Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Bộ Luật hình sự 1997 sửa đổi 57-L/CTN

Số hiệu: 57-L/CTN Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 10/05/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57-L/CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1997

 

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1985 và sửa đổi, bổ sung ngày 28 tháng 12 năm 1989, ngày 12 tháng 8 năm 1991 và ngày 22 tháng 12 năm 1992.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm tham nhũng như sau:

1. Điều 133 về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 133. Tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa

1- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ 05 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 05 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có sự thông đồng với người khác;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Có tổ chức;

b) Tài sản có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

c) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.''

2. Bổ sung Điều 134a "Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa'' như sau:

"Điều134a. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa

1- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa có giá trị từ 05 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 05 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Tài sản có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.''

3. Bổ sung Điều 137a "Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa'' như sau:

"Điều 137a. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa

1- Người nào vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

4. Điều 156 về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công dân được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 156.Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công dân

1- Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng hoặc dưới năm triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Tài sản có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Tài sản có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

5. Điều 175 về tội lập quỹ trái phép được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 175. Tội lập quỹ trái phép

1- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát;

b) Để thực hiện tội phạm khác;

c) Quỹ trái phép có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Quỹ trái phép có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Quỹ trái phép có giá trị từ một tỷ đồng trở lên;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này."

6. Điều 221 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền trong khi thi hành công vụ được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 221. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1- Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền hoặc lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ."

7. Bổ sung Điều 221a "Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ" như sau:

"Điều 221a. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

1- Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền hoặc lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

8. Điều 224 về tội giả mạo trong công tác được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 224. Tội giả mạo trong công tác

1- Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;

b) Làm, cấp giấy tờ giả;

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

9. Điều 226 về tội nhận hối lộ được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 226. Tội nhận hối lộ

1- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới ba mươi triệu đồng;

d) Biết rõ của hối lộ là tài sản xã hội chủ nghĩa;

đ) Phạm tội nhiều lần;

e) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Của hối lộ có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

10. Điều 227 về tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 227. Tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ

1- Người nào đưa hối lộ hoặc làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới ba mươi triệu đồng;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Dùng tài sản xã hội chủ nghĩa để đưa hối lộ;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Của hối lộ có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5- Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ."

11. Bổ sung Điều 228a "Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi" như sau:

"Điều 228a. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi

1- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới ba mươi triệu đồng;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

Điều 2. Bổ sung Chương VIIA "Các tội phạm về ma tuý" vào "Phần các tội phạm" của Bộ luật hình sự như sau:

"Điều 185a. Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý

1- Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Tái phạm tội này.

Điều 185b. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

1- Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

e) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

g) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

h) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

i) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 Điều này;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

c) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

d) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

đ) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít ;

e) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 Điều này;

g) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

c) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;

d) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

đ) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản 4 Điều này;

e) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 185c. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

1- Người nào tàng trữ trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

e) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

g) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;

h) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

i) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;

k) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

l) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

m) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm l khoản 2 Điều này;

n) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này;

i) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên ;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này;

i) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 185d. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

1- Người nào vận chuyển trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức ;

đ) Vận chuyển qua biên giới;

e) Sử dụng người chưa thành niên vào việc phạm tội;

g) Chất ma tuý có số lượng tương ứng được quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm m khoản 2 Điều 185c;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Chất ma tuý có số lượng tương ứng được quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm h khoản 3 Điều 185c;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chất ma tuý có số lượng tương ứng được quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm h khoản 4 Điều 185c;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 185đ. Tội mua bán trái phép chất ma túy

1- Người nào mua bán trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Thu lợi bất chính lớn;

e) Mua bán qua biên giới;

g) Sử dụng người chưa thành niên vào việc phạm tội;

h) Chất ma tuý có số lượng tương ứng được quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm m khoản 2 Điều 185c;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Chất ma tuý có số lượng tương ứng quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm h khoản 3 Điều 185c;

c) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chất ma tuý có số lượng tương ứng được quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm h khoản 4 Điều 185c;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 185e. Tội chiếm đoạt chất ma túy

1- Người nào chiếm đoạt chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Có sử dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm;

e) Chất ma tuý có số lượng tương ứng được quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm m khoản 2 Điều 185c;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Chất ma tuý có số lượng tương ứng được quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm h khoản 3 Điều 185c;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chất ma tuý có số lượng tương ứng được quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm h khoản 4 Điều 185c;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 185g. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

1- Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Tiền chất có trọng lượng từ hai trăm gam đến dưới năm trăm gam;

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Tiền chất có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một nghìn hai trăm gam;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Tiền chất có trọng lượng từ một nghìn hai trăm gam trở lên;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều185h. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

1- Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

g) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 185i. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

1- Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

đ) Đối với người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của người khác hoặc gây cố tật nặng cho người khác;

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Gây chết người;

b) Gây tổn hại nặng cho sức khỏe của nhiều người hoặc gây cố tật nặng cho nhiều người;

c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

d) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

đ) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Điều 185k. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý

1- Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Đối với nhiều người;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 185l. Tội sử dụng trái phép chất ma tuý

1- Người nào sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Tái phạm tội này, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Điều 185m. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

1- Người nào cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

đ) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

e) Đối với nhiều người;

g) Đối với người đang cai nghiện;

h) Gây tổn hại nặng cho sức khỏe của người khác hoặc gây cố tật nặng cho người khác;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Gây chết người;

b) Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của nhiều người hoặc gây cố tật nặng cho nhiều người;

c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

d) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

đ) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Điều 185n. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác

1- Người nào có trách nhiệm trong việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác mà vi phạm quy định về quản lý, sử dụng các chất đó, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Vì vụ lợi;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 185(o). Hình phạt bổ sung

1- Người nào phạm tội quy định tại Điều 185a, thì có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Người nào phạm tội quy định tại Điều 185m hoặc Điều 185n, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều từ Điều 185b đến Điều 185k, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2- Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều từ Điều 185b đến Điều 185h hoặc Điều 185n, thì bị cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm.

3- Người nào phạm tội quy định tại Điều 185i, thì bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm."

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự về tội phạm tình dục đối với người chưa thành niên như sau:

1. Bổ sung Điều 112a "Tội hiếp dâm trẻ em" như sau:

"Điều 112a. Tội hiếp dâm trẻ em

1- Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của nạn nhân;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây tổn hại rất nặng cho sức khỏe của nạn nhân;

đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4- Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm và người phạm tội bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình."

2. Bổ sung Điều 113a "Tội cưỡng dâm người chưa thành niên" như sau:

"Điều 113a. Tội cưỡng dâm người chưa thành niên

1- Người nào cưỡng dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười ba năm:

a) Cưỡng dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Có tính chất loạn luân;

c) Làm nạn nhân có thai;

d) Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của nạn nhân;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây tổn hại rất nặng cho sức khoẻ của nạn nhân.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này."

3. Điều 114 về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 114. Tội giao cấu với trẻ em

1- Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Có tính chất loạn luân;

c) Làm nạn nhân có thai;

d) Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của nạn nhân.

3- Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm."

