Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 09/1998/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phan Quốc Hưng
Ngày ban hành: 16/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/1998/CT-UB

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 07 năm 1998

 

CHỈ THỊ

V/V MỞ CUỘC VẬN ĐỘNG TÒAN DÂN THAM GIA QUẢN LÝ, GIÁO DỤC VÀ PHÁT HIỆN TỐ GIÁC, ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

Trong những năm qua nhất là từ khi có Chỉ thị số 09 ngày 12/05/1997 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Các cấp, các ngành, các địa phương đã tăng cường phối hợp với ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc và các Đoàn thể thành viên từ tỉnh đến tận cơ sở liên tục phát động và xây dựng có hiệu quả phong trào quần chúng đấu tranh các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ và giữ vững ANTT, phục vụ tích cực cho sự nghiệp đổi mới ở địa phương.

Tuy nhiên tình hình và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có nơi có lúc còn diễn biến phức tạp đáng chú ý là một số đối tượng có tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục tái phạm, những hành vi trộm cắp, gây rối trật tự xóm ấp, phố phường và nơi công cộng còn khá phổ biến đã làm ảnh hưởng đến xã hội và cuộc sống của nhân dân. Mặc dù do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do bản chất của tội phạm, nhưng cơ bản vẫn do còn một bộ phận nhân dân chưa thấy hết trách nhiệm của mình cần phải phối hợp phát hiện tố giác, đấu tranh trấn áp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, một số ít người còn mặc cảm với người lầm lỗi, những người có tiền án, tiền sự và thanh thiếu niên chậm tiến, các tổ chức xã hội và một số địa phương chưa có biện pháp quản lý giáo dục một cách sâu sắc để cảm hóa những người này thật sự trở thành công dân tốt.

Xuất phát từ tình hình thực tế và trên cơ sở đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, UBND tỉnh chủ trương mở cuộc vận động toàn dân phát hiện tố giác, đấu tranh trấn áp, phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ những người có tiền án, tiền sự và thanh thiếu niên chậm tiến, vận động đối tượng phạm tội ra tự thú ... Cuộc vận động được tiến hành trong phạm vi toàn tỉnh, lấy địa bàn xã, phường, thị trấn, xóm, ấp, khóm, khu vực, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà máy, bệnh viện, trường học, nông lâm trường ... làm chính.

Để cuộc vận động đạt kết quả và từng bước đi vào chiều sâu đảm bảo yêu cầu thường xuyên,liên tục va lâu dài, UBND tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung và thực hiện tốt một số công việc sau đây :

1. Phát động tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và nhân dân nắm vững các qui định của Nhà nước và bộ ngành chức năng về các lĩnh vực nói trên, tăng cường phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức xã hội để phát động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực tham gia phát hiện tố giác, đấu tranh trấn áp và phòng ngừa tội phạm,giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục, giúp đỡ những người có tiền án, tiền sự và thanh thiếu niên chậm tiến, vận động đối tượng phạm tội ra tự thú, xóa bỏ mặc cảm, khơi dậy lòng nhân ái, phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của người Việt nam để khuyến khích họ tự cải tạo đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định đời sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

2. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị của UBND tỉnh về bảo vệ ANTT để mọi người hiểu, tự giác chấp hành phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sức mạnh của cộng đồng dân tộc, tôn giáo, cán bộ công nhân viên và nhân dân để phát hiện đối tượng xấu. Thông qua đó để có biện pháp cụ thể giáo dục, thuyết phục cảm hóa đối với từng loại đối tượng. Kết hợp đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục, thuyết phục vận động quần chúng, xử lý hành chính, giáo dục, giáo dưỡng kinh tế và phải tiến hành thường xuyên liên tục gắn với đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh cần có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi, ý nghĩa, mục đích cuộc vận động, kịp thời cổ vũ các cấp, các ngành, các đoàn thể, cá nhân tích cực đóng góp nhiều thành tích, tạo khí thế cho phong trào quần chúng, động viên mọi người hăng hái tham gia để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu đạt kết quả.

4. Đảm bảo chế độ khen thưởng theo qui định của Nhà nước đối với những tập thể, cá nhân có thành tích; đồng thời đối với những đơn vị, cá nhân không thực hiện hoặc có hành vi cản trở, bao che người phạm tội phải được kiểm điểm phê phán, kỷ kuật nghiêm khắc hoặc xử lý theo pháp luật hiện hành.

5. Công an tỉnh phối hợp với Mặt trận tổ quốc Tỉnh và các ngành có liên quan xây dựng đề án hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện, UBND các huyện, thị xã lập kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế, tổ chức tập huấn cho chính quyền cơ sở và cán bộ trực tiếp thực hiện cuộc vận động theo chỉ thị này và định kỳ hàng quí báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động về UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh.
- Thành viên UBND tỉnh.
- Sở, Ban, ngành tỉnh.
- UBND huyện, thị xã.
- UB MTTQ tỉnh, các đoàn thể.
- Viện KSND, Tòa án ND tỉnh.
- Lưu VP (M10).

TM.UBND TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH
Phan Quốc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/1998/CT-UB ngày 16/07/1998 về mở cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục và phát hiện tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!