Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 22/2018/TT-NHNN hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại

Số hiệu: 22/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 05/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD

Ngày 05/9/2018, NHNN ban hành Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của NHTM, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, hồ sơ đề nghị chấp thuận của TCTD bao gồm:

- Văn bản của TCTD đề nghị NHNN chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự;

- Văn bản thông qua danh sách dự kiến nhân sự của TCTD;

- Lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu Phụ lục 01 đính kèm Thông tư này;

- Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu;

- Bản kê khai người có liên quan của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm Thông tư này;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm;

- Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên TCTD, Tổng giám đốc (Giám đốc);

-  Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Thông tư 22/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/ 2018.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC, HỒ SƠ CHẤP THUẬN DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017 (sau đây gọi là Luật Các tổ chức tín dụng);

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) (sau đây gọi là nhân sự) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

2. Việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại Nhà nước; việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự đối với những nhân sự do chủ sở hữu phần vốn Nhà nước cử hoặc giới thiệu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ thực hiện theo các văn bản về công tác cán bộ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng thương mại (trừ ngân hàng thương mại Nhà nước), tổ chức tín dụng phi ngân hàng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng).

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 3. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được lập theo nguyên tắc sau:

a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;

b) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;

c) Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;

d) Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

2. Văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi là người đại diện hợp pháp) ký.

Trường hợp văn bản đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do người đại diện theo ủy quyền ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đính kèm danh mục hồ sơ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

Điều 4. Thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 5. Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký. Quá thời hạn này, việc bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được hoàn thành thì văn bản của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đương nhiên hết hiệu lực.

Chương II

THỦ TỤC, HỒ SƠ CHẤP THUẬN DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Điều 6. Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng

1. Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự, trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau:

a) Lý do của việc bầu, bổ nhiệm nhân sự;

b) Danh sách dự kiến nhân sự, trong đó nêu rõ: họ và tên, chức danh, đơn vị công tác hiện tại; chức danh dự kiến được bầu, bổ nhiệm tại tổ chức tín dụng;

c) Cơ cấu, danh sách các thành viên của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại và dự kiến sau khi bầu, bổ nhiệm của tổ chức tín dụng (trường hợp dự kiến nhân sự bầu, bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát), trong đó:

(i) Đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần: nêu rõ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên độc lập, thành viên không phải là người điều hành, số lượng thành viên là người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng; số lượng thành viên Ban kiểm soát, số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát;

(ii) Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn: nêu rõ số lượng thành viên Hội đồng thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát, số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát.

d) Đánh giá về việc nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó đánh giá cụ thể việc đáp ứng đối với từng điều kiện.

2. Văn bản thông qua danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng (đối với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát phải nêu rõ nhiệm kỳ), cụ thể:

a) Đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần: Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

b) Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của Chủ sở hữu;

c) Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

(i) Trường hợp dự kiến bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của các thành viên góp vốn;

(ii) Trường hợp dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc): Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

3. Lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư này.

4. Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm:

a) Trường hợp nhân sự dự kiến có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Trường hợp nhân sự dự kiến không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm tổ chức tín dụng nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.

5. Bản kê khai người có liên quan của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư này.

6. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:

a) Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:

(i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);

(ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.

b) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:

(i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

(ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.

c) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.

8. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:

a) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng”:

(i) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người điều hành;

(ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự.

b) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:

(i) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang giữ chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc);

(ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.

c) Đối với điều kiện “có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.

9. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.

10. Đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm thuộc trường hợp quy định tại điểm đ, e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị chấp thuận dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Văn bản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh tại Việt Nam, trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau:

a) Lý do của việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Họ và tên, chức danh và đơn vị công tác hiện tại, số hộ chiếu hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của Tổng giám đốc (Giám đốc) dự kiến được bổ nhiệm;

c) Đánh giá về việc Tổng giám đốc (Giám đốc) dự kiến được bổ nhiệm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó đánh giá cụ thể việc đáp ứng đối với từng điều kiện.

