Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 17/2011/TT-NHNN cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ

Số hiệu: 17/2011/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 18/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Không vay cầm cố giấy tờ do chính TCTD phát hành

Ngày 18/08/2011, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 17/2011/TT-NHNN quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam đối với các TCTD.

Đối tượng được vay cầm cố bao gồm: ngân hàng, TCTD phi ngân hàng, Quỹ TCTD trung ương và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, việc cho vay được thực hiện theo 2 phương pháp: các TCTD giao dịch  trực tiếp với NHNN; hoặc thông qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ theo hướng dẫn của NHNN.

Giấy tờ có giá được cầm cố phải đảm bảo tiêu chuẩn: được phép chuyển nhượng; thuộc sở hữu hợp pháp của TCTD đề nghị vay; có thời hạn còn lại tối thiểu bằng thời gian vay; và không phải là giấy tờ có giá do TCTD đề nghị vay phát hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2011.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam (VND) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng dưới hình thức có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá (sau đây gọi tắt là cho vay cầm cố) là hình thức cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.

2. Cầm cố giấy tờ có giá là việc Ngân hàng Nhà nước nắm giữ bản gốc giấy tờ có giá hoặc yêu cầu tổ chức tín dụng chuyển khoản giấy tờ có giá vào tài khoản của Ngân hàng Nhà nước mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho một hay nhiều khoản vay cầm cố của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước.

3. Lãi suất cho vay cầm cố là lãi suất tái cấp vốn mà Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi thực hiện cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng và được Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời kỳ.

4. Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá là thời gian tính từ ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân khoản vay cầm cố đối với tổ chức tín dụng đến ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá đó.

Điều 3. Đối tượng được vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước

Các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng).

Điều 4. Mục đích cho vay cầm cố

Ngân hàng Nhà nước cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng.

Điều 5. Nguyên tắc cho vay cầm cố

Việc cho vay cầm cố của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng thực hiện theo các nguyên tắc sau:

1. Khoản cho vay cầm cố được bảo đảm bằng các giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

2. Tổ chức tín dụng được vay cầm cố phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi vay Ngân hàng Nhà nước đầy đủ, đúng hạn.

Điều 6. Phương thức thực hiện cho vay cầm cố

1. Phương thức trực tiếp: Các tổ chức tín dụng giao dịch trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước.

2. Phương thức gián tiếp: Các tổ chức tín dụng giao dịch thông qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 7. Cấp mã số, mã khóa, mã chữ ký điện tử

Các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp mã số, mã khóa, mã chữ ký điện tử cho những người đại diện của tổ chức tín dụng để giao dịch qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong các giao dịch cho vay cầm cố nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật.

Điều 8. Giấy tờ có giá được cầm cố

1. Tiêu chuẩn giấy tờ có giá được cầm cố:

a) Được phép chuyển nhượng;

b) Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng đề nghị vay;

c) Có thời hạn còn lại tối thiểu bằng thời gian vay;

d) Không phải là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng đề nghị vay phát hành.

2. Danh mục, thứ tự ưu tiên các giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố vay vốn và tỷ lệ giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

Điều 9. Giá trị giấy tờ có giá được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay cầm cố

1. Giá trị giấy tờ có giá được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay cầm cố là tổng giá trị phát hành của giấy tờ có giá được tính theo mệnh giá.

2. Tỷ lệ bảo đảm của giá trị giấy tờ có giá so với số tiền vay cầm cố được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 10. Điều kiện cho vay cầm cố

Trên cơ sở định hướng điều hành chính sách tiền tệ và lượng tiền cung ứng từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước quyết định thực hiện cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng khi có đủ các điều kiện sau:

1. Là các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 3 của Thông tư này và không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

2. Có giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn và thuộc danh mục các giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

3. Có mục đích vay vốn phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;

4. Có hồ sơ đề nghị vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định tại Điều 15 của Thông tư này;

5. Không có nợ quá hạn tại Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị vay vốn;

6. Có cam kết về sử dụng tiền vay cầm cố đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Nhà nước đúng thời gian quy định.

Điều 11. Thời hạn cho vay cầm cố

1. Thời hạn cho vay cầm cố là dưới 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của giấy tờ có giá được cầm cố. Thời hạn cho vay cầm cố bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ. Trường hợp ngày trả nợ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thời hạn cho vay được kéo dài đến ngày làm việc tiếp theo.

2. Căn cứ mục đích vay vốn của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước quyết định thời hạn cho vay, kỳ hạn thu nợ trong từng trường hợp cụ thể.

3. Trường hợp đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét gia hạn khoản vay cầm cố trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng và lý do gia hạn phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Khi có nhu cầu đề nghị gia hạn khoản vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng gửi 01 văn bản đề nghị gia hạn khoản vay cầm cố (trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Ngân hàng Nhà nước. Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn khoản vay cầm cố, Ngân hàng Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng đề nghị gia hạn về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn khoản vay cầm cố và gửi cho các đơn vị liên quan.

Điều 12. Lãi suất cho vay cầm cố

1. Lãi suất cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng là lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng tại thời điểm giải ngân khoản vay và duy trì trong suốt thời hạn cho vay.

2. Trường hợp dư nợ vay cầm cố bị chuyển sang nợ quá hạn thì tổ chức tín dụng phải chịu lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng tín dụng.

Điều 13. Mức cho vay cầm cố

1. Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, nhu cầu vay vốn, giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm và dư nợ các khoản vay khác của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước quyết định mức cho vay cầm cố đối với tổ chức tín dụng đề nghị vay.

2. Mức cho vay tối đa không vượt quá giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm được quy đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 14. Thẩm quyền tham gia nghiệp vụ vay cầm cố

1. Người có thẩm quyền thay mặt tổ chức tín dụng ký các văn bản tham gia nghiệp vụ vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước là một trong những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng;

b) Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng.

