Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 39/2015/TT-NHNN mở sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ

Số hiệu: 39/2015/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 39/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 31/12/2015.

 

1. Nguyên tắc mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ

- Theo Thông tư 39/2015, tổ chức phát hành phải mở 01 tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại 01 tổ chức tín dụng được phép trước mỗi lần đăng ký chào bán chứng khoán bằng ngoại tệ ở nước ngoài.

- Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng được phép được mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại chính tổ chức đó hoặc tại TCTD được phép khác.

2. Mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

- Thông tư số 39/2015/NHNN quy định trước khi gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài cho mỗi lần đăng ký chào bán, tổ chức phát hành phải mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối để thực hiện các nội dung thu, chi theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

- Trường hợp thay đổi TCTD được phép mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ, tổ chức phát hành phải đóng tài khoản đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mở tại TCTD được phép khác.

- Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định của NHNN về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

 

Thông tư 39 có hiệu lực từ ngày 01/03/2016.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VỐN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN BẰNG NGOẠI TỆ ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hi;

Căn cứ Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán ở nước ngoài dưới hình thức phát hành cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán của người cư trú là tổ chức.

2. Việc mở và sử dụng tài khoản liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh và không được Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức phát hành được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cho phép thực hiện phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ của tổ chức phát hành.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Tổ chức phát hành” là người cư trú là tổ chức được phép chào bán chứng khoán bằng ngoại tệ ở nước ngoài.

2. “Tổ chức tín dụng được phép” là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.

3. “Tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức phát hành mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ ở nước ngoài.

4. “Phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ ở nước ngoài” là việc tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ở nước ngoài dưới hình thức phát hành cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và các loại chứng khoán khác bằng ngoại tệ ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 4. Phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần

Trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần theo quy định của pháp luật về chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần, tổ chức phát hành phải mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ theo quy định tại Thông tư này để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với giá trị cổ phần được chuyển đổi.

Điều 5. Nguyên tắc mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ

1. Tổ chức phát hành phải mở 01 (một) tài khoản vốn phát hành chng khoán bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép trước mỗi lần đăng ký chào bán chứng khoán bằng ngoại tệ ở nước ngoài.

2. Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng được phép được mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại chính tổ chức đó hoặc tại tổ chc tín dụng được phép khác.

Điều 6. Mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ

1. Trước khi gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài cho mỗi lần đăng ký chào bán, tổ chức phát hành phải mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại tổ chc tín dụng được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hi để thực hiện các nội dung thu, chi theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

2. Trường hợp thay đổi tổ chức tín dụng được phép mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ, tổ chức phát hành phải đóng tài khoản đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mở tại tổ chức tín dụng được phép khác.

3. Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Điều 7. Sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ

Tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi bằng ngoại tệ sau đây:

1. Thu:

a) Thu ngoại tệ từ việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài;

b) Thu ngoại tệ mua từ các tổ chức tín dụng được phép và thu ngoại tệ chuyển khoản từ tài khoản thanh toán khác bằng ngoại tệ của chính tổ chức phát hành để thực hiện các giao dịch chi theo quy định tại điểm c, d, đ khoản 2 Điều này;

c) Các giao dịch thu chuyển khoản hợp pháp khác liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán ở nước ngoài.

2. Chi:

a) Chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép;

b) Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của chính tổ chức phát hành mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán chứng khoán tại nước ngoài;

c) Chi trả cổ tức cho cổ đông ở nước ngoài và thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành ở nước sở tại;

d) Chi mua lại chứng khoán của chính mình phát hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán của Việt Nam và nước sở tại;

đ) Chi thanh toán các chi phí liên quan đến việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức phát hành

1. Thực hiện việc mở, đóng và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ theo đúng quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Kê khai trung thực, đầy đủ nội dung thu, chi trên tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ; Cung cấp các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ theo yêu cầu và hướng dẫn của tổ chức tín dụng được phép.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép

1. Thực hiện việc mở, đóng và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Kiểm tra, lưu giữ các tài liệu, chứng từ liên quan đến các giao dịch thu, chi được thực hiện trên tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ của tổ chức phát hành để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Điều 10. Chế độ báo cáo

1. Chậm nhất ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng phát sinh việc mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ của tổ chức phát hành, tổ chức tín dụng được phép nơi tổ chức phát hành mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hi) bằng văn bản về tình hình mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán (theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này).

2. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 12 của tháng tiếp theo), tổ chức tín dụng được phép thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) về tình hình thu, chi trên tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ của tổ chức phát hành (theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này).

3. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng được phép thực hiện báo cáo về tình hình mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 11. Kiểm tra, thanh tra, giám sát

Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng được phép trong việc chấp hành các quy định tại Thông tư này theo thẩm quyền.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 12;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP
, QLNH, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức)

TÊN TCTD ĐƯỢC PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

, ngày ... tháng năm

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MỞ, ĐÓNG TÀI KHOẢN VỐN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGOẠI TỆ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối)

Căn cứ Thông tư số …./…./TT-NHNN ngày ..../..../.... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức;

{Tên Tổ chức tín dụng được phép} báo cáo về tình hình mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại {Tên Tổ chức tín dụng được phép} như sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1:

1. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1:

- Tên tổ chức phát hành 1: ……..……..……..

-  Loại hình: Tổ chức kinh tế c Tổ chức tín dụng c  Tổ chức khác c

(Ghi rõ loại hình tổ chức khác ……..……..……..……..……..……...)

- Địa chỉ: ……..……..…………….

- Số điện thoại: ……..……..……..

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số …….. ngày ………(nếu có).

2. THÔNG TIN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN:

- Tên chứng khoán:

.....................................................................................................................................

- Loại chứng khoán:

.....................................................................................................................................

- Mệnh giá:

.....................................................................................................................................

- Số lượng chứng khoán phát hành:

.....................................................................................................................................

- Tổng giá trị chứng khoán phát hành:

.....................................................................................................................................

- Mục đích chào bán chứng khoán:

.....................................................................................................................................

- Thị trường phát hành chứng khoán:

.....................................................................................................................................

3. THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN

- Số hiệu tài khoản: ……..……..……..

- Ngày mở tài khoản: ……..……..……..

II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 2:

…..

N. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH N:

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TCTD ĐƯỢC PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức)

TÊN TCTD ĐƯỢC PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, CHI TRÊN TÀI KHOẢN VỐN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối)

Căn cứ Thông tư số …./…./TT-NHNN ngày …./..../…. của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức;

{Tên Tổ chức tín dụng được phép} báo cáo về tình hình thu, chi trên tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại {Tên Tổ chức tín dụng được phép} như sau:

Đơn vị: nghìn nguyên tệ

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

(1)

(2)

(3)

1

Các khoản thu trên tài khoản vốn phát hành chng khoán bằng ngoại tệ (1=1.1+1.2+1.3)

 

1.1

Thu ngoại tệ từ việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài

 

1.2

Thu ngoại tệ mua từ các tổ chức tín dụng được phép và thu ngoại tệ chuyn khoản từ tài khoản thanh toán khác bằng ngoại tệ của chính tổ chức phát hành để thực hiện các giao dịch chi theo quy định tại điểm c, d, đ khoản 2 Điều 7 Thông tư này

 

1.3

Các giao dịch thu chuyển khoản hợp pháp khác liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán ở nước ngoài

 

2

Các khoản chi trên tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ (2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

 

2.1

Chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép

 

2.2

Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của chính tổ chức phát hành mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện phương án sử dụng vốn huy động từ đt chào bán chứng khoán ti nước ngoài

 

2.3

Chi trả cổ tức cho cổ đông ở nước ngoài và thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành ở nước sở tại

 

2.4

Chi mua lại chứng khoán của chính mình phát hành ở nước ngoài

 

2.5

Chi thanh toán các chi phí liên quan đến việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài

 

 

LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên, SĐT)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TCTD ĐƯỢC PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 39/2015/TT-NHNN

Hanoi , December 31, 2015

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR OPENING AND USE OF SECURITIES ISSUING ACCOUNT IN FOREIGN CURRENCY FOR CARRYING OUT THE ISSUANCE OF SECURITIES IN A FOREIGN COUNTRY OF RESIDENT SECURITIES ISSUER

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on credit institutions No. 47/2010/QH12 dated June 6, 2010;

Pursuant to the Ordinance on foreign exchange control No. 28/2005/PL-UBTVQH11 dated December 13, 2005 and the Ordinance No.06/2013/PL-UBTVQH13 dated March 18, 2013 on amendment and supplementation of a number of articles of the Ordinance on foreign exchange control;

Pursuant to the Government’s Decree No. 70/2014/ND-CP dated July 17, 2014 providing in detailed for implementing a number of articles of the Ordinance on foreign exchange control and its amendment and supplementation Ordinance;

Pursuant to the Government’s Decree No.156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 defining functions, tasks, powers and apparatus of the State Bank of Vietnam;

At the request of the Director of Foreign Exchange Management Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of adjustment

1. This Circular provides for the opening and use of securities issuing account in foreign currency for conducting collection and payment transactions concerning the issuance of securities in a foreign country under the forms of issuance of stocks, investment fund certificates and other types of securities of resident issuer in accordance with the securities law.

2. This Circular excludes the opening and use of account concerning the enterprise’s issuance of international bonds under or outside the Government’s guarantee and government bonds issued on the international markets.

Article 2. Regulated entities

1. Issuers that are allowed to issue securities in foreign currency in foreign countries by the competent authorities of Vietnam in accordance with the law.