2. Văn bản của đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài thông qua việc dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

3. Các hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 8 Điều 6 Thông tư này.

Điều 8. Thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung hồ sơ.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. Quá thời hạn này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nộp lại bộ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này để Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận.

3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận, văn bản trả lời tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu rõ lý do.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Điều 9. Thực hiện việc rà soát tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải rà soát, đánh giá về việc nhân sự dự kiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước.

Điều 10. Thực hiện thủ tục liên quan đến việc bầu, bổ nhiệm nhân sự

1. Lập hồ sơ, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu và thực hiện thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện việc bầu, bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của pháp luật và trên cơ sở danh sách dự kiến nhân sự đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Điều 11. Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo

1. Kịp thời thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng):

a) Những thay đổi liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến được bầu, bổ nhiệm phát sinh trong quá trình Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự;

b) Những thay đổi liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến được bầu, bổ nhiệm phát sinh trong thời gian kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự cho đến khi nhân sự được bầu, bổ nhiệm.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bầu, bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước danh sách những người được bầu, bổ nhiệm theo mẫu Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức tín dụng là công ty cổ phần có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh, thành phố) nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;

b) Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng: gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng là công ty cổ phần đặt trụ sở chính, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Mục 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Điều 12. Trách nhiệm của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm là đầu mối đánh giá việc đáp ứng hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư này; lấy ý kiến đơn vị liên quan; tổng hợp và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Tiếp nhận thông báo của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này; xem xét, đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến hoặc biện pháp xử lý.

3. Tiếp nhận, rà soát thông báo của tổ chức tín dụng (ngoại trừ tổ chức tín dụng là công ty cổ phần có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng), chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này. Trường hợp phát hiện sai sót, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xử lý hoặc đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biện pháp xử lý.

Điều 13. Trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng là công ty cổ phần đặt trụ sở chính (trừ tỉnh, thành phố nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)

1. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản theo đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

2. Tiếp nhận, rà soát thông báo của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần nêu tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư này. Trường hợp phát hiện sai sót, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh yêu cầu tổ chức tín dụng xử lý hoặc đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biện pháp xử lý nếu vượt thẩm quyền.

Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan khác thuộc Ngân hàng Nhà nước

Các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản theo đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy định chuyển tiếp

Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục xem xét, xử lý theo các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm tiếp nhận.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Bãi bỏ các quy định sau đây:

a) Mục 3 Chương II; Điều 21; khoản 1, khoản 2 Điều 43; Điều 44; Quy định về chuẩn y nhân sự tại các Điều 16, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;

b) Quy định về chuẩn y nhân sự tại Mục II Phần III; Mục III Phần III; Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Quyết định số 516/2003/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Quyết định số 14/2006/QĐ-NHNN ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 516/2003/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 5 năm 2003.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 17;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ PC, TTGSNH (3).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH(1)

1. Về bản thân

Ảnh hộ chiếu (4x6cm)

- Họ và tên khai sinh.

- Họ và tên thường gọi.

- Bí danh.

- Ngày, tháng, năm sinh.

- Nơi sinh.

- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.

- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.

- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(2).

STT

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)(3)

Đơn vị công tác

Chức vụ(4)

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao

Ghi chú(5)

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính(6).

4. Năng lực hành vi dân sự(7)

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

...., ngày ... tháng ... năm ……
Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bản kê khai người có liên quan

STT

Người khai và “người có liên quan” của người khai

Mối quan hệ với người khai

Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu

Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị

Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị

Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)

...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Nguyễn Văn A

Người khai

2

Nguyễn Thị B

Vợ

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

….., ngày ... tháng ... năm
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)


PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THÔNG BÁO

Danh sách những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc)

Kính gửi: ……………………

Căn cứ Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại văn bản số ... ngày …………., tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xin thông báo Ngân hàng Nhà nước kết quả của việc bầu, bổ nhiệm nhân sự như sau:

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên (nhiệm kỳ....)

a) Kết quả bầu, bổ nhiệm nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức danh được bầu, bổ nhiệm(1)

Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần)

Nghị quyết/Quyết định bầu, bổ nhiệm nhân sự (*)

b) Cơ cấu Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng (áp dụng đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần), trong đó nêu rõ thành viên độc lập, thành viên là/không phải là người điều hành tổ chức tín dụng các thành viên Hội đồng quản trị là người có liên quan.