2. Người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này có thể ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc Giám đốc chi nhánh ký các văn bản tham gia nghiệp vụ vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 15. Hồ sơ đề nghị vay cầm cố

Khi có nhu cầu vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ đề nghị vay cầm cố bao gồm:

1. Giấy đề nghị vay vốn theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá (theo Mẫu 01/NHNN-CC);

2. Bảng kê các giấy tờ có giá đề nghị cầm cố để vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có xác nhận của tổ chức phát hành, đại lý phát hành hoặc tổ chức lưu ký (theo Mẫu 02a/NHNN-CC);

3. Một số chỉ tiêu về nguồn vốn và sử dụng vốn bằng đồng Việt Nam theo Mẫu 03/NHNN-CC; Tình hình giao dịch của tổ chức tín dụng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Mẫu 04/NHNN-CC; Bảng tính toán nhu cầu vay vốn VND từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Mẫu 05/NHNN-CC;

4. Bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất (bản chính).

Điều 16. Chấp thuận và từ chối đề nghị vay cầm cố của tổ chức tín dụng

1. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị vay cầm cố của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước xem xét đề nghị vay của tổ chức tín dụng và trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị vay cầm cố theo quy định tại Điều 15 của Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng đề nghị vay về việc chấp thuận (theo Mẫu 06a/NHNN-CC) hay không chấp thuận cho vay cầm cố (theo Mẫu 06b/NHNN-CC) và gửi cho các đơn vị liên quan.

2. Ngân hàng Nhà nước không xem xét đề nghị vay cầm cố của tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Thông tư này.

Điều 17. Giao nhận và hoàn trả giấy tờ có giá làm tài sản cầm cố

1. Sau khi nhận được thông báo về việc chấp thuận cho vay cầm cố của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng đề nghị vay phải tiến hành chuyển giao các giấy tờ có giá để làm tài sản cầm cố cho Ngân hàng Nhà nước.

2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện cầm cố các giấy tờ có giá theo đúng danh mục giấy tờ có giá đã được phê duyệt.

3. Trong thời gian vay, tổ chức tín dụng có nhu cầu đổi giấy tờ có giá đang được cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước bằng các giấy tờ có giá khác đủ tiêu chuẩn và nằm trong danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản giải trình lý do đổi giấy tờ có giá đang được cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước bằng các giấy tờ có giá khác.

b) Bảng kê các giấy tờ có giá thay thế để cầm cố vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có xác nhận của tổ chức phát hành, đại lý phát hành hoặc tổ chức lưu ký (theo Mẫu 02b/NHNN-CC);

Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị đổi giấy tờ có giá được cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng về việc chấp thuận hay không chấp thuận đổi giấy tờ có giá đang cầm cố và gửi cho các đơn vị liên quan.

4. Sau khi tổ chức tín dụng đã hoàn trả hết nợ gốc và lãi vay, Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn trả các giấy tờ có giá đã sử dụng làm tài sản cầm cố cho tổ chức tín dụng.

Điều 18. Thực hiện cho vay cầm cố

1. Việc cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng được thực hiện tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước căn cứ vào hồ sơ chấp thuận cho vay cầm cố đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tiến hành làm thủ tục nhận tài sản cầm cố, ký hợp đồng tín dụng với tổ chức tín dụng và chuyển số tiền cho vay vào tài khoản tiền gửi của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Trong trường hợp cần thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cho vay cầm cố đối với tổ chức tín dụng có trụ sở chính trên địa bàn. Quy trình thực hiện cho vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố như thực hiện tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Điều 19. Trả nợ vay cầm cố

1. Khi đến kỳ hạn trả nợ, các tổ chức tín dụng thanh toán gốc và lãi khoản vay cầm cố cho Ngân hàng Nhà nước và nhận lại giấy tờ có giá.

2. Trường hợp đến kỳ hạn trả nợ gốc và lãi mà tổ chức tín dụng không trả nợ và không được Ngân hàng Nhà nước gia hạn nợ thì Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ gốc và lãi bắt buộc như sau:

a) Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước để thu nợ;

b) Thu nợ gốc và lãi từ các nguồn khác (nếu có) của tổ chức tín dụng;

3. Trường hợp sau khi đã trích tài khoản tiền gửi để thu nợ gốc và lãi và thu nợ từ các nguồn khác của tổ chức tín dụng nhưng vẫn không đủ để thu hồi hết nợ, Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển phần nợ còn lại sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục trích tài khoản tiền gửi để thu nợ hoặc có thể bán hoặc thanh toán với người phát hành các giấy tờ có giá cầm cố trên thị trường tiền tệ để thu hồi nợ gốc và lãi quá hạn của tổ chức tín dụng vay.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng đề nghị vay cầm cố

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước.

2. Thực hiện đúng các cam kết với Ngân hàng Nhà nước khi vay cầm cố về sử dụng tiền vay đúng mục đích, hoàn trả nợ vay bao gồm cả gốc, lãi đầy đủ và đúng hạn.

3. Chuyển giao đầy đủ giấy tờ có giá sử dụng làm tài sản cầm cố và nhận lại toàn bộ tài sản cầm cố sau khi đã trả hết nợ vay cho Ngân hàng Nhà nước.

4. Chịu sự kiểm tra, kiểm soát khi cần thiết của Ngân hàng Nhà nước trong việc sử dụng khoản vay cầm cố trong thời gian vay vốn.

Điều 21. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Vụ Chính sách tiền tệ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định mức cung ứng tiền cho mục tiêu tái cấp vốn hàng quý, hàng năm, trong đó bao gồm cả hình thức tái cấp vốn bằng cầm cố giấy tờ có giá trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và thông báo tới các đơn vị liên quan.

b) Tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lãi suất tái cấp vốn để có cơ sở áp dụng đối với nghiệp vụ cầm cố giấy tờ có giá.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho vay cầm cố.

2. Vụ Tín dụng

a) Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị vay cầm cố của các tổ chức tín dụng.

b) Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đề nghị cho vay cầm cố giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng và ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện (nếu có) và thông báo tới tổ chức tín dụng đề nghị vay về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho vay cầm cố.

c) Chuyển hồ sơ đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tới Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước để thực hiện cho vay cầm cố.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho vay cầm cố.

đ) Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đề nghị của tổ chức tín dụng về việc thay đổi giấy tờ có giá đang được cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước.

e) Tổng hợp tình hình thực hiện cho vay cầm cố từ Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tháng, quý, năm để báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

g) Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt danh mục, thứ tự ưu tiên các giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ cho vay cầm cố và tỷ lệ giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền vay cầm cố trong từng thời kỳ.

3. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

a) Căn cứ hồ sơ đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chấp thuận cho vay cầm cố, thực hiện cho vay cầm cố và cầm cố giấy tờ có giá, thu hồi nợ gốc và lãi theo quy định tại Thông tư này.

b) Tổ chức giao nhận, lưu giữ, bảo quản tài sản cầm cố, hồ sơ tài liệu, hoàn trả giấy tờ có giá và hạch toán cho vay cầm cố theo quy định.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho vay cầm cố.

d) Tổng hợp số liệu về cho vay cầm cố phát sinh tại Sở Giao dịch theo định kỳ hàng tháng, quý, năm, phát hiện kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi Vụ Tín dụng để tổng hợp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

đ) Thực hiện lưu ký giấy tờ có giá được sử dụng để cầm cố vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định, xác nhận lưu ký giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đề nghị vay đối với trường hợp tổ chức tín dụng đề nghị vay cầm cố đang lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

e) Hướng dẫn quy trình thực hiện nghiệp vụ cho vay cầm cố của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng.

4. Vụ Tài chính - Kế toán: Hướng dẫn quy trình hạch toán kế toán liên quan đến nghiệp vụ cho vay cầm cố.

5. Cục Công nghệ tin học

a) Cài đặt chương trình phần mềm và đảm bảo hạ tầng mạng truyền thông thực hiện cho vay cầm cố ổn định, an toàn và bảo mật.

b) Quy định mã số, mã khóa, mã chữ ký điện tử cho những người tham gia nghiệp vụ cầm cố của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

6. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

a) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng khoản vay cầm cố trong thời gian vay vốn của tổ chức tín dụng; Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý các trường hợp vi phạm các quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho vay cầm cố.

7. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Thực hiện cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng có trụ sở chính trên địa bàn khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền.

b) Tổ chức giao nhận, lưu giữ, bảo quản tài sản cầm cố, hồ sơ tài liệu, hoàn trả giấy tờ có giá và hạch toán cho vay cầm cố theo quy định.

c) Hàng tháng, quý và năm, tổng hợp các thông tin, số liệu về cho vay cầm cố phát sinh tại chi nhánh, phát hiện kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi Vụ Tín dụng để tổng hợp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011 và thay thế Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/3/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng và Thông tư số 11/2009/TT-NHNN ngày 27/5/2009 sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/3/2009 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

2. Các khoản cho vay cầm cố còn dư nợ đến ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký đến khi Ngân hàng Nhà nước thu hồi hết nợ gốc và lãi.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 22;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu VP, Vụ Pháp chế, Vụ TD (10).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

Mẫu 01/NHNN-CC

Tên (địa chỉ, lôgô)
của tổ chức tín dụng
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số văn bản

……, ngày … tháng … năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Vụ Tín dụng)

Tên tổ chức tín dụng: …

Địa chỉ:

Điện thoại: fax:

Mã số:

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND:……… tại Ngân hàng Nhà nước …

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng;

Căn cứ tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn, khả năng cân đối nguồn vốn và khối lượng giấy tờ có giá đang nắm giữ,

Tổ chức tín dụng … đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá với các nội dung như sau:

1. Số tiền xin vay: (bằng số) … đồng, (bằng chữ) … đồng

2. Mục đích xin vay:

3. Thời hạn vay:

4. Tài sản bảo đảm tiền vay: (Tín phiếu kho bạc, Trái phiếu kho bạc … với tổng mệnh giá … đồng)

5. Phương thức trả nợ: (Trả nợ gốc và lãi một lần khi đến hạn)

6. Kế hoạch sử dụng vốn vay (giải trình rõ mục đích vay vốn của tổ chức tín dụng và cân đối nguồn vốn trong đó có nguồn tái cấp vốn để thực hiện).

Tổ chức tín dụng … cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng các quy định hiện hành về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

Nơi nhận:
- Như đề gửi,
- Lưu Văn thư,…

Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/
Tổng giám đốc, Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

Tên tổ chức tín dụng….

Mẫu 02a/NHNN-CC

BẢNG KÊ CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐỀ NGHỊ CẦM CỐ ĐỂ
VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đơn vị: đồng

Số TT

Loại giấy tờ có giá

Số chứng từ

Tổ chức phát hành

Phương thức thanh toán lãi, gốc

Ngày phát hành

Mệnh giá

Lãi suất

Ngày đến hạn thanh toán

Tổ chức lưu ký

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Trái phiếu Kho bạc

TP1A2505

Kho bạc Nhà nước

Thanh toán lãi, gốc một lần khi đáo hạn, lãi nhập gốc

8/25/2005

40,000,000,000

8.75%

8/25/2010

2

Cộng


Xác nhận của … (tổ chức phát hành, đại lý phát hành hoặc tổ chức lưu ký)


Lập biểu


Kiểm soát

…., ngày … tháng … năm …
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng Giám đốc, Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

Ghi chú:

Phương thức thanh toán gốc và lãi

1. Thanh toán lãi ngay khi phát hành

2. Thanh toán lãi, gốc một lần khi đáo hạn, lãi không nhập gốc

3. Thanh toán lãi, gốc một lần khi đáo hạn, lãi nhập gốc

4. Thanh toán lãi định kỳ, thanh toán gốc một lần khi đáo hạn

Tên tổ chức tín dụng….

Mẫu 02b/NHNN-CC

BẢNG KÊ CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ THAY THẾ ĐỂ CẦM
CỐ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đơn vị: đồng

Số TT

Loại giấy tờ có giá

Số chứng từ

Tổ chức phát hành

Phương thức thanh toán lãi, gốc

Ngày phát hành

Mệnh giá

Lãi suất

Ngày đến hạn thanh toán

Tổ chức lưu ký

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Trái phiếu Kho bạc

TP1A2505

Kho bạc Nhà nước

Thanh toán lãi, gốc một lần khi đáo hạn, lãi nhập gốc

8/25/2005

40,000,000,000

8.75%

8/25/2010

2

Cộng


Xác nhận của … (tổ chức phát hành, đại lý phát hành hoặc tổ chức lưu ký)


Lập biểu


Kiểm soát

…., ngày … tháng … năm …
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng Giám đốc, Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

Ghi chú:

Phương thức thanh toán gốc và lãi

1. Thanh toán lãi ngay khi phát hành

2. Thanh toán lãi, gốc một lần khi đáo hạn, lãi không nhập gốc

3. Thanh toán lãi, gốc một lần khi đáo hạn, lãi nhập gốc

4. Thanh toán lãi định kỳ, thanh toán gốc một lần khi đáo hạn

Tên tổ chức tín dụng….

