Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 31/2015/TT-NHNN đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ngân hàng

Số hiệu: 31/2015/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Toàn Thắng
Ngày ban hành: 28/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 31/2015/TT-NHNN về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng quy định việc quản lý tài sản CNTT; quản lý nguồn nhân lực; vận hành và trao đổi thông tin trong hoạt động ngân hàng;… được ban hành ngày 28/12/2015.

 

1. Quản lý tài sản công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

- Các loại tài sản công nghệ thông tin theo Thông tư số 31 bao gồm:

+ Tài sản vật lý: các thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông và các thiết bị phục vụ cho hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng;

+ Tài sản thông tin: các dữ liệu, thông tin ở dạng số, tài liệu được thể hiện bằng văn bản giấy hoặc các phương tiện khác;

+ Tài sản phần mềm: các phần mềm hệ thống, phần mềm tiện ích, cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng và công cụ phát triển trong hoạt động ngân hàng.

- Đơn vị thực hiện việc lập danh sách của tất cả các tài sản công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng, rà soát và cập nhật danh sách này tối thiểu một năm một lần.

- Căn cứ phân loại tài sản công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 31/2015, đơn vị xây dựng và thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài sản theo Điều 6, 7, 8, 9 và Điều 10 Thông tư số 31 năm 2015 của Ngân hàng nhà nước.

2. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

Đơn vị có trách nhiệm thực hiện:

- Phổ biến và cập nhật các quy định về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ngân hàng cho tất cả cán bộ, nhân viên.

- Kiểm tra việc thi hành các quy định về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động NH đối với cá nhân, tổ chức trực thuộc tối thiểu mỗi năm một lần.

- Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên vi phạm quy định an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin ngành Ngân hàng.

- Tách biệt nhân sự giữa theo quy định tại Thông tư 31/2015/TT-NHNN:

+ Phát triển và quản trị vận hành hệ thống công nghệ thông tin ngành ngân hàng;

+ Quản trị cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng;

+ Quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành ứng dụng;

+ Quản trị hệ thống công nghệ thông tin chính và hệ thống công nghệ thông tin dự phòng trong hoạt động ngân hàng.

- Có biện pháp quản lý tài khoản người dùng của cán bộ, nhân viên trên các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng khi cá nhân đó nghỉ không đến trụ sở làm việc.

Và các trách nhiệm khác, cụ thể xem tại Thông tư số 31/2015/NHNN.

 

Thông tư 31 về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng có hiệu lực từ ngày 01/03/2016.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 31/2015/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, BẢO MẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng s47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng s 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đnghị của Cục trưởng Cục Công nghệ tin học,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thng công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

2. Thông tư này áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước), các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có tài sản dưới 10 tỷ, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (sau đây gọi chung là đơn vị).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống công nghệ thông tin là một tập hợp có cấu trúc các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng để sản xuất, truyền nhận, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số phục vụ cho một hoặc nhiều hoạt động kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.

2. Hệ thống công nghệ thông tin quan trọng là hệ thống công nghệ thông tin khi phát sinh sự cố sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động của đơn vị hoặc làm tn hại tới lợi ích của khách hàng đang sử dụng dịch vụ của đơn vị.

3. Trung tâm dữ liệu bao gồm hạ tầng kỹ thuật (nhà trạm, hệ thống cáp) và hệ thống máy tính cùng các thiết bị phụ trợ được lắp đặt vào đó để lưu trữ, trao đổi và quản lý tập trung dữ liệu của một hay nhiều tổ chức, cá nhân.

4. Thiết bị di động là thiết bị số có thể cầm tay, có hệ điều hành, có khả năng xử lý, kết nối mạng và có màn hình hiển thị như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh.

5. Vật mang tin là các phương tiện vật chất dùng đlưu giữ và truyền nhận thông tin điện tử.

6. Rủi ro công nghệ thông tin là khả năng xảy ra tổn thất khi thực hiện các hoạt động liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin. Rủi ro công nghệ thông tin liên quan đến quản lý, sử dụng phần cứng, phần mềm, truyền thông, giao diện hệ thống, vận hành và con người.

7. Quản lý rủi ro công nghệ thông tin là các hoạt động phối hợp nhằm nhận diện và kiểm soát các rủi ro công nghệ thông tin có thể xảy ra.

8. Dữ liệu nhạy cảm là dữ liệu có thông tin mật, thông tin lưu hành nội bộ của đơn vị hoặc do đơn vị quản lý, nếu lộ lọt ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, tài chính và hoạt động của đơn vị.

9. Tài khoản người dùng là một tập hợp thông tin đại diện duy nhất cho người sử dụng trên hệ thống công nghệ thông tin, người dùng sử dụng để đăng nhập và truy cập các tài nguyên được cấp phép trên hệ thống công nghệ thông tin đó. Tài khoản người dùng ít nhất phải bao gồm tên định danh và mã khóa bí mật.

10. Bên thứ ba là các tổ chức, cá nhân được đơn vị thuê hoặc hợp tác với đơn vị nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ kỹ thuật cho hệ thống công nghệ thông tin.

11. Tường lửa là tập hợp các thành phần hoặc một hệ thống các trang thiết bị, phần mềm được đặt giữa hai mạng, nhằm kiểm soát tất cả các kết nối từ bên trong ra bên ngoài mạng hoặc ngược lại.

12. Phần mềm độc hại (mã độc) là phần mềm có khả năng gây ra hoạt động không bình thường cho một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin hoặc thực hiện sao chép, sửa đi, xóa bỏ trái phép thông tin lưu trữ trong hệ thống thông tin.

13. Điểm yếu về mặt kỹ thuật là vị trí trong hệ thống công nghệ thông tin dễ bị khai thác, lợi dụng khi bị tấn công hoặc xâm nhập bất hợp pháp.

14. Tính bảo mật của thông tin là đảm bảo thông tin chỉ được tiếp cận bởi những người được cấp quyền tương ứng.

15. Tính toàn vẹn của thông tin là bảo vệ sự chính xác và đầy đủ của thông tin và thông tin chỉ được thay đổi bởi những người được cấp quyền.

16. Tính sẵn sàng của thông tin là đảm bảo những người được cấp quyền có thể truy xuất thông tin ngay khi có nhu cầu.

17. An ninh mạng là sự bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin và thông tin truyền đưa trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính bảo mật và tính sẵn sàng của thông tin.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Từng đơn vị phải đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị mình.

2. Xác định các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng và áp dụng chính sách đảm bảo an toàn bảo mật phù hợp.

3. Nhận biết, phân loại, đánh giá kịp thời và xử lý có hiệu quả các rủi ro công nghệ thông tin có thể xảy ra trong đơn vị.

4. Xây dựng, trin khai quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích, chi phí và mức độ chấp nhận rủi ro của đơn vị.

5. Bố trí nhân sự chuyên trách chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

6. Xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị (hoặc người đại diện hợp pháp), từng bộ phận và cá nhân trong đơn vị đối với công tác đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

Điều 4. Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin

1. Các đơn vị phải xây dựng quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với hệ thống công nghệ thông tin, cơ cấu tổ chức, yêu cầu quản lý và hoạt động của đơn vị. Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin phải được thủ trưởng đơn vị (hoặc người đại diện hợp pháp) ký ban hành, tổ chức thực hiện, triển khai trong toàn đơn vị.

2. Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin quy định về các nội dung cơ bản sau:

a) Quản lý tài sản công nghệ thông tin; quản lý sử dụng thiết bị di động; quản lý sử dụng vật mang tin;

b) Quản lý nguồn nhân lực;

c) Đảm bảo an toàn về mặt vật lý và môi trường;

d) Quản lý vận hành và truyền thông;

đ) Quản lý truy cập;

e) Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba;

g) Quản lý tiếp nhận, phát triển, duy trì hệ thống thông tin;

h) Quản lý sự cố công nghệ thông tin;

i) Đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin;

k) Kiểm tra, báo cáo hoạt động công nghệ thông tin.

3. Đơn vị phải rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tối thiu mỗi năm một lần, đảm bảo sự đầy đủ của quy chế theo các quy định tại Thông tư này. Khi phát hiện những bất cập, bất hợp lý gây ra mất an toàn hệ thống công nghệ thông tin hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung ngay quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin đã ban hành.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, BẢO MẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục 1: QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 5. Quản lý tài sản công nghệ thông tin

1. Các loại tài sản công nghệ thông tin bao gồm:

a) Tài sản vật lý: các thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông và các thiết bị phục vụ cho hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin;

b) Tài sản thông tin: các dữ liệu, thông tin ở dạng số, tài liệu được thể hiện bằng văn bản giấy hoặc các phương tiện khác;

c) Tài sản phần mềm: các phần mềm hệ thống, phần mềm tiện ích, cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng và công cụ phát triển.

2. Đơn vị thực hiện việc lập danh sách của tất cả các tài sản công nghệ thông tin, rà soát và cập nhật danh sách này tối thiểu một năm một lần.

3. Căn cứ phân loại tài sản công nghệ thông tin tại Khoản 1 Điều này, đơn vị xây dựng và thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài sản theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 và Điều 10 Thông tư này.

Điều 6. Quản lý tài sản vật lý

1. Danh sách tài sản vật lý được lập với các thông tin cơ bản gồm: tên tài sản, giá trị, mức độ quan trọng, vị trí lắp đặt, mục đích sử dụng, tình trạng sử dụng, thông tin về bản quyền (nếu có).

2. Đơn vị phải xác định, đánh giá mức độ rủi ro, mức độ quan trọng, yêu cầu về tính sẵn sàng của tài sản vật lý để phân loại, sắp xếp tài sản và thực hiện việc trang bị, biện pháp bảo vệ phù hợp. Đối với tài sản vật lý là cấu phần của hệ thống công nghệ thông tin quan trọng tại trung tâm dữ liệu chính phải có biện pháp dự phòng đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hoạt động liên tục.

3. Tài sản vật lý phải được giao, gán trách nhiệm cho cá nhân hoặc tập thquản lý, sử dụng.

4. Tài sản vật lý khi mang ra khỏi đơn vị phải được sự phê duyệt của thủ trưởng đơn vị hoặc người được thủ trưởng ủy quyền. Đối với tài sản vật lý có chứa thông tin, dữ liệu nhạy cảm trước khi mang ra khỏi đơn vị phải thực hiện biện pháp bảo vệ để giữ bí mật đối với thông tin, dữ liệu lưu trữ trên tài sản đó.

5. Đơn vị phải xây dựng kế hoạch, quy trình bảo trì, bảo dưỡng và tổ chức thực hiện đối với từng chủng loại tài sản vật lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về bảo trì trang thiết bị tin học trong ngành ngân hàng.

6. Tài sản vật lý có lưu trữ dữ liệu nhạy cảm khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý, đơn vị phải thực hiện các biện pháp xóa, tiêu hủy dữ liệu đó đảm bảo không có khả năng phục hồi. Trường hợp không thể tiêu hủy được dữ liệu, đơn vị phải thực hiện biện pháp tiêu hủy cấu phần lưu trữ dữ liệu trên tài sản đó.

7. Đối với tài sản vật lý là thiết bị di động, vật mang tin, ngoài các quy định tại Điều này, đơn vị xây dựng và thực hiện quản lý theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư này.

Điều 7. Quản lý tài sản thông tin

1. Đơn vị phải lập danh mục, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người được tiếp cận, khai thác đối với các loại tài sản thông tin.

2. Đơn vị phải phân loại và đánh giá mức độ rủi ro, tầm quan trọng dựa trên yêu cầu về tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng cho việc sử dụng của tài sản thông tin để thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp.

