Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN cho vay tiêu dùng

Số hiệu: 18/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn
Ngày ban hành: 04/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Công ty tài chính chỉ được nhắc nợ khách hàng tối đa 05 lần/ngày

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Theo đó, ngoài những nội dung như hiện hành, quy định nội bộ khi cho vay tiêu dùng của công ty tài chính còn phải bổ sung thêm những nội dung sau:

- Số lần nhắc nợ tối đa 05 lần/01 ngày, hình thức nhắc nợ do các bên thỏa thuận;

- Không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

- Bảo mật thông tin khách hàng theo quy định.

Hiện hành, quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng được nêu tại Điều 7 Thông tư 43 với một số nội dung phải có như:

- Biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng, quy định của pháp luật và không bao gồm biện pháp đe dọa khách hàng;

- Thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ.

Thông tư 18/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 43/2016/TT-NHNN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính;

Căn cứ Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (sau đây gọi là Thông tư số 43/2016/TT-NHNN)

1. Điểm b khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Chi phí học tập, khám, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao;”.

2. Bổ sung khoản 5 vào Điều 3 như sau:

“5. Giải ngân trực tiếp cho khách hàng là việc công ty tài chính giải ngân cho vay tiêu dùng trực tiếp cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo thỏa thuận tại hợp đồng cho vay tiêu dùng, đảm bảo kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn vay theo quy định của pháp luật.”.

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Áp dụng văn bản pháp luật

1. Các quy định khác về cho vay liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính không được quy định tại Thông tư này, công ty tài chính thực hiện theo quy định về hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

2. Việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng thực hiện theo quy định tại Thông tư này.”.

4. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Công ty tài chính phải thực hiện quản lý, giám sát, thống kê hoạt động cho vay tiêu dùng tách bạch với các hoạt động cho vay khác của công ty tài chính, tách bạch cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng với phương thức giải ngân cho vay tiêu dùng khác.”.

5. Khoản 4 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Công ty tài chính báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau đây:

a) Khi có phát sinh thay đổi người quản lý, phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ, công ty tài chính phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi có điểm giới thiệu dịch vụ theo quy định sau đây:

- Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được lập bằng văn bản, gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố theo một trong các hình thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;

- Thời hạn gửi báo cáo: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi người quản lý, phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ;

- Đề cương báo cáo theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Trường hợp mở, chấm dứt hoặc dự kiến mở, chấm dứt điểm giới thiệu dịch vụ, công ty tài chính phải báo cáo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty tài chính mở, chấm dứt, dự kiến mở, chấm dứt điểm giới thiệu dịch vụ theo quy định sau đây:

- Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được lập bằng văn bản, gửi đến Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố theo một trong các hình thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử của Ngân hàng Nhà nước;

- Thời gian chốt số liệu: tính từ ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của quý báo cáo đến ngày cuối cùng của tháng cuối cùng của quý báo cáo;

- Thời hạn gửi báo cáo: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc đầu tiên của tháng đầu tiên quý liền kề quý báo cáo;

- Đề cương báo cáo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; đề cương báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.”.

6. Điểm a khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Điều kiện cho vay; các nhu cầu vốn không được cho vay; phương thức cho vay; phương thức giải ngân (bao gồm cả phương thức giải ngân trực tiếp cho khách hàng); lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi tiền vay; hồ sơ cho vay và các tài liệu của khách hàng gửi công ty tài chính phù hợp với đặc điểm của khoản vay, loại cho vay và đối tượng khách hàng; thu nợ; điều kiện, quy trình và thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ; chuyển nợ quá hạn;”.

7. Điểm đ khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“đ) Biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng, quy định của pháp luật và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa 05 (năm) lần/01 (một) ngày, hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 (bảy) giờ đến 21 (hai mươi mốt) giờ; không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật;”.

8. Điểm h khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“h) Bộ phận chuyên trách, hình thức tiếp nhận, xử lý, thời hạn giải quyết và trả lời khiếu nại, thời hạn lưu trữ đối với các góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính;”.

9. Bổ sung điểm m vào sau điểm l khoản 2 Điều 7 như sau:

“m) Quy định cụ thể các biện pháp nhằm kiểm soát việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng, đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích vay vốn ghi trong hợp đồng cho vay tiêu dùng.”.

10. Khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Công ty tài chính phải gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng theo quy định sau đây:

a) Gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung;

b) Gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty tài chính đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ khi có yêu cầu.”.

11. Bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8 như sau:

“Điều 8a. Giải ngân trực tiếp cho khách hàng

1. Việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng bằng tiền mặt phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều này và Điều 7 Thông tư này.

2. Việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do công ty tài chính tự quyết định trên cơ sở thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán do khách hàng cung cấp và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này, Điều 7 Thông tư này và quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Công ty tài chính chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng đối với khách hàng không có nợ xấu theo báo cáo quan hệ tín dụng tra cứu tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam tại thời điểm gần nhất so với thời điểm ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

4. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại một công ty tài chính so với tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính đó tại thời điểm cuối ngày làm việc liền kề trước ngày ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng phải tuân thủ tỷ lệ tối đa theo lộ trình sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021: 70%;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022: 60%;

c) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023: 50%;

d) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024: 30%.

5. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng và tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính quy định tại khoản 4 Điều này bao gồm cả số tiền cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại các hợp đồng đã được ký kết đến ngày ký kết hợp đồng quy định tại khoản 4 Điều này nhưng chưa giải ngân.

6. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại một công ty tài chính quy định tại khoản 4, 5 Điều này chỉ bao gồm khách hàng có tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp (bao gồm cả số tiền cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại các hợp đồng đã được ký kết đến ngày ký kết hợp đồng quy định tại khoản 4 Điều này nhưng chưa giải ngân) tại công ty tài chính đó trên 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

7. Công ty tài chính phải thông báo cho khách hàng các quy định của pháp luật, quy định nội bộ về phương thức giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; thông báo cho khách hàng và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có liên quan đến giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt quy định về giờ giao dịch thanh toán trong ngày.

8. Khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán theo quy định của công ty tài chính phục vụ cho việc xem xét quyết định phương thức giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu và chứng từ cung cấp cho công ty tài chính.”.

12. Khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung khung lãi suất cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty tài chính đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.”.

13. Điểm l khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“l) Các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7 Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan; biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng cho vay tiêu dùng;”.

14. Khoản 4 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng, giải thích chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung cơ bản tại hợp đồng cho vay tiêu dùng, trong đó bao gồm cả quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay tiêu dùng, các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng cho vay tiêu dùng và có xác nhận của khách hàng về việc đã được công ty tài chính cung cấp thông tin theo quy định tại khoản này, để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.”.

15. Bổ sung Điều 10a, Điều 10b vào sau Điều 10 như sau:

“Điều 10a. Trách nhiệm của công ty tài chính

1. Tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, điểm giới thiệu dịch vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính các nội dung sau đây:

a) Khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các loại phí, phương pháp tính lãi;

b) Các hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

3. Đăng tải thông tin liên hệ của công ty tài chính, danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ, những điều cần biết về cho vay tiêu dùng (trong đó tối thiểu có nội dung quyền và nghĩa vụ cơ bản của khách hàng vay tiêu dùng theo quy định của pháp luật), các câu hỏi thường gặp trong cho vay tiêu dùng trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính.

4. Quy định cụ thể trách nhiệm của người quản lý, phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ trong việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi có điểm giới thiệu dịch vụ.

5. Áp dụng các hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo xác thực thông tin khiếu nại mà khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp cho công ty tài chính, trong đó tối thiểu có hai hình thức sau đây:

a) Hình thức trực tiếp thông qua các cá nhân, bộ phận chuyên trách tại trụ sở chính, chi nhánh, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính;

b) Hình thức gián tiếp thông qua văn bản, các phương tiện điện tử, tổng đài điện thoại (có ghi âm, tối thiểu hoạt động trong khoảng thời gian từ 7 (bảy) giờ đến 21 (hai mươi mốt) giờ) và các hình thức gián tiếp khác phù hợp quy định của pháp luật.

6. Giải quyết và trả lời khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ khi tiếp nhận khiếu nại về số tiền cho vay, lãi suất, biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ quy định tại hợp đồng cho vay tiêu dùng; về đòi tiền cá nhân, tổ chức không có nghĩa vụ trả nợ, thông tin sai về nghĩa vụ nợ tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại về nội dung khác.

7. Thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng, đánh giá nhân viên, hạn chế rủi ro đạo đức; tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng, ý thức tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ, đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên.

8. Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy trình, quy định nội bộ về hoạt động cho vay tiêu dùng đối với cá nhân, bộ phận, đơn vị có liên quan tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy trình, quy định nội bộ. Phát hiện kịp thời các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay tiêu dùng, thông báo, cảnh báo trong hệ thống của công ty tài chính để có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro, các hành vi vi phạm pháp luật.

9. Xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, quy trình, quy định nội bộ trong hoạt động cho vay tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng; công bố công khai trong nội bộ việc xử lý các vi phạm này.

10. Trường hợp công ty tài chính bán nợ cho bên thứ ba được phép mua nợ theo quy định của pháp luật, trong hợp đồng mua bán nợ phải có cam kết của bên thứ ba về việc thực hiện các quy định đã thỏa thuận với khách hàng tại hợp đồng cho vay tiêu dùng (trong đó bao gồm cả các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ) phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 10b. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm:

a) Thanh tra, giám sát đối với công ty tài chính trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư này;

b) Xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo công ty tài chính tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan;

c) Tiếp nhận báo cáo theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6, khoản 4 Điều 7 và khoản 3 Điều 9 Thông tư này.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

a) Thanh tra, giám sát hoặc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố khác thanh tra, giám sát đối với hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính trên địa bàn tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan;

c) Tiếp nhận báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 6, khoản 4 Điều 7 và khoản 3 Điều 9 Thông tư này;

d) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền nắm bắt thông tin, thông báo, cảnh báo các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính trên địa bàn có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro, hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và công ty tài chính.”.

16. Bổ sung Phụ lục số 01, 02, 0304 đính kèm Thông tư này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, TTGSNH6.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đoàn Thái Sơn

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-NHNN ngày 04 tháng 11 năm 2019)

TÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

…., ngày …. tháng …. năm ….

BÁO CÁO VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố….

I. Danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ và thông tin người quản lý, phụ trách (tên, địa chỉ, số điện thoại) điểm giới thiệu dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn.

II. Danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ và thông tin người quản lý, phụ trách mới (tên, địa chỉ, số điện thoại) điểm giới thiệu dịch vụ có phát sinh thay đổi người quản lý, phụ trách trên địa bàn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-NHNN ngày 04 tháng 11 năm 2019)

TÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

…., ngày …. tháng …. năm ….

BÁO CÁO VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUÝ ... NĂM ...

Kính gửi: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Báo cáo về điểm giới thiệu dịch vụ trong quý chi tiết theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Số lượng điểm giới thiệu dịch vụ được mở, chấm dứt.

2. Số lượng điểm giới thiệu dịch vụ đang hoạt động.

3. Số lượng điểm giới thiệu dịch vụ dự kiến mở, chấm dứt.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-NHNN ngày 04 tháng 11 năm 2019)

TÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

…., ngày …. tháng …. năm ….

BÁO CÁO VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUÝ ... NĂM ...

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố……

I. Báo cáo về điểm giới thiệu dịch vụ trong quý trên địa bàn như sau:

1. Danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ và thông tin người quản lý, phụ trách (tên, địa chỉ, số điện thoại) điểm giới thiệu dịch vụ được mở, chấm dứt.

2. Danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ và thông tin người quản lý, phụ trách (tên, địa chỉ, số điện thoại) điểm giới thiệu dịch vụ đang hoạt động.

II. Danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ dự kiến mở, chấm dứt trong quý tiếp theo trên địa bàn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-NHNN ngày 04 tháng 11 năm 2019)

TÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

…., ngày …. tháng …. năm ….

BÁO CÁO VỀ KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY TIÊU DÙNG

Kính gửi:

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố….

I. Khung lãi suất cho vay: Mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay.

II. Các yếu tố, nguyên tắc cơ bản xác định khung lãi suất cho vay tiêu dùng.

III. Các yếu tố về chi phí vốn, chi phí rủi ro, lợi nhuận trên vốn, lãi suất thị trường bảo đảm bù đắp được các chi phí, rủi ro liên quan, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sự phát triển của công ty tài chính.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 18/2019/TT-NHNN

Hanoi, November 4, 2019

 

CIRCULAR

AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO CIRCULAR NO. 43/2016/TT-NHNN DATED DECEMBER 30, 2016 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM ON CONSUMER LENDING SERVICES OF FINANCE COMPANIES

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Amendments and Supplements to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Government's Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 39/2014/ND-CP dated May 7, 2014 on business operations of finance companies and financial leasing companies;

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2019/ND-CP dated February 1, 2019 on amendments and supplements to several articles of the Decrees on conditions for business transactions under the regulatory authority of the State Bank of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The State Bank’s Governor hereby promulgates the Circular on amendments and supplements to the Circular No. 43/2016/TT-NHNN dated December 30, 2016 of the Governor of the State Bank of Vietnam on consumer lending services of finance companies.