Mẫu 03/NHNN-CC

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Đơn vị: tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Thời điểm

X

Y

Z

A

Nguồn vốn VND

1

Huy động

a

Không kỳ hạn và đến 12 tháng

b

Trên 12 tháng

2

Tiền gửi của KBNN

a

Không kỳ hạn và đến 3 tháng

b

Trên 3 tháng

3

Tiền gửi/vay TCTD khác

a

Không kỳ hạn và đến 3 tháng

b

Trên 3 tháng

4

Vay NHNN

B

Sử dụng vốn VND

1

Cho vay nền kinh tế

2

Cho vay/gửi tiền TCTD khác

a

Không kỳ hạn và đến 3 tháng

b

Trên 3 tháng

3

Dự trữ

a

Tiền mặt tồn quỹ

b

Tiền gửi thanh toán tại NHNN

c

Tiền gửi thanh toán tại TCTD khác

4

Đầu tư GTCG

a

Trái phiếu Chính phủ

b

Tín phiếu NHNN

c

GTCG khác

d

Đầu tư khác

Ghi chú:

- X là thời điểm cuối năm trước;

- Y là ngày cuối cùng của tháng gần nhất;

- Z là ngày gần nhất nộp hồ sơ.

Lập biểu

Kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng Giám đốc, Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

Tên tổ chức tín dụng….

Mẫu 04/NHNN-CC

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỚI NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Thời kỳ

Dư nợ đầu kỳ

Doanh số cho vay

Doanh số trả nợ

Dư nợ cuối kỳ

Nợ quá hạn trong kỳ

1

Chiết khấu giấy tờ có giá

2

Cầm cố giấy tờ có giá

2

Cho vay qua đêm

4

OMO

4.1

Mua GTCG

4.2

Bán GTCG

5

Cho vay theo hồ sơ tín dụng

6

Hoán đổi ngoại tệ

Tổng

Ghi chú:

1. Đối với nghiệp vụ OMO, nếu bán GTCG cho NHNN thì doanh số trúng thầu tính vào doanh số cho vay, nếu mua GTCG của NHNN thì doanh số trúng thầu tính vào doanh số trả nợ. Nếu thanh toán các khoản bán giấy tờ có giá khi đến hạn cho NHNN tính vào doanh số trả nợ, thanh toán các khoản mua giấy tờ có giá cho NHNN khi đến hạn tính vào doanh số cho vay.

2. Số dư bán GTCG cho NHNN ghi số dương (+)

Số dư mua GTCG của NHNN ghi số âm (-)

3. Thời kỳ báo cáo: quý hiện tại.

Lập biểu

Kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng Giám đốc, Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

Tên tổ chức tín dụng….

Mẫu 05/NHNN-CC

BẢNG TÍNH TOÁN NHU CẦU VAY VỐN VND TỪ NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đơn vị: tỷ đồng

STT

CHỈ TIÊU

Đến……

(1)

(2)

(3)

I

NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN BẰNG VND

1

Giải ngân tín dụng cho tổ chức kinh tế, dân cư theo cam kết

2

Giải ngân tín dụng cho tổ chức kinh tế, dân cư ngoài cam kết

3

Chi trả tiền gửi theo kế hoạch

4

Chi trả tiền gửi ngoài kế hoạch

5

Cho vay các chi nhánh hoặc CN rút tiền ròng

6

Trả nợ các khoản vay/nhận tiền gửi TCTD đến hạn

7

Trả nợ Ngân hàng Nhà nước đến hạn

II

DỰ TÍNH KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN VND

1

Huy động tiền gửi từ nền kinh tế

2

Thu nợ tín dụng đến hạn từ tổ chức kinh tế, dân cư

3

Thu nợ các khoản cho vay trên thị trường LNH đến hạn

4

Thu nợ cho vay từ chi nhánh thuộc nội bộ TCTD

5

Các khoản đầu tư GTCG đến hạn

6

Các khoản vay trên thị trường liên ngân hàng

III

CHÊNH LỆCH NGUỒN VỐN - SỬ DỤNG VỐN VND

1

Dự kiến vay NHNN qua các kênh

a

Bán GTCG trên thị trường mở

b

Vay chiết khấu GTCG

c

Vay cầm cố GTCG

d

Hoán đổi ngoại tệ

2

Dự kiến bán ngoại tệ cho NHNN

Lập biểu

Kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng Giám đốc, Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

Mẫu 06a/NHNN-CC

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/TB-NHNN

Hà Nội, ngày … tháng … năm …….

THÔNG BÁO

Về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng…

Kính gửi: Tổ chức tín dụng…

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng;

Sau khi xem xét Hồ sơ đề nghị vay cầm cố của tổ chức tín dụng … kèm theo Giấy đề nghị vay vốn theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá (công văn số … ngày …/…/…), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng … với các nội dung sau:

1. Số tiền cho vay cầm cố: … tỷ đồng.

2. Lãi suất cho vay cầm cố: …

3. Thời hạn cho vay cầm cố: … ngày kể từ ngày nhận tiền vay.

4. Mục đích vay cầm cố: …

5. Phương thức trả nợ gốc và lãi: …

6. Giấy tờ có giá dùng để cầm cố: …

7. Tổ chức tín dụng … thực hiện vay vốn, trả nợ theo quy định tại Ngân hàng Nhà nước.

Thừa lệnh Thống đốc, Vụ Tín dụng thông báo để Quý Đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Thống đốc NHNN;
- PTĐ phụ trách (để b/c);
- Sở Giao dịch (để th/h);
- Các Vụ: CSTT, TCKT, CQTTGSNH;
- Lưu VP, Vụ TD.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG

Mẫu 06b/NHNN-CC

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/TB-NHNN

Hà Nội, ngày … tháng … năm …….

THÔNG BÁO

Về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Tổ chức tín dụng…

Kính gửi: Tổ chức tín dụng…

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng;

Sau khi xem xét Hồ sơ đề nghị vay cầm cố của Tổ chức tín dụng … kèm theo Giấy đề nghị vay vốn theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá (công văn số … ngày …/…/…), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Tổ chức tín dụng … với các lý do sau:

1.

