Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/2010/TT-NHNN sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN về bãi bỏ Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN về kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN về sửa đổi Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 10/2010/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10/2010/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI KHOẢN 2, KHOẢN 3 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 01/2010/TT-NHNN NGÀY 06/01/2010 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2006/QĐ-NHNN NGÀY 18/01/2006 VỀ VIỆC KINH DOANH VÀNG TRÊN TÀI KHOẢN Ở NƯỚC NGOÀI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-NHNN NGÀY 15/03/2007 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2006/QĐ-NHNN

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 315/VPCP-KTTH ngày 25/3/2010 của Văn phòng Chính phủ;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định như sau:

Điều 1.

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN như sau:

“2. Các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài trước ngày 30/6/2010.

3. Các Giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày 30/06/2010”.

Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2010.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 10/2010/TT-NHNN

Hanoi, March 26, 2010

 

CIRCULAR

AMENDING CLAUSES 2 AND 3, ARTICLE 2 OF CIRCULAR NO. 01/2010/TT-NHNN OF JANUARY 6, 2010, ANNULLING DECISION NO. 03/2006/QD-NHNN OF JANUARY 18, 2010, ON GOLD TRADING VIA OVERSEAS ACCOUNTS, AND DECISION NO. 11/ 2007/QD-NHNN OF MARCH 15, 2007, AMENDING AND SUPPLEMENTING DECISION NO. 03/2006/QD-NHNN

Pursuant to the 1997 Law on the State Bank of Vietnam; and the 2003 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on the State Bank of Vietnam;
Pursuant to the 1997 Law on Credit Institutions; and the 2004 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Credit Institutions;
Pursuant to the Government's Decree No. I60/2006/ND-CP of December 28, 2006, detailing the implementation of the Ordinance on Foreign Exchange;
Pursuant to the Government's Decree No. 96/ 2008/ND-CP of August 26, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Stale Bank of Vietnam;,
In furtherance of the Prime Minister's directing opinions in the Government Office's Official Letter No. 315/VPCP-KTTH of March 25, 2010;
The State Bank of Vietnam stipulates as follows;

Article 1. To amend Clauses 2 and 3. Article 2 of Circular 01/2010/TT-NHNN of January 6. 2010, annulling the Slate Bank Governor's Decision No. 03/2006/QD-NHNN of January 18, on gold trading via overseas accounts, and Decision No. 11/2007/QD-NHNN of March 15, amending and supplementing Decision No. 03/2006/QD-NHNN. as follows:

"2. Credit institutions and enterprises currently trading in gold via overseas accounts shall finalize and close overseas gold-trading accounts before June 30, 2010.

3. Permits for gold trading via overseas accounts granted by the State Bank to gold-trading credit institutions and enterprises under Decision No. 03/2006/QD-NHNN of January 18, 2(K)6. on gold trading via overseas accounts, and Decision No. 11/2007/QD-NHNN of March 15, 2007. amending and supplementing Decision No. 03/2006/QD-NHNN. cease to be effective on June 30, 2010."

Article 2.

1. This Circular takes effect on March 26. 2010.

2. The Chief of the Office, the Director of the Foreign Exchange Management Department and heads of units of the State Bank of Vietnam, directors of provincial-level branches of the State Bank of Vietnam and credit institutions and enterprises trading in gold via overseas accounts shall implement this Circular.-
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2010/TT-NHNN sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN về bãi bỏ Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN về kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN về sửa đổi Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.639

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227