Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 30/2012/TT-NHNN thu nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng

Số hiệu: 30/2012/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 07/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mất 0,2 đồng để lưu ký giấy tờ có giá

Mức phí lưu ký giấy tờ có giá là 0,2 đồng/100.000 đồng mệnh giá giấy tờ có giá/tháng.

Đó là nội dung được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Thông tư 30/2012/TT-NHNN về thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá.

Nếu như mức phí lưu tối thiểu và tối đa trước đây được quy định tại Quyết định số 58/2006/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 thì tại thông tư này không còn quy định này nữa.

Ngoài ra, cũng theo Thông tư, phí lưu ký giấy tờ có giá được thu trên tổng giá trị giấy tờ có giá tính theo mệnh giá của thành viên lưu ký được lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước và lưu ký tại tài khoản của Ngân hàng Nhà nước mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 58/2006/QĐ-NHNN.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2012/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU, NỘP PHÍ LƯU KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về mức thu, phương pháp tính và thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) theo quy định về lưu ký giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác có giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là thành viên lưu ký).

Điều 3. Nguyên tắc thu, nộp phí

1. Thành viên lưu ký có trách nhiệm chuyển, nộp phí đúng thời hạn. Đối với thành viên lưu ký có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước được tự động trích nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước để thu phí.

2. Đồng tiền sử dụng để thanh toán phí lưu ký giấy tờ có giá là đồng Việt Nam. Đối với giấy tờ có giá bằng ngoại tệ lưu ký, Ngân hàng Nhà nước tính và thu phí trên giá trị quy đổi của giấy tờ có giá theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại ngày thu phí.

Điều 4. Phí và mức thu

1. Phí lưu ký giấy tờ có giá được thu trên tổng giá trị giấy tờ có giá tính theo mệnh giá của thành viên lưu ký được lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước và lưu ký tại tài khoản của Ngân hàng Nhà nước mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (không bao gồm giấy tờ có giá Ngân hàng Nhà nước đã mua và đang thuộc sở hữu của Ngân hàng Nhà nước).

2. Mức phí lưu ký giấy tờ có giá là 0,2 đồng/ 100.000 đồng mệnh giá giấy tờ có giá/ tháng.

Điều 5. Phương pháp tính phí

1. Phí lưu ký giấy tờ có giá trong tháng thành viên lưu ký phải nộp:

Trong đó:

- Tháng được tính tròn 30 ngày (từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng);

- L: là số phí lưu ký giấy tờ có giá mà thành viên lưu ký phải nộp trong tháng;

- i: là các ngày trong tháng có giấy tờ có giá lưu ký;

- Xi: là tổng các mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký của thành viên lưu ký được tính vào thời điểm khóa sổ cuối mỗi ngày thứ i;

- SXi: là tổng các mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký của thành viên lưu ký của tất cả các ngày trong tháng.

2. Căn cứ vào số liệu theo dõi giấy tờ có giá lưu ký của các thành viên lưu ký, Ngân hàng Nhà nước lập Bảng kê tính phí lưu ký giấy tờ có giá (phụ lục đính kèm Thông tư này) để xác định chính xác số phí lưu ký giấy tờ có giá phải thu trong tháng.

Điều 6. Thời hạn thu phí

Phí lưu ký giấy tờ có giá sẽ được tính và thu theo tháng, trước ngày 10 của tháng kế tiếp.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 58/2006/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành mức phí lưu ký giấy tờ có giá.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Giám đốc Sở Giao dịch, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác thực hiện lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8 (để thực hiện);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Tài chính (để biết);
- Công báo;

- Lưu: VT, PC, TCKT2 (5 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: ……………………..

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-NHNN  ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thổng đốc NHNN)

 

BẢNG KÊ TÍNH PHÍ LƯU KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Tháng ……/20…….

Thành viên lưu ký:

Stt

Ngày tháng

Tổng giá trị GTCG lưu ý tính theo mệnh giá của thành viên lưu ký (không bao gồm GTCG NHNN đã mua và đang thuộc sở hữu của NHNN)

Ghi chú

 

Ngày 01/X/20…

………..

 

 

Ngày 01/X/20…

………..

