Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 22/2016/TT-NHNN tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Số hiệu: 22/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 22/2016/TT-NHNN việc mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với các quy định về nguyên tắc, giới hạn mua trái phiếu; loại trái phiếu được mua; xử lý rủi ro, hạch toán kế toán mua trái phiếu doanh nghiệp...

 

1. Nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp

 
Thông tư số 22/2016 đưa ra các nguyên tắc khi mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:
 
+ Thực hiện theo Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Thông tư 22 và các quy định có liên quan.
 
+  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xếp hạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu và có quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định.
 
+ Áp dụng Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về góp vốn, mua cổ phần khi mua trái phiếu chuyển đổi.
 
+ Sử dụng đồng tiền Việt Nam trong giao dịch mua trái phiếu doanh nghiệp.
 
+ Không được vay vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác để mua trái phiếu doanh nghiệp.
 

2. Các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua

 
Thông tư 22 năm 2016 quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua các loại trái phiếu sau:
 
+ Trái phiếu phát hành theo pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 
+ Trái phiếu phát hành theo pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng; trừ trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.
 

3. Giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp

 
Tổng số dư mua trái phiếu doanh nghiệp được tính vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, đối với một khách hàng và người có liên quan theo các quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
Bên cạnh đó, theo Thông tư số 22/2016, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định cụ thể các giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.
 
Ngoài ra, Thông tư 22/NHNN cũng quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi mua trái phiếu doanh nghiệp; hệ số rủi ro, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với số dư mua trái phiếu doanh nghiệp; hạch toán kế toán, thống kê và lưu giữ hồ sơ mua trái phiếu doanh nghiệp.
 
 
Thông tư 22/2016/TT-NHNN có hiệu lực ngày 15/8/2016.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2016/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh

a) Thông tư này quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Thông tư này không quy định việc mua trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; mua trái phiếu do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành; mua trái phiếu doanh nghiệp giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhau; mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức chiết khấu; mua trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua trái phiếu là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm: Ngân hàng thương mại; công ty tài chính; chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan, phát hành trái phiếu để bán cho các đối tượng mua theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng;

c) Cá nhân, pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là người cư trú có liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu trái phiếu.

2. Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo Điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu.

Điều 3. Nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp

1. Việc mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xếp hạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu và ban hành quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp phù hợp quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan, trong đó có tối thiểu các nội dung:

a) Quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt và quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp; nguyên tắc phân cấp, ủy quyền việc quyết định, phê duyệt mua trái phiếu doanh nghiệp; quy định về việc quản lý rủi ro trong hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch giữa khâu thẩm định và quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp;

b) Nguyên tắc, chỉ tiêu đánh giá, xác định mức độ rủi ro mua trái phiếu đối với các đối tượng doanh nghiệp, các loại trái phiếu doanh nghiệp;

c) Các chính sách và giới hạn quản lý tín dụng, hệ thống đo lường và quản trị rủi ro, Điều kiện, biện pháp và quy trình xử lý rủi ro;

d) Kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp.

3. Việc mua trái phiếu chuyển đổi phải thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về góp vốn, mua cổ phần.

4. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua trái phiếu doanh nghiệp là đồng Việt Nam.

5. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vay vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác để mua trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 4. Các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua

1. Trái phiếu phát hành theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

2. Trái phiếu phát hành theo quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Thẩm định, kiểm tra phương án và các Điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp để xem xét quyết định việc mua trái phiếu doanh nghiệp khi đáp ứng các yêu cầu:

a) Đối với việc mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để bán lần đầu (bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng mua số trái phiếu doanh nghiệp còn lại chưa bán hết theo cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp):

(i) Trái phiếu được phát hành theo đúng quy định của pháp luật;

(ii) Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp hợp pháp và phù hợp với phương án phát hành trái phiếu;

(iii) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có khả năng tài chính để đảm bảo thanh toán đủ gốc và lãi trái phiếu đúng hạn;

(iv) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu cam kết mua lại trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

b) Đối với việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp của pháp nhân, cá nhân:

(i) Các yêu cầu quy định tại Điểm a Khoản này;

(ii) Trái phiếu doanh nghiệp phải thuộc quyền sở hữu của pháp nhân, cá nhân bán, không có tranh chấp, không trong tình trạng đang bị cầm cố, thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ khác; chưa đến hạn thanh toán gốc; được phép giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thực hiện việc ký kết các hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và các quy định sau đây:

a) Hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp tối thiểu phải có các nội dung sau: Số lượng trái phiếu mua, giá mua trái phiếu, tổng số tiền mua trái phiếu, lãi suất trái phiếu; phương thức thanh toán số tiền mua trái phiếu; thời hạn và phương thức thanh toán trái phiếu; xử lý các vi phạm hợp đồng mua trái phiếu của các bên trong hợp đồng; xử lý tranh chấp phát sinh. Các nội dung khác do các bên trong hợp đồng thỏa thuận phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Hợp đồng bảo đảm đối với trường hợp mua loại trái phiếu có bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

3. Theo dõi, giám sát hoặc thông qua đại lý phát hành trái phiếu để theo dõi, giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp; trường hợp phát hiện doanh nghiệp phát hành trái phiếu sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu không đúng Mục đích theo nội dung phương án phát hành trái phiếu và cam kết với chủ sở hữu trái phiếu, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn thanh toán.

4. Yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán trái phiếu khi đến hạn; trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có khả năng thanh toán trái phiếu khi đến hạn, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài xử lý tài sản bảo đảm đối với trái phiếu có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật, yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán trái phiếu thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đối với trái phiếu được bảo lãnh thanh toán, khởi kiện doanh nghiệp hoặc bên bảo lãnh thanh toán trái phiếu vi phạm các cam kết về thanh toán trái phiếu.

5. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật liên quan nhằm đảm bảo khả năng thu hồi tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 6. Giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp

1. Tổng số dư mua trái phiếu doanh nghiệp được tính vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, đối với một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định cụ thể các giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp: Mua trái phiếu của một doanh nghiệp phát hành; mua trái phiếu của một doanh nghiệp phát hành và doanh nghiệp liên quan phát hành; mua trái phiếu doanh nghiệp có bảo đảm, không có bảo đảm; mua trái phiếu doanh nghiệp với Mục đích để bán, để đầu tư và giữ đến ngày đáo hạn.

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Điều 7. Hệ số rủi ro, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với số dư mua trái phiếu doanh nghiệp

1. Hệ số rủi ro đối với số dư mua trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với số dư mua trái phiếu doanh nghiệp như sau:

a) Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom), thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư trái phiếu và xử lý Khoản dự phòng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ trích lập, sử dụng các Khoản dự phòng giảm giá các Khoản đầu tư tài chính;

b) Đối với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom), thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dự phòng rủi ro đối với số dư mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 8. Hạch toán kế toán, thống kê và lưu giữ hồ sơ mua trái phiếu doanh nghiệp

1. Hạch toán kế toán mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Thực hiện báo cáo thống kê đối với hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Lưu giữ hồ sơ mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lưu giữ hồ sơ tín dụng.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-NHNN ngày 01 tháng 9 năm 2011 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

2. Căn cứ quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp và gửi cho Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng ngay sau khi ban hành hoặc khi sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở cho việc thanh tra, giám sát hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Đối với các hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp đã ký kết hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Thông tư này.

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Như Khoản 4 Điều 9;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ CSTT, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

STATE BANK OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 22/2016/TT-NHNN

Hanoi, June 30, 2016

 

CIRCULAR

ON THE PURCHASE OF CORPORATE BONDS BY CREDIT INSTITUTIONS AND BRANCHES OF FOREIGN BANKS

Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on credit institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Government's Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 on the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the request of the Director of the Financial policy department;

The State Bank of Vietnam promulgates a Circular on purchase of corporate bonds by credit institutions, branches of foreign banks as follows:

Article 1. Scope and regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) This Circular deals with purchase of corporate bonds by credit institutions and branches of foreign banks within the teritory of the Socialist Republic of Vietnam;

b) This Circular does not deal with the purchase of bonds issued by credit institutions and branches of foreign banks, by Vietnam Asset Management Company or among credit institutions; purchase of forward corporate bonds or purchase of bonds with recourse at a discount; and purchase of bonds issued on the international market.