4. Điều 202 về tội chứa mãi dâm, tội môi giới mãi dâm được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 202. Tội chứa mãi dâm, tội môi giới mãi dâm

1- Người nào chứa mãi dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mãi dâm, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Cưỡng bức mãi dâm;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

5. Bổ sung Điều 202a "Tội mua dâm người chưa thành niên" như sau:

"Điều 202a. Tội mua dâm người chưa thành niên

1- Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Mua dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng."

6. Bổ sung Điều 202b " Tội dâm ô đối với trẻ em" như sau:

"Điều 202b. Tội dâm ô đối với trẻ em

1- Người nào có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm:

a) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng."

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Bộ luật hình sự có liên quan như sau:

1. Điều 39 về những tình tiết tăng nặng được sửa đổi, bổ sung như sau:

" Điều 39. Những tình tiết tăng nặng

1- Chỉ những tình tiết sau đây mới được coi là tình tiết tăng nặng:

a) Phạm tội có tổ chức; xúi giục người chưa thành niên phạm tội;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh thiên tai hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;

c) Lợi dụng chức vụ cao để phạm tội;

d) Phạm tội trong thời gian đang chấp hành hình phạt;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác trong khi phạm tội hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

e) Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đối với người lệ thuộc mình về mặt vật chất, công tác hoặc các mặt khác;

g) Phạm tội vì động cơ đê hèn; cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;

h) Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng;

i) Phạm tội nhiều lần; tái phạm; tái phạm nguy hiểm;

k) Sau khi phạm tội đã có những hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.

2- Những tình tiết đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng."

2. Điều 100 về hình phạt bổ sung được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 100. Hình phạt bổ sung

1- Công dân Việt Nam phạm một trong các tội thuộc Mục A, thì bị tước một số quyền công dân từ một năm đến năm năm; phạm một trong các tội thuộc Mục B thì có thể bị tước một số quyền công dân từ một năm đến năm năm.

2- Công dân Việt Nam phạm một trong các tội thuộc Mục A hoặc một trong các tội quy định tại Điều 87, Điều 88, các điều từ Điều 94 đến Điều 99, thì bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

3- Người nào phạm một trong các tội quy định tại Điều 90 và Điều 91 trong trường hợp hình phạt chính không phải là phạt tiền, thì có thể bị phạt tiền theo mức đã quy định đối với mỗi tội.

Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều 88, 95, 96, 98 và 99, thì có thể bị phạt tiền từ ba trăm nghìn đồng đến ba triệu đồng; phạm tội quy định tại Điều 97, thì bị phạt tiền đến mười lần trị giá hàng phạm pháp.

4- Người nào phạm một trong các tội thuộc Mục A, thì bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; phạm một trong các tội quy định tại Điều 88, các điều từ Điều 94 đến Điều 98, thì có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

3. Điều 112 về tội hiếp dâm được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 112 . Tội hiếp dâm

1- Người nào dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác giao cấu với người khác trái ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Có tính chất loạn luân;

đ) Làm nạn nhân có thai;

e) Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của nạn nhân;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây tổn hại rất nặng cho sức khoẻ của nạn nhân;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:

a) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này."

4. Điều 113 về tội cưỡng dâm được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 113 . Tội cưỡng dâm

1- Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của nạn nhân;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười tám năm:

a) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này."

5. Điều 118 về hình phạt bổ sung được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 118. Hình phạt bổ sung

1- Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều từ Điều 101 đến Điều 105 và tại các điều 107, 112, 112a, 113 và 113a, thì có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm.

2- Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều 101, 112a và 115, thì có thể bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm."

6. Điều 134 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 134. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa

1- Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

d) Tài sản có giá trị lớn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến mười tám năm:

a) Tài sản có giá trị rất lớn;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Tài sản có giá trị đặc biệt lớn;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.''

7. Điều 137 về tội sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 137. Tội sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa

1- Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

b) Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này."

8. Điều 142 về hình phạt bổ sung được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 142. Hình phạt bổ sung

1- Người nào phạm một trong các tội quy định tại Điều 133, Điều 134a, điểm d khoản 2 Điều 135, Điều 137a và Điều 139, thì bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tài sản xã hội chủ nghĩa từ hai năm đến năm năm.

2- Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều từ Điều 129 đến Điều 132, Điều 134 và Điều 135, nếu là tái phạm nguy hiểm, thì bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

3- Người nào phạm một trong các tội quy định tại Chương này, trừ các điều 136, 139 và 140, thì tuỳ theo tính chất nghiêm trọng của tội phạm mà có thể bị phạt tiền đến ba mươi triệu đồng và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt đó."

9. Điều 218 về hình phạt bổ sung được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 218. Hình phạt bổ sung

1- Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều từ Điều 186 đến Điều 191 và từ Điều 195 đến Điều 197, thì có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm .

2- Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều từ Điều 199 đến Điều 202, thì có thể bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

3- Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều từ Điều 199 đến Điều 202, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng và có thể bị tịch thu một phần tài sản."

10. Điều 229 về hình phạt bổ sung được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 229 . Hình phạt bổ sung

1- Người nào phạm một trong các tội quy định tại Chương này, thì có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ nhất định từ hai năm đến năm năm.

2- Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều 221, 221a và 224, thì có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Người nào phạm một trong các tội quy định tại các điều 226, 227, 228 và 228a, thì bị phạt tiền từ một đến năm lần giá trị của hối lộ hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

11. Điều 246 về tội che giấu tội phạm được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 246. Tội che giấu tội phạm

1- Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong những tội phạm quy định tại các điều sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm:

- Các điều từ Điều 72 đến Điều 85 về các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia; Điều 87 (tội chiếm đoạt máy bay, tàu thuỷ); Điều 94, khoản 2 (tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 95, khoản 2 và 3 (tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự); Điều 96, khoản 2 và 3 (tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ); Điều 97, khoản 2 và 3 (tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới); Điều 98 (tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá huỷ tiền tệ);

- Điều 101 (tội giết người); Điều 112, khoản 2, 3 và 4 (tội hiếp dâm); Điều 112a (tội hiếp dâm trẻ em); Điều 113a (tội cưỡng dâm người chưa thành niên); Điều 115, khoản 2 (tội mua bán phụ nữ);

- Điều 129 (tội cướp tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 132, khoản 2 và 3 (tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 133, khoản 2, 3 và 4 (tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 134a, khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 137a, khoản 2 và 3 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 138, khoản 2 và 3 (tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa);

- Điều 149, khoản 2 (tội bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em);

- Điều 151 (tội cướp tài sản của công dân); Điều 152 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân); Điều 156, khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công dân);

- Điều 165, khoản 2 và 3 (tội đầu cơ); Điều 166, khoản 2 và 3 (tội buôn bán hàng cấm); Điều 167, khoản 2 và 3 (tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả); Điều 172, khoản 2 và 3 (tội chiếm đoạt tem, phiếu, tội làm hoặc lưu hành tem, phiếu, giấy tờ giả dùng vào việc phân phối); Điều 174, khoản 2 và 3 (tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng); Điều 175, khoản 2, 3 và 4 (tội lập quỹ trái phép);

