Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 28/2011/TT-NHNN Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nướ

Số hiệu: 28/2011/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 01/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2011/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

                                                                 THÔNG TƯ                        

QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Thông tư này quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để bán lần đầu cho các đối tượng mua trên thị trường sơ cấp trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là mua trái phiếu doanh nghiệp), bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng mua số trái phiếu doanh nghiệp còn lại chưa bán hết cho đối tượng mua theo cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

b) Thông tư này không quy định việc mua, bán trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; mua, bán lại trái phiếu doanh nghiệp giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhau; mua, bán lại trái phiếu doanh nghiệp giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với cá nhân và tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; mua, bán trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ngân hàng thương mại, công ty tài chính và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

b) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp, phát hành trái phiếu để bán lần đầu cho các đối tượng mua theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Trái phiếu doanh nghiệp là một loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả cả gốc và lãi của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

2. Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của cùng một doanh nghiệp phát hành theo quy định của pháp luật và các điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp

1. Việc mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc tính dư nợ mua trái phiếu doanh nghiệp vào dư nợ cấp tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

3. Việc mua trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi phải thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về góp vốn, mua cổ phần.

4. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua trái phiếu doanh nghiệp là đồng Việt Nam.

Điều 4. Các loại trái phiếu doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét mua

1. Trái phiếu phát hành theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

2. Trái phiếu phát hành theo quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều 5. Điều kiện đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện việc mua trái phiếu doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện:

1. Là ngân hàng thương mại, công ty tài chính hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

2. Trong giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp có ghi nội dung mua trái phiếu doanh nghiệp.

3. Đảm bảo các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Có Hệ thống và thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ, trong đó có xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

5. Ban hành Quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp phù hợp quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan, trong đó có nội dung: Quy trình, thủ tục thẩm định và quyết định mua trái phiếu; trách nhiệm và thẩm quyền của cá nhân, đơn vị trong việc xét duyệt, quyết định mua trái phiếu; các loại và đặc điểm trái phiếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài mua; điều kiện của trái phiếu doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua; các chính sách và giới hạn quản lý tín dụng, hệ thống đo lường và quản trị rủi ro, biện pháp và quy trình xử lý rủi ro; thực hiện các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh; kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu.

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Thẩm định, kiểm tra phương án và các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp để xem xét quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện:

a) Trái phiếu được phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

b) Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp hợp pháp và phù hợp với ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

c) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có khả năng tài chính để đảm bảo trả gốc và lãi trái phiếu đúng hạn theo cam kết.

d) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu cam kết mua lại trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

2. Thực hiện các thủ tục mua trái phiếu và ký kết các hợp đồng mua trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch dân sự và Thông tư này.

a) Hợp đồng mua trái phiếu, trong đó có các nội dung: Số lượng trái phiếu mua, giá mua trái phiếu, tổng số tiền mua trái phiếu, lãi suất trái phiếu; phương thức phát hành trái phiếu; phương thức thanh toán số tiền mua trái phiếu; thời hạn và phương thức thanh toán trái phiếu; bảo đảm thanh toán trái phiếu (nếu có); cam kết của doanh nghiệp về phát hành và thanh toán trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp; quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc giám sát, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các cam kết về phát hành và thanh toán trái phiếu; xử lý các vi phạm hợp đồng mua trái phiếu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và doanh nghiệp phát hành trái phiếu; các thỏa thuận khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với doanh nghiệp.

b) Hợp đồng bảo đảm đối với trường hợp mua loại trái phiếu có bảo đảm, phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

3. Giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp; trường hợp phát hiện doanh nghiệp phát hành trái phiếu sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu không đúng mục đích theo nội dung phương án phát hành trái phiếu và cam kết với nhà đầu tư, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn thanh toán và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu của doanh nghiệp trong các đợt phát hành sau thuộc phương án phát hành trái phiếu đó.

4. Yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán trái phiếu khi đến hạn; trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có khả năng thanh toán trái phiếu khi đến hạn, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài xử lý tài sản bảo đảm đối với trái phiếu có bảo đảm bằng tài sản, yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán trái phiếu thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đối với trái phiếu được bảo lãnh thanh toán, khởi kiện doanh nghiệp hoặc bên bảo lãnh thanh toán trái phiếu vi phạm các cam kết về thanh toán trái phiếu.

5. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật liên quan nhằm đảm bảo khả năng thu hồi tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 7. Giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp

1. Tổng mức đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp được tính vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, đối với một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định cụ thể các giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp: Mua trái phiếu của một doanh nghiệp phát hành; mua trái phiếu của một doanh nghiệp phát hành và doanh nghiệp liên quan phát hành; mua trái phiếu doanh nghiệp có bảo đảm, không có bảo đảm; mua trái phiếu doanh nghiệp với mục đích để bán, để đầu tư và giữ đến ngày đáo hạn.

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Điều 8. Hệ số rủi ro, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với dư nợ mua trái phiếu doanh nghiệp

1. Hệ số rủi ro đối với dư nợ mua trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với dư nợ mua trái phiếu doanh nghiệp như sau:

a) Đối với trái phiếu đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng niêm yết (UPCom), thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư trái phiếu và xử lý khoản dự phòng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ trích lập, sử dụng các khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính.

b) Đối với trái phiếu chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng niêm yết (UPCom), thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dự phòng rủi ro đối với dư nợ mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 9. Hạch toán kế toán, thống kê, báo cáo và lưu giữ hồ sơ mua trái phiếu doanh nghiệp

1. Hạch toán kế toán mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về chế độ kế toán của tổ chức tín dụng.

2. Thống kê và định kỳ hàng tháng gửi báo cáo về tình hình thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp theo Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Thông tư này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chậm nhất vào ngày 12 tháng tiếp theo tháng báo cáo.

3. Lưu giữ hồ sơ mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lưu giữ hồ sơ tín dụng.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2011.

2. Căn cứ quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành Quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp và gửi cho Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng ngay sau khi hoàn thành để làm cơ sở cho việc thanh tra, giám sát hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã mua trái phiếu doanh nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán.

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như khoản 4 Điều 10;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ CSTT, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến


Tên tổ chức tín dụng: ……………………………

PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP PHÁT SINH TRONG THÁNG BÁO CÁO

Tháng …… năm …………..

STT

Trái phiếu doanh nghiệp

Số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp (tỷ đồng)

Lãi suất trái phiếu (%/năm)

Kỳ hạn trái phiếu

Tên doanh nghiệp phát hành

Mục đích sử dụng trái phiếu

Ngành lĩnh vực của doanh nghiệp

Tổng số tiền mua trái phiếu

Trong đó

Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu không chuyển đổi

Trái phiếu có bảo đảm

Trái phiếu không có bảo đảm

Trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký Upcom

Trái phiếu chưa niêm yết

1

2

3

Tổng số


Kiểm soát

………….., ngày     tháng     năm
Tổng giám đốc

Hướng dẫn lập biểu:

1. Chỉ tiêu mục đích sử dụng trái phiếu: Đề nghị ghi cụ thể mục đích sử dụng như cơ cấu lại các khoản vay trung và dài hạn hoặc tăng quy mô vốn hoạt động; đối với mục đích thực hiện các dự án đầu tư, thì ghi cụ thể ngành, lĩnh vực của dự án đầu tư sử dụng nguồn phát hành trái phiếu, như kinh doanh bất động sản, chứng khoán, xây dựng cơ sở hạ tầng …

2. Đối tượng áp dụng: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 0438246953).

4. Thời gian gửi báo cáo: Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 12 tháng tiếp theo tháng báo cáo.

5. Ghi họ tên và số điện thoại của người lập biểu để trả lời các vấn đề tại báo cáo.

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 04.38246955.

Tên tổ chức tín dụng: ……………………………

PHỤ LỤC 02

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TẠI CUỐI THÁNG BÁO CÁO

Tháng …… năm …………..

