Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 10/2009/TT-NHNN sửa đổi Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN độ mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước ngành Ngân hàng

Số hiệu: 10/2009/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10/2009/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2007/QĐ-NHNN NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ ĐỘ MẬT CỦA TỪNG LOẠI TÀI LIỆU, VẬT MANG BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg ngày 20/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Ngân hàng;
Căn cứ Quyết định số 151/2003/QĐ-BCA(A11) ngày 11/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong ngành Ngân hàng;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2007 về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng như sau:

Điều 1. Khoản 6 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tài liệu, chứng từ, số liệu về xuất kho, nhập kho các loại tiền của Nhà máy in tiền quốc gia, các kho tiền Trung ương; tài liệu, chứng từ, số liệu về xuất, nhập tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định (trừ trường hợp xuất, nhập với Quỹ nghiệp vụ phát hành).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Nhà máy in tiền quốc gia, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 10/2009/TT-NHNN

Hanoi, May 08th, 2009

 

CIRCULAR

ON AMENDMENT, SUPPLEMENT OF THE DECISION No. 45/2007/QD-NHNN DATED 17 DECEMBER 2007 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK ON THE CONFIDENTIALITY OF EACH TYPE OF DOCUMENTS, MATERIALS CONTAINING STATE SECRET IN BANKING AREA

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997, and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003;
Pursuant to the Law on Credit Institutions issued in 1997 and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on Credit Institutions issued in 2004;
Pursuant to the Ordinance No. 30/2000/PL-UBTVQH10 dated 28/12/2000 of the National Assembly’s Standing Committee on preservation of State secret;
Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26/8/2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
Pursuant to the Decree No. 33/2002/ND-CP of the Government providing in details for the implementation of the Ordinance on preservation of State secret;
Pursuant to the Decision No. 15/2003/QD-TTg dated 20/01/2003 of the Prime Minister on the list of State secret at Strictly Confidential level and Top Secret level in Banking industry;
Pursuant to the Decision No. 151/2003/QD-BCA (A11) dated 11/3/2003 of the Minister of Public Security on the list of State secret at Confidential level in Banking industry;
The State Bank of Vietnam would like to amend, supplement the Decision No. 45/2007/QD-NHNN dated 17 December 2007 on the confidentiality of each type of documents, materials containing State secret in Banking area as follows:

Article 1. Paragraph 6, Article 5 shall be amended, supplemented as follows:

Materials, documents, data concerning stock-in, stock-out of types of money of the National Money Printing Factory, Central money vaults; materials, documents, data on the delivery, receipt of money of Issuance Reserve Fund at the State Bank - Binh Dinh province branch (except for case of delivery, receipt with the Fund for Issuance Operation)

Article 2. Implementing organization

1. This Circular shall be effective after 45 days since its date of signing.

2. Director of Administrative Department, Head of units of the State Bank, Director of the National Money Printing Factory, Chairman of the Board of Directors, General Director (Director) of credit institutions, payment service suppliers, other organizations engaging in banking activity shall be responsible for the implementation of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
Nguyen Van Giau

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2009/TT-NHNN ngày 08/05/2009 sửa đổi Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.076

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!