2. Ban kiểm soát (nhiệm kỳ...)

a) Kết quả bầu, bổ nhiệm nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức danh được bầu, bổ nhiệm(2)

Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần)

Nghị quyết/Quyết định bầu, bổ nhiệm nhân sự (*)

b) Cơ cấu Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 44 Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó nêu rõ thành viên chuyên trách/thành viên không chuyên trách của Ban kiểm soát.

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc):

STT

Họ và tên

Quyết định bổ nhiệm (*)

…….., ngày ... tháng... năm
Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Nêu rõ chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Nêu rõ chức danh Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách/không chuyên trách)

(*) Nêu rõ loại văn bản, số, ngày ban hành, ngày hiệu lực của văn bản kèm bản sao của văn bản đó.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể bổ sung các nội dung khác nếu cần thiết)

THE STATE BANK OF VIETNAM
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 22/2018/TT-NHNN

Hanoi, September 05, 2018

 

CIRCULAR

GUIDELINES FOR PROCEDURES AND APPLICATION FOR APPROVAL FOR PROVISIONAL LISTS OF PERSONNEL OF COMMERCIAL BANKS, NON-BANK CREDIT INSTITUTIONS AND FOREIGN BANKS’ BRANCHES

Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and Law on amendments to some Articles of the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017 (hereinafter referred to as “the Law on Credit Institutions);

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the request of the Chief Inspector of the Central Banking Inspection and Supervision Authority;

The Governor of the State Bank of Vietnam hereby promulgates a Circular on guidelines for procedures and application for approval for provisional lists of personnel of commercial banks, non-bank credit institutions and foreign banks’ branches.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

1. This Circular provides guidelines for procedures and application for approval for provisional lists of elected or appointed members of the Board of Directors, members of Board of Members, members of Board of Controllers or Director General (Director) (hereinafter referred to as “personnel”) in accordance with regulations of the Law on Credit Institutions with respect to commercial banks, non-bank credit institutions and foreign banks’ branches that have been issued with the license for establishment and operation by the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as “the State Bank”).

2. The approval for the provisional list of personnel of a state-owned commercial bank, and approval for the provisional list of personnel appointed or introduced by the owner of state capital as members of Board of Directors, members of Board of Controllers or Director General of a joint stock commercial bank over 50% of charter capital of which is held by the State shall comply with documents about human resource management promulgated by the Governor of the State Bank.

Article 2. Regulated entities

1. Commercial banks (except state-owned commercial banks), non-bank credit institutions (hereinafter referred to as “credit institutions”).

2. Foreign banks’ branches.

3. Organizations and individuals related to procedures and application for approval for provisional lists of personnel of credit institutions and foreign banks’ branches.

Article 3. Rules for preparing and submitting applications

1. An application for approval for provisional list of personnel of a credit institution or foreign bank’s branch shall be prepared according to the following rules:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Translations from a foreign language into Vietnamese must be notarized or bear the translator’s signature as prescribed by law;

c) Copies of documents of personnel to be elected or appointed must be copies from the master register or certified true copies as prescribed by law;

d) The documents prepared by personnel to be elected or appointed must bear signatures as prescribed by law.

2. The document of a credit institution or foreign bank’s branch requesting the State Bank to approve the list of its personnel must be signed by the legal representative or the authorized representative (hereinafter referred to as “the legal representative”).

In case the authorized representative appends his/her signature, the application must include a power of attorney made as prescribed by law.

3. The application enclosed with a list of documents prepared by the credit institution/foreign bank’s branch shall be submitted by post or directly to the State Bank.