STT

Trái phiếu doanh nghiệp

Dư nợ mua trái phiếu doanh nghiệp (tỷ đồng)

Lãi suất trái phiếu (%/năm)

Kỳ hạn trái phiếu

Tên doanh nghiệp phát hành

Mục đích sử dụng trái phiếu

Ngành lĩnh vực của doanh nghiệp

Dư nợ mua trái phiếu

Trong đó

Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu không chuyển đổi

Trái phiếu có bảo đảm

Trái phiếu không có bảo đảm

Trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký Upcom

Trái phiếu chưa niêm yết

1

2

3

Tổng số


Kiểm soát

………….., ngày     tháng     năm
Tổng giám đốc

Hướng dẫn lập biểu:

1. Chỉ tiêu mục đích sử dụng trái phiếu: Đề nghị ghi cụ thể mục đích sử dụng như cơ cấu lại các khoản vay trung và dài hạn hoặc tăng quy mô vốn hoạt động; đối với mục đích thực hiện các dự án đầu tư, thì ghi cụ thể ngành, lĩnh vực của dự án đầu tư sử dụng nguồn phát hành trái phiếu, như kinh doanh bất động sản, chứng khoán, xây dựng cơ sở hạ tầng …

2. Đối tượng áp dụng: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 0438246953).

4. Thời gian gửi báo cáo: Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 12 tháng tiếp theo tháng báo cáo.

5. Ghi họ tên và số điện thoại của người lập biểu để trả lời các vấn đề tại báo cáo.

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 04.38246955.

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 28/2011/TT-NHNN

Hanoi, September 01, 2011

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE PURCHASE OF ENTERPRISE BONDS BY CREDIT INSTITUTIONS, FOREIGN BANK'S BRANCHES

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26 August 2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

The State Bank of Vietnam hereby provides for the purchase of enterprise bonds by credit institutions, foreign bank's branches as follows:

Article 1. Governing scope and subjects of application

1. Governing scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. This Circular does not provide for the purchase and sale of bonds issued by credit institutions, foreign bank's branches; the resale and repurchase of enterprise bonds among credit institutions, foreign bank's branches; the resale and repurchase of enterprise bonds between credit institutions, foreign bank's branches and organizations, individuals that are not credit institutions, foreign bank's branches; the sale and purchase of bonds issued in the international market.

2. Subjects of application

a. The commercial banks, finance companies and foreign bank's branches that are established and operate in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions.

b. Enterprises that are established and operate in the territory of the Socialist Republic of Vietnam in accordance with provisions of the Law on Enterprises, and issue bonds for the first sale to buyers in line with provisions of laws on the issuance of enterprise bonds and laws on public offer of bonds.

Article 2. Interpretation

In this Circular, following terms shall be construed as follows:

1. Enterprise bond shall mean a type of debit securities issued by an enterprise, which confirms the obligation of both principal and interest debt payment of the issuing enterprise to the bondholder.

2. Convertible enterprise bond shall mean a type of bond that may be converted to common stocks of the same issuing enterprise in accordance with provisions of applicable laws and conditions as defined in the plan of bond issuance of the enterprise.

Article 3. Principles of buying enterprise bonds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The charge of outstanding debt for enterprise bond purchase to outstanding credit shall be performed in accordance with provisions of the State Bank of Vietnam from time to time.

3. The purchase of convertible enterprise bonds shall be performed in accordance with provisions of the Law on Credit institutions and guidelines of the State Bank of Vietnam on capital contribution, share purchase.

4. Currency used in sale and purchase of enterprise bonds shall be Vietnamese dong.

Article 4. Types of enterprise bonds that credit institutions, foreign bank's branches are permitted to buy

1. Bonds that are issued in accordance with provisions of laws on the issuance of enterprise bonds.

2. Bonds that are issued in accordance with provisions of laws on public offer of securities.

Article 5. Conditions for credit institutions, foreign bank's branches to buy enterprise bonds

Credit institutions, foreign bank's branches shall be permitted to buy enterprise bonds upon fully satisfying following conditions:

1. To be a commercial bank, finance company or foreign bank's branch that is established and operate in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To ensure prudential ratios in activities of credit institutions, foreign bank's branches in accordance with provisions of the State Bank of Vietnam.

4. To have an internal credit rating System and to implement it, including the credit rating of bond issuing enterprises.

5. To issue a Regulation on purchase of enterprise bonds in conformity with provisions of this Circular and provisions of applicable laws, including following contents: process, procedure of appraisement and decision on bond purchase; responsibility and authority of individuals, units in reviewing and deciding the bond purchase; types and features of bonds purchased by the credit institutions, foreign bank's branches; conditions of the bonds purchased by the credit institutions, foreign bank's branches; policies and limit for credit management, risk measurement and management system, measures and processes of risk settlement; implementation of prudential ratios in business activities; internal control in the bond purchase.