2. Regulated entities

a) Credit institutions and branches of foreign banks entitled to buy bonds (hereinafter referred to as eligible credit institutions) that are established and operate in accordance with the Law on credit institutions, including: Commercial banks; financial companies; branches of foreign banks;

b) Corporate bond issuers that are enterprises established and operating in the territory of the Socialist Republic of Vietnam in accordance with provisions of the Law on Enterprises and relevant law provisions, and issuing bonds for sale to eligible credit institutions in line with provisions of laws on the issuance of corporate bonds and laws on public securities offering;

c) Individuals and juridical persons other than credit institutions that are residents related to the purchase of corporate bonds as prescribed in this Circular.

Article 2. Interpretation of terms

For the purposes of this Circular, these terms below shall be construed as follows:

1. Corporate bond means a type of debt securities issued by an enterprise, which confirms the enterprise’s obligation to repay principal, pay interests and other liabilities (if any) to the bondholder.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Principles of buying corporate bonds

1. The purchase of corporate bonds by credit institutions shall be performed in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions, Law on Securities, Law on enterprises, this Circular and provisions of applicable laws.

2. The eligible credit institution must have a system of internal credit rating, including the credit rating of corporate bond issuers and issue an internal regulations on purchase of corporate bonds in accordance with this Circular and relevant law provisions, at least including:

a) Process and procedures for assessment and decision on purchase of corporate bonds; rules of decentralization and authorization in decision on or approval for purchase of corporate bonds; regulations on risk management in purchase of corporate bonds, ensure the publicity and transparency between the assessment and decision on purchase of corporate bonds;

b) Rules, assessment criteria of risk levels of buying corporate bonds pertaining to types of enterprises and corporate bonds;

c) Policies and limit for credit management, risk measurement and management system, conditions, measures and processes of risk settlement;

d) Internal control of purchase of corporate bonds.

3. The purchase of convertible corporate bonds shall be performed in accordance with provisions of the Law on Credit institutions and guidelines of the State Bank of Vietnam on capital contribution and stock purchase.

4. Currency used in purchase of corporate bonds shall be Vietnamese dong.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Types of corporate bonds permitted to be bought

1. Bonds that are issued in accordance with provisions of laws on the issuance of corporate bonds.

2. Bonds that are issued in accordance with provisions of laws on public securities offering, except for the case prescribed in Clause 3 Article 6 of this Circular.

Article 5. Responsibilities of credit institutions, foreign bank's branches

1. Assess and verify the plan and conditions of corporate bond issuance to consider deciding the purchase of corporate bonds upon fully satisfying following requirements:

a) Regarding purchase of corporate bonds in the intitial offering (including the case that the credit institution buy the remaining corporate bonds which are not fully sold according to underwriting of corporate bond offering):

(i) Bonds are issued in compliance with provisions of laws;

(ii) The enterprise’s purposes of using proceeds from the corporate bond offering are legal and conformable with the issuance plan;

(iii) The corporate bond issuer has adequate financial capacity for paying the principal and interest of bonds on the maturity date as committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Regarding repurchase of corporate bonds from juridical persons or individuals:

(i) Requirements prescribed in Point a of this Clause;

(ii) The corporate bonds are under ownership of the juridical persons or the individuals and no dispute, not put as collateral for other obligations and not on the date the principal is due to be paid; and permitted to be transacted as prescribed in applicable law provisions.

2. Enter into contracts of purchase of unlisted corporate bonds in accordance with relevant law provisions and the following regulations:

a) The corporate bond purchase contract which at least contain: Number of bonds, purchase price, total sum of bond purchase, interest rate of bonds; method of payment for the bond purchase sum; term and method of bond payment; actions against breaches of the bond purchase contract by contracting parties; and handling of dispute arising. Other agreements concluded by contracting parties in accordance with this Circular and relevant law provisions;

b) A secured contract for the case of purchasing secured bond is in line with provisions of laws on secured transactions.