4. The credit institution, foreign bank’s branch and personnel to be elected or appointed shall take legal responsibility for the adequacy, accuracy and truthfulness of the application.

Article 4. Power of the State Bank

The Governor of the State Bank of Vietnam shall consider approving provisional lists of personnel of credit institutions and foreign banks’ branches.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The State Bank’s written approval for provisional lists of personnel of credit institutions and foreign banks’ branches shall remain valid within 06 months from the date on which it is signed. After the effective period, if the election or appointment of personnel of credit institutions and foreign banks' branches fail to be completed, the State Bank's written approval will become automatically null and void.

Chapter II

PROCEDURES AND APPLICATION FOR APPROVAL FOR PROVISIONAL LISTS OF PERSONNEL OF CREDIT INSTITUTIONS AND FOREIGN BANKS’ BRANCHES

Article 6. Application for approval for provisional lists of personnel of credit institutions

An application for approval for provisional list of personnel of a credit institution includes:

1. A document of the credit institution requesting the State Bank to approve the list of its personnel application for approval for provisional lists of personnel of the credit institution, which contains at least:

a) Reasons for election or appointment;

b) Provisional list of personnel, which specifies full names, titles and supervisory unit; titles before and after election or appointment carried out at the credit institution;

c) Composition and list of members of Board of Directors, members of Board of Members and members of Board of Controllers before and after the election or appointment (in the case of election or appointment of members of Board of Directors, members of Board of Members or members of Board of Controllers). To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(ii) Regarding the credit institution being a limited liability company: clearly state the number of members of Board of Directors, the number of members of Board of Controllers, the number of full-time members of Board of Controllers.

d) A document about the assessment of fulfillment of conditions and standards in accordance with the Law on Credit Institutions and relevant regulations of law by personnel to be elected or appointed, including the assessment of fulfillment of each condition.

2. A document ratifying the provisional list of personnel of the credit institution (clearly stating the term of the Board of Directors, Board of Members or Board of Controllers), to be specific:

a) The credit institution that is a joint-stock company shall submit a Resolution of the Board;

b) The credit institution that is a single-member limited liability company shall submit a document issued by its owner;

c) The credit institution that is a multi-member limited liability company shall submit:

(i) a document issued by the competent representatives of the capital contributors (in case of the appointment of members of Board of Members or members of Board of Controllers);

(ii) the Resolution of Board of Members (in case of appointment of Director General (Director)).

3. Resumé of personnel to be elected or appointed, made using the sample in the Appendix 01 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) In case the proposed personnel holds Vietnamese nationality, his/her criminal record must be issued by the agency managing criminal record database and contain sufficient information about criminal records (including the criminal records that have been or not been expunged) and prohibition from holding certain positions, incorporation and management of enterprises and cooperatives;

b) In case the proposed personnel does not hold Vietnamese nationality, his/her criminal record or an equivalent document (which contains sufficient information about criminal records, including the criminal records that have been or not been expunged, and about prohibition from holding certain positions, incorporation and management of enterprises and cooperatives) must be issued by a Vietnamese competent authority or foreign competent authority as prescribed.

The criminal record or equivalent document must be issued by a competent authority before the credit institution submits the application for approval for the provisional list of personnel for a maximum of 06 months.

5. A list of the persons relating to the personnel to be elected or appointed, made using the sample in the Appendix 02 hereof.

6. Copies of diplomas and certificates proving professional qualifications of the personnel to be elected or appointed; if diploma of a Vietnamese person is issued by a foreign educational institution, it must be recognized by the Ministry of Education and Training in accordance with relevant regulations of law.

