Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 36/2019/TT-NHNN quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Số hiệu: 36/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

03 khoản chi sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 36/2019/TT-NHNN về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước quy định các khoản chi dùng tiền từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bao gồm:

- Cho vay hỗ trợ các TCTD gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng:

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chi.

- Chi cho vay đối với các TCTD tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng.

- Chi các khoản phát sinh khác liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ đã được Thủ tướng phê duyệt:

Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có đề xuất này phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản lấy ý kiến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương.

Thông tư 36/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2019/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định quản lvà sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).

2. Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác liên quan đến sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

1. Quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đảm bảo chặt chẽ, an toàn, minh bạch, đúng mục đích.

2. Việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

3. Nguồn hoàn trả Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của các khoản cho vay là nguồn thu hồi nợ, nguồn bù đắp khoản vay (nếu có) từ các tổ chức tín dụng. Trường hợp nguồn hoàn trả không đủ để hoàn trả Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Nhà nước xử lý theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 4. Trích lập, hạch toán và quản lý Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

1. Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tài chính - Kế toán) thực hiện trích lập Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Trường hợp số dư của Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý phần còn thiếu.

3. Số dư Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia chưa sử dụng hết trong năm được tiếp tục sử dụng trong các năm tiếp theo.

4. Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được hạch toán và quản lý tập trung tại Vụ Tài chính - Kế toán.

Điều 5. Sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được sử dụng để chi cho các khoản sau:

1. Cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.

2. Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hp gặp sự cố đe dọa đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng.

3. Các khoản phát sinh khác liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để chi cho các khoản quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Đối với các khoản chi phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương, Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương trước khi quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

2. Việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho các trường hợp cụ thể thực hiện theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 7. Trình tự, thủ tục sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

1. Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

a) Cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng:

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để cho vay các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.

Văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các nội dung: Mục đích sử dụng quỹ (trong đó có đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống); Đối tượng được cho vay; Số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Kết quả dự kiến đạt được.

Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ: Đối tượng được cho vay; Số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Mục đích cho vay và các điều khoản khác có liên quan.

b) Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe dọa đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng:

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hp với Vụ Thanh toán, Sở giao dịch, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để cho vay các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe dọa đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng.

Văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các nội dung: Mục đích sử dụng quỹ (trong đó có đánh giá về sự cố của hệ thống thanh toán ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng); Đối tượng được cho vay; Số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Kết quả dự kiến đạt được.

Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ: Đối tượng được cho vay; Số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Mục đích cho vay và các điều khoản khác có liên quan.

c) Các khoản phát sinh khác có liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ:

Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có đề xuất sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho các khoản có liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ ngoài quy định tại điểm a, điểm b khoản này làm đầu mối phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản lấy ý kiến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phải có các nội dung: Mục đích sử dụng quỹ; Số tiền sử dụng; Phương thức báo cáo kết quả sử dụng quỹ.

Sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho từng khoản chi cụ thể.

Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ: Mục đích sử dụng; Số tiền sử dụng và các điều khoản khác có liên quan.

2. Căn cứ Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vụ Tài chính - Kế toán hướng dẫn hạch toán việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và hạch toán các khoản hoàn trả cho Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đối với trường hợp có hoàn trả.

3. Căn cứ Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn hạch toán, Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Sở giao dịch và các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện hạch toán và theo dõi chi tiết từng khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của pháp luật kế toán và pháp luật có liên quan.

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Vụ Tài chính - Kế toán:

a) Thực hiện trích lập, hướng dẫn hạch toán việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;

b) Đầu mối, phối hợp với Sở giao dịch và các đơn vị liên quan tổ chức hạch toán, quản lý và theo dõi các khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

c) Báo cáo Thống đốc tình hình biến động Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và gửi Bộ Tài chính theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

2. Sở giao dịch:

Thực hiện hạch toán, quản lý và theo dõi các khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho vay tổ chức tín dụng theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:

Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, PC, TCKT (10).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 36/2019/TT-NHNN

Hanoi, December 31, 2019

 

CIRCULAR

PRESCRIBING MANAGEMENT AND USE OF FUND FOR IMPLEMENTATION OF NATIONAL MONETARY POLICY

Pursuant to the 2010 Law on the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the 2010 Law on Credit Institutions; the 2017 Law on amendments to the Law on Credit Institutions;

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of the State Bank of Vietnam;

Pursuant to Decision No. 07/2013/QD-TTg dated January 24, 2013 of the Prime Minister on financial policies of the State Bank of Vietnam;

At the request of the Director of the Finance and Accounting Department;

The Governor of the State bank of Vietnam promulgates a Circular prescribing the management and use of the Fund for implementation of national monetary policy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides regulations on the management and use of the Fund for implementation of national monetary policy (hereinafter referred to as the “Fund”).

