Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 20/2011/TT-NHNN mua bán ngoại tệ tiền mặt cá nhân

Số hiệu: 20/2011/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 29/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Xuất ngoại được mua ngoại tệ 100 USD/ngày

Ngày 29/08/2011, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 20/2011/TT-NHNN, quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với TCTD được phép hoạt động ngoại hối.


Theo đó, công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại TCTD được phép để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của bản thân và trẻ em chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ, bao gồm tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền đi lại ở nước ngoài liên quan đến các mục đích sau: học tập, chữa bệnh; đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.

Công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt theo nguyên tắc sau: mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến. Trường hợp không có đồng tiền của nước nơi đến, TCTD được phép thực hiện bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Hạn mức mua ngoại tệ được phép là 100 USD/1 người/1 ngày hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài là 10 ngày. Hạn mức trên cũng được áp dụng cho trẻ em chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2011.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC MUA, BÁN NGOẠI TỆ TIỀN MẶT CỦA CÁ NHÂN VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 tháng 12 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện các quy định về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được phép).

2. Hoạt động đổi ngoại tệ của cá nhân với các Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành về quy chế Đại lý đổi ngoại tệ.

3. Việc sử dụng thẻ ngân hàng, các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác hoặc mua ngoại tệ dưới hình thức chuyển khoản tại tổ chức tín dụng được phép để thanh toán ra nước ngoài của cá nhân cho các mục đích hợp pháp được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của bản thân và trẻ em chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ, bao gồm tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền đi lại ở nước ngoài liên quan đến các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.

2. Đối với các mục đích hợp pháp khác quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, cá nhân có thể mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép tùy theo khả năng cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt của tổ chức tín dụng.

3. Cá nhân là người nước ngoài có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

4. Cá nhân bán ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép và Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Điều 3. Địa điểm mua, bán ngoại tệ

1. Việc mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại các địa điểm được phép bán ngoại tệ tiền mặt thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Việc bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại các địa điểm được phép mua ngoại tệ tiền mặt thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của pháp luật và các Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép.

Điều 4. Loại ngoại tệ được mua

Cá nhân là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép để đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này theo nguyên tắc sau:

1. Được mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến.

2. Trường hợp không có đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến, tổ chức tín dụng được phép thực hiện bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Điều 5. Hạn mức mua ngoại tệ

1. Cá nhân là công dân Việt Nam được quyền mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép để đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này với mức 100 USD/1 người/1 ngày hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài là 10 (mười) ngày. Hạn mức ngoại tệ trên cũng được áp dụng đối với trẻ em chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ.

2. Tổ chức tín dụng được phép có nghĩa vụ bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân là công dân Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều này trên cơ sở hồ sơ, chứng từ xuất trình.

3. Căn cứ khả năng tự cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt, tổ chức tín dụng được phép có thể bán vượt mức quy định tại Khoản 1 Điều này để đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Điều 6. Thông báo về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký ban hành Thông tư này, tổ chức tín dụng được phép thực hiện nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân có trách nhiệm:

a) Thông báo bằng văn bản (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) về việc thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Thông báo danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt của toàn hệ thống trên trang tin điện tử của tổ chức tín dụng được phép.

c) Thông báo danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các tổ chức tín dụng được phép chưa thực hiện nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân sau ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, khi có nhu cầu thực hiện có trách nhiệm thông báo theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời hạn 15 ngày trước khi thực hiện nghiệp vụ.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có thay đổi về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt (bổ sung, giảm bớt địa điểm, chấm dứt hoạt động mua, bán) tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm thông báo và cập nhật danh sách địa điểm mua bán ngoại tệ tiền mặt bằng văn bản (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép

1. Thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân cho các mục đích theo quy định tại Thông tư này sau khi thông báo với Ngân hàng Nhà nước.

2. Niêm yết công khai tỷ giá mua, bán các loại ngoại tệ với cá nhân tại địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt, trên trang tin điện tử của tổ chức tín dụng được phép và có nghĩa vụ thực hiện mua, bán các loại ngoại tệ tiền mặt theo quy định hiện hành của pháp luật về tỷ giá.

3. Ban hành quy trình nội bộ về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân, quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ, chứng từ có liên quan chứng minh nhu cầu sử dụng, chi tiêu ngoại tệ tiền mặt ở nước ngoài của cá nhân để đảm bảo giao dịch được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định khác về quản lý ngoại hối.

4. Thực hiện chế độ chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng các quy định hướng dẫn trong nội bộ tổ chức tín dụng được phép để quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

6. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích cá nhân sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đáp ứng nhu cầu chi tiêu hợp pháp ở nước ngoài.

