Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động tiền lương

Số hiệu: 04/2018/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 22/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Các yếu tố loại trừ khi xác định quỹ lương của NLĐ ở VAMC

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).

Theo đó, khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ thì VAMC loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, chênh lệch thu chi, bao gồm:

- Ảnh hưởng của các yếu tố khách quan quy định tại Điều 11 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH .

- Nhà nước có quyết định:

+ Can thiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu chênh lệch thu chi hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua hoặc bán khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo;

+ Điều chỉnh tỷ lệ tính trên số tiền thu hồi của khoản nợ xấu được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt;

+ Điều chỉnh tỷ lệ tính trên số dư còn lại cuối kỳ của khoản nợ mà VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

- VAMC thực hiện các khoản đầu tư mới cho hoạt động kinh doanh (không bao gồm các khoản đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài sản đảm bảo các khoản nợ VAMC đã mua để cải tạo thành trụ sở làm việc hoặc cho thuê).

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2018, các quy định của Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2018/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2016 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2015 và Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tchức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tin lương và tin thưởng đi với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tin lương, thù lao, tin thưởng đi với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nm giữ 100% vn điều lệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tin lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sa đi một số điều của Thông tư s 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn quản lý lao động, tin lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

1. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 3 Mục 2 như sau:

"b. Chỉ tiêu lợi nhuận (kế hoạch, thực hiện trong năm hoặc thực hiện của năm trước liền kề) được thay bằng chỉ tiêu chênh lệch thu chi (tng doanh thu trừ tng chi phí).".

2. Sửa đổi Điều 4 Mục 2 như sau:

"1. Khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tin lương thực hiện của người lao động, VAMC loại trừ các yếu tkhách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, chênh lệch thu chi, bao gồm:

a) Ảnh hưởng của các yếu tố khách quan quy định tại Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH.

b) Nhà nước có quyết định can thiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu chênh lệch thu chi hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua hoặc bán khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo; điều chỉnh tỷ lệ tính trên s tiền thu hi của các khoản nợ xấu được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt; điều chỉnh tỷ lệ tính trên sdư còn lại cuối kỳ của khoản nợ mà VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

c) VAMC thực hiện các khoản đầu tư mới cho hoạt động kinh doanh (không bao gồm các khoản đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài sản đảm bảo các khoản nợ VAMC đã mua để cải tạo thành trụ sở làm việc hoặc cho thuê).

2. Việc loại trừ yếu tkhách quan quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo nguyên tc như sau:

a) Năng suất lao động, chênh lệch thu chi bị ảnh hưởng bởi các yếu tkhách quan phải được lượng hóa và tính toán bằng số liệu cụ thể.

b) Yếu tkhách quan làm giảm (hoặc tăng) năng sut lao động, chênh lệch thu chi thì được cộng thêm (hoặc giảm trừ) phần năng suất lao động, chênh lệch thu chi giảm (hoặc tăng) tương ứng vào chỉ tiêu năng suất lao động, chênh lệch thu chi trong năm.

c) Khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, VAMC phải đánh giá lại việc thực hiện các yếu tkhách quan so với kế hoạch để loại trừ ảnh hưởng đến năng sut lao động, chênh lệch thu chi.".

3. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 6 Mục 3 như sau:

"b. Việc loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, chênh lệch thu chi được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.".

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018. Các quy định tại Thông tư này được áp dụng ktừ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phn ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời./.


Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đng;
- Th
tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung
ương và các Ban của Đảng;
- Các B
, các quan ngang Bộ, các cơ quan trc thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
-
Ủy ban giám sát tài chính QG;
- Tòa án nhân d
ân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân ti cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn b
n (Bộ Tư pháp);
- C
ông báo;
- C
ng TTĐT của Chính phủ;
- C
ng TTĐT của Bộ LĐTBXH;
- L
ưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 04/2018/TT-BLDTBXH

Hanoi, June 22, 2018

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 37/2016/TT-BLDTBXH DATED OCTOBER 25, 2016 PROVIDING GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF EMPLOYEES, WAGES, REMUNERATIONS AND BONUSES PAID TO EMPLOYEES WORKING IN VIETNAM ASSET MANAGEMENT COMPANY

Pursuant to the Government’s Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government’s Decree No. 53/2013/ND-CP dated May 18, 2013 on the establishment, organization and operation of Vietnam Asset Management Company; the Government’s Decree No. 34/2015/ND-CP dated March 31, 2015 and the Government's Decree No. 18/2016/ND-CP dated March 18, 2016 on amendments to the Government’s Decree No. 53/2013/ND-CP dated May 18, 2013 on the establishment, organization and operation of Vietnam Asset Management Company;

Pursuant to the Government’s Decree No. 51/2016/ND-CP dated June 13, 2016 on management of employees, wages, remunerations and bonuses paid to employees working in single-member limited liability companies of which charter capital is wholly owned by the State; the Government’s Decree No. 52/2016/ND-CP dated June 13, 2016 providing for salary, remuneration and bonus payment to managers of single-member limited liability companies of which charter capital is wholly owned by the State;

At the Director General of the Department of Industrial Relations and Wage;

The Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs promulgates the Circular providing amendments to Circular No. 37/2016/TT-BLDTBXH dated October 25, 2016 providing guidelines for management of employees, wages, remunerations and bonuses paid to employees working in Vietnam Asset Management Company.

Article 1. Amendments to Circular No. 37/2016/TT-BLDTBXH dated October 25, 2016 providing guidelines for management of employees, wages, remunerations and bonuses paid to employees working in Vietnam Asset Management Company (VAMC)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“b. The profit (planned or realized in the current year or previous year) is replaced by the difference between revenues and expenses (total revenue minus total expenses).”2 . Article 4 of Section 2 is amended as follows:

“1. When determining planned and realized salary budgets for employees, VAMC may disregard objective factors that may cause impacts on labor productivity or the difference between revenues and expenses, including:

a) Impacts of objective factors specified in Article 11 of the Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH..

b) The State decides to make intervention that directly affects the difference between revenues and expenses, or the purchase or sale of bad debts and collaterals; adjust the ratio calculated according to the amount collected from bad debts bought by VAMC with special bonds; adjust the ratio calculated according to the closing balance of the debts bought by VAMC with special bonds.

c) VAMC makes new investments in business (excluding investments, repair and upgrading of collaterals which VAMC has bought for establishing business offices or for lease).

2. Disregarding of objective factors specified in Clause 1 of this Article shall be carried out as follows:

a) The labor productivity or the difference between revenues and expenses that is affected by such objective factors must be quantified and expressed in specific figures.

b) When calculating the annual labor productivity or the difference between revenues and expenses, VAMC may add (or deduct) the amount of labor productivity or the difference between revenues and expenses decreased (or increased) due to such objective factors.

c) On determining its realized salary budget, VAMC must take into account the objective factors that may cause impacts on the labor productivity or the difference between revenues and expenses compared with the planned ones.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“b. Disregarding of objective factors that may cause impacts on the labor productivity or the difference between revenues and expenses is carried out under regulations of Article 4 of this Circular.”.

Article 2. Implementation

This Decree comes into force as from August 15, 2018. Regulations specified in this Circular shall be applied as from January 01, 2018.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs for consideration.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Doan Mau Diep

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2018 sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.940

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!