Article 6. Responsibilities of credit institutions, foreign bank's branches

1. To appraise and verify the plan and conditions of bond issuance of the enterprises for considering and deciding the purchase of enterprise bonds upon fully satisfying following conditions:

a. Bonds are issued in compliance with provisions of laws.

b. The enterprise's purpose of using proceeds from the issuance of bonds is legal and conformable with the lines of business of the enterprise.

c. The bond issuing enterprise has adequate financial capacity for timely paying the principal and interest of bonds as committed.

d. The bond issuing enterprise commits to buy back the bonds before their maturity in case where the enterprise violates provisions of laws on issuance of enterprise bonds, breaks the plan on issuance of enterprise bonds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. The bond sale and purchase contract mentioned above shall include following contents: Number of bonds to be purchased, purchase price, total amount of bond purchase, interest rate of bonds; method of issuing bonds; method of payment for purchase of bonds; term and method of bond payment; security for payment of bonds (if any); commitment of the enterprise on the issuance and payment of bonds, buying back bonds before their maturity in case where the enterprise violates provisions of laws on issuance of enterprise bonds or breaks the plan on issuance of enterprise bonds; rights of the enterprises, foreign bank's branches in supervising and requiring the enterprise to perform their commitments on issuance and payment of bonds; dealing with acts of violation of bond purchase contract of the credit institutions, foreign bank's branches and bond issuing enterprises; other agreements between the credit institutions, foreign bank's branches and the enterprise.

b. A security contract for the case of purchasing secured bonds in line with provisions of laws on secured transactions.

3. To monitor the use of proceeds from the issuance of bonds by the enterprise; in the event where the bond issuing enterprise is found out not to use the proceeds from the issuance of bonds for the wrong purpose as stated in the plan on issuance of bonds and commitment with the investors, then the credit institutions, foreign bank's branch shall require the enterprise to buy back the bonds before maturity and the credit institution, foreign bank's branch shall not be authorized to buy bonds of the enterprise in the following issues in the same plan of bond issuance.

4. To request the bond issuing enterprise to make payment for the bonds upon maturity; in the event where the bond issuing enterprise is unable to make payment for the bonds at maturity, the credit institution and foreign bank's branch shall dispose the secured asset for the bonds secured by assets, ask the guaranteeing party to perform the obligation of payment for the bonds that are guaranteed for payment, and to prosecute the enterprise or guaranteeing party who breaks the commitments on bond payment.

5. To settle matters arising in the purchase of enterprise bonds in accordance with provisions of applicable laws in order to ensure the recovery of principals and interests of the enterprise bonds.

Article 7. Limit for purchase of enterprise bonds

1. The total amount invested in the enterprise bonds shall be charged to the total outstanding credit to a single customer, for a single customer and related person in line with provisions in Article 128 of the Law on Credit Institutions and applicable regulations of the State Bank of Vietnam

2. The credit institutions, foreign bank's branch shall stipulate in details the limits for purchase of enterprise bonds: purchase of bonds from an issuing enterprise; purchase of bonds from an issuing enterprise and issuing related enterprise; purchase of bonds from enterprise with or without security; purchase of enterprise bonds for sale, for investment and for holding to maturity.

3. A foreign bank's branch shall not be authorized to buy convertible bonds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Risk coefficient for outstanding debt of enterprise bond purchase shall be implemented in accordance with provisions of the State Bank on prudential ratios in activities of credit institutions.

2. Credit institutions, foreign bank's branches shall make provision against and dealing with risk for the outstanding debt of enterprise bond purchase as follows:

a. For bonds that are already listed in the securities market or already registered in the trading market of unlisted public companies (UPCom), the credit institutions, foreign bank's branches shall make provision against the reduction of bond price and deal with the provisioned amount in accordance with provisions of applicable laws and guidance of the Ministry of Finance on the regime of making and use of provision against the reduction of financial investments' price.

b. For bonds that are not listed in the securities market yet or not registered in the trading market of unlisted public companies (UPCom), the credit institutions, foreign bank's branches shall make provision against risk for outstanding debt of enterprise bond purchase in accordance with regulations of the State Bank of Vietnam.