Điều 8. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức tín dụng được phép trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định tại Thông tư này.

2. Kiểm tra các địa điểm mua, bán ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép trên địa bàn. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm có liên quan đến hoạt động mua, bán ngoại tệ theo quy định tại Thông tư này.

3. Thiết lập và công bố số điện thoại để tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến hoạt động mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại Thông tư này trên phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 9. Trách nhiệm của cá nhân

1. Xuất trình đầy đủ các chứng từ, giấy tờ cần thiết theo quy định của tổ chức tín dụng được phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình.

2. Sử dụng ngoại tệ tiền mặt mua tại tổ chức tín dụng được phép đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 10. Chế độ báo cáo

Hàng tháng, chậm nhất ngày 10 (mười) tháng kế tiếp, tổ chức tín dụng được phép thực hiện báo cáo theo quy định sau:

1. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn về tình hình mua, bán ngoại tệ tiền mặt phát sinh trong tháng trên địa bàn đó theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) về tình hình mua, bán ngoại tệ tiền mặt của toàn hệ thống phát sinh trong tháng theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2011.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 11 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các TCTD được phép hoạt động ngoại hối;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ QLNH.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

PHỤ LỤC 1

Tên tổ chức tín dụng
được phép
-------

 

 

 …, ngày …  tháng … năm …..

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN MUA, BÁN

NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Vụ Quản lý ngoại hối)

Tên tổ chức tín dụng được phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:

Giấy phép hoạt động:

Giấy xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối:

(Tên tổ chức tín dụng được phép) đăng ký thực hiện mua, bán các loại ngoại tệ tiền mặt với cá nhân theo quy định tại Thông tư số …../TT-NHNN ngày …/…/2011 (kèm theo danh sách các địa điểm mua, bán).

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(hoặc Người được ủy quyền)
(Ký tên & đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2

Tên tổ chức tín dụng
được phép
-------

 

 

 …, ngày …  tháng … năm …..

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1)
(Vụ Quản lý ngoại hối)
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố … (2)

 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM MUA BÁN

NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN

1. Tỉnh, thành phố A:

STT

Tên địa điểm

Địa chỉ

Nội dung nghiệp vụ (mua, bán)

1.

2.

 

 

 

2. Tỉnh, thành phố B:

STT

Tên địa điểm

Địa chỉ

Nội dung nghiệp vụ (mua, bán)

1.

2.

 

 

 

3. Tỉnh, thành phố …

 


LẬP BIỂU


KIỂM SOÁT

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(hoặc Người được ủy quyền)
(Ký tên & đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tổ chức tín dụng được phép thông báo tất cả các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt thuộc TCTD trên phạm vi toàn quốc.

(2) Tổ chức tín dụng được phép thông báo các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt thuộc TCTD trên từng địa bàn hoạt động.

 

PHỤ LỤC 3

Tên tổ chức tín dụng
được phép
-------

 

 

 …, ngày …  tháng … năm …..

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Vụ Quản lý ngoại hối)(1)
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố … (2)

 

Tháng … năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA, BÁN NGOẠI TỆ

TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN

1. Số liệu ngoại tệ tiền mặt thực hiện mua, bán với cá nhân:

Loại ngoại tệ

Lượng ngoại tệ mua, bán

Mua

Bán

Nguyên tệ

Quy USD(3)

Nguyên tệ

Quy USD(3)

USD

EUR

GBP

AUD

JPY

SGD

Ngoại tệ khác

 

 

 

 

Tổng số

(Quy USD)(3)

 

 

 

 

2. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:

 

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(hoặc Người được ủy quyền)
(Ký tên & đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tổ chức tín dụng được phép báo cáo số liệu của toàn hệ thống.

(2) Tổ chức tín dụng được phép báo cáo số liệu trên từng địa bàn hoạt động

(3) Tỷ giá áp dụng để lập báo cáo: Tỷ giá giữa USD và các ngoại tệ khác do Tổng giám đốc (Giám đốc) TCTD quy định tại ngày làm việc cuối cùng của báo cáo.

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 20/2011/TT-NHNN

Hanoi, August 29, 2011

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE PURCHASE, SALE OF FOREIGN CURRENCIES IN CASH BETWEEN INDIVIDUALS AND AUTHORIZED CREDIT INSTITUTIONS

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to Ordinance on Foreign Exchange No. 28/2005/PL-UBTVQH dated 13 December 2005;

- Pursuant to the Decree No. 160/2006/ND-CP dated 28 December 2006 of the Government providing in details on the implementation of the Ordinance on Foreign Exchange;

- Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26/8/2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

With a view to implementing the Resolution No. 11/NQ-CP dated 24 February 2011 of the Government on main solutions, concentrating on inflation restriction, macro- economic stabilization, social security assurance,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Governing scope

1. This Circular provides guidance on the implementation of regulations on purchase, sale of foreign currencies in cash between individuals and credit institutions, foreign bank branches authorized to engage in foreign exchange activity (hereinafter referred to as authorized credit institutions).