7. Documentary evidences for fulfillment of standards and conditions by the personnel expected to hold the position of member of Board of Director or member of Board of Members of the credit institution as prescribed in Point d Clause 1 Article 50 of the Law on Credit Institutions, to be specific:

a) Regarding the condition “have at least 03 years’ experience of working as a manager or executive of a credit institution or at least 05 year’s experience of working as a manager or executive of a finance, banking, accounting or audit enterprise”:

(i) A copy of the enterprise registration certificate (regarding the enterprise that is not a credit institution);

(ii) Contents of Charter of the credit institution or enterprise about the manager and executive;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Regarding the condition “have at least 05 years’ experience of working as a manager or executive of an enterprise whose equity is not smaller than the legal capital of a credit institution”:

(i) Contents of Charter of the credit institution or enterprise about the manager and executive;

(ii) Copies of financial statements audited by the independent audit organization of the enterprise where the proposed personnel worked or is working;

(iii) A document issued by the competent representative of the enterprise where the personnel worked or is working, which certifies his/her position and period of time over which he/she has held the position or copies of documents proving his/her position and period of time over which he/she has held the position.

(c) Regarding the condition “have at least 05 years’ experience of working in a finance, banking accounting or audit department”: A document issued by the competent representative of the unit where the personnel worked or is working, which certifies he/she has worked in the finance, banking accounting or audit department and period of time over which he/she has worked in such department or copies of documents proving the department where he/she has worked and period of time over which he/she has undertaken his/her tasks in such department.

8. Documentary evidences for fulfillment of standards and conditions by the personnel expected to hold the position of Director General (Director) of the credit institution as prescribed in Point d Clause 4 Article 50 of the Law on Credit Institutions, to be specific:

a) Regarding the condition “have at least 05 year’s experience of working as an executive of a credit institution”:

(i) Contents of Charter of the credit institution or enterprise about the executive;

(iii) A document issued by the competent representative of the credit institution where the personnel worked or is working, which certifies his/her position and period of time over which he/she has held the position or copies of documents proving his/her position and period of time over which he/she has held the position.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ii) Copies of financial statements audited by the independent audit organization of the enterprise where the proposed personnel held or is holding the position of Director General (Director) or Deputy Director General (Deputy Director);

(ii) A document issued by the competent representative of the enterprise where the personnel worked or is working, which certifies his/her position and period of time over which he/she has held the position or copies of documents proving his/her position and period of time over which he/she has held the position;

(iii) A document issued by the competent representative of the unit where the personnel worked or is working, which certifies he/she has worked in the finance, banking accounting or audit field and period of time over which he/she has worked in such field or copies of documents proving the field that he/she has been in charge of and period of time over which he/she has undertaken his/her tasks in such field.

(c) Regarding the condition “have at least 10 years’ experience of working in the finance, banking, accounting or audit field”: A document issued by the competent representative of the unit where the personnel worked or is working, which certifies he/she has worked in the finance, banking accounting or audit field and period of time over which he/she has worked in such field or copies of documents proving the field that he/she has been in charge of and period of time over which he/she has undertaken his/her tasks in such field.

9. Documentary evidences for fulfillment of the standard and condition “have at least 03 years’ experience of working in the finance, banking, accounting or audit field” by the personnel expected to hold the position of member of Board of Controllers of the credit institution as prescribed in Point c Clause 3 Article 50 of the Law on Credit Institutions: A document issued by the competent representative of the unit where the personnel worked or is working, which certifies he/she has worked in the finance, banking accounting or audit field and period of time over which he/she has worked in such field or copies of documents proving the field that he/she has been in charge of and period of time over which he/she has undertaken his/her tasks in such field.

10. Regarding the personnel to be elected or appointed in the cases specified in Points dd and e Clause 2 Article 33 of the Law on Credit Institutions: a document issued by the competent authority appointing the proposed personnel as the representative of the State’s stakes at the credit institution.

Article 7. Application for approval for proposal for appointment of Director General (Director) of a foreign bank’s branch

1. A document issued by the foreign bank's branch requesting the State Bank to approve  the proposal for appointment of Director General (Director) of a foreign bank’s branch in Vietnam, which contains at least:

a) Reasons for appointment of Director General (Director) of the foreign bank’s branch;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A document about the assessment of fulfillment of conditions and standards in accordance with the Law on Credit Institutions and relevant regulations of law by the Director General (Director) to be appointed, including the assessment of fulfillment of each condition.

