Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Địa chính Người ký: Dương Thu Hương, Lê Thị Băng Tâm, Triệu Văn Bé, Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 22/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC-TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC

Hà Nội , ngày 22 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THEO QUI ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2000/NQ-CP NGÀY 31/7/2000

Thực hiện Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ về một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000;

Để tạo điều kiện cho khách hàng vay là doanh nghiệp thực hiện bảo đảm tiền vay đối với tổ chức tín dụng phù hợp với thực tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tổng cục Địa chính hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng qui định tại điểm b, c khoản 6 mục III Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 như sau:

1. Việc tổ chức tín dụng giữ giấy tờ về tài sản thế chấp của doanh nghiệp

1.1. Việc giữ giấy tờ về quyền sử dụng đất

a. Đối với doanh nghiệp nhà nước giao đất, cho thuê đất có đủ điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng để vay vốn theo qui định của pháp luật đất đai nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì doanh nghiệp vẫn được thế chấp quyền sử dụng đất của mình, nếu có một trong các loại giấy tờ sau đây:

- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng với chứng từ nộp tiền sử dụng đất theo qui định của pháp luật;

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng với hợp đồng cho thuê đất và chứng từ nộp tiền thuê đất theo qui định của pháp luật.

b. Đối với doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có đủ điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng để vay vốn theo qui định của pháp luật đất đai nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì trình tự, thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất của doanh nghiệp thực hiện theo qui định tại mục 2, mục 3, chương VI của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999, Chương II Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ và các văn bản của Tổng cục Địa chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các nghị định này. Riêng hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất qui định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP thì thay "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" bằng các giấy tờ qui định tại điểm a khoản 1.1 mục 1 của Thông tư này. Khi thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, Sở Địa chính hoặc Sở Địa chính - Nhà đất ghi rõ đây là trường hợp thế chấp nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Sau khi đã hoàn thành thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất, thì doanh nghiệp phải gửi hồ sơ cho Sở Địa chính hoặc Sở Địa chính - Nhà đất nơi có đất để làm thụ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp theo qui định của pháp luật, hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

- Trích lục bản đồ thửa đất,

- Bản sao (không phải công chứng) các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 1.1 Mục 1 của Thông tư này.

Khi Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, thì Sở Địa chính hoặc Sở Địa chính - Nhà đất vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tín dụng (bên nhận thế chấp) để bổ sung vào hồ sơ tín dụng.

1.2. Đối với việc đăng ký thế chấp và xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, Sở Địa chính hoặc Sở Địa chính - Nhà đất thực hiện theo qui định tại mục 2, mục 3 Chương VI Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ và mục VI Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC ngày 18/9/1999 của Tổng cục Địa chính, chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất theo Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm cho đến khi các Bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

1.3. Đối với máy móc, thiết bị gắn liền với nhà xưởng, công trình xây dựng, các tài sản khác gắn liền với nhà đất mà các tài sản này pháp luật chưa có qui định phải đăng ký quyền sở hữu, thì khi thế chấp, doanh nghiệp phải có các giấy tờ chứng minh tài sản đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp hoặc thuộc quyền quản lý, sử dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và giao bản chính giấy tờ đó cho tổ chức tín dụng giữ.

Các loại giấy tờ chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp hoặc thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp nhà nước như: hợp đồng mua bán, tặng, cho tài sản; hoá đơn mua, bán theo qui định của Bộ Tài chính; chứng từ nộp tiền mua hàng; văn bản bàn giao tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với doanh nghiệp nhà nước, biên bản nghiệm thu công trình; các giấy tờ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Việc tổ chức tín dụng giữ giấy tờ về tài sản cầm cố trong trường hợp doanh nghiệp giữ tài sản cầm cố.