3. Đối với tài sản thông tin chứa dữ liệu nhạy cảm, đơn vị phải thực hiện các biện pháp mã hóa để đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình trao đổi, lưu trữ.

Điều 8. Quản lý tài sản phần mềm

1. Danh sách tài sản phần mềm được lập với các thông tin cơ bản gồm: tên tài sản, giá trị, mức độ quan trọng, mục đích sử dụng, phạm vi sử dụng, chủ thquản lý, thông tin về bản quyền, phiên bản, nơi lưu giữ.

2. Đơn vị phải phân loại và đánh giá mức độ rủi ro dựa trên yêu cầu về tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng cho việc sử dụng của tài sản phần mềm để thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp.

3. Đơn vị phải xây dựng kế hoạch, quy trình bảo trì và tổ chức thực hiện đối với từng loại tài sản phần mềm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về bảo trì trang thiết bị tin học trong ngành ngân hàng.

Điều 9. Quản lý sử dụng thiết bị di động

1. Các thiết bị di động khi kết nối vào hệ thống mạng nội bộ của đơn vị phải được đăng ký để kiểm soát.

2. Giới hạn phạm vi kết nối từ thiết bị di động đến các dịch vụ, hệ thống thông tin của đơn vị; kiểm soát các kết nối từ thiết bị di động tới các hệ thống thông tin được phép sử dụng tại đơn vị.

3. Đơn vị phải quy định trách nhiệm của người sử dụng thiết bị di động, bao gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

a) Bảo vệ thiết bị chống hư hỏng, mất cắp, thất lạc;

b) Kiểm soát các phần mềm được cài đặt; cập nhật các phiên bản phần mềm và các bản vá lỗi trên thiết bị di động;

c) Cài đặt tính năng mã hóa dữ liệu; mã khóa bí mật bảo vệ; phần mềm phòng chống mã độc và các lỗi bảo mật khác;

d) Thiết lập chức năng vô hiệu hóa, khóa thiết bị hoặc xóa dữ liệu từ xa trong trường hợp thất lạc hoặc bị mất cắp;

đ) Sao lưu dữ liệu trên thiết bị di động nhằm bảo vệ, khôi phục dữ liệu khi cần thiết;

e) Thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu khi bảo hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị di động.

Điều 10. Quản lý sử dụng vật mang tin

Đơn vị có trách nhiệm:

1. Kiểm soát việc đấu nối, gỡ bỏ vật mang tin với thiết bị thuộc hệ thống công nghệ thông tin.

2. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vật mang tin khi vận chuyn, lưu trữ.

3. Thực hiện biện pháp bảo vệ đối với dữ liệu nhạy cảm chứa trong vật mang tin.

4. Khi không sử dụng được hoặc sử dụng vật mang tin chứa dữ liệu nhạy cảm cho mục đích khác phải thực hiện xóa, tiêu hủy dữ liệu lưu trữ đảm bảo không có khả năng phục hồi.

5. Quy định trách nhiệm của cá nhân trong quản lý, sử dụng vật mang tin.

Mục 2: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Điều 11. Tuyển dụng hoặc phân công nhiệm vụ

1. Xác định trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của vị trí cần tuyển dụng hoặc phân công.

2. Khi tuyn dụng, phân công người làm việc tại các vị trí quan trọng của hệ thống công nghệ thông tin như quản trị hệ thống, quản trị hệ thống an ninh bảo mật, vận hành hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu, đơn vị phải xem xét, đánh giá nghiêm ngặt tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn thông qua lý lịch, lý lịch tư pháp.

3. Yêu cầu người được tuyển dụng phải cam kết bảo mật thông tin bằng văn bản riêng hoặc cam kết trong hợp đồng lao động. Cam kết này phải bao gồm các điều khoản về trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong và sau khi làm việc tại đơn vị.

4. Nhân sự mới tuyển dụng phải được đào tạo, phổ biến các quy định của đơn vị về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

Điều 12. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực

Đơn vị có trách nhiệm thực hiện:

1. Phbiến và cập nhật các quy định về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin cho tất cả cán bộ, nhân viên.

2. Kiểm tra việc thi hành các quy định về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin đi với cá nhân, tổ chức trực thuộc tối thiểu mi năm một lần.

3. Áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên của đơn vị vi phạm quy định an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Khi cài đặt, cấu hình hệ thống, thiết bị quan trọng (máy chủ, phần mềm ứng dụng và các hệ thống an ninh mạng) trên môi trường chính thức do cán bộ, nhân viên của đơn vị thực hiện phải có biện pháp giám sát. Trường hợp thực hiện trên cơ sở dữ liệu hoặc các trường hợp do bên thứ ba thực hiện phải có cán bộ, nhân viên của đơn vị giám sát.

5. Tách biệt nhân sự giữa:

a) Phát triển và quản trị vận hành hệ thống công nghệ thông tin;

b) Quản trị cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng;

c) Quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành ứng dụng;

d) Quản trị hệ thống công nghệ thông tin chính và hệ thống công nghệ thông tin dự phòng.

6. Có biện pháp quản lý tài khoản người dùng của cán bộ, nhân viên trên các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng khi cá nhân đó nghỉ không đến trụ sở làm việc.

7. Rà soát, kiểm tra quyền truy cập vào các hệ thống công nghệ thông tin đối với tất cả cán bộ, nhân viên đảm bảo quyền truy cập phù hợp với nhiệm vụ được giao theo định kỳ tối thiểu ba tháng một lần đối với hệ thống công nghệ thông tin quan trọng và sáu tháng một lần đối với các hệ thống công nghệ thông tin khác.

Điều 13. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc

Khi cán bộ, nhân viên chấm dt hoặc thay đi công việc, đơn vị phải:

1. Xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và các bên liên quan trong quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống công nghệ thông tin.

2. Làm biên bản bàn giao tài sản công nghệ thông tin với cán bộ, nhân viên.

3. Thu hồi quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin của cán bộ, nhân viên nghỉ việc.

4. Thay đổi quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin của cán bộ, nhân viên thay đi công việc đảm bảo nguyên tắc quyền vừa đủ đthực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Rà soát, kiểm tra đối chiếu định kỳ tối thiu ba tháng một lần giữa bộ phận quản lý nhân sự và bộ phận quản lý cấp phát, thu hồi quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin đđảm bảo tài khoản người dùng của cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc được thu hồi.

6. Thông báo cho Ngân hàng Nhà nước (Cc Công nghệ tin học) các trường hợp cá nhân làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin bị kỷ luật với hình thức sa thải, buộc thôi việc hoặc bị truy tố trước pháp luật do vi phạm quy định về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

Mục 3: ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ MẶT VẬT LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG NƠI LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 14. Yêu cầu chung đối với nơi lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin

1. Bảo vệ bằng tường bao, cổng ra vào hoặc có các biện pháp kiểm soát, hạn chế rủi ro xâm nhập trái phép.

2. Thực hiện các biện pháp phòng chống nguy cơ do cháy nổ, ngập lụt.

3. Các khu vực có yêu cầu cao về an toàn, bảo mật như khu vực lắp đặt máy chủ, thiết bị lưu tr, thiết bị an ninh bảo mật, thiết bị truyền thông phải được cách ly với khu vực dùng chung, phân phối, chuyển hàng; ban hành nội quy, hướng dẫn làm việc và áp dụng biện pháp kiểm soát ra vào khu vực đó.

Điều 15. Yêu cầu đối với trung tâm dữ liệu

Ngoài việc đảm bảo yêu cầu tại Điều 14 Thông tư này, Trung tâm dữ liệu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Cổng/cửa vào ra trung tâm dữ liệu phải có người kiểm soát 24/7.

2. Khu vực lắp đặt thiết bị phải được tránh nắng chiếu rọi trực tiếp, chống thấm dột nước, tránh ngập lụt. Cửa vào ra phải chắc chắn, có khả năng chống cháy, sử dụng ít nhất hai loại khóa khác nhau (khóa cơ, thẻ, mã số, sinh trắc học).

3. Khu vực lắp đặt thiết bị của hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được bảo vệ, giám sát 24/7.

4. Có tối thiu một nguồn điện lưới và một nguồn điện máy phát. Có hệ thống chuyn mạch tự động giữa hai nguồn điện, khi cắt điện lưới máy phát phải tự động khởi động cấp nguồn trong thời gian tối đa ba phút. Nguồn điện phải đấu nối qua hệ thống UPS đcấp nguồn cho thiết bị, đảm bảo khả năng duy trì hoạt động của thiết bị trong thời gian tối thiu 30 phút.

5. Có hệ thống điều hòa không khí đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.

6. Có hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền.

7. Có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động đảm bảo khi chữa cháy không làm hư hỏng thiết bị lắp đặt bên trong.

8. Có hệ thống sàn kỹ thuật hoặc lớp cách ly chống nhiễm điện.

9. Có hệ thống camera giám sát, lưu trữ dữ liệu tối thiểu 100 ngày.

10. Có hệ thống theo dõi, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm.

11. Có sghi nhật ký ra vào.

Điều 16. An toàn, bảo mật tài sản vật lý

1. Tài sản vật lý phải được bố trí, lắp đặt tại các địa điểm an toàn và được bảo vệ đgiảm thiu những rủi ro do các đe dọa, him họa từ môi trường và các xâm nhập trái phép.

2. Tài sản vật lý thuộc hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được bảo đảm về nguồn điện và các hệ thống hỗ trợ khi nguồn điện chính bị gián đoạn. Phải có biện pháp chống quá tải hay sụt giảm điện áp, chống sét lan truyền; có hệ thống tiếp đất; có hệ thống máy phát điện dự phòng và hệ thống lưu điện đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục.

3. Dây cáp cung cấp nguồn điện và dây cáp truyền thông sử dụng trong truyền tải dữ liệu hay những dịch vụ hỗ trợ thông tin phải được bảo vệ khỏi sự xâm phạm hoặc hư hại.

4. Tất cả các thiết bị lưu trữ dữ liệu phải được kiểm tra để đảm bảo các dữ liệu quan trọng và phần mềm có bản quyền lưu trữ trên thiết bị được xóa bỏ hoặc ghi đè không có khả năng khôi phục trước khi loại bỏ hoặc tái sử dụng cho mục đích khác.

5. Các trang thiết bị dùng cho hoạt động nghiệp vụ lắp đặt bên ngoài trụ sở của đơn vị phải có biện pháp giám sát, bảo vệ an toàn phòng chống truy cập bất hợp pháp.

Mục 4: QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Điều 17. Trách nhiệm quản lý và quy trình vận hành của các đơn vị

1. Ban hành các quy trình vận hành hệ thống công nghệ thông tin, tối thiu bao gồm: Quy trình khi động, đóng hệ thống; quy trình sao lưu, phục hồi dữ liệu; quy trình vận hành ứng dụng; quy trình xử lý sự cố; quy trình giám sát và ghi nhật ký hoạt động của hệ thống. Trong đó phải xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của người sử dụng, vận hành hệ thống.

2. Kiểm soát sự thay đổi của phiên bản phần mềm, cấu hình phần cứng, quy trình vận hành: ghi chép lại các thay đi; lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra, thử nghiệm sự thay đổi, báo cáo kết quả và phải được phê duyệt trước khi áp dụng chính thức. Có phương án dự phòng cho việc phục hồi hệ thống trong trường hợp thực hiện thay đổi không thành công hoặc gặp các sự cố không có khả năng dự tính trước.