2. Activity of exchanging foreign currencies by individuals at foreign currency exchange agents of credit institutions shall be performed under recent provisions related to the regulation on foreign currency exchange agents.

3. The use of bank cards, other noncash payment means or purchase of foreign currency in the form of transfer at authorized credit institutions to make payment overseas by individuals for legal purposes shall be performed under current provisions of applicable laws.

Article 2. Subjects of application

1. Individuals who are Vietnamese citizen shall be authorized to buy foreign currency in cash at authorized credit institutions to satisfy spending demand of their own as well as of children sharing passport with their parent, including: food expense, pocket money, travel expense in foreign country related to one of following purposes:

a. Study, medical treatment in abroad;

b. Going on business, travelling, visiting overseas.

2. For other legal purposes as stipulated in Paragraph 2, Article 8 of the Decree No.160/2006/ND-CP dated 28 December 2006 of the Government providing in details for the implementation of the Ordinance on Foreign Exchange, an individual may buy foreign currency in cash at an authorized credit institution depending on its ability to balance source of foreign currency in cash.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Individuals selling foreign currency in cash to authorized credit institutions and foreign currency exchange agents of such authorized credit institutions in accordance with current provisions on foreign exchange control.

Article 3. Place of buying, selling foreign currency

1. The purchase, sale of foreign currencies in cash shall be performed at places which are authorized to sell foreign currencies in cash belonging to operating network of authorized credit institutions in line with provisions of applicable laws.

2. The selling of foreign currencies in cash by individuals shall be performed at places which are authorized to purchase foreign currencies in cash belonging to operating network of authorized credit institutions in line with provisions of applicable laws and their foreign currency exchange agents.

Article 4. Types of foreign currency permitted to buy

Individuals being Vietnamese citizen shall be entitled to buy foreign currencies in cash at authorized credit institutions to satisfy their foreign currency demands as stipulated in Paragraph 1, Article 2 of this Circular according to following principles:

1. Entitled to buy foreign currency which is the local currency of the country where Vietnamese citizen come.

2. Where they do not have local currency of the country where Vietnamese citizen come, authorized credit institutions shall sell other freely convertible foreign currencies.

Article 5. Limit of purchasing foreign currency

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Authorized credit institutions shall be obliged to sell foreign currencies in cash to individuals who are Vietnamese citizen in accordance with provisions in Paragraph 1 of this Article on the basis of presentation of application forms and documents.

3. Based on the ability to self balance their foreign currency source in cash, authorized credit institutions may sell an amount of foreign currencies in excess of the limit as stipulated in Paragraph 1 of this Article to satisfy foreign currency demands as stipulated in Paragraph 1, Article 2 of this Circular.

Article 6. Notice of the purchase, sale of foreign currencies in cash

1. Within a period of 15 working days since the date of signing this Circular, authorized credit institutions which perform activities of purchasing, selling foreign currencies in cash with individuals shall be responsible:

a. To give written notice (directly or by post) to State Bank of Vietnam (Foreign Exchange Control Department) of their purchase, sale of foreign currencies in cash with individuals under the Form in Appendix 1 issued in conjunction with this Circular.

b. To inform the list of places of purchasing, selling foreign currencies in cash of the entire system on authorized credit institutions’ website.

c. To inform the list of places of purchasing, selling foreign currencies in cash to State Bank of Vietnam (Foreign Exchange Control Department) and State Bank branches in provinces, cities under the central Government’s management in the local area under the form at Appendix 2 issued in conjunction with this Circular.

2. Authorized credit institutions which have not yet performed activity of purchasing, selling foreign currencies in cash with individuals after the effective date of this Circular, shall, upon availability of their demand, be responsible for giving notice of contents as stipulated in Paragraph 1 in this Article within 15 days prior to performing such activity.

3. Within 15 days since occurrence of any change in purchase, sale of foreign currencies in cash (amendment, reduction of places, termination of purchase, sale activity), authorized credit institutions shall be responsible for giving a written notice of and updating the list of  places of purchasing, selling foreign currencies in cash (directly or by post) to the State Bank of Vietnam (Foreign Exchange Control Department) and State Bank branches in provinces, cities under central Government’s management in local area under the form in Appendix 2 issued in conjunction with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To carry out the purchase, sale of foreign currencies in cash with individuals to satisfy the purposes as stipulated in this Circular after giving notice to the State Bank.