Article 1. Amendments and supplements to the Circular No. 43/2016/TT-NHNN dated December 30, 2016 of the Governor of the State Bank of Vietnam on consumer lending services of finance companies (hereinafter referred to as Circular No. 43/2016/TT-NHNN)

1. Point b of clause 2 of Article 3 shall be amended and supplemented as follows:

“b) Educational, medical examination and treatment, cultural, sports and physical activity demands;”.

2. Clause 5 shall be added to Article 3 as follows:

“5. Directly disbursed to customers refers to a finance company’s direct disbursement of consumer credit funds to customers in cash form or by means of non-cash payment services under terms and conditions of consumer leases, ensuring that borrowed funds are inspected and supervised with respect to their purposes in accordance with laws.”. 

3. Article 4 shall be amended and supplemented as follows:

“Article 4. Application of relevant legal instruments

1. As other lending regulations concerning consumer lending transactions performed by finance companies are not covered by this Circular, finance companies shall provide consumers with borrowed funds to meet their everyday life demands in accordance with regulations of the State Bank on lending business of credit institutions or foreign bank branches to customers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Clause 2 of Article 5 shall be amended and supplemented as follows:

“2. Finance companies shall be required to administer, oversee and make statistical reports on consumer lending transactions in a manner that they are separated from other lending transactions of finance companies, and distinguish consumer loans directly disbursed to customers from those disbursed in other forms.

5. Clause 4 of Article 6 shall be amended and supplemented as follows:

“4. Finance companies shall report to the State Bank, subject to the following regulations:

a) Whenever it is necessary to substitute a manager or supervisor of a consumer credit counseling points, the finance company controlling such point must report to the State Bank branch in the province or city where the point is located under the following regulations:

- Methods of sending and receiving reports: A report must be made in writing and sent to a State Bank branch in a province or city in one of the following modes: sending reports directly, by post or via electronic mails of that State Bank branch;

- Time limit for sending reports: These reports must be sent within 05 (five) working days of receipt of the request for substitution of a manager or supervisor of a consumer credit counseling point;

- A report shall be made by using the sample report shown in the Appendix No. 01 hereto.

b) In case of opening, closure or proposed opening or closure of a counseling point, a finance company shall have to report to the Banking Inspection and Supervision Agency and a State Bank branch in the province or city where that finance company decides to open, close, propose opening or closing that counseling point in accordance with the following regulations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Report data shall be collected from the first day of the first month of the reporting quarter to the end date of the last month of the reporting quarter;

- Time limit for sending reports: A report must be sent within 05 (five) working days beginning the first month of the quarter immediately preceding the reporting quarter;

- A report of the Banking Inspection and Supervision Agency shall be made by using the sample report given in the Appendix No. 02 hereto; A report of a State Bank branch in a province or city shall be made by using the form given in the Appendix No. 03 hereto.”.

6. Point a of clause 2 of Article 7 shall be amended and supplemented as follows:

“a) Lending conditions; unqualified lending demands; lending approaches; disbursement methods (including the method of direct disbursement of borrowed funds to customers); interest rates and lending interest calculation method; lending documents and other documents submitted by customers to finance companies relevant to loan characteristics, types of borrowed funds and customers; debt collection; eligibility and documentation requirements and procedures for rescheduling of debt repayment; loan delinquency status;".  

7. Point dd clause 2 Article 7 shall be amended and supplemented as follows:

“d) Actions to be taken to push customers into repaying and collect debts which are relevant to specific customers, conform to laws and exclude any threat to customers. The maximum rate of sending debt repayment reminders shall be 05 (five) a day; the method and time frame of reminding debt repayment which are agreed upon in consumer lending contracts, especially such time frame that must be between 7 (seven) and 21 (twenty one) o’clock; a ban on sending debt repayment reminders, debt repayment requests and information about debt collection to organizations or individuals that are not liable to pay debts to finance companies, unless otherwise required by competent regulatory authorities regulated by law; customer information confidentiality prescribed by law;”.    

8. Point h of clause 2 of Article 7 shall be amended and supplemented as follows:

“h) In-charge department; forms of receiving, processing, and time limit for giving decisions on or responses to, complaints; duration of retention of feedbacks and complaints received from customers, organizations and individuals involved in a finance company’s consumer lending services;”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“m) Specific regulations on measures to control direct disbursement of borrowed funds to customers, ensure that customers use borrowed funds for agreed-upon purposes specified in consumer lending contracts.”.