3. Hệ thống công nghệ thông tin vận hành chính thức phải đáp ứng yêu cầu:

a) Tách biệt với môi trường phát triển và môi trường kiểm tra, thử nghiệm;

b) Áp dụng các giải pháp an ninh, an toàn;

c) Không cài đặt các công cụ, phương tiện phát triển ứng dụng trên hệ thống vận hành chính thức.

4. Đối với hệ thống công nghệ thông tin xử lý giao dịch khách hàng:

a) Không đmột cá nhân làm toàn bộ các khâu từ khởi tạo đến phê duyệt một giao dịch;

b) Áp dụng các biện pháp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch;

c) Mọi thao tác trên hệ thống phải được lưu vết, sẵn sàng cho kiểm tra, kiểm soát khi cần thiết.

Điều 18. Lập kế hoạch và chấp nhận hệ thống công nghệ thông tin

1. Đơn vị phải xây dựng tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo hệ thống hệ công nghệ thông tin hoạt động bình thường đối với tất cả các hệ thng hiện có và các hệ thống công nghệ thông tin trước khi đưa vào áp dụng chính thức.

2. Căn cứ các tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu kỹ thuật đã xây dựng, đơn vị thực hiện giám sát, tối ưu hiệu suất của hệ thống công nghệ thông tin; đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống công nghệ thông tin để dự báo, lập kế hoạch mở rộng, nâng cấp đảm bảo khả năng đáp ứng trong tương lai.

3. Đơn vị phải rà soát, cập nhật tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu kỹ thuật khi có sự thay đi đi với hệ thống công nghệ thông tin. Thực hiện đào tạo và chuyn giao kỹ thuật đối với những nội dung thay đổi cho các nhân sự có liên quan.

Điều 19. Sao lưu dự phòng

1. Lập danh sách các dữ liệu, phần mềm cần được sao lưu, có phân loại theo mức độ quan trọng, thời gian lưu trữ, thời gian sao lưu, phương pháp sao lưu và thời gian kiểm tra phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu. Yêu cầu dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được sao lưu trong ngày.

2. Dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được sao lưu ra phương tiện lưu trữ ngoài (như băng từ, đĩa cứng, đĩa quang hoặc phương tiện lưu trữ khác) và cất giữ, bảo quản an toàn tách rời với khu vực tiến hành sao lưu. Kiểm tra, phục hồi dữ liệu sao lưu từ phương tiện lưu trữ ngoài tối thiểu sáu tháng một lần.

3. Các đơn vị có cả hệ thống công nghệ thông tin chính và dự phòng đặt ngoài lãnh thViệt Nam phải sao lưu hàng ngày đối với dữ liệu điện tử về các hoạt động giao dịch và lưu trữ tại Việt Nam. Đơn vị phải đảm bảo khả năng chuyn đi dữ liệu gốc từ bản dữ liệu sao lưu. Kiểm tra, chuyển đổi dữ liệu sao lưu tối thiểu sáu tháng một lần.

Điều 20. Quản lý về an toàn, bảo mật mạng

1. Xây dựng quy định về quản lý an toàn, bảo mật mạng và quản lý các thiết bị đầu cuối của toàn bộ hệ thống mạng.

2. Hệ thống mạng phải được chia tách thành các vùng mạng khác nhau theo đi tượng sử dụng, mục đích sử dụng và hệ thống thông tin. Các vùng mạng quan trọng phải được lắp đặt các thiết bị tường lửa đkiểm soát an toàn bảo mật.

3. Lập, lưu trữ hồ sơ về sơ đồ logic và vật lý đối với hệ thống mạng máy tính, bao gồm cả mạng diện rộng (WAN/Intranet) và mạng cục bộ (LAN).

4. Trang bị các giải pháp an ninh mạng để kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các kết nối, truy cập không được phép vào hệ thống mạng.

5. Thiết lập, cấu hình đầy đủ các tính năng của hệ thống an ninh mạng. Thực hiện các biện pháp, giải pháp để dò tìm và phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng về mặt kỹ thuật của hệ thống mạng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những kết nối, trang thiết bị, phần mềm cài đặt bất hợp pháp vào mạng.

Điều 21. Trao đổi thông tin

Đơn vị có trách nhiệm:

1. Ban hành quy định về trao đổi thông tin tối thiểu gồm: Phân loại thông tin theo mức độ nhạy cảm; quyn và trách nhiệm của cá nhân khi tiếp cận thông tin; biện pháp đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật khi truyền nhận, xử lý, lưu trữ thông tin; chế độ bảo quản thông tin.

2. Các thông tin, tài liệu, dữ liệu nhạy cảm phải được mã hóa trước khi trao đi, truyền nhận qua mạng máy tính hoặc vật mang tin.

3. Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ các trang thông tin điện tử cung cấp thông tin, dịch vụ, giao dịch trực tuyến cho khách hàng.

4. Có văn bản thỏa thuận cho việc trao đổi thông tin với bên ngoài. Xác định trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia.

5. Thực hiện biện pháp bảo vệ trang thiết bị, phần mềm phục vụ trao đổi thông tin nội bộ nhằm hạn chế việc xâm nhập, khai thác bất hợp pháp các thông tin nhạy cảm.

Điều 22. Quản lý dịch vụ giao dịch trực tuyến

1. Yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng:

a) Phải đảm bảo tính sẵn sàng cao và có khả năng phục hồi nhanh chóng;

b) Dữ liệu trên đường truyền phải được mã hóa và phải được truyền đầy đủ, đúng địa chỉ, tránh bị sửa đổi, tiết lộ hoặc nhân bản một cách trái phép;

c) Xác thực giao dịch bằng tối thiểu hai yếu tố. Đối với các giao dịch giá trị cao phải xác thực bằng các phương thức xác thực mạnh như sinh trắc học (vân tay, tĩnh mạch ngón tay hoặc bàn tay, mống mắt, giọng nói, khuôn mặt) hoặc chữ ký số;

d) Trang thông tin điện tử giao dịch trực tuyến phải được chứng thực chống giả mạo và phải được áp dụng các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn, chống sửa đi trái phép.

2. Xác thực giao dịch của khách hàng phải được thực hiện trực tiếp tại hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị.

3. Kiểm soát chặt chẽ việc truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến từ bên trong mạng nội bộ.

4. Hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến phải được giám sát chặt chẽ có khả năng phát hiện, cảnh báo về:

a) Các giao dịch đáng ngờ, gian lận dựa vào việc xác định thời gian, vị trí địa lý, tần suất giao dịch, số tiền giao dịch, slần xác thực sai quy định và các dấu hiệu bt thường khác;

b) Hoạt động bất thường của hệ thống;

c) Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS - Denial of Service attack), tấn công từ chi dịch vụ phân tán (DDoS - Distributed Denial of Service attack).

5. Thông tin nhạy cảm của khách hàng (mã PIN và mã khóa bí mật) phải được mã hóa ở lớp ứng dụng.

6. Khách hàng trước khi tham gia sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến phải được cảnh báo rủi ro, hướng dẫn các biện pháp an toàn, bảo mật.

7. Không cung cấp phần mềm ứng dụng giao dịch trực tuyến trên Internet khi chưa áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho khách hàng.

Điều 23. Giám sát và ghi nhật ký hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin

1. Ghi và lưu trữ nhật ký về hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin và người sử dụng, các lỗi phát sinh, các sự cố mất an toàn hệ thống công nghệ thông tin. Dữ liệu nhật ký phải được lưu trữ trực tuyến tối thiu ba tháng và sao lưu tối thiu một năm.

2. Thực hiện các biện pháp giám sát, phân tích nhật ký, cảnh báo rủi ro, xử lý và báo cáo kết quả.

3. Bảo vệ các chức năng ghi nhật ký và thông tin nhật ký, chống giả mạo và truy cập trái phép. Người quản trị hệ thống và người sử dụng không được xóa hay sửa đi nhật ký hệ thống ghi lại các hoạt động của chính họ.

4. Thực hiện việc đồng bộ thời gian giữa các hệ thống công nghệ thông tin.

Điều 24. Phòng chống mã độc

Xây dựng và thực hiện quy định về phòng chống mã độc đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

1. Xác định trách nhiệm của người sử dụng và các bộ phận liên quan trong công tác phòng chống mã độc.

2. Trin khai biện pháp, giải pháp phòng chống mã độc cho toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị.

3. Cập nhật mẫu mã độc và phần mềm phòng chống mã độc mới.

4. Kiểm tra, diệt mã độc đối với vật mang tin nhận từ bên ngoài trước khi sử dụng.

5. Kiểm soát việc cài đặt phần mềm đảm bảo tuân thủ theo quy chế an toàn, bảo mật của đơn vị.

6. Kiểm soát thư điện tử lạ, các tệp tin đính kèm hoặc các liên kết trong các thư lạ.

Mục 5: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TRUY CẬP

Điều 25. Yêu cầu nghiệp vụ đối với kiểm soát truy cập

1. Quy định về quản lý truy cập đối với người sử dụng, nhóm người sử dụng, các thiết bị, công cụ sử dụng để truy cập đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và yêu cu an toàn, bảo mật, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Đăng ký, cấp phát, gia hạn và thu hồi quyền truy cập của người sử dụng;

b) Giới hạn và kiểm soát các truy cập sử dụng tài khoản quản trị hệ thống công nghệ thông tin;

c) Quản lý, cấp phát mã khóa bí mật về truy cập mạng, hệ điều hành, truy cập hệ thống thông tin và ứng dụng;

d) Rà soát, kiểm tra, xét duyệt lại quyền truy cập của người sử dụng;

đ) Yêu cầu, điều kiện an toàn, bảo mật đối với các thiết bị, công cụ sử dụng đtruy cập.

2. Quy định về quản lý mã khóa bí mật phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Mã khóa bí mật phải có độ dài từ sáu ký tự trở lên, cấu tạo gồm các ký tự số, chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt khác nếu hệ thống cho phép. Các yêu cầu mã khóa bí mật hp lệ phải được kiểm tra tự động khi thiết lập mã khóa bí mật;

b) Các mã khóa bí mật mặc định của nhà sản xuất cài đặt sẵn trên các trang thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phải được thay đi trước khi đưa vào sử dụng;

c) Phần mềm quản lý mã khóa bí mật phải có các chức năng: Thông báo người sử dụng thay đi mã khóa bí mật sắp hết hạn sử dụng; hủy hiệu lực của mã khóa bí mật hết hạn sử dụng; cho phép thay đổi ngay mã khóa bí mật bị lộ, có nguy cơ bị lộ hoặc theo yêu cầu của người sử dụng; ngăn chặn việc sử dụng lại mã khóa bí mật cũ trong một khoảng thời gian nhất định.

3. Quy định trách nhiệm người sử dụng khi được cấp quyền truy cập: Sử dụng mã khóa bí mật đúng quy định, giữ bí mật mã khóa bí mật, sử dụng thiết bị, công cụ đtruy cập theo đúng quy định, thoát khỏi hệ thống khi không làm việc trên hệ thống hoặc tạm thời không làm việc trên hệ thống.

Điều 26. Quản lý truy cập mạng nội bộ

1. Quy định quản lý truy cập mạng và các dịch vụ mạng gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Các mạng và dịch vụ mạng được phép sử dụng, cách thức, phương tiện và các điều kiện an toàn bảo mật đtruy cập;

b) Trách nhiệm của người quản trị, người truy cập;

c) Thủ tục cấp phát, thay đổi, thu hồi quyền kết nối;

d) Kiểm soát việc quản trị, truy cập, sử dụng mạng.

2. Thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các kết nối từ bên ngoài vào mạng nội bộ của đơn vị đảm bảo an toàn, bảo mật.

