Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 1762/CT-TTg năm 2009 thi hành luật Bộ luật hình sự sửa đổi và Nghị quyết 33/2009/QH12 về việc thi hành luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1762/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Vĩnh Trọng
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1762/CT-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2009/QH12 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thể chế hóa một bước chủ trương cải cách tư pháp được thể hiện trong Nghị quyết số 08/NQ-TW và Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị, chủ trương nhân đạo hóa của Đảng và Nhà nước ta, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 33/2009/QH12), Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Bộ Tư pháp:

a. Chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật trong quý IV năm 2009 và quý I năm 2010; xác định nội dung, chương trình phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức biên soạn đề cương, tài liệu tập huấn phù hợp với từng loại đối tượng và bồi dưỡng báo cáo viên để phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12.

Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 trong nhân dân.

Tổ chức giới thiệu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 cho cán bộ, công chức ngành tư pháp;

b. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành hữu quan khác tổ chức việc rà soát các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 1990 do Chính phủ và liên ngành ban hành để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Chậm nhất là trong quý I năm 2010 phải lên được danh mục các văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành mới.

c. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành hữu quan khác khẩn trương xây dựng các Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong trong lĩnh vực môi trường, đất đai, tài chính - kế toán, thuế, chứng khoán. Việc xây dựng các Thông tư liên tịch này cần phải hoàn thành chậm nhất là trong quý II năm 2010.

Phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm khác.

2. Bộ Công an:

a. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân khẩn trương tiến hành rà soát các vụ án đang trong quá trình điều tra mà bị can thuộc diện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 để kịp thời làm thủ tục đình chỉ điều tra đối với họ. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành.

Chỉ đạo, hướng dẫn các trại giam, trại tạm giam trong Công an nhân dân khẩn trương tiến hành rà soát các đối tượng phạm nhân thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân hoặc được miễn chấp hành phần hình phạt tù còn lại theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 để kịp thời làm thủ tục đối với họ, đồng thời, đề nghị làm thủ tục xóa án tích cho họ. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành;

b. Khẩn trương tổ chức tập huấn trong ngành mình về nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự. Chậm nhất là trong quý I năm 2010 phải hoàn thành.

Tổ chức giới thiệu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 trong cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn về nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 cho cán bộ, công chức hải quan, kiểm lâm trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra tội phạm;

c. Chủ động rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 do mình ban hành để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự hoặc ban hành văn bản mới theo thẩm quyền; có kiến nghị cụ thể để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản liên tịch, các văn bản của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999. Chậm nhất là trong quý I năm 2010 phải lên được danh mục các văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành mới;

d. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành hữu quan khác khẩn trương xây dựng các Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Việc xây dựng các Thông tư liên tịch này phải được hoàn thành chậm nhất là trong quý III năm 2010.

Phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm khác.

3. Bộ Quốc phòng:

a. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân khẩn trương tiến hành rà soát các vụ án đang trong quá trình điều tra mà bị can thuộc diện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 để kịp thời làm thủ tục đình chỉ điều tra đối với họ. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành.

Chỉ đạo, hướng dẫn các trại giam, trại tạm giam trong Quân đội nhân dân khẩn trương tiến hành rà soát các đối tượng phạm nhân thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân hoặc được miễn chấp hành phần hình phạt tù còn lại theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 để kịp thời làm thủ tục đối với họ, đồng thời, đề nghị làm thủ tục xóa án tích cho họ. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành;

b. Khẩn trương tổ chức tập huấn trong ngành mình về nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành.

Tổ chức giới thiệu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự trong cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân;

c. Chủ động rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 do mình ban hành để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự hoặc ban hành văn bản mới theo thẩm quyền; có kiến nghị cụ thể để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản liên tịch, các văn bản của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999. Chậm nhất là trong quý I năm 2010 phải lên được danh mục các văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành mới.

d. Phối hợp xây dựng các Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

4. Bộ Tài chính:

a. Khẩn trương tổ chức tập huấn về nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 cho cán bộ, công chức hải quan trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra tội phạm. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành.

Tổ chức giới thiệu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự trong ngành mình, nhất là nội dung về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính - kế toán, thuế, chứng khoán;

b. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành hữu quan bố trí ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí cần thiết cho việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành;

c. Tham gia xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính - kế toán, thuế, chứng khoán.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a. Khẩn trương tổ chức tập huấn về nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 cho cán bộ, công chức kiểm lâm trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra tội phạm. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành.

Tổ chức giới thiệu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự trong ngành mình.

b. Tham gia xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực môi trường liên quan đến động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và khu bảo tồn thiên nhiên.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a. Phối hợp với Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 trong nhân dân.

Tổ chức giới thiệu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự trong ngành mình, nhất là nội dung về các tội phạm trong lĩnh vực do mình phụ trách;

b. Tham gia xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự liên quan đến các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

7. Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a. Tổ chức giới thiệu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự trong ngành mình, nhất là nội dung quy định về các tội phạm trong lĩnh vực do Bộ mình phụ trách;

b. Tham gia xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự liên quan đến các tội phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a. Tổ chức giới thiệu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự trong ngành mình, nhất là nội dung quy định về các tội phạm trong lĩnh vực do Bộ mình phụ trách;

b. Tham gia xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự liên quan đến các tội phạm trong lĩnh vực môi trường, đất đai.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a. Tổ chức giới thiệu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự trong ngành mình, nhất là nội dung quy định về các tội phạm trong lĩnh vực do ngành mình phụ trách;

b. Tham gia xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội phạm rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

10. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng khác ở Trung ương và địa phương có kế hoạch ưu tiên cho việc phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12; có chương trình, chuyên mục giới thiệu, giải thích nội dung Luật này, nhất là những quy định về tội phạm mới được bổ sung. Riêng trong quý IV năm 2009 ưu tiên tổ chức các đợt tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương.

11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động rà soát các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực mình phụ trách để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản do mình ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự hoặc ban hành văn bản mới theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản có nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Chậm nhất là trong quý I năm 2010 phải lên được danh mục các văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành mới.

12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, Ban, ngành ở địa phương và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 tại địa phương.

13. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 trong nhân dân.

14. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các Bộ, ngành hữu quan khác trong việc tuyên truyền, phổ biến và xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12.

15. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 1762/CT-TTg năm 2009 thi hành luật Bộ luật hình sự sửa đổi và Nghị quyết 33/2009/QH12 về việc thi hành luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87