Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 28/2015/TT-NHNN Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Số hiệu: 28/2015/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Toàn Thắng
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 28/2015/TT-NHNN về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định về dịch vụ chứng thực chữ ký số; trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số được ban hành ngày 18/12/2015.

 

Thông tư số 28 gồm 4 Chương, 20 Điều (thay thế Thông tư 12/2011/TT-NHNN gồm 4 Chương, 22 Điều). Thông tư 28 năm 2015 được cấu trúc theo các Chương sau:

- Những quy định chung

- Dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Điều khoản thi hành

Thông tư 28/2015 có những điểm mới đáng chú ý sau:

- Điều 6 Thông tư số 28/2015/TT-NHNN quy định gia hạn chứng thư số

+ Chứng thư số đề nghị gia hạn phải đảm bảo còn hiệu lực.

+ Tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số theo Mẫu biểu 03 Thông tư 28/2015 của Ngân hành Nhà nước qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

+ Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số phải được gửi tới tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số trước thời điểm hết hiệu lực của chứng thư số ít nhất 10 ngày.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số hợp lệ, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số thực hiện gia hạn chứng thư số cho thuê bao và thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện. Trường hợp từ chối thì nêu rõ lý do.

- Tạo khóa và phân phối khóa tại Điều 10 Thông tư 28/2015/NHNN

+ Trường hợp tự tạo cặp khóa, thuê bao phải tạo cặp khóa trước ngày hết hạn kích hoạt nêu tại thông báo cấp chứng thư số. Trường hợp thuê bao chưa tạo được cặp khóa trước ngày hết hạn kích hoạt, tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị thay đổi mã kích hoạt trước ngày hết hạn kích hoạt tại thông báo cấp chứng thư số theo Mẫu biểu 08 Thông tư số 28 gửi tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số đề nghị gia hạn thời gian tạo khóa cho thuê bao. Trường hợp quá ngày hết hạn kích hoạt tại thông báo cấp chứng thư số, thuê bao có nhu cầu tiếp tục sử dụng chứng thư số thực hiện các thủ tục theo Điều 11 Thông tư 28/2015.

+ Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số tạo cặp khóa cho thuê bao, thuê bao phải đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số đề nghị tạo cặp khóa. Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số thực hiện tạo cặp khóa và bàn giao cho thuê bao.

+ Thuê bao phải sử dụng thiết bị lưu giữ khóa bí mật theo hướng dẫn của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

- Điều 9 Thông tư 28 năm 2015 Ngân hàng nhà nước quy định việc thu hồi chứng thư số

+ Tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị thu hồi chứng thư số theo Mẫu biểu 06 Thông tư số 28/2015/TT-NHNN qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

+ Khi có các thông tin, yêu cầu như trên, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số lập tức tiến hành thu hồi chứng thư số, thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện trong thời hạn 05 ngày làm việc và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của NHNN.

 

Thông tư 28 có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ, CHỨNG THƯ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ tin học;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; các tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức khác sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước trong các hoạt động giao dịch điện tử do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Chứng thư số” là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước cấp.

2. “Dịch vụ chứng thực chữ ký số” là một loại hình dịch vụ do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước cấp. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:

a) Tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao;

b) Cấp, gia hạn, tạm dừng, khôi phục và thu hồi chứng thư số của thuê bao;

c) Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;

d) Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định.

3. “Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số” là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Ngân hàng Nhà nước (CA-NHNN) do Cục Công nghệ tin học quản trị, vận hành.

4. “Thuê bao” là tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị, tổ chức theo quy định tại Điều 2 Thông tư này được tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số cấp chứng thư số; chấp nhận chứng thư số và giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số được cấp đó.

5. “Tổ chức quản lý thuê bao” là các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước hoặc các tổ chức khác đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân thuộc đơn vị, tổ chức của mình.

6. “Giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước” là các hoạt động, nghiệp vụ được tiến hành bằng phương thức điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

7. “Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.

8. “Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

9. “Người ký” là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.

10. “Người nhận” là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.

Điều 4. Nội dung chứng thư số

1. Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

2. Tên của thuê bao.

3. Tên tổ chức quản lý thuê bao.

4. Số hiệu (Serial Number) của chứng thư số.

5. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số.

6. Khóa công khai của thuê bao.

7. Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

8. Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư số.

9. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

10. Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chương II

DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Điều 5. Cấp chứng thư số

1. Chứng thư số cho cá nhân thuộc tổ chức quản lý thuê bao

Khi có nhu cầu cấp chứng thư số cho cá nhân thuộc tổ chức quản lý thuê bao, tổ chức quản lý thuê bao nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến trụ sở tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của tổ chức quản lý thuê bao theo Mẫu biểu 01 đính kèm Thông tư này;

b) Giấy đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân thuộc tổ chức quản lý thuê bao theo Mẫu biểu 02 đính kèm Thông tư này.

2. Chứng thư số cho người có thẩm quyền (người đại diện hợp pháp)

Khi có nhu cầu cấp chứng thư số cho người có thẩm quyền (người đại diện hợp pháp) của tổ chức quản lý thuê bao, tổ chức quản lý thuê bao nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến trụ sở tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số. Hồ sơ bao gồm:

a) Các văn bản theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Bản sao giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức đã được cấp theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu;

c) Bản sao văn bản xác nhận chức danh của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức;

d) Đối với bản sao theo quy định tại điểm b, c Khoản này, tổ chức có quyền lựa chọn bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số hợp lệ, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số thực hiện cấp chứng thư số cho thuê bao và thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện. Trường hợp từ chối thì nêu rõ lý do.