3. Kiểm soát việc cài đặt, sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ truy cập từ xa.

4. Kiểm soát truy cập các cổng dùng để cấu hình và quản trị thiết bị mạng.

5. Cấp quyền truy cập mạng và dịch vụ mạng phải đảm bảo nguyên tắc quyền vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 27. Quản lý truy cập hệ điều hành

1. Mỗi người sử dụng hệ điều hành phải có một định danh duy nhất và được xác thực, nhận dạng, lưu dấu vết khi truy cập hệ điều hành.

2. Yêu cầu sử dụng biện pháp xác thực đa thành tố, tên định danh/mã khóa bí mật và thành tố khác (như sinh trắc học hoặc thẻ hoặc mật khu dùng một lần,...) đối với truy cập từ xa vào các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng, tối thiu bao gồm hệ thống máy chủ, thiết bị mạng và an ninh bảo mật.

3. Quy định giới hạn và kiểm soát chặt chẽ những tiện ích hệ thống có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống và chương trình ứng dụng khác.

4. Tự động ngắt phiên làm việc sau một thời gian không sử dụng, nhằm ngăn chặn sự truy cập trái phép.

5. Quy định giới hạn thời gian kết nối với những ứng dụng có độ rủi ro cao.

Điều 28. Quản lý truy cập Internet

1. Quy định quản lý kết nối, truy cập sử dụng Internet gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Trách nhiệm cá nhân và các bộ phận có liên quan trong khai thác sử dụng Internet;

b) Đối tượng người dùng được phép truy cập, kết nối sử dụng Internet;

c) Các hành vi bị cấm, hạn chế;

d) Kiểm soát kết nối, truy cập sử dụng Internet;

đ) Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin khi kết nối Internet.

2. Thực hiện quản lý tập trung, thống nhất các cổng kết nối Internet trong toàn đơn vị. Phải kiểm soát các truy cập của khách hàng ra Internet thông qua cng kết nối do đơn vị cung cấp.

3. Trin khai các giải pháp an ninh mạng tại các cổng kết nối Internet để đảm bảo an toàn trước các hiểm họa tấn công từ Internet vào mạng nội bộ của đơn vị.

4. Sử dụng các công cụ đdò tìm và phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng và các tn công, truy cập bất hợp pháp vào hệ thống mạng nội bộ của đơn vị thông qua cổng kết nối Internet.

Điều 29. Kiểm soát truy cập thông tin và ứng dụng

1. Quản lý và phân quyền truy cập thông tin và ứng dụng đảm bảo nguyên tắc cấp quyền vừa đủ đthực hiện nhiệm vụ được giao của người sử dụng:

a) Phân quyền truy cập đến từng thư mục, chức năng của chương trình;

b) Phân quyền đọc, ghi, xóa, thực thi đối với thông tin, dữ liệu, chương trình.

2. Các hệ thống thông tin quan trọng phải đặt trong môi trường mạng máy tính riêng. Các hệ thống thông tin cùng sử dụng nguồn tài nguyên chung phải được người quản trị hệ thống chấp nhận.

Mục 6: QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BÊN THỨ BA

Điều 30. Ký kết hợp đồng với bên thứ ba

Đơn vị phải thực hiện:

1. Đánh giá về năng lực kỹ thuật, nhân sự, khả năng tài chính của bên thứ ba trước khi ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

2. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên về an toàn, bảo mật công nghệ thông tin khi ký hợp đồng. Hợp đồng với bên thứ ba phải bao gồm các điều khoản về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên thứ ba do vi phạm của bên thứ ba gây ra.

3. Xác định, đánh giá các rủi ro có thể phát sinh và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro đối với hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị liên quan tới việc thực hiện hợp đồng của bên thứ ba.

4. Đơn vị không được thuê bên thứ ba thực hiện toàn bộ công việc quản trị (chỉnh sửa cấu hình, dữ liệu, nhật ký) đối với các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng.

Điều 31. Trách nhiệm của đơn vị trong quản lý các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp

1. Cung cấp, thông báo và yêu cầu bên thứ ba thực hiện các quy định của đơn vị về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

2. Giám sát và kiểm tra các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp đảm bảo mức độ cung cấp dịch vụ, khả năng hoạt động hệ thống đáp ứng đúng theo thỏa thuận đã ký kết.

3. Đảm bảo triển khai, duy trì các biện pháp an toàn, bảo mật của dịch vụ do bên thứ ba cung cấp theo đúng thỏa thuận.

4. Quản lý các thay đi đối với các dịch vụ của bên thứ ba cung cấp bao gồm: Nâng cấp phiên bản mới; sử dụng các kỹ thuật mới, các công cụ và môi trường phát triển mới. Đánh giá đầy đủ tác động của việc thay đi, đảm bảo an toàn khi được đưa vào sử dụng.

5. Xác định và ghi rõ các tính năng an toàn, các mức độ bảo mật của dịch vụ và yêu cầu quản lý trong các thỏa thuận về dịch vụ do bên thứ ba cung cấp.

6. Áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ và giới hạn quyền truy cập của bên thứ ba khi cho phép họ truy cập vào hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị.

7. Giám sát nhân sự của bên thứ ba trong quá trình thực hiện hợp đồng. Khi phát hiện nhân sự bên thứ ba vi phạm quy định về an toàn bảo mật phải thông báo và phối hợp với bên thứ ba áp dụng biện pháp xử lý kịp thời.

8. Thu hồi quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin đã được cấp cho bên thứ ba, thay đổi các khóa, mã khóa bí mật nhận bàn giao từ bên thứ ba ngay sau khi hoàn thành công việc hoặc kết thúc hợp đồng.

Điều 32. Trách nhiệm của bên thứ ba khi cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

1. Ký và thực hiện cam kết bảo mật thông tin cả trong quá trình triển khai và sau khi hoàn tất hợp đồng.

2. Lập kế hoạch, bố trí nhân sự và các nguồn lực khác để thực hiện hợp đồng. Thông báo danh sách nhân sự triển khai cho bên ký kết hợp đồng và phải được đơn vị chấp thuận. Nhân sự bên thứ ba phải ký cam kết không tiết lộ thông tin quan trọng của bên ký kết hợp đồng.

3. Phbiến các quy định, quy chế an toàn bảo mật của bên ký kết hợp đồng cho nhân sự tham gia triển khai và thực hiện biện pháp giám sát đảm bảo sự tuân thủ. Tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động, thu hồi quyền truy cập và thông báo ngay cho bên ký kết hợp đồng khi phát hiện nhân sự vi phạm quy định về an toàn bảo mật. Bồi thường thiệt hại do nhân sự tham gia thực hiện hợp đồng gây ra.

4. Hồ sơ nghiệm thu hợp đồng phải bao gồm báo cáo chi tiết về mặt kỹ thuật, hồ sơ hoàn công lắp đặt thiết bị, cấu hình phần mềm, hướng dẫn vận hành (nếu có) theo các nội dung công việc bên thứ ba đã thực hiện.

5. Bàn giao tài sản, quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin do bên ký kết hợp đồng cung cấp khi hoàn thành công việc hoặc kết thúc hợp đồng.

Mục 7: TIẾP NHẬN, PHÁT TRIỂN, DUY TRÌ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 33. Yêu cầu về an toàn, bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin

Khi xây dựng mới hoặc cải tiến hệ thống công nghệ thông tin, đơn vị phải:

1. Xây dựng các yêu cầu về an toàn, bảo mật đồng thời với việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ.

2. Đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bảo mật sau khi hoàn thành xây dựng hoặc cải tiến hệ thống công nghệ thông tin. Kết quả đánh giá phải lập thành báo cáo và được thủ trưởng đơn vị phê duyệt trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Điều 34. Đảm bảo an toàn, bảo mật các ứng dụng

Các chương trình ứng dụng nghiệp vụ phải đạt các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào các ứng dụng, đảm bảo dữ liệu được nhập vào chính xác và hợp lệ.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cần được xử lý tự động trong các ứng dụng nhằm phát hiện thông tin sai lệch do các lỗi trong quá trình xử lý hoặc các hành vi sửa đi thông tin có chủ ý.

3. Có các biện pháp đảm bảo tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu được xử lý trong các ứng dụng.

4. Kiểm tra tính hp lệ của dữ liệu xuất ra từ các ứng dụng, đảm bảo quá trình xử lý thông tin của các ứng dụng là chính xác và hp lệ.

5. Mã khóa bí mật của người sử dụng trong các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được mã hóa ở lớp ứng dụng.

Điều 35. Quản lý mã hóa

1. Quy định và đưa vào sử dụng các biện pháp mã hóa theo các chuẩn quốc gia hoặc quốc tế đã được công nhận, có biện pháp quản lý khóa đbảo vệ thông tin của đơn vị. Sử dụng các giải thuật mã hóa như:

a) AES: Advanced Encryption Standard;

b) 3DES: Triple Data Encryption Standard;

c) RSA: Rivest-Shamir-Adleman;

d) Giải thuật khác.

2. Dữ liệu về mã khóa bí mật khách hàng, mã khóa bí mật người sử dụng và các dữ liệu nhạy cảm khác phải được mã hóa, bảo vệ khi truyền trên mạng và khi lưu trữ.

Điều 36. An toàn, bảo mật đối với chương trình nguồn, dữ liệu kiểm thử và các tệp tin cấu hình hệ thống

1. Đơn vị phải có quy định về:

a) Quản lý, kiểm soát chương trình nguồn. Việc truy cập, tiếp cận chương trình ngun phải được sự phê duyệt của thủ trưởng đơn vị.

b) Quản lý, bảo vệ tệp tin cấu hình hệ thống.

2. Đơn vị phải xây dựng quy trình lựa chọn, quản lý và kiểm soát đối với dữ liệu kiểm tra, thử nghiệm. Không sử dụng dữ liệu thật của hệ thống công nghệ thông tin vận hành chính thức cho hoạt động kiểm thử khi chưa thực hiện các biện pháp che giấu hoặc thay đi đối với dữ liệu nhạy cảm.

Điều 37. Quản lý sự thay đổi hệ thống công nghệ thông tin

Ban hành quy trình, biện pháp quản lý và kiểm soát sự thay đi hệ thống công nghệ thông tin, tối thiu bao gồm:

1. Khi thay đổi hệ điều hành phải kiểm tra và xem xét các ứng dụng nghiệp vụ quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn trên môi trường mới.

2. Việc sửa đi các gói phần mềm phải được quản lý và kiểm soát chặt chẽ.

3. Giám sát, quản lý chặt chẽ việc thuê mua phần mềm bên ngoài.

Điều 38. Đánh giá an ninh bảo mật hệ thống công nghệ thông tin

1. Đơn vị phải thực hiện đánh giá an ninh bảo mật hệ thống công nghệ thông tin với các nội dung cơ bản sau:

a) Đánh giá về kiến trúc hệ thống đxác định tính phù hợp của các thiết bị lắp đặt với kiến trúc hệ thống tng thvà yêu cầu về an ninh bảo mật;

b) Đánh giá tình trạng hoạt động, cấu hình hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo hệ thống hoạt động theo các tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu kỹ thuật quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này;

c) Kiểm tra cấu hình các thiết bị bảo mật, các hệ thống cấp quyền truy cập tự động, hệ thống quản lý thiết bị đầu cuối, danh sách tài khoản người dùng;

d) Kiểm tra thử nghiệm mức độ an toàn mạng (Penetration Test), bắt buộc phải thực hiện đối với các hệ thống công nghệ thông tin có kết nối và cung cấp thông tin, dịch vụ ra Internet.