2. A document issued by the competent representative of the foreign bank ratifying the proposal for appointment of Director General (Director) of the foreign bank’s branch in Vietnam.

3. Documents prescribed in Clauses 3, 4, 5, 6 and 8 Article 6 of this Circular.

Article 8. Procedures for approval for provisional lists of personnel of credit institutions and foreign banks’ branches

1. The credit institution or foreign bank’s branch shall prepare an application as prescribed in Articles 6 and 7 of this Circular and submit it to the State Bank (Central Banking Inspection and Supervision Authority). If the application is unsatisfactory, within 07 working days from the receipt of the application, the State Bank (Central Banking Inspection and Supervision Authority) shall request the credit institution or foreign bank’s branch in writing to complete it.

2. The credit institution or foreign bank’s branch shall complete the application at the request of the State Bank within up to 45 working days from the date on which additional documents are requested in writing by the the State Bank (Central Banking Inspection and Supervision Authority). After the aforementioned time limit, the credit institution or foreign bank’s branch shall re-submit an application as prescribed in this Circular to the State Bank for consideration and approval.

3. Within 30 working days from the receipt of satisfactory application prescribed in Articles 6 and 7 of this Circular, the State Bank shall send a written approval or written rejection of the provisional list of the credit institutions or foreign bank’s branch. In case of rejection, a written explanation shall be provided.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF RELEVANT UNITS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Reviewing standards and conditions to be satisfied by personnel

Credit institutions and foreign banks’ branches shall review and assess personnel's fulfillment of standards and conditions as prescribed by law and take legal responsibility for the adequacy, accuracy and truthfulness of the documents provided for the State Bank.

Article 10. Following procedures related to election or appointment of personnel

1. Prepare and complete applications upon request and follow procedures for requesting the State Bank to approve provisional lists of personnel in accordance with regulations of this Circular and relevant regulations of law.

2. Elect or appoint personnel as prescribed by law and on the basis of the provisional lists of personnel approved by the State Bank.

Article 11. Complying with reporting regulations

1. Promptly notify the State Bank (Central Banking Inspection and Supervision Authority) in writing of:

a) Changes related to fulfillment of standards and conditions by personnel to be elected or appointed that occur during the State Bank’s approval for provisional lists of personnel.

b) Changes related to fulfillment of standards and conditions by personnel to be elected or appointed that occur from the date on which the State Bank grants the written approval for provisional lists of personnel to the date on which the personnel is elected or appointed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The credit institution that is a limited liability company, credit institution that is a joint-stock company whose headquarters is located in a province or central-affiliated city (hereinafter referred to as “province or city”) where the Banking Inspection and Supervision Department is located shall submit the notification to the Central Banking Inspection and Supervision Authority.

b) The credit institution that is a joint-stock company whose headquarters is located in a province or city where the Banking Inspection and Supervision Department is not located shall submit the notification to the branch of the State Bank of the province or city where the headquarters of the credit institution that is a joint-stock company is located and the Central Banking Inspection and Supervision Authority.

Section 2: RESPONSIBILITIES OF AFFILIATES OF THE STATE BANK

Article 12. Responsibilities of the Central Banking Inspection and Supervision Authority

1. Within 20 working days from the receipt of satisfactory application submitted by the credit institution or foreign bank’s branches as prescribed, Central Banking Inspection and Supervision Authority shall be in charge of assessing the fulfillment of application requirements, standards and conditions by credit institutions and foreign banks’ branches in accordance with regulations of the Law on Credit Institutions and this Circular; see opinions of relevant units; consolidate and submit applications for approval for provisional lists of personnel of credit institutions and foreign banks’ branches to the Governor of the State Bank who will grants written approval or written rejection.

2. Receive notifications sent by credit institutions and foreign banks’ branches as specified in Clause 1 Article 11 of this Circular; consider and give opinions to the Governor of the State Bank about the fulfillment of standards and conditions by proposed personnel or propose solutions therefor.