2. To publicly post, on their website, the buying, selling rates of foreign currencies with individuals in places of purchasing, selling foreign currencies in cash and be obliged to purchase, sell foreign currencies in cash in accordance with provisions of applicable laws on exchange rate.

3. To issue internal process on the purchase, sale of foreign currencies in cash with individuals, specifying procedures, application files, related documents to prove the demand for using, spending foreign currencies in cash in foreign country of individuals to ensure the implementation of transaction in right purpose and in line with provisions in this Circular and other provisions on foreign exchange control.

4. To comply with the regime on documents, books related to activity of purchasing, selling foreign currencies in cash with individuals in accordance with provisions of applicable laws.

5. To build guiding regulations inside authorized credit institutions to manage, supervise, ensure security in delivery, receipt, preservation and transport of foreign currencies in cash under applicable provisions of State Bank.

6. To facilitate and encourage individuals to use non-cash payment means in order to satisfy legal spending demand in foreign countries.

Article 8. Responsibilities of State Bank branches in provinces, cities under center Government’s management

1. To direct and guide authorized credit institutions in local area to seriously comply with provisions in this Circular.

2. To examine places of purchasing, selling foreign currencies of authorized credit institutions in the local area. To inspect, examine and deal with violation acts related to activity of purchase, sale of foreign currencies in accordance with provisions in this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Responsibilities of individuals

1. To fully present required documents, papers under applicable provisions of authorized credit institutions and take responsibilities to the law for the authenticity of documents, papers already presented.

2. To use foreign currencies in cash purchased at authorized credit institution for the right purposes and in line with provisions of applicable laws.

Article 10. Reporting regime

Monthly, on the 10th of next month at the latest, authorized credit institutions shall make report according to following provisions:

1. Making report to State Bank branch in province, city under central Government’s management in their local area on status of purchase, sale of foreign currencies in cash arising in the month at that local area under the form in Appendix 3 issued in conjunction with this Circular.

2. To summarize and report State Bank of Vietnam (Foreign Exchange Control Department) on status of purchase, sale of foreign currencies in cash of the entire system arising in the month under the form in Appendix 3 issued in conjunction with this Circular.

Article 11. Implementation provisions

1. This Circular shall be effective since 15 October 2011.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
Nguyen Van Binh

 

APPENDIX 1

NAME OF AUTHORIZED CREDIT INSTITUTION

….., date

 

NOTICE OF PURCHASE, SALE OF FOREIGN CURRENCIES IN CASH WITH INDIVIDUALS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of authorized credit institution:

Address:

Telephone number:                              Fax No.               Operation Licence

Certificate of being qualified for foreign exchange service supply

(Name of authorized credit institution) hereby registers the purchase, sale of foreign currencies in cash with individuals as stipulated in the Circular No. ………./TT-NHNN dated …../……/2011 (list of places of purchase, sale enclosed)

We hereby undertake to correctly comply with current regulations on foreign exchange control and other related provisions of applicable laws.

 

Drawer

Controller

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 2

NAME OF AUTHORIZED CREDIT INSTITUTION

….., date

To:

 

LIST OF PLACES OF PURCHASING, SELLING FOREIGN CURRENCIES IN CASH WITH INDIVIDUALS

1. Province, city A

Ordinal number

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address

Content of operation (purchase, sale)

1

 

 

 

2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2. Province, city B

Ordinal number

Name of place

Address

Content of operation (purchase, sale)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3. Province, city….

……, date…….

Drawer

Controller

General Director (Director)
(or authorized person)
(sign and seal)

 

Note:

(1) Authorized credit institution shall inform all places of purchase, sale of foreign currencies in cash belonging to the CI all over the country.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 3

NAME OF AUTHORIZED CREDIT INSTITUTION

….., date…………

 To:

- State Bank of Vietnam (1)
(Foreign Exchange Control Department)
- State Bank branch in province, city…(2)

 

Month……….. year……….

REPORT ON STATUS OF PURCHASE, SALE OF FOREIGN CURRENCIES IN CASH WITH INDIVIDUALS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of foreign currency

Amount of foreign currencies to be purchased, sold

Purchase

Sale

Original currency

Converted into USD (3)

Original currency

Converted into USD (3)

USD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GBP

AUD

JPY

SGD

Other foreign currency

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2. Difficulties, queries, petitions:

 

Drawer

Controller

General Director (Director)
(or authorized person)
(sign and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note:

(1) Authorized credit institution shall make report on data of the entire system

(2) Authorized Credit Institution shall make report on data of each area of operation

(3) The exchange rate applied for making report: Exchange rate between USD and other foreign currencies stipulated by General Director (Director) of CI at the last working day required to make report.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 20/2011/TT-NHNN ngày 29/08/2011 quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36.557

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!