4. Thời hạn hiệu lực chứng thư số của thuê bao do tổ chức quản lý thuê bao đề nghị nhưng không quá 05 năm kể từ ngày chứng thư số có hiệu lực.

Điều 6. Gia hạn chứng thư số

1. Chứng thư số đề nghị gia hạn phải đảm bảo còn hiệu lực.

2. Tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số theo Mẫu biểu 03 đính kèm Thông tư này qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

3. Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số phải được gửi tới tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số trước thời điểm hết hiệu lực của chứng thư số ít nhất 10 ngày.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số hợp lệ, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số thực hiện gia hạn chứng thư số cho thuê bao và thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện. Trường hợp từ chối thì nêu rõ lý do.

Điều 7. Tạm dừng chứng thư số

1. Chứng thư số của thuê bao bị tạm dừng khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Khóa bí mật bị lộ hoặc nghi bị lộ; thiết bị lưu giữ khóa bí mật bị thất lạc, bị sao chép trái phép hoặc các trường hợp mất an toàn khác, thuê bao gửi Giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số theo Mẫu biểu 04 đính kèm Thông tư này qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số;

b) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Theo yêu cầu bằng văn bản của tổ chức quản lý thuê bao;

d) Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số phát hiện ra bất cứ sai sót, sự cố nào có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao hoặc an ninh, an toàn của hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

đ) Thời gian tạm dừng chứng thư số theo quy định tại điểm a, c Khoản này theo yêu cầu của thuê bao hoặc tổ chức quản lý thuê bao. Thời gian tạm dừng chứng thư số theo quy định tại điểm b Khoản này theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Khi có các thông tin, yêu cầu như Khoản 1 Điều này, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số lập tức tiến hành tạm dừng chứng thư số, thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện trong thời hạn 05 ngày làm việc và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 8. Khôi phục chứng thư số

1. Chứng thư số đề nghị khôi phục phải đảm bảo đang trong thời gian tạm dừng.

2. Chứng thư số của thuê bao được khôi phục trong các trường hợp sau:

a) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Theo đề nghị khôi phục chứng thư số của tổ chức quản lý thuê bao;

c) Thời gian tạm dừng chứng thư số theo đề nghị tạm dừng đã hết;

d) Chứng thư số bị tạm dừng theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 7 Thông tư này và những sai sót, sự cố đó đã được khắc phục.

3. Tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị khôi phục chứng thư số theo Mẫu biểu 05 đính kèm Thông tư này qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị khôi phục chứng thư số hợp lệ, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số thực hiện khôi phục chứng thư số cho thuê bao và thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện. Trường hợp từ chối thì nêu rõ lý do.

Điều 9. Thu hồi chứng thư số

1. Chứng thư số của thuê bao bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Theo yêu cầu bằng văn bản của tổ chức quản lý thuê bao;

c) Tổ chức quản lý thuê bao giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

d) Có đủ căn cứ xác định thuê bao vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng khóa bí mật và thiết bị lưu giữ khóa bí mật theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư này.

2. Tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị thu hồi chứng thư số theo Mẫu biểu 06 đính kèm Thông tư này qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

3. Khi có các thông tin, yêu cầu như Khoản 1 Điều này, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số lập tức tiến hành thu hồi chứng thư số, thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện trong thời hạn 05 ngày làm việc và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 10. Tạo khóa và phân phối khóa

1. Một cặp khóa của thuê bao do thuê bao hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số khởi tạo.

2. Trường hợp tự tạo cặp khóa, thuê bao phải tạo cặp khóa trước ngày hết hạn kích hoạt nêu tại thông báo cấp chứng thư số. Trường hợp thuê bao chưa tạo được cặp khóa trước ngày hết hạn kích hoạt, tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị thay đổi mã kích hoạt trước ngày hết hạn kích hoạt tại thông báo cấp chứng thư số theo Mẫu biểu 08 gửi tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số đề nghị gia hạn thời gian tạo khóa cho thuê bao. Trường hợp quá ngày hết hạn kích hoạt tại thông báo cấp chứng thư số, thuê bao có nhu cầu tiếp tục sử dụng chứng thư số thực hiện các thủ tục theo Điều 11 Thông tư này.

3. Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số tạo cặp khóa cho thuê bao, thuê bao phải đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số đề nghị tạo cặp khóa. Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số thực hiện tạo cặp khóa và bàn giao cho thuê bao.

4. Thuê bao phải sử dụng thiết bị lưu giữ khóa bí mật theo hướng dẫn của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Điều 11. Thay đổi cặp khóa

1. Thuê bao có yêu cầu thay đổi cặp khóa phải đảm bảo chứng thư số còn hiệu lực. Trường hợp chứng thư số hết hiệu lực, thuê bao có nhu cầu tiếp tục sử dụng chứng thư số thực hiện các thủ tục theo Điều 5 Thông tư này.

2. Tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị thay đổi cặp khóa theo Mẫu biểu 07 đính kèm Thông tư này qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị thay đổi cặp khóa hợp lệ, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số thực hiện thay đổi cặp khóa cho thuê bao và thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện. Trường hợp từ chối thì nêu rõ lý do.

Điều 12. Cập nhật và công bố thông tin

Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công bố, cập nhật và duy trì 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước những thông tin sau:

1. Thông tư quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

2. Danh sách chứng thư số có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi của thuê bao.

3. Những thông tin cần thiết khác.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số

1. Cấp, gia hạn, tạm dừng, thu hồi, khôi phục chứng thư số và thay đổi cặp khóa cho thuê bao khi có yêu cầu.

2. Quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

3. Có phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước an toàn, liên tục.

4. Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ cho việc quản lý chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực.

5. Phân phối khóa và chứng thư số cho thuê bao.

6. Cung cấp cho thuê bao thông tin về phạm vi, giới hạn sử dụng của chứng thư số, yêu cầu bảo mật và những thông tin khác có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao.

7. Đảm bảo kênh thông tin tiếp nhận yêu cầu tạm dừng, thu hồi chứng thư số hoạt động 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần.

8. Lưu trữ thông tin liên quan đến hoạt động tạm dừng, thu hồi chứng thư số hoặc thay đổi cặp khóa chứng thư số trong thời gian ít nhất 05 năm kể từ thời điểm chứng thư số bị tạm dừng, thu hồi hoặc thay đổi cặp khóa.

9. Công bố danh sách các chứng thư số đang hoạt động, tạm dừng hoặc thu hồi.

10. Cung cấp các thông tin về phần mềm, tài liệu hướng dẫn về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức quản lý thuê bao

1. Đăng ký chứng thư số của người có thẩm quyền (người đại diện hợp pháp) thay mặt tổ chức quản lý thuê bao ký chữ ký số các văn bản hồ sơ liên quan đến chứng thư số.

2. Quản lý, thống kê, cập nhật danh sách thuê bao trong tổ chức. Rà soát danh sách các thuê bao tối thiểu 3 tháng 1 lần đảm bảo: (i) danh sách các thuê bao và các nghiệp vụ được cấp phù hợp với vị trí công tác, yêu cầu công việc; (ii) các cán bộ nghỉ việc, chuyển công tác phải được thu hồi chứng thư số kịp thời; (iii) các chứng thư số sắp hết hiệu lực được gia hạn kịp thời đảm bảo hoạt động nghiệp vụ thông suốt, liên tục.

3. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.

4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin tại hồ sơ về chứng thư số của thuê bao do mình quản lý gửi tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

5. Có trách nhiệm gửi hồ sơ về chứng thư số qua mạng thông qua cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước hoặc theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số; Hồ sơ về chứng thư số gửi qua mạng phải được người có thẩm quyền ký chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số cấp.

6. Hướng dẫn, kiểm tra và tạo điều kiện cho các thuê bao thuộc tổ chức mình quản lý, sử dụng chứng thư số và khóa bí mật theo đúng các quy định tại Thông tư này.

7. Thông báo kịp thời cho tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số của người có thẩm quyền trong các trường hợp: người có thẩm quyền tạm nghỉ việc, nghỉ việc, thay đổi vị trí công tác hoặc chuyển sang tổ chức khác.

8. Thông báo kịp thời cho tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số của thuê bao trong các trường hợp: thuê bao tạm nghỉ việc, nghỉ việc hoặc chuyển sang tổ chức khác; thuê bao chuyển công việc mới và không sử dụng chứng thư số đã cấp và các trường hợp khác xuất phát từ nhu cầu của tổ chức quản lý thuê bao.

Điều 15. Trách nhiệm của thuê bao

1. Sử dụng chứng thư số đúng mục đích đã được cấp.

2. Bảo quản và sử dụng khóa bí mật, các dữ liệu trong thiết bị lưu giữ khóa bí mật theo chế độ “Mật”; không chia sẻ, cho mượn mã khóa bí mật, thiết bị lưu giữ khóa bí mật của chứng thư số.

3. Thông báo kịp thời cho tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số và tổ chức quản lý thuê bao của mình trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ chứng thư số, khóa bí mật không còn an toàn.

4. Tuân thủ các quy định khác về cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số.

Điều 16. Trách nhiệm của người ký, người nhận

1. Trước khi chấp nhận chữ ký số của người ký, người nhận phải kiểm tra những thông tin sau:

a) Hiệu lực, phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm chứng thư số của người ký và chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số;

b) Chữ ký số phải được tạo bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số của người ký.

2. Người nhận phải chịu mọi thiệt hại xảy ra trong trường hợp sau:

a) Không tuân thủ các quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Đã biết hoặc được thông báo về sự không còn tin cậy của chứng thư số và khóa bí mật của người ký mà vẫn chấp nhận chứng thư số đó.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Chế độ báo cáo

Tổ chức quản lý thuê bao có trách nhiệm gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học) như sau:

1. Báo cáo định kỳ về việc quản lý, sử dụng chứng thư số:

a) Thời gian gửi báo cáo: 06 tháng/1 lần, chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 và ngày 15 tháng 7 hàng năm;

b) Hình thức gửi báo cáo: Báo cáo bằng văn bản và file báo cáo dạng Excel của Microsoft gửi qua mạng theo Mẫu biểu 09 về Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học).

2. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Điều 18. Vi phạm và xử lý vi phạm, khiếu nại và giải quyết tranh chấp

Việc xác định vi phạm và xử lý vi phạm, khiếu nại và giải quyết tranh chấp về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số, thuê bao và tổ chức quản lý thuê bao thực hiện theo quy định pháp luật về chữ ký số và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016 và thay thế Thông tư 12/2011/TT-NHNN ngày 17/5/2011 quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Cục Công nghệ tin học có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

b) Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với Cục Công nghệ tin học kiểm tra việc chấp hành Thông tư này của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 20;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, CNTH, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Toàn Thắng

MẪU BIỂU 01

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………
V/v Đăng ký chứng thư số

….., ngày tháng năm …..

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước.

Đề nghị Cục Công nghệ tin học cấp chứng thư số cho các cá nhân như sau:

STT

Mã đơn vị

Tên đơn vị/Nơi công tác

Tên cán bộ

Loại nghiệp vụ

Ghi chú
(đã có CTS)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

BCTK

TTLNH (Truyền thông)

Đề nghị Cục Công nghệ tin học cấp chứng thư số cho các cá nhân nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: (Tên cán bộ phụ trách đăng ký, quản lý chứng thư số của đơn vị)

Số điện thoại: ………………………….. Di động: ……………………………………………

Địa chỉ email: …………………………………………………..

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.
Đính kèm:
- Giấy đề nghị cấp chứng thư số.

Người đại diện hợp pháp

Chú thích:

1. Cột Loại nghiệp vụ (5):

- Thanh toán liên ngân hàng TTLNH (ghi rõ dùng cho Truyền thông hay Phê duyệt lệnh);

- Chương trình Báo cáo thống kê (BCTK);

- Dự trữ bắt buộc (DTBB);

- Báo cáo tài chính (BCTC);

- …

2. Cột Ghi chú (6):

- Đối với các thuê bao đã được Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số NHNN cấp chứng thư số thì đánh dấu (X) vào cột Ghi chú.

3. Giấy đề nghị cấp chứng thư số được gửi kèm theo công văn này.

MẪU BIỂU 02

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

….., ngày tháng năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước.

Tên tổ chức quản lý thuê bao: ………………………………………………………………

Đề nghị Cục Công nghệ tin học cấp chứng thư số cho:

1. Thông tin người đề nghị cấp chứng thư số

Đề nghị cấp chứng thư số cho Người đại diện hợp pháp □

Họ và tên: ……………………………………………………….....Giới tính: ………………………….

Ngày sinh: ………………… Nơi sinh: ………………………..... Quốc tịch: …………………………

Số CMT/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……………Nơi cấp: …………………………..

Nơi công tác/chi nhánh: …………………………………….....Mã đơn vị: ……………………………

Địa chỉ nơi công tác: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại di động: ………………………….. Địa chỉ email: .........................................................

Chức vụ: ……………………………………. Phòng ban: ……………………………………………..

2. Thông tin về chứng thư số

Thời hạn hiệu lực (tối đa là 05 năm kể từ ngày chứng thư số có hiệu lực): …….…………năm

Loại nghiệp vụ: (TTLNH /BC theo NĐ82/BC tài chính/DTBB/BCTK ...) …………………………

Mục đích sử dụng: (Khi đăng ký nghiệp vụ Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Truyền thông □ Phê duyệt giao dịch

Tôi cam đoan những thông tin khai báo trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được chấp thuận cấp chứng thư số, tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Nhà nước về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Người đại diện hợp pháp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề nghị cấp chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

MẪU BIỂU 03

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

….., ngày tháng năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước

Tên tổ chức quản lý thuê bao: ………………………………………………………………………….

Đề nghị Cục Công nghệ tin học gia hạn chứng thư số cho:

1. Thông tin người đề nghị gia hạn chứng thư số

Đề nghị gia hạn chứng thư số cho Người đại diện hợp pháp □

Họ và tên: ……………………………………………………….....Giới tính: ………………………….

Ngày sinh: ………………… Nơi sinh: ………………………..... Quốc tịch: …………………………

Số CMT/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……………Nơi cấp: …………………………..

Nơi công tác/chi nhánh: …………………………………….....Mã đơn vị: ……………………………

Địa chỉ nơi công tác: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại di động: ………………………….. Địa chỉ email: .........................................................

Chức vụ: ……………………………………. Phòng ban: ……………………………………………..

2. Thông tin về chứng thư số

Ngày cấp: ……………………………. Ngày hết hạn: ……………………………..

Loại nghiệp vụ: (TTLNH /BC theo NĐ82/BC tài chính/DTBB/BCTK ...) ………………

Mục đích sử dụng: (Khi đăng ký nghiệp vụ Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Truyền thông □ Phê duyệt giao dịch

Thời hạn gia hạn (tối đa là 05 năm): …………..năm

Người đại diện hợp pháp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề nghị gia hạn chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

MẪU BIỂU 04

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

….., ngày tháng năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước

Tên tổ chức quản lý thuê bao: ………………………………………………………………………….