2.

….

Thừa lệnh Thống đốc, Vụ Tín dụng thông báo để Quý Đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Thống đốc NHNN;
- PTĐ phụ trách;
- Sở Giao dịch;
- Các Vụ: CSTT, TCKT, CQTTGSNH;
- Lưu VP, Vụ TD.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 17/2011/TT-NHNN

Hanoi, August 18, 2011

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE LENDING SECURED BY THE MORTGAGE OF VALUABLE PAPERS BY THE STATE BANK OF VIETNAM TO CREDIT INSTITUTIONS

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26/8/2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Hereby, the State Bank of Vietnam provides for the lending secured by the mortgage of valuable papers by the State Bank of Vietnam to credit institutions as follows:

Chapter I.

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides for the short term lending in Vietnamese Dong (VND) by the State Bank of Vietnam to credit institutions in the form of security by the mortgage of valuable papers in order to supply short term capital and means of payment to credit institutions.

Article 2. Interpretation

In this Circular, following terms shall be construed as follows:

1. Lending secured by the mortgage of valuable papers (hereinafter referred to as mortgage lending) shall be a form of loan provision made by the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as the State Bank) to credit institutions on the basis of mortgaging valuable papers owned by the credit institutions to secure the debt repayment obligation.

2. Mortgage of valuable paper means the State Bank keeps the original valuable paper, or requires a credit institution to transfer the valuable paper to the State Bank’s account opened at the Securities Exchange Center to secure the debt repayment obligation for one or more mortgage loans of that credit institution at the State Bank.

3. Interest rate of the mortgage lending shall be the refinancing interest rate, which is applied to the mortgage lending by the State Bank to credit institutions and announced by the State Bank from time to time.

4. Remaining period of valuable paper shall be the period of time from the date when the State Bank disburses the mortgage loan for the credit institution to the maturity date of that valuable paper.

Article 3. Subjects entitled to mortgage loan from the State Bank

Credit Institutions, which are established and operate in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions, including banks, non-banking credit institutions, central People’s Credit Funds and foreign banks’ branches (hereinafter referred to as credit institutions).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

State Bank of Vietnam provides mortgage loans to credit institutions for the purpose of supplying short term capital and means of payment to credit institutions.

Article 5. Principles of mortgage lending

The mortgage lending by the State Bank to credit institutions shall be implemented under following principles:

1. The mortgage loan shall be secured by valuable paper which is qualified in line with provisions in Article 8 of this Circular;

2. Credit institutions which are entitled to mortgage loans shall be required to use loan funds for the right purpose, make full payment of loan principal and loan interest to the State Bank at the due time.

Article 6. Mode of mortgage lending

1. Direct mode: Credit Institutions shall directly transact with the State Bank.

2. Indirect mode: credit institutions shall transact via monetary operation network system under the guidance of the State Bank.

Article 7. Grant of code, password and electronic signature

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Valuable papers to be mortgaged

1. Criteria of valuable paper to be mortgaged:

a. To be entitled to transfer;

b. To be subject to legal ownership of credit institutions requesting for loan

c. Its remaining period is at least equal to the borrowing period;

d. It is not the valuable paper issued by the credit institution which applies for loan.

2. List, order of priority of valuable papers which are used as the mortgage for loan and the proportion between value of the valuable paper and amount of the mortgage loan at the State Bank shall be determined by the Governor of the State Bank from time to time.

Article 9. Value of the valuable papers used as security asset for the mortgage loan

1. Value of the valuable paper used as security asset for the mortgage loan shall be the total issued value of the valuable paper which is calculated under the face value.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II.

SPECIFIC PROVISIONS

Article 10. Conditions of mortgage lending

On the basis of orienting management of monetary policy and money supply from time to time, the State Bank of Vietnam shall decide on provision of mortgage loan to credit institutions when they fully satisfy following conditions:

1. They are credit institutions as stated in Article 3 of this Circular and are not put in the special control;

2. They have valuable papers qualified and subject to the list of those which are permitted to use as a mortgage for loan at the State Bank in accordance with provisions in Article 8 of this Circular;

3. Their borrowing purposes are in compliance with objectives of monetary policy management of the State Bank from time to time;

4. Availability of an application file for mortgage loan from the State Bank in compliance with provisions in Article 15 of this Circular;

5. They have no overdue debt at the State Bank at the time of borrowing request;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Period of mortgage lending

1. The period of mortgage lending is less than 12 months and not in excess of the remaining period of mortgaged valuable papers. The period of mortgage lending shall include non- business days, public holidays. Where the payment date falls on a non-business day, public holiday, the lending period shall be extended to the following working day.

2. Based on borrowing purposes of credit institutions, the State Bank shall decide the lending period, term of debt collection in specific cases.

3. In special cases, the State Bank may consider rescheduling the mortgage loan providing that credit institutions’ request and reasons for loan rescheduling are in line with orientation of monetary policy management of the State Bank.

Where there is a demand for rescheduling the mortgage loan at the State Bank, credit institution shall send 01 written request for rescheduling the mortgage loan (which clearly states the reason for rescheduling request) directly or by post to the State Bank. Within a maximum period of 2 working days since the receipt of the written request for the mortgage loan rescheduling, the State Bank shall give a written notice to the requesting credit institution of its approval or refusal of the mortgage loan rescheduling and send the notice to concerned units.

Article 12. Interest rate of mortgage loan

1. Interest rate of mortgage loan to credit institutions shall be refinancing interest rate applied by the State Bank in providing mortgage loans to credit institutions at the disbursement time of loans and remain in full force during the lending period.

2. Where the outstanding of the mortgage loan is classified as overdue debt, the credit institution shall be subject to overdue interest rate, which is equivalent to 150% of the lending interest rate stated in the credit contract.

Article 13. Limit of mortgage lending

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The maximum lending limit shall not exceed the value of the valuable paper used as security to be converted in accordance with applicable provisions of the State Bank.

Article 14. Authority to take part in mortgage borrowing operation

1. Person who is authorized to sign, on behalf of credit institution, documents for taking part in the mortgage borrowing operation at the State Bank shall be one of followings:

a. Chairman of Board of Directors or Chairman of Members Board of the credit institution;

b. General Director (Director) of the credit institution.