2. Other organizations or individuals related to the opening and use of securities issuing account in foreign currency of the issuers.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, these terms can be construed as follows:

1. “The issuer” is a resident organization who is allowed to issue securities in foreign currency in a foreign country.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. “Securities issuing account in foreign currency” is a payment account in foreign currency which is opened by an issuer at a licensed credit institution in Vietnam for conducting collection and payment transactions concerning the issuance of securities in foreign currency in a foreign country.

4. “Issuance of securities in foreign currency in a foreign country” is the process of offering securities in a foreign country under forms of issuance of stocks, investment fund certificates and other types of securities in foreign currency in a foreign country in accordance with the securities law.

Article 4. Issuance of convertible bond

If the issuer makes a conversion of international bonds into shares in accordance with the securities law and relevant laws, it shall, with 05 (five) working days as of the date on which the said conversion is completed, open a securities issuing account in foreign currency as stipulated in this Circular for conducting collection and payment transactions concerning the issuer’s liabilities over the value of converted shares.

Article 5. Principle of opening of a securities issuing account in foreign currency

1. The issuer must open 01 (one) securities issuing account in foreign currency at 01 (one) licensed credit institution before each offering of securities in foreign currency in a foreign country is registered.

2. If the issuer is a licensed credit institution, the securities issuing account in foreign currency shall be opened whether at its own place or at another licensed credit institution.

Article 6. Opening and closing of a securities issuing account in foreign currency

1. Before the issuer sends application for every registration of offering its securities in a foreign country to the State Securities Committee of Vietnam, it must open a securities issuing account in foreign currency at the licensed credit institution who is allowed to trade and supply foreign exchange services for fulfilling collection and payment contents as stipulated at Article 7 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Procedures for opening and closing of a securities issuing account in foreign currency are executed in accordance with regulations of the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as the State Bank) on opening and use of payment accounts at payment service providers.

Article 7. Use of a securities issuing account in foreign currency

The securities issuing account in foreign currency is used for conducting the following collection and payment transactions in foreign currency:

1. Collection:

a) Foreign currency is collected from issuance of securities in a foreign country;

b) Both foreign currency is purchased from the licensed credit institutions and transferred from other payment account in foreign currency of the issuer for conducting payment transactions as stipulated at Point c, d, D Clause 2 of this Article;

c) Collection transactions are made for other legal transfers concerning the issuance of securities in a foreign country.

2. Payment:

a) Foreign currency is sold to the licensed credit institutions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Payments are made for paying dividends to foreign shareholders and fulfilling the issuer’s liabilities in the home country.

d) The issuer makes payments for buying back its own securities issued in a foreign country in accordance with the securities law of Vietnam and that of the home country.

D) Payments are made for paying expenses concerning the issuance of securities in a foreign country.

Article 8. Responsibilities of the issuer

1. Open, close and use the securities issuing account in foreign currency in compliance with this Circular and relevant legislative documents.

2. Honestly and fully declare contents of collection and payment conducted by its securities issuing account in foreign currency; Provide with documents and documentary evidence concerning the opening and use of its securities issuing account in foreign currency at the request and guidance of the licensed credit institution.

Article 9. Responsibilities of the licensed credit institution

1. Open, close and use the securities issuing account in foreign currency in compliance with this Circular and relevant legislative documents.

2. Check and keep all documents and documentary evidence concerning collection and payment transactions conducted by the issuer’s securities issuing account in foreign currency in order that the provision of foreign exchange services is carried out for legitimate purposes and in conformity with the laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Report policies

1. The licensed credit institution where the issuer’s securities issuing account in foreign currency is opened or closed shall send a written report to the State Bank (Foreign Exchange Management Department) on the opening and closing situation of securities issuing account (according to forms specified at Annex No. 01 enclosed to this Circular) ahead of the 12th of the month next to the month on which the securities issuing account in foreign currency is opened or closed.

2. Monthly (on the 12th of the following month at the latest), the licensed credit institution shall send a written report to the State Bank (Foreign Exchange Management Department) on the collection and payment situation conducted by the issuer’s securities issuing account in foreign currency (according to forms specified at Annex No. 02 enclosed to this Circular).

3. The licensed credit institution may make reports on opening and using situation of securities issuing account in foreign currency at the request of the State Bank in case of need.

Article 11. Inspection and supervision

The State Bank and branches of the State Bank located at provinces and cities directly under the Central Government shall, upon their competence, inspect and supervise the licensed credit institutions in their compliance with this Circular.

Article 12. Implementation

1. This Circular shall take effect as of March 01, 2016.

2. The Chief of Office, the Director of the Foreign Exchange Management Department, Heads of relevant units affiliated to the State Bank, Directors of branches of the State Bank located at provinces and central-affiliated cities, Presidents of the Board of Directors, Presidents of the Member Boards, and General Directors (Directors) of credit institutions and branches of foreign banks shall implement this Circular./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. THE GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Hong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 39/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.487

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32