Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 11/2014/TT-NHNN mang vàng cá nhân khi xuất nhập cảnh

Số hiệu: 11/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 28/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hạn chế mang vàng khi xuất, nhập cảnh của cá nhân

Ngày 28/03 vừa qua, NHNN ban hành Thông tư 11/2014/TT-NHNN thay thế Quyết định 1165/2001/QĐ-NHNN, theo đó việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh bị hạn chế hơn so với trước kia, cụ thể:

- Cá nhân xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu sẽ không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu;
- Cá nhân xuất, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới vẫn được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức, nhưng nếu quá 300g trở lên phải khai báo;
- Cá nhân VN được phép định cư nước ngoài nếu mang quá 01kg vàng trở lên (trước đây là từ 03kg trở lên) phải có Giấy phép của NHNN chi nhánh cấp tỉnh đồng thời phải xin phép;
- Thời hạn để cấp phép tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ tăng lên thành 15 ngày.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2014.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC MANG VÀNG CỦA CÁ NHÂN KHI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 03 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định việc mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ khi xuất cảnh, nhập cảnh trong các trường hợp sau:

1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, trừ các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là hộ chiếu).

2. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước có chung biên giới cấp.

3. Cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam hoặc cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài.

Điều 2. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu

1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

2. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Điều 3. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới

1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác; trường hợp tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Điều 4. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư

1. Cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

2. Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định sau:

a) Tổng khối lượng vàng từ 300g (ba trăm gam) trở lên đến dưới 01kg (Một kilôgam) phải khai báo với cơ quan Hải quan;

b) Tổng khối lượng vàng từ 01kg (Một kilôgam) trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Điều 5. Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài

1. Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu mang vàng khi xuất cảnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú. Hồ sơ gồm:

a) Đơn xin cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này;

b) Hoá đơn mua hàng hoặc giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp hoặc giấy cam đoan của cá nhân mang vàng về tính hợp pháp của lượng vàng cần mang đi trong trường hợp không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc;

c) Hộ chiếu và thị thực nhập cảnh đối với những nước yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh;

d) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

2. Các văn bản, tài liệu quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp văn bản, tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và chứng thực.

3. Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có văn bản giải thích lý do.

4. Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài có giá trị sử dụng trong thời hạn trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày cấp.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2014 và thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 6 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ QLNH.

KT/ THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

PHỤ LỤC 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP MANG VÀNG KHI XUẤT CẢNH ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh (thành phố) ...

Tôi là: ...........................................................

CMND số: ................. Cấp ngày: ............. tại ...........................

Hộ chiếu số:............... Cấp ngày: ...................

Nơi thường trú (tạm trú): ................................................................

Xuất cảnh qua cửa khẩu: ................................Định cư tại .......................

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố … cấp Giấy phép cho tôi mang theo …….. kg (bằng chữ: ………….kilôgam) vàng trang sức, mỹ nghệ/vàng miếng/vàng nguyên liệu, cụ thể như sau:

STT

Diễn giải

(loại vàng)

Khối lượng

(kg)

1

2

Tổng

Tôi xin cam đoan:

- Các thông tin trong đơn này và các tài liệu kèm theo là chính xác;

- Lượng vàng mang theo có nguồn gốc hợp pháp;

- Thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ kèm theo :
-
Hoá đơn mua hàng hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp hoặc giấy cam đoan tính hợp pháp của vàng;
- Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (đối với nước yêu cầu thị thực);
- Quyết định cho phép định cư hoặc giấy tờ tương đương.

... , ngày... tháng ... năm ...

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 2

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
Chi nhánh tỉnh (thành phố)...
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

..............., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY PHÉP MANG VÀNG KHI XUẤT CẢNH ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH…

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Thông tư số …….. ngày……quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh trong trường hợp định cư tại nước ngoài và hồ sơ kèm theo của ... (tên cá nhân);

QUYẾT ĐỊNH

1. Cho phép ... (tên cá nhân), CMND số... cấp ngày… tại…(nơi cấp), hộ chiếu số... cấp ngày... được mang theo vàng khi xuất cảnh qua cửa khẩu ...... định cư tại… với nội dung cụ thể như sau:

STT

Diễn giải

(loại vàng)

Khối lượng

(kg)

1

2

Tổng

2. Yêu cầu…. (tên cá nhân) chấp hành nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số …./2014/TT-NHNN ngày ……/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

3. Văn bản này có giá trị đến ngày ... /... /... .

Nơi nhận:
- Cá nhân;
- NHNN (Vụ QLNH);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: CN NHNN.

GIÁM ĐỐC NHNN CHI NHÁNH TỈNH
(THÀNH PHỐ) ...

