện “Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện” theo phân cấp của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

9. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp làm tt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đngười được tha tù trước thời hạn có điều kiện n định cuộc sng, chp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành chương trình, kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các các cơ quan đoàn th, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- B trí kinh phí trong dự toán kinh phí hàng năm của địa phương thực hiện công tác này; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của địa phương nơi cư trú.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn th, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia quản lý, giám sát và giáo dục, giúp đngười được tha tù trước thời hạn phối hợp với chính quyền, gia đình quản lý, tư vấn, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành đúng các quy định của pháp luật, các quy định bắt buộc đối với người tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ sau:

+ Tiếp nhận quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, hồ sơ thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

+ Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp cần thiết, cấp giy khi ra khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

+ Định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

+ Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chết, trốn hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong thời gian 15 ngày trước khi hết thời hạn tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp xã phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh); định kỳ 01 tháng, 06 tháng và 01 năm sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thàn
h phố
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP
7.
PH/01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214