 

 

……..

………..

 

Tổng

SXi

 

- Số phí lưu ký GTCG (L) = (0,2 đồng/ 100.000 đồng) * (SXi/30);

- Số tiền bằng số:

- Số tiền bằng chữ:

Lưu ý: Đối với GTCG bằng ngoại tệ lưu ký, NHNN tính và thu phí trên giá trị quy đổi của GTCG theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN công bố tại ngày thu phí.

 


LẬP BẢNG

Hà Nội, ngày …… tháng …. năm ….
KIỂM SOÁT

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom - Happiness
----------------

No. 30/2012/TT-NHNN

Hanoi, November 07, 2012

 

CIRCULAR

STIPULATING ON COLLECTION, REMITTANCE OF CHARGE FOR THE CUSTODY OF VALUABLE PAPERS AT THE STATE BANK 

Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12, of June 16, 2010;

Pursuant to the Law on credit institutions No. 47/2010/QH12, of June 16, 2010;

Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP, of August 26, 2008 of Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State bank of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 07/2006/ND-CP, of January 10, 2006 on the finance regime of the State Bank of Vietnam;

At the proposal of Director of the Accounting and Finance Department;

The Governor of the State bank of Vietnam promulgates Circular stipulating on collection, remittance of the charge for custody of valuable papers at the State bank of Vietnam,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular stipulates on charge rate, method of calculation and collection, remittance for custody of valuable papers at the State bank of Vietnam (hereinafter referred to as the State bank) in accordance to regulation on custody of valuable papers the State bank of Vietnam.

Article 2. Subjects of application

Credit institutions, branches of foreign banks, other organizations possessing valuable papers deposited at the State bank as prescribed by law (hereinafter referred to as custody members).  

Article 3. Principle of charge collection, remittance

1. The custody members are responsible for transfer and remittance of charges on schedule.  For custody members having deposit accounts for payment at the State bank, the State bank may automatically deduct debt from deposit accounts for payment of custody members at the State bank in order to collect charge.

2. Currency used to pay for custody of valuable papers is Vietnam dong. For custody of valuable papers in foreign currency, the State bank shall calculate and collect charge on their converted value in according to average exchange rate on inter-bank foreign currency market announced by the State bank on day of collecting charge.

Article 4. Charges and collection rate

1. Charge for custody of valuable papers is collected on total value of valuable papers calculated by nominal value of custody members being deposited directly at the State bank and deposited at accounts of the State bank opening at Vietnam Stock Depository Center (excluding valuable papers having bought and been owning by the State bank).

2. The charge rate for custody of valuable papers is 0.2 dong/ per 100,000 dong in nominal value of valuable papers/ per month.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The payable charge for custody of valuable papers in month of custody member:

In which:

- Month is rounded 30 days (from beginning month to the end day of month);

- L: Being charges of custody or valuable papers which the custody member must pay in month;

- i: Being days in month there are valuable papers being deposited;

- Xi: Being total nominal value of valuable papers deposited by custody member calculated in time point of closing book at the end of each day i;

- Xi: Being total nominal value of valuable papers deposited by custody member of all days in a month.

2. Based on figures monitoring valuable papers deposited by custody member, the State bank shall make a list of charges for custody of valuable papers (Annex enclosed with this Circular) in order to define exactly charges of custody of valuable papers which must be collected in a month.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Charges for custody of valuable paper shall be calculated and collected monthly, before the 10th day of the next month.

Article 7. Effectiveness 

This Circular takes effect on January 01, 2013 and replaces Decision No. 58/2006/QD-NHNN, of December 15, 2006 of the Governor of the State bank promulgating fee level for the custody of valuable papers.

Article 8. Organization for implementation

The Chief of office, Director of Finance-Accounting Department, directors of transaction departments, director of Informatics-Technological Department, heads of relevant units of the State bank, Directors of provincial branches of the State bank, presidents of Board of Directors, presidents of Members' Council and directors general (directors) of credit institutions, branches of foreign banks, other organizations performing custody of valuable papers at the State bank shall implement this Circular.  

 

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Dao Minh Tu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 30/2012/TT-NHNN ngày 07/11/2012 quy định về thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.290

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!