2. Định kỳ thực hiện đánh giá an ninh bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, tối thiu như sau:

a) Sáu tháng một lần đi với các trang thiết bị giao tiếp trực tiếp với môi trường bên ngoài như Internet, kết nối với khách hàng và bên thứ ba theo các nội dung tại Điểm b, c, d của Khoản 1 Điều này;

b) Mỗi năm một lần đối với hệ thống công nghệ thông tin quan trọng, hai năm một lần đối với hệ thống công nghệ thông tin khác theo các nội dung tại Khoản 1 Điều này.

3. Kết quả đánh giá phải được lập thành văn bản báo cáo thủ trưởng đơn vị. Đối với các nội dung chưa tuân thủ quy định về an toàn bảo mật trong hoạt động công nghệ thông tin (nếu có) phải đề xuất biện pháp, kế hoạch, thời hạn xử lý, khắc phục.

Điều 39. Quản lý các điểm yếu về mặt kỹ thuật

1. Có quy định về việc đánh giá, quản lý và kiểm soát các điểm yếu về mặt kỹ thuật của các hệ thống công nghệ thông tin đang sử dụng.

2. Đơn vị phải chủ động phát hiện các điểm yếu về mặt kỹ thuật:

a) Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến lỗ hổng, điểm yếu về mặt kỹ thuật;

b) Thực hiện dò quét, phát hiện các lỗ hổng, điểm yếu về mặt kỹ thuật của các hệ thống công nghệ thông tin đang sử dụng tối thiểu ba tháng một lần đối với các hệ thống có kết nối với môi trường bên ngoài, sáu tháng một lần đối với các hệ thống khác.

3. Đánh giá mức độ tác động, rủi ro của từng lỗ hổng, điểm yếu về mặt kỹ thuật được phát hiện đối với hệ thống công nghệ thông tin đang sử dụng và đưa ra phương án xử lý.

4. Xây dựng, tổ chức triển khai các giải pháp xử lý, khắc phục và báo cáo kết quả xử lý.

Mục 8: QUẢN LÝ CÁC SỰ CỐ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 40. Quy trình xử lý sự cố

1. Tiếp nhận thông tin về sự cố phát sinh.

2. Đánh giá xác định mức độ, phạm vi ảnh hưởng của sự cố đến hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin. Tùy theo mức độ, phạm vi ảnh hưởng của sự cphải báo cáo đến các cấp quản lý tương ứng đchỉ đạo xử lý.

3. Thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục sự cố.

4. Ghi nhận hồ và báo cáo kết quả xử lý sự cố.

5. Quy định trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc báo cáo, tiếp nhận, xử lý các sự cố về công nghệ thông tin.

6. Xây dựng các mẫu biểu đghi nhận, lưu trữ hồ sơ xử lý sự cố.

Điều 41. Kiểm soát và khắc phục sự cố

1. Các sự cố mất an toàn hệ thống công nghệ thông tin phải được lập tức báo cáo đến những người có thẩm quyền và những người có liên quan để có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

2. Đánh giá xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tránh sự cố tái diễn.

3. Quá trình xử lý sự cố phải được ghi chép và lưu trữ tại đơn vị. Thực hiện biện pháp bảo vệ, chống chỉnh sửa, hủy hoại đối với tài liệu về sự cố được lưu trữ.

4. Thu thập, ghi chép, bảo toàn bằng chứng, chứng cứ phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý, khắc phục và phòng ngừa sự cố. Trong trường hợp sự cố về công nghệ thông tin có liên quan đến các vi phạm pháp luật, đơn vị có trách nhiệm thu thập và cung cấp chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

Mục 9: ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC CỦA CÁC HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 42. Xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa                   

1. Đơn vị phải xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa cho các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng đáp ứng các yêu cu sau:

a) Địa điểm lắp đặt phải cách hệ thống chính tối thiểu 20 km tính theo đường thẳng nối giữa hai hệ thống và phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 14 Thông tư này;

b) Từng hệ thống dự phòng phải đảm bảo khả năng thay thế hệ thống chính trong thời gian tối đa bốn giờ đồng hồ tính từ thời điểm hệ thống chính có sự cố không khắc phục được.

2. Các đơn vị chỉ có hệ thống công nghệ thông tin tại một địa điểm duy nhất ở Việt Nam phải xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa tại một địa điểm khác đáp ứng yêu cầu nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

3. Kế hoạch xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa:

a) Đi với các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải hoàn thành trong thời gian sáu tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực;

b) Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải hoàn thành trong thời gian mười hai tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 43. Xây dựng quy trình, kịch bản đảm bảo hoạt động liên tục

1. Xây dựng quy trình xử lý các tình huống mất an toàn, gián đoạn hoạt động của từng cấu phần trong hệ thống công nghệ thông tin quan trọng như máy chủ, thiết bị mạng, an ninh bảo mật, truyền thông.

2. Xây dựng kịch bản chuyển đi hệ thống dự phòng thay thế cho hoạt động của hệ thống chính, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Nội dung công việc, trình tự thực hiện, dự kiến thời gian hoàn thành;

b) Bố trí và phân công trách nhiệm cho nhân sự tham gia với các vai trò: Chỉ đạo thực hiện, giám sát, thực hiện chuyển đổi, kiểm tra kết quả chuyển đổi và vận hành thử nghiệm;

c) Các nguồn lực, phương tiện và các yêu cầu cần thiết để thực hiện;

d) Biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và hệ thống công nghệ thông tin;

đ) Các mẫu biu ghi nhận kết quả.

3. Các đơn vị chỉ có hệ thống công nghệ thông tin tại một địa điểm duy nhất ở Việt Nam phải xây dựng kịch bản chuyển đổi hoạt động hệ thống công nghệ thông tin sang hệ thống dự phòng nêu tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư này.

4. Kịch bản chuyển đổi phải được phổ biến tới tất cả các đối tượng tham gia để nắm rõ nội dung công việc cần thực hiện.

5. Quy trình, kịch bản chuyển đổi phải được kiểm tra và cập nhật khi có sự thay đổi của hệ thống công nghệ thông tin, cơ cấu tổ chức, nhân sự và phân công trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong đơn vị.

Điều 44. Tổ chức triển khai diễn tập đảm bảo hoạt động liên tục

1. Đơn vị phải có kế hoạch và tổ chức triển khai diễn tập đảm bảo hoạt động liên tục hệ thống công nghệ thông tin:

a) Tối thiểu ba tháng một lần, tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống dự phòng;

b) Tối thiu sáu tháng một lần, phải thực hiện diễn tập chuyn hoạt động của từng hệ thống từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng theo kịch bản đã xây dựng tại Điều 43 Thông tư này. Đánh giá kết quả và cập nhật các quy trình, kịch bản diễn tập (nếu có).

2. Thông báo kế hoạch diễn tập cho Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học) chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước khi chuyn hoạt động từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng (bao gồm cả các đơn vị không đặt hệ thống công nghệ thông tin chính và dự phòng tại Việt Nam).

Mục 10: KIỂM TRA NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 45. Kiểm tra nội bộ

1. Xây dựng quy định kiểm tra nội bộ về công tác đảm bảo an toàn bảo mật hoạt động công nghệ thông tin của đơn vị.

2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định của đơn vị về đảm bảo an toàn bảo mật hoạt động công nghệ thông tin tối thiểu mỗi năm một lần.

3. Kết quả kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn bảo mật hoạt động công nghệ thông tin của đơn vị phải lập thành báo cáo gửi thủ trưởng đơn vị, trong đó các vấn đề còn tồn tại chưa đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn bảo mật hoạt động công nghệ thông tin (nếu có) phải kiến nghị, đề xuất xử lý, khắc phục.

4. Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả xử lý, khắc phục các tồn tại nêu trong báo cáo theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

Điều 46. Chế độ báo cáo

Đơn vị (trừ Ngân hàng Nhà nước) có trách nhiệm gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học) bằng văn bản tiếng Việt như sau:

1. Báo cáo năm

a) Nội dung báo cáo:

- Việc thực hiện đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư này;

- Các nội dung chỉnh sửa, bổ sung quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị (nếu có).

b) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo;

c) Hình thức và mẫu báo cáo: theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học).

2. Báo cáo đột xuất

a) Các sự cố mất an toàn hệ thống công nghệ thông tin:

- Thời hạn gửi báo cáo: trong thời gian 01 (một) ngày kể từ thời điểm vụ, việc được phát hiện;

- Nội dung vụ, việc;

- Thời gian, địa điểm phát sinh vụ, việc;

- Nguyên nhân xảy ra vụ, việc (nếu có);

- Đánh giá rủi ro, ảnh hưởng đối với hệ thống công nghệ thông tin và nghiệp vụ tại nơi xảy ra vụ, việc và những địa điểm khác có liên quan;

- Các biện pháp đơn vị đã tiến hành để ngăn chặn, khắc phục và phòng ngừa rủi ro;

- Kiến nghị, đề xuất.

b) Trin khai mới, nâng cấp và đưa vào ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng:

- Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất 05 (năm) ngày trước khi áp dụng chính thức;

- Hệ thống, ứng dụng dự kiến triển khai;

- Phạm vi áp dụng;

- Kết quả kiểm tra, kiểm thử;

- Kế hoạch triển khai thực hiện;

- Đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của hệ thống mới đối với các hệ thống công nghệ thông tin hiện có của đơn vị;

- Đxuất, kiến nghị.

c) Các trường hợp đột xuất khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Thông tư này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Điều 48. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2016 và thay thế Thông tư 01/2011/TT-NHNN ngày 21/02/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước đ xem xét, bổ sung, sửa đi.

Điều 49. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Công nghệ tin học có trách nhiệm:

a) Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật để chuẩn hóa hoạt động công nghệ thông tin của ngành ngân hàng;

b) Theo dõi, tổng hợp báo cáo Thống đốc tình hình thực hiện đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của các đơn vị theo quy định tại Thông tư này;

c) Hàng năm lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại các đơn vị;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước xử lý các vướng mc phát sinh trong quá trình trin khai thực hiện Thông tư này.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm phi hp với Cục Công nghệ tin học kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại các đơn vị (trừ Ngân hàng Nhà nước) và xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Vụ Kim toán nội bộ có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 45 Thông tư này.

4. Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 4 Điều 49;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, CNTH, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Toàn Thắng

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 31/2015/TT-NHNN

Hanoi, December 28, 2015

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR ASSURANCE OF INFORMATION SYSTEMS SAFETY AND SECURITY IN BANKING OPERATIONS

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Electronic Transaction No. 51/2005/QH11 dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Information Technology No. 67/2006/QH11 dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Network Security No. 86/2015/QH13 dated November 19, 2015;

Pursuant to the Government's Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Governor of State Bank of Vietnam hereby adopts the Circular providing for assurance of information systems safety and security in banking operations.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application and applicable entities

1. This Circular provides for assurance of information systems safety and security in banking operations.

2. This Circular shall apply to the State Bank of Vietnam (the State Bank), credit institutions (except for grassroots people's credit funds with total asset of below VND 10 billion, microfinance institutions), foreign bank branches and providers of payment intermediary services (hereinafter referred to as institutional unit)

Article 2. Definition

For the purposes of this Circular, terms used herein shall be construed as follows:

1. Information systems refer to a structured combination of hardware and software appliance, database and network system used for manufacturing, communicating, receiving, collecting, processing, storing and exchanging digital information that supports one or a lot of technical and professional operations of an institutional unit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The data center includes technical infrastructure (base station, cable system) and computer system inside which auxiliary devices are installed in order to store, exchange and manage data of one or more organizations or individuals in a concentrated manner.  