2. The authorized persons as stipulated in Paragraph 1 of this Article may grant authority to Vice General Director (Director) or Branch Manager to sign documents for participating in the mortgage borrowing operation at the State Bank in line with provisions of applicable laws and shall be responsible for their delegation of powers. The delegated person shall not be permitted to re-grant authority to a third person.

Article 15. Application file for mortgage loan

Upon availability of a demand for mortgage loan at the State Bank, the credit institution shall send an (01) application file for mortgage loan directly or by post to the State Bank, the application file includes:

1. An application for mortgage loan at the State Bank in the form of lending secured by mortgage of valuable papers (in accordance with Form 01/NHNN-CC);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Several norms of capital source and use of capital in Vietnamese Dong in accordance with Form 03/NHNN-CC; the transaction performance of the credit institution with the State Bank in accordance with Form 04/NHNN-CC; Calculation sheet of the demand for loan funds in VND from the State Bank in accordance with Form 05/NHNN-CC;

4. The latest balance sheet of the credit institution (the original).

Article 16. Approving and refusing the application for mortgage loan of credit institution

1. Based on the application file for mortgage loan of the credit institution, the State Bank shall consider the application for loan of the credit institution and, within a maximum period of 02 working days since the full receipt of the valid application file for mortgage loan as provided for in Article 15 of this Circular, the State Bank shall give a written notice to the borrowing credit institution on the approval (in accordance with Form 06a/NHNN-CC) or disapproval to the mortgage loan (in accordance with Form 06b/NHNN-CC) and send such notice to related units.

2. The State Bank shall not consider the application for mortgage loan of a credit institution when that credit institution fails to fully satisfy conditions as stated in Article 10 of this Circular.

Article 17. Delivery, receipt and return of valuable paper as a mortgage asset

1. Upon the receipt of the notice on the approval to the mortgage loan of the State Bank, the borrowing credit institution shall be required to transfer valuable papers as mortgage assets to the State Bank.

2. The State Bank shall carry out the mortgage of valuable papers in conformity with the list of valuable papers that has already been approved.

3. During the lending period, if the borrowing credit institution has a demand for replacing the valuable papers which are being mortgaged at the State Bank with other valuable papers which are qualified and belong to the list of valuable papers authorized to use as mortgage for loan at the State Bank, the borrowing credit institution shall be required to send an (01) set of documents directly or by post to the State Bank. The documents include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. The list of substitute valuable papers used as mortgage for loan at the State Bank of Vietnam which is certified by the issuers, issuing agents or depository organizations (under the Form No. 02b/NHNN-CC);

Within a maximum period of 02 working days since the full receipt of application file for replacement of valuable papers which are being mortgaged at the State Bank of the credit institution, the State Bank shall give a written notice to the credit institution of its approval or disapproval to such replacement and send such notice to related units.

4. After the credit institution has made full payment for both loan principal and interest, the State Bank shall return the valuable papers used as mortgage asset to the credit institution.

Article 18. Carrying out the provision of mortgage loan

1. The provision of mortgage loan to credit institutions shall be performed at the Banking Operation Department of the State Bank.

The Banking Operation Department of the State Bank shall, basing on the ratified file of approval to mortgage loan, carry out the procedures of receiving mortgage asset, signing credit contract with the said credit institution and transfer the loan amount to the deposit account of that credit institution opened at the State Bank.

2. Where it is necessary, the Governor of the State Bank may authorize the Manager of State Bank branches in provinces, cities under the Central Government’s management to perform the mortgage lending to credit institution whose head office is located in the local area. Process of mortgage lending at the State Bank branches in provinces, cities shall be the same to that at the Banking Operation Department of the State Bank.

Article 19. Repayment of mortgage loan

1. Upon the maturity of the debt, credit institutions shall make payment for both principal and interest of the mortgage loan to the State Bank and take back the valuable papers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. To deduct from the deposit account of that credit institution at the State Bank for debt collection;

b. To collect loan principal and interest from other sources (if any) of that credit institution.

3. In case after making deduction from the deposit account for collection of loan principal and interest and debt collection from other sources of the credit institution, it is not sufficient to collect the full debt, the State Bank shall classify the outstanding debt as overdue and apply overdue interest rate. The State Bank shall continue to deduct from the credit institution’s deposit account for debt collection or may sell or make payment with the issuer of the mortgaged valuable papers in the monetary market for collecting the overdue loan principal and interest of the borrowing credit institution.

Chapter III.

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 20. Responsibilities of credit institutions which request for mortgage loan

1. To fully, timely supply files, documents as stipulated in this Circular and take responsibility to the law for the accuracy, legality of the data, documents supplied to the State Bank.

2. To comply with commitments made with the State Bank at the time of mortgage borrowing regarding the use of loan funds for due purpose, full repayment of the loan, including both principal and interest, at the due date.

3. To fully transfer the valuable papers used as mortgage asset and take back the entire mortgage asset after the loan has been fully paid to the State Bank.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 21. Responsibilities of units of the State Bank

1. The Monetary Policy Department

a. To preside over, coordinate with related units in the determination of the level of money supply for quarterly, annual refinancing objective, including the refinancing with the mortgage of valuable paper, to submit to the Governor of the State Bank for approval and give notice to related units.

b. To act as an advisor for the Governor of the State Bank in the determination and announcement of refinancing interest rate as a basis for application to valuable paper mortgage operation.

c. To coordinate with related units to solve difficulties, queries arising in the performance of mortgage lending.

2. The Credit Department

a. To receive and appraise application file for mortgage loan of credit institution

b. To submit the Governor of the State Bank for approval to the application for loan mortgaged by valuable paper of credit institutions, and to authorize State Bank branches in provinces, cities under the Central Government’s management to perform (if any) and give notice to the borrowing credit institution of the approval or disapproval to mortgage loan.

c. To send the file approved by the Governor of the State Bank to the Banking Operation Department for performing the mortgage lending.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd. To submit the Governor for his consideration and deciding proposal of the credit institution regarding replacement of valuable papers being mortgaged at the State Bank.

e. To summary and make monthly, quarterly, annual report on the performance of mortgage lending in the Banking Operation Department of the State Bank and State Bank Branches in provinces, cities under the Central Government’s management to the Governor of the State Bank.

g. To submit the Governor of the State Bank, from time to time, for approval to the list, order of priority of valuable papers used in the mortgage borrowing operation and the proportion between the value of valuable paper and amount of the mortgage loan.