2.1. Đối với tài sản là động sản đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu (phương tiện vận tải, tàu thuyền đánh bắt thuỷ, hải sản...), thì doanh nghiệp giao bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu cho tổ chức tín dụng giữ theo qui định tại Điều 12 Chương II Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ và mục 6 Chương II Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2.2. Đối với các động sản là máy móc, thiết bị không được lắp, đặt gắn liền nhà xưởng, công trình xây dựng, các tài sản khác không gắn liền với đất mà các tài sản này không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, đang dùng để sản xuất, kinh doanh, nếu được tổ chức tín dụng nhận cầm cố, thì doanh nghiệp phải có các giấy tờ chứng minh tài sản đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp hoặc thuộc quyền quản lý, sử dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và giao cho tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy tờ này, doanh nghiệp được giữ tài sản để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Các loại giấy tờ này thực hiện theo như qui định tại khoản 1.3 mục 1 của Thông tư này. Khi cơ quan đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được thành lập và đi vào hoạt động, thì các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với việc cầm cố các động sản này theo qui định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

2.3. Đối với máy móc, thiết bị ở trong kho hàng hoá của doanh nghiệp và chưa đưa vào sử dụng, thì thực hiện theo qui định tại Điều 12 Chương II Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 và mục 6 Chương II Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Đối với tàu bay, tàu biển có tham gia hoạt động tuyến quốc tế, các tổ chức tín dụng giữ bản sao giấy chứng nhận đăng ký có chứng nhận của cơ quan công chứng nhà nước, chủ phương tiện giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký để lưu hành tàu bay, tàu biển khi cầm cố, thế chấp vay vốn các tổ chức tín dụng.

4. Đối với các thủ tục qui định tại khoản 2.2 mục 2 của thông tư này, các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trứơc pháp luật về tính hợp pháp, tính trung thực đối với các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp nhà nước và tài sản này không có tranh chấp. Các doanh nghiệp không được sử dụng các giấy tờ này để cầm cố, thế chấp ở nhiều tổ chức tín dụng để vay vốn.

5. Trường hợp tổ chức tín dụng và doanh nghiệp thoả thuận hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản phải có chứng nhận của cơ quan công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền, thì cơ quan công chứng nhà nước, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo qui định của pháp luật căn cứ vào các loại giấy tờ chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp nhà nước qui định tại khoản 1.3 mục 1 Thông tư này để chứng nhận hoặc chứng thực hợp đồng cầm cố, thế chấp cho các bên.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

6.2. Các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Địa chính hoặc Sở Địa chính - Nhà đất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tín dụng có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Dương Thu Hương

(Đã ký)

Uông Chu Lưu

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

Triệu Văn Bé

(Đã ký)

 

THE STATE BANK
THE MINISTRY OF JUSTICE
THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF LAND ADMINISTRATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCDC

Hanoi, November 22, 2000

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE APPLICATION OF A NUMBER OF MEASURES TO SECURE THE CREDIT INSTITUTIONS’ LOANS ACCORDING TO THE PROVISIONS OF RESOLUTION NO.11/2000/NQ-CP OF JULY 31, 2000

In furtherance of the Government’s Resolution No.11/2000/NQ-CP of July 31, 2000 on a number of measures to execute the socio-economic development plan in the last six months of 2000;
In order to create conditions for borrowers being enterprises to secure loans for credit institutions in conformity with the realities, the State Bank of Vietnam, the Ministry of Justice, the Ministry of Finance and the General Land Administration hereby jointly guide the security of loans of credit institutions as prescribed at Points b and c, Clause 6, Section III of Resolution No.11/2000/NQ-CP of July 31, 2000 as follows:

1. The keeping of papers on enterprises’ mortgaged assets by credit institutions

1.1. The keeping of papers on the land use right

a/ Enterprises allocated or leased land by the State, which are fully qualified to morgage the land use right at credit institutions for loans according to the provisions of the land legislation, though having not yet been granted land use right certificates, shall still be allowed to mortgage their land use right, provided that they possess one of the following papers:

- Land allocation decisions of the competent State agency, accompanied by land use levy payment vouchers as prescribed by law;

- Land lease decisions of the competent State agency, accompanied by land lease contracts and land rental payment vouchers according to the provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.After completing the procedures for mortgaging the land use right, enterprises shall send their dossiers to the provincial/municipal Land Administrations or Land and Housing Administrations of the localities where the land is situated, for proceeding with the procedures to grant the land use right certificates to such enterprises according to the provisions of law. Each dossier comprises the following papers:

- Application for land use right certificate,

- Index map of the land plot,

- Copies (not to be notarized) of papers prescribed at Point a, Clause 1.1, Section 1 of this Circular.

After the People’s Committees of the competent level have signed for granting of land use right certificates to enterprises, the provincial/municipal Land Administrations or Land and Housing Administrations shall make entries in the land use right certificate granting books and send the granted land use right certificates to the concerned credit institutions (the mortgagees) for being added to the credit dossiers.