Article 2. Regulated entities

1. The State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as “SBV”).

2. Credit institutions and other organizations involved in the use of the Fund.

Article 3. Rules for management and use of Fund for implementation of national monetary policy

1. The Fund must be strictly, safely and transparently managed and used for defined purposes.

2. The Fund shall be used for achieving objectives of the national monetary policy and ensuring the safe operation of banks and credit institutions.

3. Debts and amounts for offsetting loans (if any) recovered from credit institutions shall be used to repay loans granted by the Fund. If loans granted by the Fund are not yet fully paid, the deficit shall be handled according to SBV’s financial policies.

Article 4. Setting aside, statement and management of Fund for implementation of national monetary policy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. If the balance of the Fund is not enough to meet using demands, SBV shall cooperate with the Ministry of Finance in requesting the Prime Minister to take actions against the deficit.

3. The unused balance of the Fund in a year shall be carried forwards to the following years.

4. The statement and management of the Fund shall be made by the Finance and Accounting Department.

Article 5. Use of Fund for implementation of national monetary policy

The Fund shall be used for:

1. Providing loans to credit institutions facing problems which may adversely affect the safety of the banking system.

2. Providing loans to credit institutions that participate in the payment system for the purpose of supporting the payment system when it has incidents which influence the safety of payment operations and of banking system.

3. Making other payments during the implementation of the monetary policy under the approval of the Prime Minister.

Article 6. Power to decide the use of Fund for implementation of national monetary policy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

With regard to any payments requiring the approval from the Prime Minister, SBV must obtain the approval from the Prime Minister before using the Fund to make such payments.

2. The SBV’s Governor shall decide to use the Fund for specific cases.

Article 7. Procedures for using Fund for implementation of national monetary policy

1. Decision to use the Fund

a) Providing loans to credit institutions facing problems which may adversely affect the safety of the banking system:

The Banking Supervision Agency shall play the leading role and cooperate with the Monetary Policy Department, Finance and Accounting Department and relevant units to request the SBV’s Governor to issue the decision to use the Fund for providing loans to credit institutions facing problems which may adversely affect the safety of the banking system.

The written request submitted to the SBV’s Governor must include the following contents: purpose of using the Fund (including the assessment of impacts on safety of the banking system), eligible borrower, loan amount, lending form and expected results.

A decision to use the Fund must specify the borrower, loan amount, lending form, purposes of the loan and other relevant contents.

b) Providing loans to credit institutions that participate in the payment system for the purpose of supporting the payment system when it has incidents which influence the safety of payment operations and of banking system:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The written request submitted to the SBV’s Governor must include the following contents: purpose of using the Fund (including the assessment of the incident of the payment system and its impacts on safety of payment operations and of banking system), eligible borrower, loan amount, lending form and expected results.

A decision to use the Fund must specify the borrower, loan amount, lending form, purposes of the loan and other relevant contents.

c) Other payment made during the implementation of the monetary policy:

The unit that is affiliated to SBV and proposes the use of the Fund for making payments other than those specified in Point a and Point b of this Clause shall play the leading role and cooperate with Finance and Accounting Department, Monetary Policy Department and relevant units to request the SBV’s Governor to get written opinions about the payments from the Ministry of Finance for obtaining an approval from the Prime Minister. The written request for approval of the Prime Minister must indicate the purpose of using the Fund, specific amounts and reporting methods.

After obtaining an approval from the Prime Minister, the in-charge unit shall request the SBV’s Governor to issue a decision to use the Fund for making specific payments.

A decision to use the Fund must specify the purpose of using the Fund, specific amounts and other relevant contents.

2. Pursuant to the decision issued by the SBV’s Governor, the Finance and Accounting Department shall instruct the statement of the use of the Fund and record repayments to the Fund (if any).

3. Pursuant to the decision issued by the SBV’s Governor and instructions for statement of the Fund, the Finance and Accounting Department shall cooperate with the Operations Center and relevant units affiliated to SBV to make statement and monitor the use of the Fund according to the Law on accounting and relevant laws.

Article 8. Responsibility of units affiliated to SBV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) set aside and instruct the statement of Fund;

b) play the leading role and cooperate with the Operations Center and relevant units to make statement, manage and monitor the use of the Fund according to decisions issued by the SBV’s Governor;

c) submit reports to the SBV’s Governor on any changes in the Fund and send such reports to the Ministry of Finance according to SBV’s financial policies.

2. The Operations Center shall:

make statement, manage and monitor the use of the Fund for providing loans to credit institutions according to decisions issued by the SBV’s Governor.

3. The Banking Supervision Agency shall:

Play the leading role and cooperate with relevant units to request the SBV’s Governor to decide the use of the Fund as prescribed in Point a, Point b Clause 1 Article 7 hereof.

Article 9. Effect

This Circular comes into force from February 20, 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chief of the Ministry’s Office, the head of Finance and Accounting Department and heads of units affiliated to SBV shall organize the implementation of this Circular./.

 

 

PP. THE GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Dao Minh Tu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 36/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 quy định về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219