Đề nghị Cục Công nghệ tin học tạm dừng chứng thư số cho:

1. Thông tin người đề nghị tạm dừng chứng thư số

Đề nghị tạm dừng chứng thư số cho Người đại diện hợp pháp □

Họ và tên: ……………………………………………………….....Giới tính: ………………………….

Ngày sinh: ………………… Nơi sinh: ………………………..... Quốc tịch: …………………………

Số CMT/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……………Nơi cấp: …………………………..

Nơi công tác/chi nhánh: …………………………………….....Mã đơn vị: ……………………………

Địa chỉ nơi công tác: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại di động: ………………………….. Địa chỉ email: .........................................................

Chức vụ: ……………………………………. Phòng ban: ……………………………………………..

2. Thông tin về chứng thư số

Ngày cấp: ……………………………. Ngày hết hạn: ……………………………..

Loại nghiệp vụ: (TTLNH /BC theo NĐ82/BC tài chính/DTBB/BCTK ...) ………………

Mục đích sử dụng: (Khi đăng ký nghiệp vụ Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Truyền thông □ Phê duyệt giao dịch

Thời gian tạm dừng: Từ ngày ............... Đến ngày ....................

Lý do tạm dừng: …………………………………………………………………………………………

Người đại diện hợp pháp
(Không cần xác nhận trong trường hợp
thuê bao trực tiếp đề nghị tạm dừng)

Người đề nghị tạm dừng chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

MẪU BIỂU 05

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

….., ngày tháng năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước

Tên tổ chức quản lý thuê bao: ………………………………………………………………

Đề nghị Cục Công nghệ tin học khôi phục chứng thư số cho:

1. Thông tin người đề nghị khôi phục chứng thư số

Đề nghị khôi phục chứng thư số cho Người đại diện hợp pháp □

Họ và tên: ……………………………………………………….....Giới tính: ………………………….

Ngày sinh: ………………… Nơi sinh: ………………………..... Quốc tịch: …………………………

Số CMT/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……………Nơi cấp: …………………………..

Nơi công tác/chi nhánh: …………………………………….....Mã đơn vị: ……………………………

Địa chỉ nơi công tác: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại di động: ………………………….. Địa chỉ email: .........................................................

Chức vụ: ……………………………………. Phòng ban: ……………………………………………..

2. Thông tin về chứng thư số

Ngày cấp: ……………………………. Ngày hết hạn: ……………………………..

Loại nghiệp vụ: (TTLNH /BC theo NĐ82/BC tài chính/DTBB/BCTK ...) ………………

Mục đích sử dụng: (Khi đăng ký nghiệp vụ Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Truyền thông □ Phê duyệt giao dịch

Thời gian tạm dừng: Từ ngày ………………………………Đến ngày …………………………….

Lý do khôi phục: …………………………………………………………………………………………

Người đại diện hợp pháp

Người đề nghị khôi phục chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

MẪU BIỂU 06

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

….., ngày tháng năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước

Tên tổ chức quản lý thuê bao: ………………………………………………………………

Đề nghị Cục Công nghệ tin học thu hồi chứng thư số cho:

1. Thông tin người đề nghị thu hồi chứng thư số

Đề nghị thu hồi chứng thư số cho Người đại diện hợp pháp □

Họ và tên: ……………………………………………………….....Giới tính: ………………………….

Ngày sinh: ………………… Nơi sinh: ………………………..... Quốc tịch: …………………………

Số CMT/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……………Nơi cấp: …………………………..

Nơi công tác/chi nhánh: …………………………………….....Mã đơn vị: ……………………………

Địa chỉ nơi công tác: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại di động: ………………………….. Địa chỉ email: .........................................................

Chức vụ: ……………………………………. Phòng ban: ……………………………………………..

2. Thông tin về chứng thư số

Số hiệu (Serial Number) của chứng thư số xin thu hồi1 (2 số):

a) …………………………………… b) ……………………………….

Loại nghiệp vụ: (TTLNH /BC theo NĐ82/BC tài chính/DTBB/BCTK ...) ………………

Mục đích sử dụng: (Khi đăng ký nghiệp vụ Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Truyền thông □ Phê duyệt giao dịch

Lý do thu hồi: …………………………………………………………………………………………

Người đại diện hợp pháp

Người đề nghị thu hồi chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

_______________

1 Thông tin không bắt buộc.

MẪU BIỂU 07

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

….., ngày tháng năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CẶP KHÓA

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước

Tên tổ chức quản lý thuê bao: ………………………………………………………………

Đề nghị Cục Công nghệ tin học thay đổi cặp khóa chứng thư số cho:

1. Thông tin người đề nghị thay đổi cặp khóa chứng thư số

Đề nghị thay đổi cặp khóa chứng thư số cho Người đại diện hợp pháp □

Họ và tên: ……………………………………………………….....Giới tính: ………………………….

Ngày sinh: ………………… Nơi sinh: ………………………..... Quốc tịch: …………………………

Số CMT/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……………Nơi cấp: …………………………..

Nơi công tác/chi nhánh: …………………………………….....Mã đơn vị: ……………………………

Địa chỉ nơi công tác: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại di động: ………………………….. Địa chỉ email: .........................................................

Chức vụ: ……………………………………. Phòng ban: ……………………………………………..