- Điều 185a, khoản 2 (tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý); Điều 185b (tội sản xuất trái phép chất ma tuý); Điều 185c (tội tàng trữ trái phép chất ma tuý); Điều 185d (tội vận chuyển trái phép chất ma tuý); Điều 185đ (tội mua bán trái phép chất ma tuý); Điều 185e (tội chiếm đoạt chất ma túy); Điều 185g (tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 185h, khoản 2 (tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 185i (tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 185k (tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 185m (tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 185n (tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác);

- Điều 202a, khoản 2, 3 và 4 (tội mua dâm người chưa thành niên); Điều 202b, khoản 2, 3 và 4 (tội dâm ô đối với trẻ em);

- Điều 221, khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ); Điều 221a, khoản 2, 3 và 4 (tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ); Điều 224, khoản 2, 3 và 4 (tội giả mạo trong công tác); Điều 226, khoản 2, 3 và 4 (tội nhận hối lộ); Điều 227, khoản 2, 3 và 4 (tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ); Điều 228a, khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi);

- Điều 245, khoản 2 (tội trốn khỏi nơi giam).

2- Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm."

12. Điều 247 về tội không tố giác tội phạm được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 247. Tội không tố giác tội phạm

1- Người nào biết rõ một trong những tội phạm quy định tại các điều sau đây đang được chuẩn bị hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

- Các điều từ Điều 72 đến Điều 85 về các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia; Điều 87 (tội chiếm đoạt máy bay, tàu thuỷ); Điều 94, khoản 2 (tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 95, khoản 2 và 3 (tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự); Điều 96, khoản 2 và 3 (tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ); Điều 98 (tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá huỷ tiền tệ);

- Điều 101 (tội giết người); Điều 112, khoản 2, 3 và 4 (tội hiếp dâm); Điều 112a (tội hiếp dâm trẻ em); Điều 113a (tội cưỡng dâm người chưa thành niên);

- Điều 129 (tội cướp tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 132, khoản 2 và 3 (tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 133, khoản 2, 3 và 4 (tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 134a, khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 137a, khoản 2 và 3 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 138, khoản 2 và 3 (tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa);

- Điều 151 (tội cướp tài sản của công dân); Điều 152 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân); Điều 156, khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công dân);

- Điều 165, khoản 2 và 3 (tội đầu cơ); Điều 172, khoản 2 và 3 (tội chiếm đoạt tem, phiếu, tội làm hoặc lưu hành tem, phiếu, giấy tờ giả dùng vào việc phân phối); Điều 174, khoản 2 và 3 (tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng); Điều 175, khoản 2, 3 và 4 (tội lập quỹ trái phép);

- Điều 185a, khoản 2 (tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý); Điều 185b (tội sản xuất trái phép chất ma tuý); Điều 185c (tội tàng trữ trái phép chất ma tuý); Điều 185d (tội vận chuyển trái phép chất ma tuý); Điều 185đ (tội mua bán trái phép chất ma tuý); Điều 185e (tội chiếm đoạt chất ma túy); Điều 185g (tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 185h, khoản 2 (tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 185i (tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 185k (tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 185m (tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 185n (tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác);

- Điều 202a, khoản 2, 3 và 4 (tội mua dâm người chưa thành niên); Điều 202b, khoản 2, 3 và 4 (tội dâm ô đối với trẻ em);

- Điều 221, khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ); Điều 221a, khoản 2, 3 và 4 (tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ); Điều 224, khoản 2, 3 và 4 (tội giả mạo trong công tác); Điều 226, khoản 2, 3 và 4 (tội nhận hối lộ); Điều 227, khoản 2, 3 và 4 (tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ); Điều 228a, khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi);

- Điều 245, khoản 2 (tội trốn khỏi nơi giam).

2- Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt."

Điều 5. Thay thế các điều sau đây thuộc "Phần các tội phạm" của Bộ luật hình sự:

1- Điều 96a (tội sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý) được thay bằng các điều từ Điều 185b đến Điều 185đ.

2- Điều 203 (tội tổ chức dùng chất ma tuý) được thay bằng Điều 185i.

3- Cụm từ "Điều 96a" tại khoản 1 Điều 168 (tội kinh doanh trái phép) và tại khoản 2 Điều 169 (tội trốn thuế) được thay bằng cụm từ "185b, 185c, 185d và 185đ".

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No. 04/1997/QH9

Hanoi, May 10, 1997

 

LAW

ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE PENAL CODE

Pursuant to Article 84 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
This Law amends and supplements a number of articles of the Penal Code which was adopted on June 27, 1985, amended and supplemented on December 28, 1989, August 12, 1991 and December 22, 1992 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Penal Code regarding corruption offenses as follows:

1. Article 133 on embezzlement of socialist property is amended and supplemented as follows:

"Article 133.- Embezzlement of socialist property

1. A person who abuses his/her position and power to misappropriate socialist property which he/she has the responsibility to manage and which has a value of from five million to under one hundred million VND or less than five million VND but the offense causes serious consequences, is committed more than once or the offender has been disciplined but commits the offense again, shall be subject to a prison term of from two to seven years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Employing a perfidious and dangerous move;

c/ The misappropriated property has a value of from one hundred million to under three hundred million VND;

d/ Committing the offense more than once;

e/ Causing serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ In an organized manner;

b/ The misappropriated property has a value of from three hundred million to under five hundred million VND;

c/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

d/ Causing very serious consequences.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The misappropriated property has a value of five hundred million VND or more;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article;

c/ Causing exceptionally serious consequences."

2. To supplement the following Article 134a "Abusing ones position and power to misappropriate socialist property by fraud":

"Article 134a.- Abusing ones position and power to misappropriate socialist property by fraud

1. A person who abuses his/her position and power and employs a perfidious move to misappropriate socialist property which has a value of from five million to under one hundred million VND or less than five million VND but the offense causes serious consequences, is committed more than once, or the offender has been disciplined but still commits the offense again, shall be subject to a prison term of from two to seven years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

a/ In an organized manner

b/ Employing a perfidious and dangerous move;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Committing the offense more than once;

e/ Causing serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ The misappropriated property has a value of from three hundred million to under five hundred million VND;

c/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

d/ Causing very serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment:

a/ The misappropriated property has a value of five hundred million VND or more;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To supplement the following Article 137a "Abusing ones position and power to illegally use socialist property":

"Article 137a.- Abusing ones position and power to illegally use socialist property

1. A person who abuses his/her position and power to illegally use socialist property and cause serious consequences or who has been disciplined but commits the offense again, shall be subject to a prison term of from one to five years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from five to ten years:

a/ In an organized manner

b/ Committing the offense more than once;

c/ Causing very serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from ten to fifteen years:

a/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Article 156 on abusing ones position and power to misappropriate property of citizens is amended and supplemented as follows:

"Article 156.- Abusing ones position and power to misappropriate property of citizens

1. A person who abuses his/her position and power to misappropriate other peoples property which has a value of from five million to under one hundred million VND or less than five million VND but such offense causes serious consequences or is committed more than once, or the offender has been disciplined but commits the offense again, shall be subject to a prison term of from one to six years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from six to thirteen years:

a/ In an organized manner

b/ Employing a perfidious and dangerous move;

c/ The misappropriated property has a value of from one hundred million to under three hundred million VND;

d/ Committing the offense more than once

e/ Causing serious consequences.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from thirteen to twenty years:

a/ The misappropriated property has a value of from three hundred million to under five hundred million VND;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

c/ Causing very serious consequences.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment:

a/ The misappropriated property has a value of five hundred million VND or more;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article;

c/ Causing exceptionally serious consequences."