Article 9. Accounting, statistics, reporting and archive of files of enterprise bond purchase

1. The purchase of enterprise bonds shall be accounted in line with provisions of laws on the accounting regime of credit institutions.

2. To implement statistic activity and, on a monthly basis, send a report on the situation of enterprise bond purchase in line with the Appendix 01, Appendix 02 enclosed with this Circular to the State Bank of Vietnam on the 12th day of the month consecutively following the reporting month at the latest.

3. To archive files of enterprise bond purchase in conformity with provisions of laws on archive of credit documents.

Article 10. Implementation organization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on provisions of this Circular and applicable laws, credit institutions and foreign bank's branches shall issue their Regulation on purchase of enterprise bonds and send to the Banking Inspection and Supervision Department immediately after the issuance thereof so that they shall be used as bases for the inspection and supervision over the purchase of enterprise bonds by credit institutions, foreign bank's branches.

3. In case where the credit institutions, foreign bank's branches has purchased enterprise bonds before the effectiveness of this Circular, they shall be authorized to continue until the maturity of the enterprise bonds.

4. Director of the Administrative Department, Director of the Monetary Policy Department and Heads of units of the State Bank of Vietnam, General Managers of the State Bank’s branches in provinces and cities under the central Government’s management; Chairman of Board of Directors, Board of Members and General Directors (Directors) of credit institutions, and related organizations, individuals shall be responsible for the implementation of this Circular.

 

 

FOR THE GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

Name of Credit Institution: ……………………………

APPENDIX 01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Month …… year …………..

Oridnal No.

Enterprise bonds

Amount of buying enterprise bonds (VND billion)

Bond interest rate (%/annum)

Term of bonds

Name of the issuing enterprise

Purpose of using bonds

Lines of business of the enterprise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Of which

Convertible bonds

Non- convertible bonds

Secured bonds

Unsecured bonds

Bonds listed in the Upcom

Unlisted bonds

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Controller

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Instructions for preparation of the form:

1. The norm of purpose of using bonds: Please to specify the purpose of using such as for restructuring the medium and long term loan or for increasing capital for operation; for the purpose of performing investment projects, to specify the industry, area of the investment project that uses the sorce from the issuane of bonds, such as dealing in real estates, securities, infrastructure construction …

2. Subjects of application: Commercial banks, finance companies and foreign bank's branches.

3. Report recipient: Monetary Policy Department - SBV (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 0438246953).

4. Reporting time: On a monthly basis, on the 12th day of the month consecutively following the reporting month at the latest.

5. To clearly state full name and contact number of the drawer for answering matters in the report.

6. During the implementation, if there is any difficulty, please contact at the following numbers: 04.38246955.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 02

REPORT ON THE POURCHASE OF ENTERPRISE BONDS BY CREDIT INSTITUTIONS, FOREIGN BANK'S BRANCHES AT THE END OF THE REPORTING MONTH

Month …… year …………..

Oridnal No.

Enterprise bonds

Outstanding debt of enterprise bond purchase (VND billion)

Bond interest rate (%/annum)

Term of bonds

Name of the issuing enterprise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lines of business of the enterprise

Outstanding debt of enterprise bond purchase

Of which

Convertible bonds

Non- convertible bonds

Secured bonds

Unsecured bonds

Bonds listed in the Upcom

Unlisted bonds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

3

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Controller

………….., date …
General Director

 

Instructions for preparation of the form:

1. The norm of purpose of using bonds: Please to specify the purpose of using such as for restructuring the medium and long term loan or for increasing capital for operation; for the purpose of performing investment projects, to specify the industry, area of the investment project that uses

the sorce from the issuane of bonds, such as dealing in real estates, securities, infrastructure construction …

2. Subjects of application: Commercial banks, finance companies and foreign bank's branches.

3. Report recipient: Monetary Policy Department - SBV (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 0438246953).

4. Reporting time: On a monthly basis, on the 12th day of the month consecutively following the reporting month at the latest.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. During the implementation, if there is any difficulty, please contact at the following numbers: 04.38246955.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 28/2011/TT-NHNN ngày 01/09/2011 Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.889

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!