1.2. For the land use right mortgage registration and registration deletion, the provincial/municipal Land Administrations or Land and Housing Administrations shall comply with the provisions in Sections 2 and 3, Chapter VI of the Government’s Decree No.17/1999/ND-CP of March 29, 1999 and Section VI of the General Land Administration’s Circular No.1417/1999/TT-TCDC of September 18, 1999 and hold off the registration of security transactions for the right to use land and real estate affixed to land according to the Government’s Decree No.08/2000/ND-CP of March 10, 2000 on the registration of security transactions until the concerned ministries and branches promulgate documents specifically guiding the order, procedures and fee for registering security transactions.

1.3. When pledging machinery and equipment installed in workshops, construction works and other assets affixed to land, for which the ownership right registration is not yet required by law, enterprises must have papers evidencing that such assets are under their lawful ownership or under their management and use, for State enterprises, and hand the originals of such papers to the concerned credit institutions for keeping.

Papers evidencing that assets are under enterprises’ lawful ownership or under the management and use right of State enterprises include: asset purchase, sale, presentation or donation contracts; purchase and/or sale invoices as prescribed by the Finance Ministry; goods purchase payment vouchers; documents on hand-over of assets by the competent State agency(ies) to State enterprises, written records on the pre-acceptance test of projects; and other papers according to the provisions of law.

2. The keeping of papers on pledged assets by credit institutions in cases where enterprises hold such pledged assets

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.2. For movables being machinery and equipment, which are not installed in workshops, construction works and other assets not affixed to land, which are being used in production and/or business without ownership certificates, if accepted by credit institutions as pledge, the pledging enterprises must have papers proving that such assets are under their lawful ownership or under their management and use right, for State enterprises, and hand the originals thereof to the credit institutions. The enterprises may hold such assets to continue their production and/or business activities. Such papers shall include those specified in Clause 1.3, Section 1 of this Circular. As soon as the national registry for security transactions is established and commences its operation, credit institutions and enterprises shall carry out the security transaction registration for the pledge of such assets according to the law provisions on security transaction registration.

2.3. For machinery and equipment kept in enterprises’ warehouses and not yet put in use, the provisions of Article 12, Chapter II of the Government’s Decree No.178/1999/ND-CP of December 29, 1999 and Section 6, Chapter II of the State Bank’s Circular No.06/2000/TT-NHNN1 of April 4, 2000 shall apply.

3. For airplanes and sea-going ships which operate on international air routes and shipping lines, credit institutions shall keep the copies of registration certificates thereof, notarized by the State Notary Public, while the means owners shall keep the originals of such registration certificates for circulation of their airplanes and sea-going ships when pledging or mortgaging such assets for borrowing capital from credit institutions.

4. Regarding the procedures prescribed in Clause 2.2, Section 2 of this Circular, enterprises shall be held responsible before law for the legality and truthfulness of the papers evidencing their ownership right or their management and use right (for State enterprises), and ensure that their assets are dispute-free. Enterprises must not use such papers to make pledge or mortgage at many credit institutions for capital borrowing.

5. In cases where a credit institution and an enterprise agree that the asset pledge or mortgage contract must be certified by the State Notary Public or authenticated by the People’s Committees of the competent level, such State Notary Public or People’s Committees of the competent level, as prescribed by law, shall base themselves on the papers evidencing that the pledged or mortgaged assets are under the enterprise’s ownership or its management and use (in case of State enterprises) as specified in Clause 1.3, Section 1 of this Circular to certify or authenticate the pledge or mortgage contracts for the involved parties.

6. Organization of implementation

6.1. This Circular takes effect 15 days after its signing.

6.2. The State Bank’s branches, the Justice Services, Finance Services, Land Administrations or Land and Housing Administrations of the provinces and centrally-run cities and credit institutions shall have to implement this Circular.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE JUSTICE MINISTER
VICE MINISTER
Uong Chu Luu

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER

Le Thi Bang Tam

FOR THE GENERAL ADMINISTRATOR OF LAND
DEPUTY GENERAL ADMINISTRATOR
Trieu Van Be

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC ngày 22/11/2000 một số giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 11/2000/NQ-CP do Ngân hàng nhà nước - Bộ tài chính - Tổng cục địa chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.473

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!