5. Article 175 on establishing illegal funds is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A person who abuses his/her position and power to establish an illegal fund which has a value of from fifty million to under two hundred million VND and uses this fund and causes serious consequences or the offender has been disciplined or punished administratively but commits the offense again, shall be subject to a prison term of from one to five years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from five to ten years:

a/ Employing perfidious moves to circumvent inspection;

b/ The offense is committed in order to carry out another offense;

c/ The illegal fund has a value of from two hundred million to under five hundred million VND;

d/ Causing very serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from ten to fifteen years:

a/ The illegal fund has a value of from five hundred million to under one billion VND;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ The illegal fund has a value of one billion VND or more;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article."

6. Article 221 on abusing ones position and power or abuses ones own power while performing an official duty is amended and supplemented as follows:

"Article 221.- Abusing ones position and power while performing an official duty

1. A person who, for his/her self interest or another personal motive, abuses his/her position and power to perform his/her official duty wrongly, causing damage to the interests of the State and society, the legitimate rights or interests of citizens, shall be subject to a prison term of from one to five years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from five to ten years:

a/ In an organized manner;;

b/ Committing the offense more than once;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from ten to fifteen years:

a/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

b/ Causing very serious consequences.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article.

b/ Causing exceptionally serious consequences."

7. To supplement the following Article 221a "Abusing ones power while performing an official duty":

"Article 221a.- Abusing ones power while performing an official duty

1. A person who, for his/her self-interest or another personal motive, acts ultra vires and performs his/her official duty wrongly to harm the interests of the State and society, the legitimate rights or interests of citizens, shall be subject to a prison term of from two to seven years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ In an organized manner;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Causing serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

b/ Causing very serious consequences.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of twenty years or life imprisonment:

a/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article.

b/ Causing exceptionally serious consequences."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."Article 224.- Falsifying documents

1. A person who, for his/her own profits or another personal motive, abuses his/her position and power to commit one of the following acts shall be subject to a prison term of from one to seven years:

a/ Changing or falsifying the contents of documents and papers;

b/ Forging papers and issuing forged papers;

c/ Forging the signature of a person of rank or power.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

a/ In an organized manner;

b/ The offender is the person responsible for elaborating or issuing the papers and documents;

c/ Committing the offense more than once;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years

a/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

b/ Causing very serious consequences.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of twenty years or life imprisonment:

a/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article;

b/ Causing exceptionally serious consequences."

9. Article 226 on accepting bribes is amended and supplemented as follows:

"Article 226.- Accepting bribes

1. A person who abuses his/her position and power to, directly or through an intermediary, accept money, a property or another material interest in any form which has a value of from five hundred thousand to under ten million VND or less than five hundred thousand VND but the offense causes serious consequences or is committed more than once, or the offender has been disciplined but still commits the offense again so as to discharge or refuse a certain work for the interest or at the request of the bribe giver, shall be subject to a prison term of from two to seven years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ In an organized manner;

b/ The offender asks for bribes, causes hassles or employs a perfidious move;

c/ The bribe has a value of from ten million to under thirty million VND;

d/ The offender knows well that the bribe is socialist property;

e/ Committing the offense more than once;

f/ Abusing his/her position and power;

g/ Causing serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen years to twenty years:

a/ The bribe has a value of from thirty million to under fifty million VND;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Causing very serious consequences.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment

a/ The bribe has a value of fifty million VND or more;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article.

c/ Causing exceptionally serious consequences.

10. Article 227 on offering bribes and acting as an intermediary for bribery is amended and supplemented as follows:

"Article 227.- Offering bribes, acting as an intermediary for bribery

1. A person who offers a bribe or acts as an intermediary for bribery, and the bribe has a value of from five hundred thousand to under ten million VND or less than five hundred thousand VND but the offense causes serious consequences or is committed more than once, shall be subject to a prison term of from one to six years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from six to thirteen years:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Employing perfidious moves;

c/ The bribe has a value of from ten million to under thirty million VND;

d/ Committing the offense more than once;

e/ Using socialist property as the bribe;

f/ Causing serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from thirteen years to twenty years:

a/ The bribe has a value of from thirty million to under fifty million VND;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article.

c/ Causing very serious consequences.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The bribe has a value of fifty million VND or more;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article.

c/ Causing exceptionally serious consequences.

5. A person who is compelled to give a bribe and, on his own initiative, reports the offense before it is exposed, shall be regarded as not guilty and all his/her property used for the bribery shall be returned to him/her.

A person who has given a bribe, though not compelled to do so, and on his own initiative, reports the offense before it is exposed, may be exempted from penal liability and be returned part or the whole of his/her property used for bribery.

11. To supplement the following Article 228a "Abusing ones position and power to influence another person for his/her own profit":

"Article 228a.- Abusing ones position and power to influence another person for ones own profit

1. A person who abuses his/her position and power to accept directly or through an intermediary money, property or another material interest in any form which has a value of from five hundred thousand to under ten million VND or less than five hundred thousand VND but the offense causes serious consequences or is committed more than once, or the offender has been disciplined but commits the offense again, so as to exert his/her influence to spur another person with a position or power to discharge or refuse a work under the latters charge or directly relating to the latters job or to perform an unlawful work, shall be subject to a prison term of from one to six years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from six to thirteen years:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The money, property or another material benefit has a value of from ten million to under thirty million VND;

c/ Committing the offense more than once;

d/ Causing serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from thirteen to twenty years:

a/ The money, property or another material benefit has a value of from thirty million to under fifty million VND;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

c/ Causing very serious consequences.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of twenty years or life imprisonment:

a/ The money, property or another material benefit has a value of fifty million VND or more;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Causing exceptionally serious consequences."

Article 2.- To supplement the following Chapter VIIA "Narcotics-related offenses" to the "Part on Offenses" of the Penal Code:

"Article 185a.- Growing opium plant or other plants containing narcotics

1. A person who has grown opium poppy, coca plant, marijuana or other plants containing narcotics, who has been many times reformed, provided with conditions to stabilize his/her life and has been punished administratively but still commits the offense again, shall be subject to a prison term of from six months to three years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from three to seven years:

a/ In an organized manner;

b/ Constituting recidivism.

