Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Quảng Ngãi

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 07/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp theo hướng tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hóa các quy định liên quan của Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương nghiêm túc thực hiện những nội dung sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 2621/KH- UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, lưu ý các nội dung triển khai thực hiện phải phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội Khóa XIV về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 41/2017/QH14).

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 trong các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho các lực lượng trực tiếp thi hành Bộ luật Hình sự.

- Sở Tư pháp- Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh tham gia tìm hiểu các quy định của Bộ luật Hình sự; đồng thời, đưa nội dung tuyên truyền Bộ luật Hình sự vào các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở theo các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các câu lạc bộ pháp luật trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Bộ luật Hình sự, phòng chống tội phạm…

- Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn, đôn đốc việc tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi tăng cường thời lượng phát sóng, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên viết tin, bài, đăng tải nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật với chủ đề về Bộ luật Hình sự năm 2015.

3. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khác trong việc phổ biến, tuyên truyền về Bộ luật Hình sự năm 2015.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân và của hội viên về Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 07/03/2018 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.301

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!