4. Mobile device refers to a digital device which can be hand-held, has the operating system, capability of processing and connecting to a network as well as a display screen, such as laptops, tablets and smart phones.

5. Information-bearing object refers to physical means of storing, disseminating and receiving electronic information.

6. Information technology risk refers to the probability of loss during the process of carrying out operations related to information systems.  Information technology risk relates to use and management of hardware, software, communication, system interface, operation and people.

7. Information technology risk management refers to combined actions to be taken to recognize and control any possible information technology risk.

8. Sensitive data refer to data containing confidential information, or internally disseminated information possessed or managed by an institutional unit which may cause negative effects on reputation, finance and operations of such unit if being leaked to the public.

9. User account refers to a collection of information exclusively representing users on the information systems, those who use it to sign in and access authorized resources on such information systems. User account must include at least nominal name and secret enciphering code (sometimes referred to as password).

10. Third party refers to any organization or individual hired by or cooperating with an institutional unit for the purpose of supplying goods and technical services to information systems. 

11. Firewall refers to a collection of components or a system of equipment and software which is placed between two networks and is aimed at controlling all of outgoing or incoming connections.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Technical weakness refers to any position existing in information systems which is vulnerable to acts of abuse and exploitation in case of intentional attacks or illegal access.

14. Confidentiality of information refers to an information assurance under which information is only accessible to persons who are granted relevant permissions.

15. Integrity of information refers to an information assurance under which accuracy and sufficiency of information is protected and any change to information is only permitted by authorized persons.

16. Availability of information refers to an information assurance under which authorized persons can export information whenever they need.

17. Network security refers to protection of information systems and online information from unauthorized access, use, disclosure, interruption, change or disruption with the intention of assuring integrity, confidentiality and availability of information.

Article 3. General principle

1. Assure information systems safety and security of each institutional unit.

2. Determine important information systems and apply relevant policies to assure information safety and security.

3. Promptly recognize, categorize, evaluate and effectively treat information technology risks that may occur in each institutional unit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Assign full-time staff members to take charge of assuring information systems safety and security.

6. Clearly determine powers and responsibilities of the head of each institutional unit (or the legal representative), division and individual in each institutional unit with respect to the work of assuring information systems safety and security.

Article 4. Regulations on information systems safety and security

1. Institutional units must set out regulations on information systems safety and security which are consistent with specific information systems, organizational structure, managerial and operational requirements of these institutional units. The head (or the legal representative) of each institutional unit must sign, conduct implementation and dissemination of such regulations on information systems safety and security throughout the institutional unit.   

2. Regulations on information systems safety and security include the following basic elements:

a) Management of information technology assets; management of use of mobile devices; management of use of information bearing objects;

b) Human resource management;

c) Assurance of physical and environmental safety;

d) Operating and communications management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Management of third parties’ information technology services;

g) Management of acceptance, development and maintenance of information systems;

h) Management of information technology failures and emergencies;

i) Assurance of continuous operation of information systems;

k) Checking and reporting of information technology operations.

3. Each institutional unit must review, revise and improve regulations on information systems safety and security at least once a year and ensure completeness of these regulations in accordance with provisions laid down in this Circular. Whenever there is any deficiency or irrationality that may risk information systems safety or upon the request of competent authorities, each institutional unit must immediately amend and modify existing regulations on information systems safety and security.   

Chapter II

PROVISIONS ON ASSURANCE OF INFORMATION SYSTEMS SAFETY AND SECURITY

Section 1: MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY ASSETS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Information technology assets shall be categorized as follows:

a) Physical asset: information technology equipment, means of communications and devices, all of which provide assistance for operations of information systems;

b) Information asset: data, information expressed in digital format, or materials expressed in paper form or other equipment; 

c) Software asset: system software, utility software, database, application programs and programming or software development tools.

2. Each institutional unit shall compile a list of all information technology assets, revise and update this list at least once a year. 

3. With reference to categorization of information technology assets referred to in paragraph 1 of this Article, each institutional unit shall set out and implement regulations on management and use of such assets in accordance with Article 6, 6, 8, 9 and 10 hereof.

Article 6. Management of physical assets

1. The list of physical assets is compiled with basic information including name, value, level of importance, installation position, useful purpose, working condition and copyright information (if any) of specific assets.

2. Each institutional unit must determine and evaluate the risk level, importance level and availability of specific physical assets in order to classify and arrange these assets as well as provide proper equipment and measures to protect these assets. As for physical assets which are constituents of important information systems located at the main data center, there must be provisional measures to ensure the greater availability of these assets which enables incessant operations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Movement of any physical asset outside of an institutional unit must be approved by the head of each institutional unit or his/her authorized person.   With regard to any physical asset containing sensitive data or information, before being moved out of each institutional unit, a measure to protect the confidentiality of such data and information stored on this asset must be taken.

5. Each institutional unit must establish the maintenance and overhaul plan and procedure, and conduct implementation of such plan and procedure with respect to each type of physical asset as per regulations set forth by the State Bank on maintenance of computer equipment used in the banking sector.

6. When changing the purpose of use of physical assets containing certain sensitive data or liquidating these assets, each institutional unit must apply measures to completely and permanently remove and eliminate such data so that they could not be restored.    Where it is impossible to eliminate data, the institutional unit must implement a measure to eliminate data storage constituents of such assets.

7. As for physical assets which are mobile devices or information bearing objects, in addition to complying with regulations laid down in this Article, an institutional unit must establish and implement the management system under the provisions of Article 9, 10 hereof.

Article 7. Management of information assets

1. Each institutional unit must list and stipulated authority, responsibility of persons who are entitled to access and use different types of information asset.

2. The institutional unit must categorize and evaluate risk and importance levels of information assets on the basis of requirements relating to confidentiality, integrity and availability for use of such information assets with a view to implementing appropriate measures to manage and safeguard them.  

3. As regards any information asset containing sensitive data, the institutional unit must take encryption measures to ensure information safety and security during the process of exchanging and storing such information.

Article 8. Management of software assets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The institutional unit must categorize and evaluate levels of risks posed to software assets on the basis of requirements relating to confidentiality, integrity and availability for use of such software assets with a view to implementing appropriate measures to manage and safeguard them.  

3. Each institutional unit must establish the maintenance plan and procedure, and conduct implementation of such plan and procedure with respect to each type of software asset as per regulations set forth by the State Bank on maintenance of computer equipment used in the banking sector.

Article 9. Management of use of mobile devices

1. Mobile devices must be registered for controlling purposes when connecting to the internal network of each institutional unit.

2. Mobile devices must be connected to information service networks and systems of each institutional unit within a limited area; connecting mobile devices to permitted information systems of each institutional unit must be controlled.

3. Institutional units must set out regulations on responsibilities of mobile device users, at least including the followings:

a) Protect mobile devices from being damaged, stolen or getting lost;

b) Control installed software products; install software updates and patches on mobile devices;

c) Install data encryption function; secret enciphering code; malicious code prevention software and other security errors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Back up data on mobile devices in order to protect and restore data whenever necessary;

e) Implement measures to protect data when sending mobile devices to warranty, maintenance and repair service providers. 

Article 10. Management of use of information bearing object

Each institutional unit shall take the following responsibilities:

1. Control connection and disconnection of information bearing objects to and from devices belonging to the information systems.

2. Develop measures to ensure safety for information bearing objects during the carriage and storage process.

3. Implement measures to protect sensitive data contained in information bearing objects.

4. With respect to information bearing objects which are not able to be used or those which contain sensitive data to serve other purposes, permanently and completely remove or eliminate stored data in order to ensure that they are unlikely to be restored.

5. Assign individuals responsibilities for managing and using information bearing objects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Recruitment or duty assignment

1. Determine responsibilities of each position to which an employee is recruited or assigned for assurance of information systems safety and security.

2. When recruiting or assigning an employee taking up an important position in the information systems, such as information systems administrator, security systems administrator, systems operator, database administrator, each institutional unit must strictly consider and evaluate ethical behaviors and professional qualifications with reference to this employee's personal background and criminal record.

3. Request recruited candidates to make a written commitment to information security on a separate basis or give such commitment in employment contracts.    This commitment must include terms and conditions regarding responsibilities for assurance of information systems safety and security during and after the period of time when they work at an institutional unit.

4. Newly-recruited employees must have access to training and dissemination of each institutional unit’s regulations on information systems safety and security. 

Article 12. Management of utilization of human resources

Each institutional unit shall assume the following responsibilities:

1. Disseminate and provide updated regulations on information systems safety and security to all staff members.

2. Inspect implementation of regulations on information systems safety and security applied to directly-affiliated individuals or organizations at least once a year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Whilst installing and configuring important systems or devices (including server, application software and network security systems) on the official environment by its staff members, the institutional unit must adopt supervisory measures.  If such installation or configuration is carried out on the database or by a third party, a staff member of that institutional unit must be appointed to take charge of supervisory activities.

5. Separate personnel into the following work groups:

a) Development and administration of operation of information systems;

b) Database administration and application development;

c) Database administration and application operation;

d) Principal and standby information systems administration.

6. Develop measures to manage user's accounts of each institutional unit's staff members on important information systems when these staff members leave their offices.

7. Review and examine rights of all staff members to have access to information systems with respect with a view to ensuring that such access rights are corresponding to assigned duties at least every three months in respect of important information systems and every six months in respect of other information systems.

Article 13. Employment termination or change

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Clearly define responsibilities of these staff members and parties involved in management, operation and utilization of information systems.

2. Make a record of information technology property transfer signed by staff members.

3. Revoke their access rights of employees resigning from their employments to information systems

4. Change access rights of staff members who change their employments to information systems in order to adhere to the principle that these rights are adequate for them to perform their assigned duties.  

5. At least every three months, carry out the periodic review and checking between the department of human resource administration and the department of administration of distribution and revocation of access rights to information systems in order to ensure that user's accounts of these staff members who resign from their employments are withheld.

6. Inform the State Bank (Information Technology Administration) of cases in which individuals working in the information technology sector have been disciplined in a form of dismissal, discharge or judicial proceedings on account of violations against regulations on information systems safety and security.

Section 3: ASSURANCE OF PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY FOR THE LOCATION FOR INSTALLATION OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT

Article 14. General requirements of the location for installation of information technology equipment

1. Build guard fences and entrance and exit gates, or adopt measures to control and restrict unauthorized access risks. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Areas that require the high level of information safety or security, including areas for installation of servers, storage devices, security instruments and communications equipment must be isolated from areas for common use, distribution and cargo handling; must have working rules and instructions as well as apply measures to control persons who enter or leave such areas.

Article 15. Requirements of the data center

In addition to conformity to requirements referred to in Article 14 hereof, the data center must meet the following requirements:

1. Entrance or exit gate/door of the data center must have 24/7 security guards.

2. Areas for installation of information technology equipment must be protected from direct sunlight, and prevented from leakage and flood.  Entrance and exit door must be firm, have a firefighting capability and use at least two distinct types of security keys (mechanical keys, cards, ciphering codes, biometric security codes).

3. Areas for installation of equipment of important information systems must be put under 24/7 guard and surveillance.

4. Have at least one power source supplied by the power transmission grid and one supplied by the power generator. Have the automatic transfer switch between two power sources. Whenever power source supplied by the power transmission grid is cut, the power generator must automatically run to supply power within a maximum duration of three minutes. The power source must be connected through UPS system to supply power for equipment and ensure the capability of maintaining operations of such equipment within a minimum duration of 30 minutes.

5. Have an air conditioning system to ensure continuous operations.

6. Have a lightning protection system and a surge protection device.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Have a technical floor system or electrification insulating layer.