Article 185b.- Illicit production of narcotics

1. A person who illicitly produces narcotics in any form shall be subject to a prison term of from three to ten years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ In an organized manner;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Abusing his/her position and power;

d/ Misusing the name of an agency or organization;

e/ Involving a quantity of the opium resin, marijuana resin or coca powder weighing from five hundred grams to under one kilogram;

f/ Involving a quantity of heroin or cocaine of from five to under thirty grams;

g/ Involving a quantity of another narcotic in solid form weighing from twenty to under one hundred grams;

h/ Involving a quantity of another narcotic in liquid form measuring from one hundred to under two hundred fifty milliliters;

i/ Involving two or more narcotics with a quantity equivalent to the quantity of the narcotic specified in from Point e to Point h, Clause 2 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of fifteen to twenty years:

a/ The offense is of a professional character;

b/ Involving a quantity of the opium resin, marijuana resin or coca powder weighing from one to under five kilograms;

c/ Involving a quantity of heroin or cocaine weighing from thirty to under one hundred grams;

d/ Involving a quantity of another narcotic substance in solid form weighing from one hundred to under three hundred grams;

e/ Involving a quantity of another narcotic in liquid form measuring from two hundred fifty to under seven hundred fifty milliliters;

f/ Involving two or more narcotics with a quantity equivalent to the quantity of the narcotic specified in from Point b to Point e, Clause 3 of this Article;

g/ Involving more than one factor described in Clause 2 of this Article.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Involving a quantity of heroin or cocaine weighing one hundred grams or more;

c/ Involving a quantity of another narcotic in solid form weighing three hundred grams or more;

d/ Involving a quantity of another narcotic in liquid form measuring seven hundred fifty milliliters or more;

e/ Involving two or more narcotics with a quantity equivalent to the quantity of the narcotic specified in from Point a to Point d, Clause 4 of this Article;

f/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article.

Article 185c.- Illegally storing narcotics

1. A person who illegally stores narcotics shall be subject to a prison term of from two to seven years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

a/ In an organized manner;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Abusing his/her position and power;

d/ Misusing the name of an agency or organization;

e/ Involving a quantity of opium resin, marijuana resin or coca condensate weighing from five hundred grams to under one kilogram;

f/ Involving a quantity of heroin or cocaine weighing from five to under thirty grams;

g/ Involving a quantity of leaves, flowers and fruit of the marijuana plant or leaves of the coca plant weighing from ten to under twenty five kilograms;

h/ Involving a quantity of dried opium fruit weighing from fifty to under two hundred kilograms;

i/ Involving a quantity of fresh opium fruit weighing from ten to under fifty kilograms;

j/ Involving a quantity of another narcotic in solid form weighing from twenty to under one hundred grams;

k/ Involving a quantity of another narcotic in liquid form measuring from one hundred to under two hundred fifty milliliters;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.m/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of fifteen to twenty years:

a/ Involving a quantity of the opium resin, marijuana resin or coca condensate weighing from one to under five kilograms;

b/ Involving a quantity of heroin or cocaine weighing from thirty to under one hundred grams;

c/ Involving a quantity of leaves, flowers and fruit of the marijuana plant or leaves of the coca plant weighing from twenty five to under seventy five kilograms;

d/ Involving a quantity of dried opium fruit weighing from two hundred to under six hundred kilograms;

e/ Involving a quantity of fresh opium fruit weighing from fifty to under one hundred fifty kilograms;

f/ Involving a quantity of another narcotic substance in solid form weighing from one hundred to under three hundred grams;

g/ Involving a quantity of another narcotic in liquid form measuring from two hundred fifty to under seven hundred fifty milliliters;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.i/ Involving more than one factor described in Clause 2 of this Article.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment.

a/ Involving a quantity of the opium resin, marijuana resin or coca condensate weighing of five kilograms or more;

b/ Involving a quantity of heroin or cocaine weighing one hundred grams or more;

c/ Involving a quantity of leaves, flowers and fruit of the marijuana plant or leaves of the coca plant, weighing seventy five kilograms or more;

d/ Involving a quantity of dried opium fruit weighing six hundred kilograms or more;

e/ Involving a quantity of fresh opium fruit weighing one hundred fifty kilograms or more;

f/ Involving a quantity of another narcotic in solid form weighing three hundred grams or more;

g/ Involving a quantity of another narcotic in liquid form measuring seven hundred fifty milliliters or more;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.i/ Involving more than one factor described in Clause 3 of this Article.

Article 185d.- Illegally transporting narcotics

1. A person who illegally transports narcotics shall be subject to a prison term of from two to seven years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to thirteen years:

a/ In an organized manner;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Abusing his/her position and power;

d/ Misusing the name of an agency or organization;

e/ Transporting the narcotics across the border;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ Involving a quantity of a narcotic specified in from Point e to Point l, Clause 2 of Article 185c;

h/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ The narcotic quantity is equivalent to that specified in from Point a to Point h, Clause 3 of Article 185c;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment:

a/ The narcotic quantity is equivalent to that specified in from Point a to Point h, Clause 4 of Article 185c;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article.

Article 185e.- Trafficking in narcotics

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from ten to fifteen years:

a/ In an organized manner;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Abusing his/her position and power;

d/ Misusing the name of an agency or organization;

e/ Earning big illegal profits;

f/ Transporting narcotics across the border;

g/ Employing a minor or minors in the offense;

h/ The narcotic quantity is equivalent to that specified in from Point e to Point l, Clause 2 of Article 185c;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ The offense is of a professional character;

b/ The narcotic quantity is equivalent to that specified in from Point a to Point h, Clause 3 of Article 185c;

c/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment:

a/ The narcotic quantity is equivalent to that specified in from Point a to Point h, Clause 4 of Article 185c;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article.

Article 185f.- Appropriating narcotics

1. A person who appropriates narcotics in any form shall be subject to a prison term of from three to ten years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ In an organized manner;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Abusing his/her position and power;

d/ Misusing the name of an agency or organization;

e/ Employing a weapon or a dangerous means;

f/ The narcotic quantity is equivalent to that specified in from Point e to Point l, Clause 2 of Article 185c;

g/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ The narcotic quantity is equivalent to that specified in from Point a to Point h, Clause 3 of Article 185c;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment:

a/ The narcotic quantity is equivalent to that specified in from Point a to Point h, Clause 4 of Article 185c;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article.