3. The Banking Operation Department

a. Based on the application file for mortgage loan which has been approved by the Governor of the State Bank, to perform the mortgage lending and mortgage of valuable paper, collect loan principal and interest in accordance with provisions of this Circular.

b. To organize the delivery, receipt, keeping and preservation of mortgage asset, files and documents, to return valuable papers and perform accounting of the mortgage loan.

c. To coordinate with related units to solve difficulties, queries arising in the performance of mortgage lending.

d. To summary data of mortgage loans arising at the Banking Operation Department on a monthly, quarterly, annual basis, to timely detect difficulties, queries in the implementation and send to the Credit Department for summary and reporting to the Governor of the State Bank.

dd. To deposit valuable papers which are used as mortgage for borrowing at the State Bank in accordance with applicable provisions, to confirm the deposition of valuable papers of the borrowing credit institution with respect to the case where the borrowing credit institution has been depositing valuable papers at the State Bank.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4- The Finance and Accounting Department shall provide guidance on the accounting relating to the mortgage lending operation.

5. Informatics Technology Department

a. To install software programs and ensure the infrastructure of the communication network for mortgage lending to be performed on stable, safe and confidential manner.

b. To provide for code number, password, electronic signature to persons participating in the mortgage operation of the State Bank and credit institutions.

6. Banking Inspection, Supervision Agency

a. To inspect, control and supervise the use of mortgage loan by credit institutions during the borrowing time; To deal with under their competence and propose the State Bank’s Governor for settlement of cases of violating provisions in this Circular and other related provisions.

b. To coordinate with related units to solve difficulties, queries arising in the performance of mortgage lending.

7. State Bank Branches in provinces, cities under the Central Government’s management

a. To perform mortgage lending to credit institutions whose head office is located in the local area upon the authorization of the Governor of the State Bank.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. On a monthly, quarterly and annual basis, to consolidate information, data of mortgage loans arising at the branch, to timely detect difficulties, queries in the implementation to send to the Credit Department for general report to the Governor of the State Bank.

Article 22. Implementation effectiveness

1. This Circular shall be effective since 1 October 2011 and replace the Circular No. 03/2009/TT-NHNN dated 02 March 2009 of the Governor of the State Bank on lending secured by mortgage of valuable papers by the State Bank to banks and the Circular No.11/2009/TT-NHNN dated 27 May 2009 on amendment of Paragraph 1, Article 7 of the Circular No. 03/2009/TT-NHNN dated 02 March 2009 of the Governor of the State Bank on lending secured by mortgage of valuable papers by the State Bank to banks.

2. Any mortgage loan which is still outstanding until the effective date of this Circular shall still be implemented in accordance with the signed credit contract until the State Bank fully collects the loan principal and interest.

3. Director of the Administrative Department, Director of the Credit Department and Heads of units of the State Bank of Vietnam, Manager of State Bank Branches in provinces, cities under the Central Government’s management; Chairman of Board of Directors, Chairman of Members Board, General Directors (Directors) of credit institutions, Central People’s Credit Funds, foreign banks’ branches shall be responsible for the implementation of this Circular.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name (address, logo) of credit institution
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

Number of document

…, date……

 

APPLICATION FOR LOAN

in the form of lending secured by the mortgage of valuable papers

To: The State Bank of Vietnam
(Credit Department)

Name of the credit institution:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Telephone:                                Fax:                  Code:

Number of the VND deposit account: ….. opened at the State Bank….

Pursuant to the Circular No.17/2011/TT-NHNN dated 18 August 2011 of the Governor of the State Bank providing for the lending secured by the mortgage of valuable papers by the State Bank to credit institutions;

Based on situation of capital sources and use of capital, ability of balancing the capital sources and volume of valuable papers being held,

Credit Institution… hereby would like to propose the State Bank of Vietnam to provide loan secured by the mortgage of valuable paper with following contents:

1. Amount proposed to borrow: (in number)… dong, (in words)…. dong.

2. Purpose of borrowing:

3. Period of borrowing:

4. Loan security asset: (Treasury bill, Treasury bond… with the total face value of … dong)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Plan of using loan funds (clearly explaining the borrowing purposes of the credit institution and balancing the capital sources including refinancing source for implementation)

Credit institution… undertakes that the information supplied hereinabove is truthful and commits to comply with current provisions on lending secured by the mortgage of valuable papers by the State Bank to credit institutions.

 

 

Chairman of Board of Directors/
Chairman of Board of Members/
General Director (Director)
(or the authorized person)

 

FORM 02A/NHNN-CC

Credit Institution

LIST OF VALUABLE PAPERS PROPOSED FOR MORTGAGE AT THE STATE BANK OF VIETNAM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Order

Type of valuable paper

Document number

Issuer

Mode of principal, interest payment

Date of issue

Face value

Interest rate

Maturity Date

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Treasury bond

TP1A2505

State Treasury

Principal and interest to be paid in one time at maturity, interest to be included into principal

25/8/2005

40,000,000,000

8.75%

25/08/2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

…, date…

Confirmation of … (issuer, issuing agent or depository organization)

Drawer

Controller

Chairman of Board of Directors/ Chairman of Board of Members/General Director (Director) (or the authorized person)

 

Note:
Mode of principal and interest payment

1. Interest shall be paid immediately upon issuance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Principal, interest shall be paid in one time at maturity, interest shall be included into principal

4. Interest shall be paid periodically, principal shall be paid in one time at maturity.

 

FORM 02B/NHNN-CC

Credit Institution

LIST OF SUBSTITUTE VALUABLE PAPERS AS MORTGAGE FOR BORROWING AT THE STATE BANK OF VIETNAM

Unit: dong

Order

Type of valuable paper

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Issuer

Mode of principal, interest payment

Date of issue

Face value

Interest rate

Maturity Date

Depository organization

(1)

(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Treasury bond

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

State Treasury

Principal and interest to be paid in one time at maturity, interest to be included into principal

25/8/2005

40,000,000,000

8.75%

25/08/2010

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

…, date…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Drawer

Controller

Chairman of Board of Directors/Chairman of Board of Members/General Director (Director) (or the authorized person)

 

Note:
Mode of principal and interest payment

1. Interest shall be paid immediately upon issuance

2. Principal, interest shall be paid in one time at maturity, interest shall not be included into principal

3. Principal, interest shall be paid in one time at maturity, interest shall be included into principal

4. Interest shall be paid periodically, principal shall be paid in one time at maturity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM 03/NHNN-CC

Credit institution….

