Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2016/TT-NHNN

Số hiệu: 05/2021/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 11/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa một số quy định về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 05/2021/TT-NHNN ngày 11/6/2021 sửa đổi Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

Theo đó, sửa đổi một số quy định về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân, đơn cử như:

- Về tài liệu, thông tin để xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân:

Bổ sung kết quả giám sát đối với quỹ tín dụng nhân dân của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

- Về thực hiện xếp hạng (Hiện hành là Quy trình xếp hạng):

Trước ngày 31/5 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoàn thành xếp hạng của năm trước liền kề đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

(Hiện hành, trước ngày 30/4 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoàn thành việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân của năm trước).

- Bổ sung trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân (Điều 14a);

- Bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (Điều 14b);

- Bổ sung trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Điều 14c).

Thông tư 05/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2021/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 42/2016/TT-NHNN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH XẾP HẠNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi là Thông tư số 42/2016/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng vào Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu kém) theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 4 như sau:

“đ) Kết quả giám sát, kết luận thanh tra, hồ sơ xử lý sau thanh tra đối với quỹ tín dụng nhân dân của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 8 như sau:

“a) Không thực hiện báo cáo đầy đủ hoặc gửi báo cáo chậm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) từ 2 lần trở lên trừ 1 điểm;”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Thực hiện xếp hạng

1. Trước ngày 31 tháng 5 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoàn thành xếp hạng của năm trước liền kề đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

2. Việc xếp hạng căn cứ trên tài liệu, thông tin, số liệu, dữ liệu quy định tại Điều 4 Thông tư này và giải trình, báo cáo bổ sung của quỹ tín dụng nhân dân trong quá trình Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xếp hạng.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Thông báo kết quả xếp hạng

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo Biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, thông báo kết quả xếp hạng (bao gồm tổng điểm xếp hạng) cho từng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.”

6. Bổ sung Điều 14a, 14b, 14c vào Chương III như sau:

“Điều 14a. Trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân

1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, thông tin, số liệu, dữ liệu cung cấp và có trách nhiệm giải trình, báo cáo bổ sung các nội dung liên quan tới việc xếp hạng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

2. Quản lý kết quả xếp hạng theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Không được cung cấp kết quả xếp hạng của mình cho tổ chức, cá nhân ngoài quỹ tín dụng nhân dân.

Điều 14b. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

1. Thực hiện xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

2. Trên cơ sở kết quả xếp hạng, thực hiện quản lý, thanh tra, giám sát quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý, thông báo, cung cấp kết quả xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 14c. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

2. Quản lý, cung cấp kết quả xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.”

Điều 2.

1. Thay thế Biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 42/2016/TT-NHNN bằng Biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bãi bỏ Biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 42/2016/TT-NHNN .

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử NHNN;
- Lưu: VP, PC, TTGSNH
3.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

BIỂU SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-NHNN ngày 11/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ…….

BÁO CÁO KẾT QUẢ XẾP HẠNG

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN

Năm……

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)

TT

Tên QTDND

Tổng điểm

Xếp hạng (A,B,C,D)

1

2

Người lập biểu

Chánh Thanh tra,
giám sát ngân hàng

…, ngày….tháng….năm….

GIÁM ĐỐC

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 05/2021/TT-NHNN

Hanoi, June 11, 2021

 

CIRCULAR

AMENDING CIRCULAR NO. 42/2016/TT-NHNN DATED DECEMBER 30, 2016 BY GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM ON RATING OF PEOPLE’S CREDIT FUNDS

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and Law on Amendments to Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 on functions, duties, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;  

At the request of the Chief Banking Inspector;

The Governor of the State Bank of Vietnam hereby promulgates a Circular amending Circular No. 42/2016/TT-NHNN dated December 30, 2016 by Governor of the State Bank of Vietnam on rating of people’s credit funds (hereinafter referred to as “Circular No. 42/2016/TT-NHNN”).

Article 1. Amendment to some Articles of Circular No. 42/2016/TT-NHNN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “2. People’s credit funds shall be rated as Class A (very good performance), Class B (good performance), Class C (average performance) or Class D (poor performance) according to regulations in Article 12 herein.”

2. Point dd Clause 1 Article 4 is amended as follows:

 “dd) Supervision results, inspection conclusions and post-inspection handling documents for people’s credit funds of banking inspectors;”

3. Point a Clause 4 Article 8 is amended as follows:

 “a) 1 point will be deducted if the people’s credit fund fails to submit reports sufficiently or promptly according to regulations of the State Bank to the provincial State Bank branch two times or more;”

4. Article 13 is amended as follows:

“Article 13. Rating assignment

1. Before May 31 of every year, State Bank branches shall rate the performance of people’s credit funds in areas under their management in the immediately preceding year.

2. Ratings shall be assigned based on documents, information and data mentioned in Article 4 herein and additional reports and explanations provided by people’s credit funds during the rating process."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 14. Announcement of rating results

Within 05 working days from the date on which the rating process is completed, State Bank branches shall report results of rating of people’s credit funds in areas under their management to the Governor of the State Bank (via Banking Supervision Agency) using Form No. 01 enclosed therewith and announce rating results (including total score) to each people’s credit fund in areas under their management.”

6. Articles 14a, 14b and 14c are added to Chapter III as follows:

 “Article 14a. Responsibilities of people’s credit funds

1. Take full responsibility for the accuracy and honesty of documents, information and data provided and provide additional reports and explanations for rating-related contents at the request of State Bank branches.

2. Manage rating results according to regulations on protection of state secrets concerning the banking sector and other relevant legal documents.

3. Not provide their rating results for unaffiliated organizations and individuals.

Article 14b. Responsibilities of State Bank branches

1. Rate people’s credit funds in areas under their management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Manage, announce and provide rating results of people’s credit funds in areas under their management according to regulations of this Circular, regulations on protection of state secrets concerning the banking sector and other relevant legal documents.

Article 14c. Responsibilities of Banking Supervision Agency

1. Provide guidance on and inspect rating of people’s credit funds by State Bank branches.

2. Manage and provide rating results of people’s credit funds according to regulations of this Circular, regulations on protection of state secrets concerning the banking sector and other relevant legal documents.”

Article 2.

1. Form No. 01 enclosed therewith supersedes Form No. 01 enclosed with Circular No. 42/2016/TT-NHNN.

2. Form No. 02 enclosed with Circular No. 42/2016/TT-NHNN is annulled.

Article 3. Implementing responsibilities

Head of State Bank Office, Chief Banking Inspector and heads of affiliates of the State Bank and people’s credit funds shall implement this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular takes effect from August 01, 2021.

 

 

P.P. THE GOVERNOR
THE DEPUTY GOVERNOR
Dao Minh Tu

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2021/TT-NHNN ngày 11/06/2021 sửa đổi Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.073

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!