9. Have a surveillance camera and data storage system which has capacity for storing data within at least 100 days.

10. Have a temperature and humidity monitoring and controlling system.

11. Have an entry and exit logbook.

Article 16. Physical asset safety and security

1. Physical assets must be arranged or installed in a safe and guarded position in order to reduce risks incurred by environmental threats or perils and unauthorized access.

2. Physical assets belonging to important information systems must be provided with an adequate amount of power and support systems whenever interruption of the main power source occurs. Electric overload, voltage sag or surge protection solutions, grounding system, standby generation system and UPS system must be in place to ensure continuous operations.

3. Power supply and communications cables used for transmission of data or other information support services must be protected from any infringement or damage.

4. All of data storage devices must be checked to ensure important data and copyrighted software stored on devices are permanently and completely deleted or overwritten so that they are not restorable before being eliminated or reused for other purposes. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 4: MANAGEMENT OF OPERATION AND INFORMATION EXCHANGE

Article 17. Administrative responsibilities and operational procedures of institutional units

1. Formulate procedures for operation of information systems, including system startup and shutdown; data backup and restoration; application operation; troubleshooting; supervision and recording of system operations into the logbook. For the purposes of such procedures, scope of work and responsibilities of persons who use and operate the systems must be clearly defined.

2. Take control of any change made to a software version, hardware configuration and operational procedure, including recording changes, setting up a plan, carrying out examination, testing such changes, reporting on results and applying for approval before such procedures are officially put into effect. Prepare emergency plans for recovery of the systems in the event that such changes fail or unpredictable breakdowns occur.

3. The information systems which have been officially brought into operation must meet the following requirements:

a) Such systems must be independent of its development environment and examination and testing environment;

b) Measures to ensure its safety and security must be applied;

c) Application development tools and equipment are not installed on the systems being officially brought into operation.

4. The information systems which process client's transactions must meet the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Measures to ensure the integrity of data of a transaction must be applied;

c) All activities on the information systems must be tracked and recorded so that they are traceable to facilitate examination or control efforts whenever necessary.

Article 18. Plan formulation and acceptance of the information systems

1. Each institutional unit must establish technical standards, norms and requirements in order to ensure that the existing systems and any information systems normally operate before they are officially brought into operation.

2. Based on technical standards, norms and requirements which have already been formulated, each institutional unit shall carry out supervision and optimization of performance of the information systems; assess the demand satisfaction of the information systems to forecast and formulate the plan for expansion and improvement in order to ensure its demand satisfaction capability in the future.

3. Each institutional unit must review and update technical standards, norms and requirements whenever there is any change made to the information systems. It should provide relevant staff members with opportunities to participate in technical training and transfer in terms of elements subject to such changes.

Article 19. Backup copy

1. Compile the list of data and software that require to be replicated in which they are classified in order of importance, storage period, backup time, backup method and time of testing for system restoration from backup data.  All data stored in important information systems must be backed up on a daily basis.

2. Data of important information systems must be backed up in external storage devices (such as magnetic tapes, hard disks, optical discs or other storage devices), and must be safely retained and stored and separated from backup areas. Check and restore backup data stored in external storage devices at least every six months.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Network safety and security administration

1. Formulate regulations on management of network safety and security and management of terminal devices of the entire network system.

2. The network system must be divided into different network areas, depending on types of users and purposes of use and information system.   Important network areas must be equipped with firewall devices to control information safety and security.

3. Create and store documentation relating to logic and physical diagrams in respect of computer network systems, wide area network (WAN/Intranet) and local area network (LAN).

4. Provide network security solutions to control, detect and prevent any unauthorized connection or access to the network system in a timely manner.

5. Set up and configure a full amount of functions for the network security system. Implement measures and solutions to search and detect security vulnerabilities and holes of the network system.  Regularly check and detect any illegal connection, equipment or software which is installed without permission into the network system.

Article 21. Information exchange

Each institutional unit shall take the following responsibilities:

1. It shall adopt regulations on information exchange, at least including the followings: classification of information by sensitivity levels; rights and responsibilities of each individual granted access to information; measure to ensure integrity, confidentiality of information during the process of transmitting, receiving, processing and storing such information; information storage policies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. It shall implement measures to strictly manage, oversee and control electronic information websites which provide information, service and support online transactions with clients.

4. It must enter into an information exchange agreement with external parties. Legal responsibilities and obligations of contracting parties must be defined.

5. It must implement measures to protect equipment and software that supports internal information exchange in order to restrict any infringement and illegal access to sensitive information.

Article 22. Management of online transaction services

1. Requirements of the information systems that assist in providing online transaction services for clients must include the followings:

a) Ensure a high level of availability and fast restorability;

b) Data available on the transmission line must be fully encrypted and delivered to the right address, and must avoid being corrected, revealed or replicated in a illegitimate manner;

c) A transaction must be authenticated by at least two elements. As for any transaction which has high value, the method of strong authentication should be employed, including biometrics (finger print, finger or hand palm vein, iris, voice and face) or digital signature;

d) Any electronic information website used for online transactions must have anti-phishing authentication and must be protected by applying illegal anti-revision measures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Access to the online transaction system must be strictly controlled from inside of the internal network.

4. The online transaction system must be strictly monitored to ensure its capability of detecting and warning about:

a) Suspected or fraudulent transactions based on determination of time, geographical position, transactional frequency rate, transactional monetary amount, number of authentications inconsistent with regulations and other abnormal signs; 

b) Abnormal operations of this online transaction system;

c) Denial of Service attacks (DoS), Distributed Denial of Service attacks (DDoS).

5. Sensitive information of clients (PIN code and private enciphering code) must be encrypted at the application layer.

6. Before using online transaction services, clients must be warned about risks and provided with safety and security instructions.

7. Online transaction application software shall not be allowed to be available online if measures to ensure safety and security for clients have yet to be applied.

Article 23. Supervision and recording of information systems operations into the logbook

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Implement measures to monitor and analyze the logbook, warn about risks, deal with and report on results.

3. Protect functions of logbook writing functions and information contained in the logbook, anti-phishing and illegal access. System administrator and users shall not be allowed to delete or revise the logbook containing their own activities on the system.

4. Synchronize the time of different information systems.

Article 24. Malicious code protection

Formulate and implement regulations on malicious code protection which conform to the following basic requirements:

1. Determine responsibilities of users and departments relating to malicious code protection activities.

2. Apply malicious code protection measures or solutions to the entire information systems of each institutional unit.

3. Update new malicious code samples and malware protection software.

4. Check and remove malicious codes for externally-received information bearing objects before use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Take control of strange electronic mails and attached files or other links contained in such emails.

Section 5: ACCESS MANAGEMENT SOLUTIONS

Article 25. Requirements of access control practices

1. Regulations on management of access of users, group of users, devices and tools used for access purposes must ensure conformity to operational requirements and information safety and security requirements, including the following basic contents: 

a) Register, grant, renew and revoke access rights of users;

b) Limit and control use of administrator’s accounts to obtain access to the information systems. 

c) Manage and grant secret enciphering code to access networks, operating systems and information and application systems;

d) Review, check and revise users’ access rights;

dd) Set out information safety and security requirements or conditions in respect of devices and instruments used for access purposes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Any secret enciphering code must be at least six characters, including numbers, uppercase letters, lowercase letters and other special characters if allowed by the systems. A valid request for a secret enciphering code must be checked automatically during the process of setting up a new secret enciphering code;

b) A default secret enciphering code set by a manufacturer on a device, software and database must be changed before use;  

c) Password management software must be developed with the following functions: Notifying users of change of an expired secret enciphering code; invalidating an expired secret enciphering code; granting permission to promptly change a secret enciphering code which has been disclosed or is exposed to a risk of being disclosed or upon the request of users; preventing use of old secret enciphering code during a specified period. 

3. Regulations on responsibilities of users who are granted access rights: Use a secret enciphering code in accordance with regulations, treat this code as confidential, use devices or instruments for access in accordance with regulations, sign out of the systems when stopping work or temporarily leaving the systems.

Article 26. Management of access to the internal network

1. Regulations on management of access to a network and network services shall consist of the following basic contents:

a) Permitted networks and network services, modality, means and requirements of information safety and security for access purposes;

b) Responsibilities of administrators and users;

c) Procedure for grant, change and revocation of connection rights;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Implement measures to strictly control the external connections to the internal network of each institutional unit for the purpose of information safety and security. 

3. Take control of installation and use of remote access control software.

4. Control access to ports used for setting and administration of network devices.

5. Grant the right of access to a network and network service according to the principle that such right is sufficient enough to perform assigned duties.

Article 27. Management of access to the operating system

1. Each user of an operating system must have an exclusive identity, must be authenticated, identified and tracked for his/her access to this operating system.

2. Require that multi-factor authentication method, nominal name/ secret enciphering code and other factor be used (such as biometrics, security cards or one-time password, etc.) for the remote access to important information systems, at least including server, network device and information safety and security system.

3. Set limits on and strictly control utilities belonging to the systems that may have influence over the systems and other application programs.

4. Automatically switch off a work session during a rest time in order to prevent unauthorized access efforts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 28. Management of Internet access 

1. Regulations on management of Internet access or connection include the following basic information:

a) Responsibilities of each individual and departments involved in Internet usage and operation.

b) Types of users permitted to access and connect to the Internet;

c) Prohibited or restricted acts;

d) Internet access and connection control;

dd) Method of information security for Internet access.

2. Manage Internet connection ports in each institutional unit in a manner of concentration and consistency. Take control of client’s access to Internet through the connection port provided by each institutional unit.

3. Provide network security solutions for Internet connection ports in order to ensure safety before any risk of Internet attacks against the institutional unit’s internal network.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 29. Control of access to information and application

1. Manage and delegate authority to access information and applications according to the principle that such authority is sufficient for users:

a) Delegation of authority to access specific folders and functions of a program;

b) Delegation of authority to read, record, delete and execute information, data or program, whichever is appropriate.

2. All important information systems must be placed in a private computer network environment. Information systems which use the same resource must be approved by the system administrator.

Section 6: MANAGEMENT OF THE THIRD PARTY’S INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

Article 30. Conclusion of the contract with a third party

Each institutional unit shall take on the following duties:

1. Evaluate technical, personnel and financial capability of the third party before entering into the contract for provision of goods or services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Determine and evaluate risks that may arise and apply risk management measures in respect of the information systems of each institutional unit in relation to the third party’s execution of this contract.

4. An institutional unit shall not be allowed to hire the third party to execute all of administration work activities (including revision of configuration, data or logbook) in respect of important information systems.

Article 31. Each institutional unit’s responsibilities for management of services provided by a third party

1. Provide, notify and request the third party to comply with regulations of the institutional unit on information systems safety and security.

2. Monitor and inspect services provided by the third party in order to ensure the extent of service provision and operational capability of the systems meet agreed requirements.

3. Ensure implementation and maintenance of information safety and security measures for services provided by the third party as agreed upon in the contract.

4. Manage any change made to services provided by the third party, including upgradation of new version upgradation, use of new techniques, tools and development environment. Fully evaluate impacts of such change and ensure such services are in safe working conditions.

5. Clearly determine and specify safe functions, levels of security for such services and administration requirements as agreed upon in third-party service contracts.

6. Apply measures to strictly oversee and restrict access rights of the third party when they access an institutional unit's information systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Withdraw the right of access to the information systems granted to the third party, change keys or secret enciphering codes handed over by the third party immediately after work duties are completed or the contract is terminated.