3. Receive and review notifications of credit institutions (except the credit institution that is a joint-stock company whose headquarters is located in a province or city where the Banking Inspection and Supervision Department is not located) and foreign banks’ branches as specified in Clause 2 Article 11 of this Circular. If errors are found, the Central Banking Inspection and Supervision Authority shall request the credit institutions and foreign banks’ branches to correct them or propose correction measures to the Governor of the State Bank.

Article 13. Responsibilities of branches of the State Bank of provinces or cities where the headquarters of the credit institution that is a joint-stock company is located (except for provinces or cities where the Banking Inspection and Supervision Department is located)

1. Branches of the State Bank of provinces or cities shall give written opinions at the request of the Central Banking Inspection and Supervision Authority within 05 working days from the date on which the written request is received.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Responsibilities of other relevant affiliates of the State Bank

Relevant affiliates of the State Bank shall give written opinions at the request of the Central Banking Inspection and Supervision Authority within 05 working days from the date on which the written request is received.

Chapter IV

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 15. Transition clause

The application for approval for provisional lists of personnel of credit institutions and branches of foreign banks that is received before the effective date of this Circular shall continue to be considered and processed under the guidance of the State Bank at the time of receipt.

Article 16. Effect

1. This Circular comes into force from November 01, 2018.

2. The following regulations are repealed:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Regulations on approval for personnel specified in Section II Part III; Section III Part III; Circular No. 03/2007/TT-NHNN dated June 05, 2007 of the Governor of the State Bank;

c) Decision No. 516/2003/QD-NHNN dated May 26, 2003 of the Governor of the State Bank and Decision No. 14/2006/QD-NHNN dated April 04, 2006 of the Governor of the State Bank.

Article 17. Implementation organization

The Chief of Office, the Chief Inspector of the Central Banking Inspection and Supervision Authority, heads of affiliates of the State Bank, Directors of branches of the State Bank of provinces and cities, Presidents and members of Board of Directors and Board of Members, heads and members of Board of Controllers, Directors General (Directors) of credit institutions and Directors General (Directors) of foreign banks’ branches are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

PP. THE GOVERNOR
THE DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

ANNEX NO. 01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

 

PERSONAL INFORMATION(1)

1. Self introduction

 

Passport photo
(4x6cm)

- Full birth name.

 

- Full name.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Aliases.

 

- Date of birth.

 

- Place of birth.

- Nationality/nationalities (if any)

- Permanent address according to the registration book, address according to the ID card/citizen identification and current residence address.

- ID/citizen identification number (or passport/equivalent legal identification document number); Date and place of issue of the ID card/citizen identification (or passport/equivalent legal identification document);

- Name and address of the juridical person whom the declarant represents, the holding represented (in case the declarant represents stakes of shareholders or contributing members who are juridical persons or persons assigned to represent the stakes owned by the State at credit institutions).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Formal education.

- Academic titles and diplomas (specify name and address of education institute; major; education period; degree (fully list all degrees)).

3. Work experience:

 - Professions, employers and titles from 18 years of age until present(2).

No.

Period (from mm/yyyy to mm/yyyy)(3)

Employers

Titles(4)

Sectors of enterprises and assigned tasks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

- Commendations, disciplines and responsibilities according to inspection conclusions resulting in imposing of administrative sanctions upon credit institutions or foreign branch bank (FBB)(6).

4. Legal capacity(7)

5. Declaration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- I satisfy standards and conditions to hold the position of …… at credit institution or FBB.

- I do not violate regulations and law in monetary and banking sectors.

- To inform the credit institution or FBB about any change related to this declaration contents arising during the period in which the State Bank of Vietnam considers request of ……… (credit institution or foreign bank’s branch).

- The personal information I provided for the credit institution or FBB is truthful. I hereby claim legal responsibility for adequacy, honesty and accuracy of information declared above.

 

...., (Date)
Signature and full name of declarant
(Signature authentication)

 

Note:

1. The declarant must fully declare information as requested and be responsible to the law and the credit institution or FBB for adequacy, accuracy and honesty of the document, specify no additional information in case of no additional information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ensure chronological continuity.