2. Thông tin về chứng thư số

Loại nghiệp vụ: (TTLNH /BC theo NĐ82/BC tài chính/DTBB/BCTK ...) ………………

Mục đích sử dụng: (Khi đăng ký nghiệp vụ Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Truyền thông □ Phê duyệt giao dịch

Lý do thay đổi: …………………………………………………………………………………………

Người đại diện hợp pháp

Người đề nghị thay đổi cặp khóa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

MẪU BIỂU 08

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

….., ngày tháng năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MÃ KÍCH HOẠT CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước

Tên tổ chức quản lý thuê bao: …………………………………………………………………

Đề nghị Cục Công nghệ tin học thay đổi mã kích hoạt chứng thư số cho:

1. Thông tin người đề nghị thay đổi mã kích hoạt chứng thư số

Đề nghị thay đổi mã kích hoạt chứng thư số cho Người đại diện hợp pháp □

Họ và tên: ……………………………………………………….....Giới tính: ………………………….

Ngày sinh: ………………… Nơi sinh: ………………………..... Quốc tịch: …………………………

Số CMT/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……………Nơi cấp: …………………………..

Nơi công tác/chi nhánh: …………………………………….....Mã đơn vị: ……………………………

Địa chỉ nơi công tác: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại di động: ………………………….. Địa chỉ email: .........................................................

Chức vụ: ……………………………………. Phòng ban: ……………………………………………..

2. Thông tin về chứng thư số

Loại nghiệp vụ: (TTLNH /BC theo NĐ82/BC tài chính/DTBB/BCTK ...) ………………

Mục đích sử dụng: (Khi đăng ký nghiệp vụ Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Truyền thông □ Phê duyệt giao dịch

Lý do thay đổi: …………………………………………………………………………………………

Người đại diện hợp pháp

Người đề nghị thay đổi mã kích hoạt
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

MẪU BIỂU 09

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>

Thông tin người lập báo cáo:
(Số điện thoại, email, phòng/ban)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THỐNG KÊ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẤP

Từ... đến... năm 20....

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1.

Tổng số chứng thư số đang hoạt động:

2.

Thông tin chi tiết

Họ và tên thuê bao

Ngày sinh

Số CMT

Mã đơn vị

Loại nghiệp vụ

2.1

Cấp mới

Nguyễn Văn A

…………………

Tổng số được cấp mới

xxx

2.2

Gia hạn

Nguyễn Thị B

…………….

Tổng số gia hạn

xxx

2.3

Tạm dừng

………………

Tổng số tạm dừng

xxx

2.4

Khôi phục

…………….

Tổng số khôi phục

xxx

2.5

Thu hồi

…………….

Tổng số thu hồi

xxx

2.6

Thay đổi cặp khóa

……………..

Tổng số thay đổi cặp khóa

xxx

2.7

Thay đổi mã kích hoạt

………..

................

Tổng số thay đổi mã kích hoạt

xxx

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

…………

4. Cam kết

<Tên tổ chức quản lý thuê bao> cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung trong báo cáo và các tài liệu kèm theo (nếu có)


Người lập báo cáo

…….., ngày.... tháng năm....
Người đại diện hợp pháp
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh và đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 28/2015/TT-NHNN

Hanoi, December 18, 2015

 

CIRCULAR

MANAGEMENT AND USE OF DIGITAL SIGNATURES, DIGITAL CERTIFICATES AND DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATION SERVICE

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Information Technology No. 67/2006/QH11 dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Electronic Transactions No. 51/2005/QH11 dated November 29, 2005;

Pursuant to the Government’s Decree No. 26/2007/ND-CP dated February 15, 2007 on guidelines for the Law on Electronic Transactions concerning digital signatures and digital signature certification service;

Pursuant to the Government’s Decree No. 106/2011/ND-CP dated November 23, 2011 on amendments to the Government’s Decree No. 26/2007/ND-CP dated February 15, 2007 on guidelines for the Law on Electronic Transactions concerning digital signatures and digital signature certification service;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 on functions, tasks, powers and organizational structure of the State bank of Vietnam;

At the request of Director of Information Technology Administration;

The Governor of the State bank of Vietnam promulgates a Circular on management and use of digital signatures, digital certificates and digital signature certification service of the State bank of Vietnam.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular set forth management and use of digital signatures, digital certificates and digital signature certification service in electronic transactions of the State bank of Vietnam (the State bank).

Article 2. Regulated entities

1. Affiliates of the State bank; credit institutions; foreign bank branches; the State Treasury agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Interpretation of terms

For the purposes of this Circular, these terms below shall be construed as follows:

1. "Digital certificate" means a form of digital certificate issued by the certificate authority (CA) of the State bank.

2. "Digital signature certification service" means a service type provided by the certificate authority of the State bank. Digital signature certification service includes:

a) Generation of a key pair including public key and private key for subscribers;

b) Issuance, renewal, suspension, restoration and withdrawal of the subscribers;

c) Online maintenance of database of digital certificates;

d) The other related services as prescribed.

3. “The CA” (the certificate authority) means a specialized certificate authority of the State bank which is administered and operated by the Information Technology Administration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. “Subscriber’s organization” means an affiliate of the State bank, credit institution, foreign bank branch, State Treasury agency or another organization that has applied for issuance of the digital certificate on behalf of the individual (the subscriber).