Article 185g.- Storing, transporting, trafficking in or appropriating raw materials for the illicit production of narcotics

1. A person who stores, transports, trafficks in or appropriate raw materials for the illegal production of narcotics shall be subject to a fine of from twenty million and one hundred million VND or a prison term of from one to six years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from six to thirteen years:

a/ In an organized manner;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Abusing his/her position and power;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ The raw materials weigh from two hundred to under five hundred grams

f/ Transporting the raw materials across the border;

g/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from thirteen to twenty years:

a/ The raw materials weigh from five hundred to under one thousand two hundred grams;

b/ The offense is committed in more than one circumstances specified in Clause 2 of this Article.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of twenty years or life imprisonment:

a/ The raw materials weigh one thousand two hundred grams or more;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A person who manufactures, stores, transports or trafficks in equipment and implements used for the illegal production or use of narcotics shall be subject to a fine of from twenty million to one hundred million VND or a prison term of from one to five years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from five to ten years:

a/ In an organized manner;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Abusing his/her position and power;

d/ Misusing the name of an agency or organization;

e/ The means and tools used in the offense are in large quantities;

f/ Transporting the equipment and implements across the border;

g/ Constituting dangerous recidivism.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A person who organizes the illegal use of narcotics in any form shall be subject to a prison term of two to seven years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

a/ Committing the offense more than once;

b/ Affecting a large number of people;

c/ Affecting minors of from full thirteen years of age or more;

d/ Affecting women who, to the full knowledge of the offender, are pregnant;

e/ Affecting people who are giving up their addictive habit;

f/ Causing great harm to others health or forming a bad habit to another person;

g/ Transmitting dangerous diseases to other people;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ Causing death;

b/ Causing great harm to many peoples health or forming a bad habit to many people;

c/ Transmitting dangerous diseases to many people;

d/ Involving more than one factor described in Clause 2 of this Article;

e/ Against children under thirteen years of age.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment:

a/ Involving more than one factor described in Clause 3 of this Article;

b/ Causing death to many people or other exceptionally serious consequences.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A person who leases or lends a place to shelter the illegal use of narcotics or commits any other act for this purpose shall be subject to a fine of from twenty million to two hundred million VND or a prison term of from two to seven years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

a/ Abusing his/her position and power;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Causing harm to many people;

d/ Constituting dangerous recidivism.

Article 185k.- Illegal use of narcotics

1. A person who illegally uses narcotics in any form, has been many times reformed and administratively punished by forcible admission to a medical establishment for compulsory treatment but who continues to illegally use narcotics, shall be subject to a prison term of from three months to two years.

2. A recidivist of this offense shall be subject to a prison term of from two to five years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A person who coerces or induces other people to illegally use narcotics shall be subject to a prison term of from two to seven years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

a/ In an organized manner;

b/ Committing the offense more than once;

c/ The offense is committed with a vicious motive;

d/ Doing harm to minors of from full thirteen years of age;

e/ Doing harm to a woman who, to his/her full knowledge, is pregnant;

f/ Doing harm to many people;

g/ Doing harm to a person who is giving up his/her addictive habit;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.i/ Transmitting a dangerous disease to another person;

j/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years.

a/ Causing death;

b/ The offense seriously damages the health of many people or forms a bad habit to many people;

c/ Transmitting a dangerous disease to many people;

d/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

e/ The offender forces or induces children under 13 years of age.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Causing many deaths or other exceptionally serious consequences.

Article 185m.- Violating regulations on the management and use of addictive drugs or other narcotics

1. A person who is responsible for the production, import, export, purchase and sale, transport, preservation, distribution, allocation or use of addictive drugs or other narcotics and violates regulations on the management and use of such substances, shall be subject to a fine of from ten million and one hundred million VND or a prison term of from two to seven years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

a/ In an organized manner;

b/ For his/her own profits;

c/ Committing the offense more than once;

d/ Causing serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Causing very serious consequences.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of twenty years or life imprisonment:

a/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article

b/ Causing exceptionally serious consequences.

Article 185n.- Additional penalties

1. A person who commits the offense described in Article 185a may be subject to a fine of from five million and fifty million VND.

A person who commits the offense described in Article 185l or Article 185m shall be subject to a fine of from ten million to one hundred million VND.

A person who commits one of the offenses described in from Article 185b to Article 185j shall be subject to a fine of from twenty million to five hundred million VND or confiscation of part or the whole of his/her property.

2. A person who commits one of the offenses described in from Article 185b to Article 185h or in Article 185m shall be forbidden to hold certain posts or do certain jobs or work for two to five years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- To amend and supplement a number of articles of the Penal Code on the sexual offenses against minors as follows:

1. To supplement the following Article 112a "Child rape"

"Article 112a.- Child rape

1. A person who commits a rape on child from full 13 years to under 16 years of age shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ The offense is of an incestuous nature;

b/ Causing pregnancy to the victim;

c/ Seriously damaging the victims health;

d/ The victim is under the offenders tutorship, education or medical treatment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to life imprisonment or capital punishment:

a/ In an organized manner;

b/ More than one person commit rape on a person;

c/ Committing the offense more than once;

d/ Causing very serious damage to the victims health;

e/ Leading to the victims death or suicide.

4. All cases of sexual intercourse with children under full thirteen years of age shall constitute a rape and the offender shall be subject to a prison term of twenty years, life imprisonment or capital punishment."

2. To supplement the following Article 113a "Forcible sexual intercourse with minors":

"Article 113a.- Forcible sexual intercourse with minor

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to thirteen years:

a/ Forcible sexual intercourse with a child from full thirteen years to under sixteen years of age;

b/ Of an incestuous nature;

c/ Causing pregnancy to the victim;

d/ Seriously damaging the victims health;

e/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from thirteen to twenty years:

a/ More than one person commit a forcible sexual intercourse against another person;

b/ Committing the offense more than once;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of twenty years or life imprisonment:

a/ Leading to the victims death or suicide;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article."

3. Article 114 on sexual intercourse with persons under sixteen years of age is amended and supplemented as follows:

"Article 114.- Sexual intercourse with children

1. An adult who commits a sexual intercourse with a child of from full thirteen years to under sixteen years of age shall be subject to a prison term of from one to five years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from five to ten years:

a/ Committing the offense more than once;

b/ The offense is of an incestuous nature;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Seriously damaging the victims health;

3. A person who commits the offense involving more than one factor described in Clause 2 of this Article shall be subject to a prison term of from ten to fifteen years."

4. Article 202 on harboring or procuring prostitutes is amended and supplemented as follows:

"Article 202.- Harboring or procuring prostitutes

1. A person who harbors, seduces or procures another person into practicing prostitution shall be subject to a prison term of from one to seven years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

a/ Coercing another person into prostitution;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Against a minor of from full sixteen years to under eighteen years of age;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Constituting dangerous recidivism;

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years:

a/ Against a minor of from full thirteen years to under sixteen years of age;

b/ The offense is committed in more than one circumstance described in Article 2 of this Article;

c/ Causing very serious consequences.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of twenty years or life imprisonment:

a/ The offense involves more than one factor described in Article 3 of this Article;

b/ Causing exceptionally serious consequences."

5. To supplement the following Article 202a "Buying sex of minors":

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A person who buys sex of a minor of from full sixteen to under eighteen years of age shall be subject to a prison term of from one to five years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from five to ten years:

a/ Committing the offense more than once;

b/ Causing serious consequences.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from ten to fifteen years:

a/ Buying sex of a child from full thirteen to under sixteen years of age;

b/ The offense is committed in more than one circumstances specified in Article 2 of this Article;

c/ Causing very serious consequences."