4. Specify clearly if the declarant holds managerial or executive rank according to regulations and law and charter of the credit institution or enterprise.

5. Specify if the employer is:

a) A subsidiary of the credit institution; or

b) An enterprise whose charter capital is owned by the State for more than 50%; or

c) An entity specified in Point e Clause 2 Article 33 of Law on credit institutions; or

d) An entity specified in Points c and d Clause 1 Article 33 of Law on credit institutions;

6. Specify if it is any of the cases mentioned in Points dd and h Clause 1 Article 33 of Law on credit institutions

7. Write “full legal capacity”, “limited legal capacity” or “incapacitated”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX NO. 02

Attached to Circular No. 22/2018/TT-NHNN dated September 05, 2018 of Governor of State Bank of Vietnam providing guidelines of procedures and application for approval of list of provisional personnel of financial banks, non-bank credit institutions and foreign branch bank)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

 

Related persons declaration

No.

Declarant and his/her “related persons”

Relationship with the declarant

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Position at requesting credit institution

Position at subsidiary of requesting credit institution

Holding in the requesting credit institution (%)

...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(7)

1

Nguyen Van A

Declarant

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Nguyen Thi B

Spouse

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

I hereby guarantee truthfulness of the information above. I hereby claim legal responsibility for adequacy, honesty and accuracy of information declared above.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(Signature authentication)

Note:

- With respect to column (3) of the related persons declaration: Refer to actual relationship with the related persons in column (2) according specific cases set forth under Clause 28 Article 4, Clause 2 Article 62 of Law on credit institutions and relevant law provisions to fill in this column.

(Apart from basic information above, the declarant may add other information if necessary)

 

ANNEX NO. 03

Attached to Circular No. 22/2018/TT-NHNN dated September 05, 2018 of Governor of State Bank of Vietnam providing guidelines of procedures and application for approval of list of provisional personnel of financial banks, non-bank credit institutions and foreign branch bank)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NOTICE

List of persons elected or assigned to be members of the Board of Directors, members of the Board of Members, members of the Board of Controllers or General Director (Director)

To:...........................

Based on the provisional list of persons elected or assigned to be members of the Board of Directors, members of the Board of Members, members of the Board of Controllers or General Director (Director) approved by the State Bank of Vietnam in document No. ………… dated ……………….., the credit institution/foreign bank’s branch has adopted procedures to elect and assign personnel as per the law.

The credit institution/FBB hereby inform the State Bank of Vietnam about results of the personnel election and assignment:

1. Board of Directors/Board of Members (…… tenure)

a) Results of the personnel election and assignment:

No.

Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Voter turnout at the General Meeting of Shareholders (if the credit institution is a joint-stock company)

Resolution/Decision on personnel election/assignment (*)

 

 

 

 

 

b) Structure of the Board of Directors as specified in Article 62 of Law of credit institutions (applicable to credit institutions that are joint-stock companies), in which must specify independent members, members that hold/do not hold executive ranks in the credit institution and members of the Board of Directors that are related persons.

2. Board of Controllers (…… tenure)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Full name

Elected and/or assigned title(2)

Voter turnout at the General Meeting of Shareholders (if the credit institution is a joint-stock company)

Resolution/Decision on personnel election/assignment (*)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Structure of the Board of Controllers as specified in Article 44 of Law on credit institutions, in which must specify full-time/part-time members of the Board of Controllers.

3. General Director (Director):

No.

Full name

Decision on assignment (*)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Location and date)
Legal representative of credit institution/FBB
(Signature, full name and stamp)

 

Note:

1. Specify in details title of Chairperson or member of Board of Directors/Board of members, or member of independent Board of Directors.

2. Specify in details title of head or member of the Board of Controllers (full-time/part-time)

(*) Specify in details type, number, date of issue and entry into force of that document and copy(s) of that document.

(Apart from basic information above, the credit institution/FBB may add other information if necessary)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.637

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!