Article 32. The third party’s responsibilities regarding provision of information technology services

1. Sign and execute information security commitments when the contract is executed and after the contract is completed.  

2. Plan and arrange for personnel and other resources to execute a contract.  Send the list of responsible personnel to the other contracting party and request approval from the institutional unit. The third party’s personnel must sign commitments against disclosure of important information of the other contracting party. 

3. Communicate information safety and security rules and regulations of the contracting party to employees who take charge of developing and implementing compliance assurance measures.  Temporarily cease or suspend operations, revoke access rights and immediately notify the contracting party of any violation that responsible employees may commit against information safety and security.   Compensate for any loss caused by employees defaulting on contracts.

4. Contract completion records must be composed of a detailed technical report, as-built dossier of equipment installation, software configuration, operational instructions (if any) according to scope of work duties performed by the third party.  

5. Transfer assets and rights of access to the information systems to the contracting party upon completion of work duties or completion of the contract.

Section 7. ACCEPTANCE, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF INFORMATION SYSTEMS

Article 33. Requirements of information systems safety and security

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Set out requirements regarding information safety and security along with technical and operational requirements.

2. Assess the level of conformity to information safety and security requirements after completion of system construction or improvement.  The assessment result must be reported and approved by the head of institutional unit before such systems are officially brought into operation.

Article 34. Assurance of safety and security for applications

Application programs supporting each institutional unit’s operations must meet requirements, at least including: 

1. Check validity of data imported to applications, and ensure imported data are accurate and valid.

2. Check validity of data subject to the automatic processing contained in applications in order to detect information deviations incurred by processing errors or intentional information change.

3. Measures to protect the authenticity and integrity of data processed by applications.

4. Check validity of data exported from applications, and ensure that processing activities of such application are accurate and valid.

5. Secret enciphering codes of users in important information systems must be encrypted at the application layer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Adopt regulations on and apply encryption measures in conformance to accredited national or international standards, and take measures to manage information security keys of each institutional unit. Use cryptographic algorithms, including:

a) AES: Advanced Encryption Standard;

b) 3DES: Triple Data Encryption Standard;

c) RSA: Rivest-Shamir-Adleman;

d) Others.

2. Data of client’s secret enciphering code, user's secret enciphering code and other sensitive data must be encrypted and protected during the online transmission and storage process.

Article 36. Safety and security for source programs, test data and system configuration folders

1. Each institutional unit must provide regulations on:

a) Management and control of source programs. Access or approach to source programs must be approved by the head of institutional unit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Each institutional unit must establish the procedure for selection, management and control of test data. Use of real data contained in the information systems which have been officially brought into operation for test purposes shall not be allowed if measures to hide or change sensitive information have not been implemented yet.

Article 37. Management of changes made to information systems

Information systems change control procedures and measures shall conform to at least the following requirements:

1. Upon changing the operating system, the institutional unit must carefully check and review important applications for its operation in order to ensure that it operates in a stable and safe manner in the new environment.

2. Changes of software packages must be strictly managed and controlled.

3. The hire-purchase of software from outside must be strictly managed and supervised.

Article 38. Evaluation of information systems safety and security

1. Each institutional unit shall be obliged to carry out evaluation of information systems safety and security, including the following basic contents:

a) Evaluating the system architecture for the purpose of determining relevance of installed devices to the general system architecture and security requirements;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Checking configuration of security devices, systems for automatic grant of access rights, and systems for management of terminal devices, and list of user's accounts;

d) Conducting penetration tests required for information systems which have connection to and provide information and services on Internet.

2. Periodically carry out evaluation of information systems safety and security, including:

a) At least every six months in respect of equipment directly exposed to external environments such as Internet, or connected to customers and third parties in accordance with contents referred to in subparagraph b, c, d paragraph 1 of this Article;

b) At least every year in respect of important information systems; at least every two years in respect of other information systems in accordance with contents referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The evaluation result must be reported in writing to the head of institutional unit. As for any content which fails to comply with regulations on safety and security for information technology operations (if any), solutions, measures, plans and time limit for treatment and resolution must be recommended.

Article 39. Management of technical vulnerabilities

1. Set out regulations on evaluation, management and control of technical vulnerabilities of active information systems.

2. Each institutional unit must proactively detect technical vulnerabilities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Carry out scanning and detection of technical holes and vulnerabilities contained in active information systems at least every three months in respect of the systems which have external connection, and at least every six months in respect of other systems.

3. Evaluate the level of impact or risk caused by each technical hole or vulnerability which has already been detected in respect of active information systems, and recommend possible solutions.  

4. Develop and conduct implementation of any remedial and mitigation measure and reporting of the result obtained from implementation of such measure.

Section 8: MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS FAILURE

Article 40. Procedure for systems failure resolution

1. Receive information about any failure.

2. Evaluate and determine level and extent of impact caused by operational failures of information systems. Depending on level and extent of impact caused by such failures, the institutional unit must report to equivalent level of management for possible directions for resolution.

3. Implement failure resolution and mitigation measures.

4. Record in files and report on results of failure resolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Formulate forms and templates for documentation of failure resolution results.  

Article 41. Control and mitigation of failures

1. Failures that cause insecurity for the information systems must be promptly reported to competent persons and other related ones to have them resolved as soon as possible.

2. Evaluate and determine reasons for such failures and implement preventive measures to prevent it from recurring in the future.

3. The process for failure resolution must be recorded in documents stored in each institutional unit. Implement measures to protect and prevent revision and destruction of stored documents on failures.

4. Collect, record and preserve proofs and evidence for inspection, resolution and mitigation and prevention of such failures. If information systems failures relating to any breach of laws and regulations, the institutional unit shall be responsible for collecting and providing proofs and evidence for competent authorities in accordance with prevailing laws.

Section 9: ASSURANCE OF CONTINUOUS OPERATION OF INFORMATION SYSTEMS

Article 42. Establishment of standby emergency response system

1. Institutional units must establish a standby emergency response system for important information systems, which conforms to the following requirements: 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Each standby emergency response system must be capable of substituting the main systems for a maximum of four hours after the time of unrecoverable failure occurring in the main system.

2. Any institutional unit which has only one set of information system at a single time located within the territory of Vietnam must establish a standby emergency response system at another time to meet requirements referred to in subparagraph a paragraph 1 of this Article.

3. The plan for establishment of standby emergency response system

a) With regard to credit institutions or foreign bank branches, such establishment should be completed within six months after the entry into force of this Circular;

b) With regard to providers of payment intermediary services, such establishment should be completed within twelve months after the entry into force of this Circular.

Article 43. Formulation of procedures and scenario for assurance of continuous operation of the information systems

1. Establish procedures for response to operational insecurities and interruptions of each component of important information systems such as server, network device, security and communications equipment.

2. Construct the scenario of conversion to the standby system in place of the main system, including the following basic contents:

a) Work contents, conversion process and scheduled completion date;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Necessary resources, equipment and requirements for such conversion;

d) Measures to ensure information and information systems safety and security;

dd) Forms or templates used for recording conversion results.

3. Any institutional unit which has only one set of information system at a single time located within the territory of Vietnam must construct the scenario for conversion of its information systems to the standby information system as defined in paragraph 2 Article 42 hereof.

4. The scenario for conversion must be made known to all of participants in order to gasp work contents that need to be carried out.

5. Procedure and scenario for such conversion must be checked and updated when there is any change to the information systems, organizational structure, personnel and assignment of duties in relevant departments of an institutional unit.

Article 44. Organization of emergency drills for the purpose of ensuring continuous system operation

1. Each institutional unit must draw up and implement the plan for organization of emergency drills for continuous information systems operations:

a) Carrying out examination and evaluation of operations of the standby system at least every three months;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The institutional unit must inform the State Bank (Information Technology Administration) of the drill plan no later than 05 (five) working days before conversion of the main system to the standby system (including those which do not have both main and standby information systems within the territory of Vietnam). 

Section 10: INTERNAL INSPECTION AND REPORTING MECHANISM

Article 45. Internal inspection

1. Formulate regulations on internal inspection regarding the work of assurance of safety and security for information technology activities of each institutional unit.

2. Draw up the plan and carry out the work of autonomous examination of compliance with regulations laid down in this Circular and those of each institutional unit on assurance of safety and security for information technology operations at least once a year.

3. The result of inspection of assurance of safety and security for information technology activities of each institutional unit must be specified in a report sent to the head of institutional unit which points out unsolved issues relating to compliance with regulations on assurance of safety and security for information technology activities (if any) which must be subject to recommended or proposed resolution and mitigation measures.

4. Conduct of implementation and reporting of result of resolution of unsolved issues stated in the report must comply with regulations laid down in paragraph 3 of this Article.

Article 46. Reporting mechanism

The institutional unit (except the State Bank) shall be responsible for sending a report to the State Bank (Information Technology Administration) prepared in Vietnamese language, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Elements of a report:

- Work contents which have been done to ensure information systems safety and security under regulations laid down in this Circular;

- Revised and modified contents of regulations on information systems safety and security of each institutional unit (if any).

b) Deadline for sending reports: prior to January 31 of the subsequent year;

c) Method and form of a report: in accordance with instructions provided by the State Bank (Information Technology Administration).

2. Ad-hoc report

a) Failures resulting in information systems insecurities:

- Deadline for sending a report: within 01 (one) day from the time when any failure is detected;

- Detailed accounts of the case;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Reasons (if any)

- Evaluation of risks and impacts to information systems and operations at the place of the case occurring and other related locations;

- Measures that an institutional unit has implemented to prevent, control and mitigate risks;

- Recommendations or suggestions.

b) Development, improvement and operation of new important information systems:

- Deadline for delivery of reports: no later than 05 (five) days before officially being brought into operation;

- Systems or applications which are proposed to be brought into operation;

- Scope of application;

- Test and pilot operation result;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Evaluation of risks and levels of impact of new information systems on active information systems of an institutional unit;

- Recommendations or suggestions.

c) Other ad-hoc reports requested by the State Bank.

Chapter III

IMPLEMENTARY PROVISIONS

Article 47. Sanction

Organizations or individuals committing violations against regulations of this Circular, depending on the seriousness of such violations, shall be subject to statutory sanctions.

Article 48. Effect

1. This Circular shall enter into force from March 1, 2016 and replace the Circular No. 01/2011/TT-NHNN dated February 21, 2011 of the Governor of the State bank of Vietnam on introduction of regulations on assurance of information systems safety and security in the banking sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 49. Implementary responsibilities

1. The Information Technology Administration shall assume the following responsibilities:

a) Set out technical standards for the purpose of standardizing information technology activities in the banking sector;

b) Monitor and prepare reports for submission to the Governor on review of assurance of information systems safety and security in each institutional unit in accordance with regulations laid down in this Circular;

c) Annually plan and check implementation of this Circular in institutional units;

d) Take charge of, cooperate with other relevant institutional units affiliated to the State Bank in resolution of difficulties that may arise in the process of implementing this Circular.

2. The Bank Supervision and Inspection Agency shall be responsible for cooperating with the Information Technology Administration in inspection of implementation of this Circular in each institutional unit (except the State Bank) and imposition of administrative sanctions for violations prescribed by laws.

3. The Internal Audit shall be responsible for carrying out internal inspections at institutional units affiliated to the State Bank under regulations laid down in paragraph 1, 2, 3 Article 45 hereof.

4. Heads of relevant institutional units affiliated to the State Bank; Directors of branches of the State Bank located in centrally-affiliated cities and provinces; Chairmen of the Board of Directors, Board of Members, Directors General (Directors) of credit institutions, foreign bank branches, and payment intermediary service organizations, shall be responsible for conducting implementation of this Circular. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. THE GOVERNOR
THE DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Toan Thang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015 Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


34.930

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236