10. Clause 4 of Article 7 shall be amended and supplemented as follows:

“4. Finance companies must send, whether directly or by post, internal consumer lending rules to the State Bank according to the following regulations:

a) Sending the Banking Inspection and Supervision Agency within 10 (ten) working days from the date of publication of a new or revised version thereof;

b) Sending State Bank branches of the provinces or cities where headquarters of finance companies are located, their branches, representative offices and service counseling points upon request.”.

11. Article 8a shall be added after Article 8 as follows:

Article 8a. Direct disbursement of borrowed funds to customers

1. Directly disbursing borrowed funds existing in cash form to customers must conform to regulations of the State Bank on approaches to disbursing borrowed funds by credit institutions and foreign bank branches to customers as provided in clause 3, 4, 5 and 6 of this Article and Article 7 herein.

2. Directly disbursing borrowed funds to customers by using non-cash payment services shall be subject to decisions of finance companies made based on information, documents and evidence related to payments which are provided by customers, and must conform to regulations laid down in clause 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of this Article and Article 7 herein as well as other legislative regulations on non-cash payments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The ratio of total outstanding debt of consumer loans directly disbursed to customers at a finance company to total outstanding debt of consumer credit facilities of that finance company at the end of a working day immediately preceding the date of conclusion of a consumer lease under which borrowed funds are directly disbursed to customers must fall within one of the maximum limits set according to the following schedule:

a) From January 1, 2021 to December 31, 2021:   70%;

b) From January 1, 2022 to end of December 31, 2022:   60%;

c) From January 1, 2023 to end of December 31, 2023:   50%;

d) From January 1, 2024:  30%.

5. Total outstanding debt of consumer loans directly disbursed to customers and total outstanding debt of consumer credit facilities of a finance company, both of which are prescribed in clause 4 of this Article, shall include the amounts of consumer loans offered customers in the form of direct disbursement under consumer leases in effect prior to the date of conclusion of the consumer lease referred to in clause 4 of this Article even through disbursement of such loans have not yet been made.

6. Regulations laid down in clause 4 and 5 of this Article on total outstanding debt of consumer loans directly disbursed to customers at a finance company shall cover any customer owing the outstanding debt of greater than 20,000,000 dong (twenty million dong) (including the amounts of consumer loans offered customers under consumer leases already in effect prior to the end of the signature date of the consumer lease prescribed in clause 4 of this Article b in the form of direct disbursements which have not yet been made to customers).

7. Finance companies shall be obliged to inform customers of legislative regulations and internal rules on approaches to directly disbursing loans to customers by using non-cash payment services; inform customers, credit institutions and foreign bank branches involved in direct disbursement of loans to customers by using non-cash payment services of the daily time frame of transactions.

8. Customers shall be obligated to provide information, documents and evidence related to payments in accordance with regulations of finance companies to serve the purposes of considering decisions on approaches to directly disbursing loans to customers by using non-cash payment services. Customers shall be legally liable for accuracy and authenticity of information, documents and evidence provided to finance companies.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“3. Within 10 (tem) working days from the date of publication of new or revised versions of the consumer lending interest rate range chart, finance companies must send them directly or by post to the Banking Inspection and Supervision Agency and State Bank branches in cities and provinces where finance companies are based, their branches, representative offices and service counseling points in order to get them updated with such chart according to the Appendix No. 04 hereto.”. 

13. Point l of clause 1 Article 10 shall be amended and supplemented as follows:

“l) Measures to push customers into repaying debts or collect debts that conform to point dd of clause 2 of Article 7 herein and related law; actions to be taken in case of customer’s failure to discharge their obligations under consumer leases;”.

14. Clause 4 of Article 10 shall be amended and supplemented as follows:

“4. Finance companies shall provide customers draft consumer leases, give accurate, full and authentic interpretations about basic terms and conditions of consumer leases, including rights and obligations of borrowing customers, actions to push customers into repaying debts, collect debts, measures to deal with customer's failure to discharge their contractual obligations and customer's certifying that they have been provided information by finance companies in accordance with this clause, so that customers can consider before making their decisions to sign consumer leases.”. 