6. “Electronic transactions of the State bank” mean operations and practices of the State bank which take place using electronic methods.

7. "Private key" means a key in the key pair of the asymmetric cryptography, used to generate a digital signature.

8. "Public key" means a key in the key pair of the asymmetric cryptography, used to verify a digital signature which is generated by the corresponding private key in the key pair.

9. "Signer" means the subscriber who uses their private key to digitally sign a data message under their name.

10. "Recipient" means an organization or individual that receives the data messages digitally signed by the signer, using the signer's digital certificate to verify the digital signature in the data message received and conduct concerned activities or transactions.

Article 4. Contents of digital certificate

1. Name of the CA.

2. Name of the subscriber.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Public key of the subscriber.

7. The digital signature of the CA.

8. Restrictions on purposes and scope of use of the digital certificate.

9. Restrictions on legal liability of the CA.

10. Other necessary contents as prescribed by the Ministry of Information and Communications.

Chapter II

DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATION SERVICE

Article 5. Issuance of digital certificate

1. Digital certificate to individuals of subscriber’s organization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An application form for issuance of digital certificate of the subscriber’s organization, using Form No. 01 hereto appended;

b) An application form for issuance of digital certificate of the subscriber, using Form No. 02 hereto appended.

2. Digital certificate to competent person (legal representative)

In seeking a digital certificate for a competent person (legal representative), the subscriber’s organization shall submit 01 (one) application for issuance of digital certificate online, in person, or by post, to the head office of the CA. Documents required:

a) Documents prescribed in clause 1 of this Article;

b) Valid copy of certificate registered seal specimen of agency, organization that has been issued under the provisions of law on the management and use of seals;

c) Valid copy of document certifying the title of the competent person of organization;

d) For the copies in points b and c, the organization has discretion to choose either a copy from master register or certified true copy or copy together with original for comparison.

3. Within 05 business days after receiving a duly completed application, the CA shall issue a digital certificate to the subscriber and notify the result online or by post. If the application is refused, the CA must provide explanation in writing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Renewal of digital certificate

1. The digital certificate to be renewed must remain valid.

2. The subscriber’s organization shall send an application form for renewal of digital certificate using Form No. 03 hereto appended online, in person, or by post, to the CA.

3. The application form for renewal of digital certificate shall be sent to the CA at least 10 days before the expiry of the validity period of the digital certificate.

4. Within 05 business days after receiving a duly completed application, the CA shall renew the digital certificate for the subscriber and notify the result online or by post. If the application is refused, the CA must provide explanation in writing.

Article 7. Suspension of digital certificate

1. The digital certificate of a subscriber shall be suspended in any of the following cases:

a) Upon any actual or suspected disclosure of the private key; any loss or unauthorized copy of the token that stores the private key or other breaches of security, the subscriber sends a request for suspension of the digital certificate using Form No. 01 hereto appended online, in person, or by post, to the CA;

b) At the request in writing of the presiding agency, security authority or the Ministry of Information and Communications;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The CA discovers any defect which likely affects the interests of the subscriber or security of the digital signature certification system;

dd) The time for suspension of the digital certificate is specified in point a, c of this Clause at the request of the subscriber or the subscriber’s organization. The time for suspension of the digital certificate specified in point b of this Clause at the request of the presiding agency, security authority or the Ministry of Information and Communications.

2. Upon any request in Clause 1, the CA shall immediately suspend the digital certificate, notify the result online or by post within 05 business days and update information on the website of the State bank.

Article 8. Reactivation of digital certificate

1. A digital certificate to be reactivated must be in the suspension time.

2. The digital certificate of a subscriber shall be reactivated in any of the following cases:

a) At the request of the presiding agency, security authority or the Ministry of Information and Communications;

b) At the request for reactivation of digital certificate of the subscriber’s organization;

c) The suspension time in the suspension request has ended;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The subscriber’s organization shall send a request for reactivation of digital certificate using Form No. 05 online, in person, or by post, to the CA.

4. Within 05 business days after receiving a duly complete request for reactivation of digital certificate, the CA shall reactivate the digital certificate for the subscriber and notify the result online or by post. If the request is refused, the CA must provide explanation in writing.

Article 9. Revocation of digital certificate

1. The digital certificate of a subscriber shall be revoked in any of the following cases:

b) At the request of the presiding agency, security authority or the Ministry of Information and Communications;

b) At the request in writing of the subscriber’s organization;

c) The subscriber’s organization disbands or goes bankrupt as prescribed by law;

d) It finds just cause to determine that the subscriber violates regulations governing management and use of private key and token thereof as specified in clause 1, clause 2 Article 15 of this Circular.

2. The subscriber’s organization shall send a request for revocation of digital certificate using Form No. 06 online, in person, or by post, to the CA.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Generation and delivery of keys

1. A key pair of the subscriber is generated by the subscriber or the CA.

2. If a subscriber generates his/her own key pair, the subscriber must generate them prior to the activation expiration date as mentioned in the notification of issuance of digital certificate. If the subscriber fails to generate a key pair before the activation expiration date, the subscriber’s organization shall send a request for change of activation code before the said date using Form No. 08 to the CA in order to extend the time for key generation. When the expiration date mentioned in the notification of issuance of digital certificate has passed and the subscriber still wishes to use the digital certificate, the subscriber shall follow the procedures as prescribed in Article 11.