6. To supplement the following Article 202b "Sexual harassment against children":

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A person who sexually harasses a child shall be subject to a prison term of from six months to three years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from three to seven years:

a/ Committing the offense more than once;

b/ Committing the offense against more than one child;

c/ The offense is committed against a child under the offenders tutorship, education or medical treatment;

d/ Causing serious consequences;

e/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven and twelve years:

a/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- To amend and supplement a number of relevant articles and Clauses of the Penal Code as follows:

1. Article 39 on aggravating circumstances is amended and supplemented as follows:

"Article 39.- Aggravating circumstances

1. Only the following circumstances are regarded as aggravating:

a/ To commit an offense in an organized manner; to instigate a minor to commit an offense;

b/ To take advantage of the situation of war, a natural disaster or other exceptionally difficult social situations to commit an offense;

c/ To take advantage of a high position to commit an offense;

d/ To commit an offense when serving a penalty;

e/ To employ a cruel or perfidious move while committing an offense or a move likely to cause harm to many people;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ To commit an offense with a heinous motive; to intentionally consummate an offense;

h/ To commit an offense which causes serious consequences;

i/ To commit an offense more than once; recidivism and dangerous recidivism;

j/ After committing an offense, to take perfidious and violent acts in order to escape or conceal the offense.

2. The circumstances which have been regarded as the elements constituting an offense or the bases for determining the penalty shall not be considered as aggravating circumstances."

2. Article 100 on additional penalties is amended and supplemented as follows:

"Article 100.- Additional penalties

1. A Vietnamese citizen who commits one of the offenses in Section A shall be stripped of a number of citizens rights for one to five years; and who commits one of the offenses in Section B may be stripped of a number of citizens rights for one to five years.

2. A Vietnamese citizen who commits one of the offenses in Section A or one of the offenses specified in Article 87, Article 88, in from Article 94 to Article 99, shall be subject to probation or be forbidden to reside in a certain locality or certain localities for one to five years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.A person who commits one of the offense described in Articles 88, 95, 96, 98 and 99 may be subject to a fine of from three hundred thousand to three million VND; and who commits the offense described in Article 97 shall be subject to a fine up to ten times the value of the illegal goods.

4. A person who commits one of the offenses in Section A shall be subject to confiscation of part or the whole of his/her property; and who commits one of the offenses described in Article 88, in from Article 94 to Article 98, may be subject to confiscation of part or the whole of his/her property."

3. Article 112 on rape is amended and supplemented as follows:

"Article 112.- Rape

1. A person who uses violence or another move to have sexual intercourse with another person against the latters will shall be subject to a prison term of from two to seven years.

A person who rapes a minor of from full sixteen years to under 18 years of age or a person under the offenders tutorship, education or medical treatment shall be subject to a prison term of from five to ten years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from seven to fifteen years:

a/ In an organized manner;

b/ More than one person rape a person;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ The offense is of an incestuous nature;

e/ Causing pregnancy to the victim;

f/ Seriously damaging the victims health;

g/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from fifteen to twenty years or life imprisonment:

a/ Causing very seriously damage to the victims health;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

4. A person who commits the offense in one of the following cases shall be subject to life imprisonment or capital punishment:

a/ Causing the victims death or suicide;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Article 113 on forcible sexual intercourse is amended and supplemented as follows:

"Article 113.- Forcible sexual intercourse

1. A person who employs every move to make a person who is dependent on him/her or a person who is in a dire situation to reluctantly have sexual intercourse with him/her shall be subject to a prison term of from six months to five years.

2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from five to ten years:

a/ More than one person commit a forcible sexual intercourse with another person;

b/ Committing the offense more than once;

c/ Being of an incestuous nature;

d/ Causing pregnancy to the victim;

e/ Seriously damaging the victims health;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A person who commits the offense in one of the following cases shall be subject to a prison term of from ten to eighteen years:

a/ Leading to the victims death or suicide;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article."

5. Article 118 on additional penalties is amended and supplemented as follows:

"Article 118.- Additional penalties

1. A person who commits one of the offenses described in from Article 101 to Article 105 and in Articles 107, 112, 112a, 113 and 113a, may be forbidden to hold certain posts, do certain jobs or work for from two to five years.

2. A person who commits one of the offenses described in Article 101, 112a and 115 may be subject to probation or forbidden to reside in a certain locality or certain localities for from one to five years."

6. Article 134 on appropriating socialist property by fraud is amended and supplemented as follows:

"Article 134.- Misappropriating socialist property by fraud

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from five and twelve years:

a/ In an organized manner;

b/ The offense is of a professional character;

c/ Employing a perfidious and dangerous move;

d/ The misappropriated property is of great value;

e/ Misusing the name of an agency or organization;

f/ Causing serious consequences;

g/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from twelve to eighteen years:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

c/ Causing very serious consequences.

4. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from eighteen to twenty years, life imprisonment or capital punishment:

a/ The misappropriated property is of especially great value;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 3 of this Article;

c/ Causing exceptionally serious consequences."

7. Article 137 on illegal use of socialist property is amended and supplemented as follows:

"Article 137.- Illegal use of socialist property

1. A person who, for his/her self-interest, illegally uses socialist property and causes serious consequences or who has been administratively punished but commits the offense again, shall be subject to a prison term of from three months to two years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Committing the offense more than once;

b/ Causing serious consequences;

c/ Constituting dangerous recidivism.

3. A person who commits the offense in one of the following circumstances shall be subject to a prison term of from five to ten years:

a/ Causing exceptionally serious consequences;

b/ The offense involves more than one factor described in Clause 2 of this Article;

8. Article 142 on additional penalties is amended and supplemented as follows:

"Article 142.- Additional penalties

1. A person who commits one of the offenses described in Article 133, Article 134a, Point d, Clause 2 of Article 135, Article 137a and Article 139, shall be forbidden to hold posts of managing socialist property for from two to five years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A person who commits one of the offenses described in this Chapter, except for those described in Articles 136, 139 and 140, may, depending on the serious ness of the offense, be subject to a fine of up to thirty million VND and confiscation of part or the whole of his/her property or either of these two penalties."

9. Article 218 on additional penalties is amended and supplemented as follows:

"Article 218.- Additional penalties

1. A person who commits one of the offenses described in from Article 186 to Article 191 and from Article 195 to Article 197, may be forbidden to hold certain posts, do certain jobs or work for two to five years.

2. A person who commits one of the offenses described in from Article 199 to Article 202 may be subject to probation or forbidden to reside in a certain locality or certain localities for one to five years.

3. A person who commits one of the offenses described in from Article 199 to Article 202, shall be subject to a fine of from one and five million VND and may be subject to confiscation of part of his/her property."

10. Article 229 on additional penalties is amended and supplemented as follows:

"Article 229.- Additional penalties

1. A person who commits one of the offenses described in this Chapter may be forbidden to hold certain posts for two to five years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.A person who commits one of the offenses described in Articles 226, 227, 228 and 228a shall be subject to a fine from one and five times the value of the bribe or confiscation of part or the whole of his/her property."