SEVERAL NORMS OF CAPITAL SOURCES AND USE OF CAPITAL IN VIETNAMESE DONG

Unit: billion dong

Order

Norm

Date

X

Y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

Capital source in VND

 

 

 

1

Mobilized capital

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a

Demand and term deposit up to 12 months

 

 

 

b

More than 12 months

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Deposit of State Treasury

 

 

 

a

Demand and term deposit up to 3 months

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b

More than 3 months

 

 

 

3

Deposit/loan from other CIs

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a

Demand and term deposit/loan up to 3 months

 

 

 

b

More than 3 months

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Loans from SBV

 

 

 

B

Use of capital in VND

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Loan to the economy

 

 

 

2

Loan to/deposit at other CIs

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a

Demand and term deposit/loan up to 3 months

 

 

 

b

More than 3 months

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Reserves

 

 

 

a

Cash in vault

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b

Payment deposit at the SBV

 

 

 

c

Payment deposit at other CIs

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Investment in valuable papers

 

 

 

a

Government bonds

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b

SBV’s bills

 

 

 

c

Other valuable papers

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c

Other investments

 

 

 

 

 Note:

- X means the end of previous year

- Y means the final day of the latest month.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Drawer

Controller

Chairman of Board of Directors or
Chairman of Board of
Members/General Director (Director)
(or the authorized person)

 

FORM 04/NHNN-CC

Credit institution…

TRANSACTION PERFORMANCE BY CREDIT INSTITUTION WITH THE STATE BANK OF VIETNAM

from ../../… to ../…/….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Period

Opening outstanding debt

Turnover of lending

Turnover of debt repayment

Closing outstanding debt

Overdue debt in the period

1

Discount of valuable paper

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

Mortgage of valuable paper

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Overnight loan

 

 

 

 

 

4

OMO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

4.1

Purchase of valuable paper

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.2

Sale of valuable paper

 

 

 

 

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

6

Foreign currency swap

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For OMO operation, if valuable paper is sold to the SBV, then turnover of bid winning shall be accounted to lending turnover, if valuable paper is bought from the SBV, then the turnover of bid winning shall be accounted to the turnover of debt repayment. Payments of sales of valuable papers upon maturity to the SBV are accounted to turnover of debt repayment, payments of purchases of valuable papers to SBV upon maturity are accounted to lending turnover.

2. Balance of valuable paper sales to the SBV shall be stated as positive (+) value

Balance of valuable paper purchases from the SBV shall be stated as negative (-) value

3. Reporting period: current quarter.

 

Drawer

Controller

Chairman of Board of Directors or Chairman of Board of
Members/ General Director (Director)
(or the authorized person)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Credit institution…

CALCULATION SHEET OF DEMAND FOR VND LOANS FROM THE STATE BANK

Unit: billion dong

Order

Norm

Up to

(1)

(2)

(3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Demand for the use of capital in VND

 

1

Credit disbursement to economic organizations, inhabitants under commitment

 

2

Credit disbursement to economic organizations, inhabitants beyond commitment

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Payment of deposit out of the schedule

 

5

Lending to branches or individuals with net cash withdrawal

 

6

Making payment for mature loans from/deposit from CIs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Making payment for mature debt of the SBV

 

II

Estimated ability of balancing capital source in VND

 

1

Deposit mobilized from the economy

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Collecting mature credit debts from economic organizations, inhabitants

 

3

Collecting mature loans in the inter-bank market

 

4

Collecting loans from branches within CI

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6

Loans in inter-bank market

 

III

Difference between the capital source and use of capital in VND

 

1

Estimated loans from the SBV through channels

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a

Selling valuable papers in the open market

 

b

Loan with valuable paper discount

 

C

Loan with valuable paper mortgage

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Foreign currency swap

 

2

Estimated sale of foreign currency to the SBV

 

 

Drawer

Controller

Chairman of Board of Directors or
Chairman of Board of
Members/General Director (Director)
(or the authorized person)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM 06A/NHNN-CC

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: … /TB-NHNN

Hanoi, date…

 

NOTICE

ON THE APPROVAL TO THE LOAN SECURED BY THE MORTGAGE OF VALUABLE PAPER BY THE STATE BANK OF VIETNAM TO THE CREDIT INSTITUTION...............

To: Credit institution….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After considering the Application file for mortgage loan by the Credit institution … enclosed with the Application for loan in the form of lending secured by the mortgage of valuable paper (dispatch No… dated../…/…), the State Bank hereby accepts to provide loan secured by the mortgage of valuable paper to the Credit Institution….… with following contents:

1. Amount of mortgage loan: … billion dong.

2. Interest rate of mortgage loan:

3. Period of mortgage loan: … days since the receipt of the loan.

4. Purpose of mortgage loan:

5. Mode of loan principal and interest payment:

6. Valuable paper used as mortgage:

7. Credit Institution… shall perform borrowing, make repayment of the debt in compliance with provisions of the State Bank.

Authorized by the Governor, the Credit Department would like to inform for your knowledge and implementation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Authorized by the Governor
Director of the Credit Department

 

FORM 06B/NHNN-CC

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: … /TB-NHNN

Hanoi, date…

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON THE DISAPPROVAL TO LOAN SECURED BY THE MORTGAGE OF VALUABLE PAPER BY THE STATE BANK OF VIETNAM TO THE CREDIT INSTITUTION...............

To: credit institution….

Pursuant to the Circular No.17/2011/TT-NHNN dated 18 August 2011 of the Governor of the State Bank providing for the lending secured by the mortgage of valuable papers by the State Bank of Vietnam to credit institutions;

After considering the Application file for mortgage loan by the Credit institution … enclosed with the Application for loan in the form of lending secured by the mortgage of valuable paper (dispatch No… dated../…/…), the State Bank hereby refuses to provide loan secured by the mortgage of valuable paper to the Credit Institution … with following reasons:

1.

2.

….

Authorized by the Governor, the Credit Department would like to inform for your knowledge.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Authorized by the Governor

Director of the Credit Department

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011 quy định về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27.718

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!