3. In order for the CA to generate a key pair on behalf of the subscriber, the subscriber shall, in person, request the CA to do so. The CA shall generate the key pair and deliver it to the subscriber.

4. The subscriber shall use the token on the private key following the instructions of the CA.

Article 11. Key pair modification

1. In seeking modification of the key pair, the subscriber must ensure the digital certificate remains valid. When digital certificate expires and the subscriber still wishes to use that digital certificate, the subscriber shall follow the procedures as prescribed in Article 5.

2. The subscriber’s organization shall send a request for modification of the key pair using Form No. 07 online, in person, or by post, to the CA.

3. Within 05 business days after receiving a duly complete request for modification of key pair, the CA shall modify the key pair for the subscriber and notify the result online or by post. If the application is refused, the CA must provide explanation in writing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The CA shall make public, update and maintain 24 hours a day and 7 days a week on the website of the State bank the following:

1. Circular on management and use of digital signatures, digital certificates and digital signature certification service.

2. The list of active, suspended or revoked digital certificates of subscribers.

3. Other information.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF PARTIES TO DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATION SERVICE

Article 13. Responsibility of the CA

1. Issue, renew, suspend, revoke, and reactivate digital certificates and modify key pairs for subscribers upon request.

2. Manage and operate the system of digital signature certification service of the State bank.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Store sufficient, accurate and updated information of subscribers for the management of digital certificates through their validity period.

5. Deliver keys and digital certificates to subscribers.

6. Provide subscribers with information about scope and restrictions of digital certificates, security requirements and other information that likely affects the interests of the subscribers.

7. Ensure channel to receive requests for suspension and revocation of digital certificates available 24 hours a day and 7 days a week.

8. Store information about suspension, revocation of digital certificates or modification of key pairs for at least 5 years since the date of suspension, revocation or modification.

9. Make public a list of active, suspended or revoked digital certificates.

10. Provide information about software and manuals related to management and use of digital signatures, digital certificates and digital signature certification service.

Article 14. Responsibility of subscriber’s organization

1. Register the digital certificate of the competent person (legal representative) who, on behalf of the subscriber’s organization, digitally signs documents related to the digital certificate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Send periodical or ad-hoc reports as prescribed in Article 17 of this Circular.

4. Take responsibility for accuracy of the digital certificate documentation sent to the CA under their management.

5. Send the digital certificate documentation online through the website of the State bank, or by post, or in person to the CA; the digital certificate documentation submitted online must bear the digital signature of the competent person issued by the CA.

6. Instruct, inspect and enable the subscribers to manage and use the digital certificates and private keys in accordance with this Circular.

7. Communicate in a timely manner to the CA for suspension or revocation of the digital signature of the competent person in case where the competent is temporarily laid off or laid off, is transferred to another position or workplace.

8. Communicate in a timely manner to the CA for suspension or revocation of the digital signature of the subscriber in case where the subscriber is temporarily laid off or laid off, is transferred to another workplace; the subscriber changes new job and no longer uses the digital certificate and other circumstances as needed by the subscriber’s organization.

Article 15. Responsibility of subscriber

1. Use the digital certificate with proper purposes.

2. Keep and use the private key and data in the token of the private key confidential; do not share or lend the password or the token of the private key.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Comply with other regulations on issuance, management and use of the digital certificate.

Article 16. Responsibility of signer and recipient

1. Before accepting a digital signature of the signer, the recipient must examine the following:

a) Validity, scope of digital certificate and liability limit of the signer and digital certificate of the CA;

b) The digital signature generated by the private key corresponding to the public key in the digital certificate of the signer.

2. The recipient shall incur any damage on occurrence of any circumstances below:

a) The recipient fails to comply with Clause 1;

b) The recipient who has known or is notified of the untrustworthy of the digital certificate and private key of the signer but still accept that digital certificate.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Reporting

The subscriber’s organization shall send reports to Information Technology Administration affiliated to the State bank as follows:

1. Periodical reports on management and use of digital certificates:

a) Time: every 06 months, no later than January 15 and July 15 of every year;

b) Method: Sending report in writing and Excel file (Microsoft) online using Form No. 09 to the Information Technology Administration affiliated to the State bank.

2. Ad-hoc reports upon request of the CA.

Article 18. Violations and actions taken, complaints and dispute settlement

The violations and actions taken, complaints and dispute settlement concerning digital signatures and digital signature certification service of the CA, subscribers, and subscriber’s organizations shall comply with law on digital signatures and other relevant laws and regulations.

Article 19. Entry in force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Implementation

1. Information Technology Administration shall:

a) Provide guidelines for management and use of digital signatures, digital certificates and digital signature certification service;

b) Monitor and inspect the implementation of this Circular.

2. Bank Supervision and Inspection Agency shall cooperate with Information Technology Administration in inspecting the implementation of this Circular by credit institutions and foreign bank branches.

3. The heads of affiliates of the State bank, Directors of branches of the State Bank of provinces and central-affiliated cities; Presidents of the Board of Directors, Presidents of the Member assembly, General Directors (Directors) of credit institutions and foreign bank branches, State Treasury agencies shall implement this Circular.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.877

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!