11. Article 246 on concealing an offense is amended and supplemented as follows:

"Article 246.- Concealing offenses

1. A person, without prior promise, conceals one of the offenses described in the following articles, shall be subject to non-custodial reformation for up to two years or a prison term of from six months to five years:

- From Article 72 to Article 85 on exceptionally dangerous offenses detrimental to national security; Article 87 (hijacking aircraft and vessels); Article 94, Clause 2 (destroying facilities and installations vital to national security); Article 95, Clauses 2 and 3 (illegally manufacturing, storing, using and trafficking in or misappropriating weapons or military equipment); Article 96, Clauses 2 and 3 (illegally manufacturing, storing, using, trafficking or misappropriating explosives, inflammables, toxics or radioactive substances); Article 97, Clauses 2 and 3 (smuggling or illegally transporting goods and currencies across the border); Article 98 (forging currencies, storing or circulating forged currencies, destroying currencies);

- Article 101 (murder); Article 112, Clauses 2,3 and 4 (rape); Article 112a (rape on children); Article 113a (forcible sexual intercourse with minors); Article 115, Clause 2 (trading in women);

- Article 129 (robbery of socialist property); Article 132, Clauses 2 and 3 (theft of socialist property); Article 133, Clauses 2, 3 and 4 (embezzlement of socialist property); Article 134a, Clauses 2, 3 and 4 (abusing ones position and power to misappropriate socialist property by fraud); Article 137a, Clauses 2 and 3 (abusing ones position and power to illegally use socialist property); Article 138, Clauses 2 and 3 (destroying or intentionally causing damage to socialist property);

- Article 149, Clause 2 (kidnapping, trading in or fraudulently exchanging children);

- Article 151 (robbery of citizens property); Article 152 (kidnapping with the intent to misappropriate citizens property); Article 156, Clauses 2, 3 and 4 (abusing ones position and power to misappropriate property of citizens);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Article 185a, Clause 2 (growing opium poppy or other plants containing narcotics); Article 185b (illegally manufacturing narcotics); Article 185c (illegally storing narcotics); Article 185d (illegally transporting narcotics); Article 185e (Illegally buying and selling narcotics); Article 185f (misappropriating narcotics); Article 185g (storing, transporting, buying, selling or misappropriating raw materials for illegal manufacture of narcotics); Article 185h, Clause 2 (storing, transporting, buying or selling equipment and implements for illegal manufacture or use of narcotics); Article 185i (organizing the illegal use of narcotics); Article 185j (harboring the illegal use of narcotics); Article 185 l (forcing or inducing other persons to illegally use narcotics); Article 185m (violating regulations on management and use of addictive drugs or other narcotics);

- Article 202a, Clauses 2, 3 and 4 (buying sex of minors); Article 202b, Clauses 2, 3 and 4 (sexual harassment against children);

- Article 221, Clauses 2, 3 and 4 (abusing one�s position and power while performing an official duty); Article 221a, Clauses 2, 3 and 4 (abusing one�s power while performing an official duty); Article 224, Clauses 2, 3 and 4 (falsifying documents); Article 226, Clauses 2, 3 and 4 (accepting bribes); Article 227, Clauses 2, 3 and 4 (giving bribes, acting as intermediary for bribery); Article 228a, Clauses 2, 3 and 4 (abusing ones position and power to influence other persons for ones own profits);

- Article 245, Clause 2 (escaping from a place of detention).

2. A person who commits an offense by abusing his/her position and power to obstruct the discovery of an offense or commits other acts of covering up an offender, shall be subject to a prison term of from five to ten years."

12. Article 247 on failing to denounce offenses is amended and supplemented as follows:

"Article 247.- Failing to denounce offenses

1. A person who is in full knowledge of one of the offenses described in the following articles, which is being prepared or has been committed, but fails to denounce it, shall be subject to warning, non-custodial reformation for up to one year or a prison term of from three months and three years:

- From Article 72 to Article 85 on exceptionally dangerous offenses detrimental to national security; Article 87 (hijacking aircraft and vessels); Article 94, Clause 2 (destroying facilities and installations vital to national security); Article 95, Clauses 2 and 3 (illegally manufacturing, storing, using and trafficking in or misappropriating weapons or military equipment); Article 96, Clauses 2 and 3 (illegally manufacturing, storing, using, trafficking in or misappropriating explosives, inflammables, toxic or radioactive substances); Article 98 (forging currencies, storing or circulating forged currencies, destroying currencies);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Article 129 (robbery of socialist property); Article 132, Clauses 2 and 3 (theft of socialist property); Article 133, Clauses 2, 3 and 4 (embezzlement of socialist property); Article 134a, Clauses 2, 3 and 4 (abusing one's position and power to misappropriate socialist property by fraud); Article 137a, Clauses 2 and 3 (abusing ones position and power to illegally use socialist property); Article 138, Clauses 2 and 3 (intentionally destroying or damaging socialist property);

- Article 151 (robbery of citizens property); Article 152 (kidnapping with the intent to misappropriate citizens property); Article 156, Clauses 2, 3 and 4 (abusing ones position and power to misappropriate property of citizens);

- Article 165, Clauses 2 and 3 (speculation); Article 172, Clauses 2 and 3 (misappropriating stamps and coupons, forging and circulating forged stamps and coupons or papers used in distribution); Article 174, Clauses 2 and 3 (intentionally contravening State regulations on economic management and causing serious consequences); Article 175, Clauses 2, 3 and 4 (establishing illegal funds);

- Article 185a, Clause 2 (growing opium poppy or other plants containing narcotics); Article 185b (illegally manufacturing narcotics); Article 185c (illegally storing narcotics); Article 185d (illegally transporting narcotics); Article 185e (illegally buying and selling narcotics); Article 185f (misappropriating narcotics); Article 185g (storing, transporting, trafficking in or misappropriating raw materials for illegal manufacture of narcotics); Article 185h, Clause 2 (storing, transporting or trafficking in equipment and implements for illegal manufacture or use of narcotics); Article 185i (organizing the illegal use of narcotics); Article 185j (harboring the illegal use of narcotics); Article 185l (forcing or inducing other persons to illegally use narcotics); Article 185m (violating regulations on the management and use of addictive drugs or other narcotics);

- Article 202a, Clauses 2, 3 and 4 (buying sex of minors); Article 202b, Clauses 2, 3 and 4 (sexual harassment against children);

- Article 221, Clauses 2, 3 and 4 (abusing ones position and power while performing an official duty); Article 221a, Clauses 2, 3 and 4 (abusing ones power while performing an official duty); Article 224, Clauses 2, 3 and 4 (falsifying documents); Article 226, Clauses 2, 3 and 4 (accepting bribes); Article 227, Clauses 2, 3 and 4 (giving bribes, acting as intermediary for bribery); Article 228a, Clauses 2, 3 and 4 (abusing ones position and power to influence other persons for ones own profits);

- Article 245, Clause 2 (escaping from a place of detention).

2. A person who fails to denounce an offense but takes an act to dissuade the offender or restrict the bad affect of the offense may be exempt from penal liability or a penalty."

Article 5.- To replace the following articles in the "Part on Offenses" of the Penal Code:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Article 203 (organizing the illegal use of narcotics) is replaced with Article 185i.

3. The group of words "Article 96a" in Clause 1, Article 168 (illegal trading) and in Clause 2, Article 169 (tax evasion) is replaced with the group of words "185b, 185c, 185d and 185e".

This Law was adopted on May 10, 1997 by the IXth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 11th session.

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nong Duc Manh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật hình sự sửa đổi 1997

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.885

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!