15. Article 10a and 10b shall be added after Article 10 as follows:

Article 10a. Finance company’s responsibilities

1. Comply with provisions of this Circular and other provisions of relevant laws.

2. Publicly inform the followings at their main offices, branches, service counseling points and on their websites:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Forms of receiving contributed opinions, feedbacks and complaints from customers, organizations and individuals involved in a finance company’s consumer lending services.

3. Post contact information of finance companies, list (including name and address) of service counseling points, things that customers should know about consumer lending services (inter alia, including fundamental rights and obligations of customers agreed upon according to law) and frequently-asked questions as to consumer lending services on finance company’s websites. 

4. Elaborate regulations on responsibilities of managers and supervisors of service counseling points for making reports, providing information and documents requested by State Bank branches in cities and provinces where service counseling points are located.

5. Apply forms of receiving contributed opinions, feedbacks and complaints from customers, organizations and individuals regarding consumer lending services rendered by finance companies in accordance with laws, ensuring authenticity of information about complaints provided by customers, organizations and individuals concerned to finance companies, inter alia, including the following two forms:

a) Directly sending such information in care of in-charge individuals or departments at their main offices, branches and service counseling points;

b) Indirectly sending such information by means of documents, electronic means and telephone hotlines (such hotlines must be equipped with a sound recorder function to operate at least within 7 (seven) to 21 (twenty one) o’clock and by using other indirect forms prescribed by law.

6. Process and respond to complaints of customers, organizations and individuals concerned within 48 (forty eight) hours (except Saturdays, Sundays and holidays) of receipt of these complaints about loan amounts, interest rates, measures to push customers into repaying debts or collect debts prescribed in consumer leases; about debt repayment requests sent to unliable organizations and individuals, and incorrect information about debt obligations posted on the National Credit Information Center of Vietnam, and within 07 (seven) working days of receipt of complaints about other issues.

7. Regularly review and improve quality of personnel recruitment, employee assessment and restrict moral hazards; provide finance companies’ staff with training and refresher courses in improvement of skills and quality of customer consultancy services, awareness of compliance with laws, internal rules and regulations and moral ethics.

8. Carry out regular inspection, assessment and control of compliance with laws, internal rules, regulations and policies on consumer lending services provided to individuals, departments and units concerned at main offices, branches, representative offices and service counseling points of finance companies in order to ensure compliance with laws, these internal rules, regulations and procedures. Promptly detect any suspicious sign of violation against laws which arises from consumer lending services, give notifications and alerts within finance companies in order to take actions to prevent and restrict risks and violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. If a finance company sells debts to the third party authorized to buy debts under law, the debt purchase and sale contract must contain that third party’s commitments to implementing regulations agreed upon with customers in the consumer lease (including measures to push customer into repaying debts and collect debts) in accordance with regulations laid down herein and other provisions of relevant laws. 

Article 10b. Responsibilities of State Bank’s affiliates

1. Responsibilities of the Banking Supervision and Inspection Agency:

a) Inspect and supervise finance companies’ compliance with regulations laid down herein;

b) Consider handling, within its jurisdiction, or petition competent entities to handle, any violation against laws and ensure finance companies’ compliance with this Circular and relevant laws;

c) Receive reports specified in point b of clause 4 of Article 6 and clause 4 of Article 7 and clause 3 of Article 9 herein.

2. Responsibilities of State Bank branches in cities and provinces:

a) Inspect and supervise, or cooperate with State Bank branches in other cities and provinces in inspecting and supervising, business of branches, representative offices, service counseling points of finance companies within their ambit in accordance with law;

b) Consider handling, within its jurisdiction, or petition competent entities to handle, any violation against laws, ensure compliance of finance companies, their branches, representative offices, and service counseling points within their remit, with this Circular and relevant laws;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Cooperate with competent entities in receiving and handling information, notifications and alerts from other finance companies, their branches, representative offices and service counseling points within their remit in order to seek any measure to prevent and restrict risks, violations against law and protect legitimate rights and benefits of customers and finance companies.”.

16. Appendix No. 01, 02, 03 and 04 as attached hereto shall be added.

Article 2. Implementation responsibilities

The Chief of the Office, Chief Banking Inspector and Supervisor, Heads of affiliates of the State Bank, Directors of State Bank branches in centrally-affiliated cities and provinces, Chairmen of Governing Boards, and Chairmen of Boards of Directors, General Directors (Directors) of finance companies, shall be responsible for implementing this Circular./.

Article 3. Entry into force

This Circular shall take effect on January 01, 2020./.

 

 

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Doan Thai Son

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 18/2019/TT-NHNN ngày 04/11/2019 sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


48.837

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!