3. Monitor or through an agent of bond issuance to monitor the use of proceeds from the issuance of bonds by the enterprise; in the event where the corporate bond issuer is found out not to use the proceeds from the issuance of bonds for the proper purposes as stated in the plan on issuance of bonds and commitment with the investors, then the credit institutions shall require the enterprise to re-buy the bonds before maturity.

4. Request the corporate bond issuer to make payment for the bonds upon maturity; in the event where the corporate bond issuer is unable to make payments for the bonds at maturity, the credit institution and foreign bank's branch shall dispose the secured asset for the bonds secured by assets, and ask the underwriter to perform the obligation of payment for the bonds that are underwritten for payment, and to prosecute the enterprise or the underwriter who breaks the commitments on bond payment.

5. Settle matters arising in the purchase of corporate bonds in accordance with provisions of applicable laws so as to ensure the recovery of principals and interests of the corporate bonds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The total amount used to buy corporate bonds shall be charged to the total credit amount extended to a single customer, for a single customer and related person in line with provisions in Article 128 of the Law on Credit Institutions and applicable regulations of the State Bank of Vietnam on prudential limits and ratios of credit institutions.

2. The credit institutions shall stipulate in details the limits for purchase of corporate bonds: purchase of bonds issued by an enterprise; purchase of bonds issued by an enterprise and a related enterprise; purchase of secured corporate bonds and/or unsecured corporate bonds; purchase of corporate bonds for sale, for investment and for holding to maturity.

3. A foreign bank's branch shall not be authorized to buy convertible bonds.

Article 7. Risk coefficient, reserve fund and dealing with risk for outstanding debt of corporate bond purchase

1. Risk coefficient for total amount used to buy corporate bonds shall be in accordance with provisions of the State Bank on prudential ratios in operations of credit institutions.

2. Credit institution shall build up reserve fund and deal with risk for the outstanding debt of corporate bond purchase as follows:

a) For bonds that are already listed in the securities market or already registered in the trading market of unlisted public companies (UPCom), the credit institutions shall build up reserve fund for the reduction of bond price and deal with the fund in accordance with provisions of applicable laws and guidance of the Ministry of Finance on the regime of build up reserve fund against the reduction of financial investments' price;

b) For bonds that are not listed in the securities market yet or not registered in the trading market of unlisted public companies (UPCom), the credit institutions shall build up reserve fund against risk for outstanding debt of corporate bond purchase in accordance with regulations of the State Bank of Vietnam on the amount and methods of building up reserve fund and use of fund to deal with risks in the operations of credit institutions.

Article 8. Accounting, statistics, reporting and keeping records of corporate bond purchase

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Send reports on staticstic of purchase of corporate bonds in accordance with regulations of the State Bank of Vietnam on reporting regime applicable to credit institutions.

3. Keep records of corporate bond purchase in conformity with provisions of laws on keeping records of credit documents.

Article 9. Implementation

1. This Circular comes into force from August 15, 2016 and replaces Circular No. 28/2011/TT-NHNN dated September 1, 2011 on puchase of corporate bonds by credit institutions and branches of foreign banks.

2. Pursuant to provisions of this Circular and applicable laws, credit institutions shall issue their Regulations on purchase of corporate bonds and send to the Banking Inspection and Supervision Department immediately after the issuance thereof so that they shall be used as bases for the inspection and supervision over the purchase of corporate bonds by credit institutions, foreign bank's branches.

3. With respect to corporate bond purchase contracts concluded before the effective date of this Circular, credit institutions and customers may decide whether to keep execute those contracts or make necessary amendments in accordance with this Circular.

4. The Chief officers, the Director of the Financial policy department, Heads of affiates of the State Bank of Vietnam, Director of branches of the State Bank of provinces and central-affiliated cities, Presidents of the Board of Directors, Presidents of the Member assembly, General Directors (Directors) of credit institutions shall implement this Circular./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37.719

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!