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 11/2014/TT-NHNN

Hanoi, March 28, 2014

 

CIRCULAR

ON THE CARRYING OF GOLD BY INDIVIDUALS ON EXIT OR ENTRY (*)

Pursuant to June 16, 2010 Law No. 46/2010/QH12 on the State Bank of Vietnam;

Pursuant to December 13, 2005 Ordinance No. 28/2005/UBTVQH11 on Foreign Exchange;

Pursuant to March 18, 2013 Ordinance No. 06/2013/UBTVQH13 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Foreign Exchange;

Pursuant to the Government’s Decree No. 156/2013/ND-CP of November 11, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 24/2012/ND-CP of April 3, 2012, on management of gold trading;

At the proposal of the director of the Department of Foreign Exchange Management,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

This Circular prescribes the carrying of ingot gold, material gold, jewelry gold and fine-art gold articles on exit or entry in the following cases:

1. Vietnamese and foreign individuals who leave or enter Vietnam through border gates with passports or passport substitutes granted by competent Vietnamese or foreign agencies, except the papers specified in Clause 2 of this Article (below referred to as passports).

2. Vietnamese and foreign individuals who leave or enter Vietnam through border gates with border laissez-passers, entry or exit laissez-passers or border identity cards granted by competent agencies of Vietnam or countries bordering on Vietnam.

3. Foreign individuals permitted to permanently reside in Vietnam or Vietnamese individuals permitted to permanently reside abroad.

Article 2. Carrying of gold by individuals who leave or enter Vietnam with passports

1. Vietnamese and foreign individuals who leave or enter Vietnam with passports may not carry ingot gold and material gold. Foreign individuals who carry ingot gold and material gold when entering Vietnam with passports shall carry out the procedures for depositing the gold amount at the customs warehouse in order to bring it out of the country when being on exit or carry out procedures for bringing such amount abroad and shall bear all related expenses.

2. Vietnamese and foreign individuals who carry jewelry gold and fine-art gold articles in a total amount of 300 (three hundred) grams or more when leaving or entering Vietnam with passports shall declare such with customs offices.

Article 3. Carrying of gold by individuals who leave or enter Vietnam with border laissez-passers, entry or exit laissez-passers or border identity cards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Vietnamese and foreign individuals who enter or leave Vietnam with border laissez- passers, entry or exit laissez-passers or border identity cards may wear jewelry gold for ornamental purpose, including rings, necklaces, strings, ear-rings, needles and other jewelry articles. If carrying of gold in a total amount of 300 (three hundred) grams or more, they shall declare such with customs offices.

Article 4. Carrying of gold by individuals leaving or entering Vietnam for permanent residence

1. If foreign individuals, who are permitted to permanently reside in Vietnam, carry along material gold, ingot gold, jewelry gold and fine-art gold articles in a total amount of 300 (three hundred) grams or more, they shall declare such with customs offices.

2. Vietnamese individuals, who are permitted to permanently reside abroad, may carry along material gold, ingot gold, jewelry gold and fine-art gold articles in accordance with the following provisions:

a/ Those who carry gold in a total amount of between 300 (three hundred) grams and under 1 (one) kilogram shall declare such with customs offices;

b/ Those who carry gold in a total amount of 1 (one) kilogram or more must have permits for carrying of gold out of the country for permanent residence abroad granted by State Bank branches of provinces or centrally run cities where they reside, and at the same time shall declare such with customs offices.

Article 5. Procedures for grant of permits for carrying of gold out of the country for permanent residence abroad

1. Vietnamese individuals, who are permitted to permanently reside abroad and wish to carry gold out of the country under Point b, Clause 2, Article 4 of this Circular, shall directly file or send by post 1 (one) set of dossier to State Bank branches of the provinces or centrally run cities where they reside. Such a dossier comprises:

a/ An application for a permit for carrying of gold out of the country for permanent residence abroad, made according to form provided in Appendix I to this Circular;.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Passport and entry visa, for the countries requesting entry visas;

d/ Decision of the authority competent to permit the permanent residence or another paper of equivalent value.

2. The documents specified at Points b, c and d, Clause 1 of this Article must be the originals or copies notarized in accordance with law. Documents in foreign languages must be translated into Vietnamese and notarized.

3. Within 15 (fifteen) working days after receiving a complete and valid dossier, the State Bank branches of the provinces or centrally run cities shall consider the grant of a permit for carrying of gold out of the country to the individual who wishes to permanently reside abroad, made according to the form provided in Appendix 2 to this Circular. In case of refusal to grant a permit, they shall reply in writing, clearly stating the reason.

4. A permit for carrying of gold out of the country by an individual wishing to permanently reside abroad is valid for 6 (six) months from the date of granting.

Article 6. Effect

1. This Circular takes effect on May 15, 2014, and replaces the Governor of the State Bank of Vietnam’s Decision No. 1165/2001/QD-NHNN of September 12, 2001, on the carrying of gold by individuals on exit and entry.

2. Chief of the Office, director of the Department of Foreign Exchange Management, heads of units of the State Bank of Vietnam, directors of State Bank branches of provinces and centrally run cities shall implement this Circular.-

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Dao Minh Tu

* All the above forms are not translated.

(*) Công Báo Nos 435-436 (11/4/2014)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 28/03/2014 quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.050

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!