Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03/2005/TT-NHNN hướng dẫn công ty cho thuê tài chính cơ cấu lại thời hạn trả nợ chuyển nợ quá hạn hoạt động cho thuê tài chính

Số hiệu: 03/2005/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 25/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2005/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 03/2005/TT-NHNN NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Thực hiện quy định tại Điều 42 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và để đảm bảo tính thống nhất của quy định pháp luật đối với các hình thức cấp tín dụng khác, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính như sau:

1. Công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các hợp đồng cho thuê tài chính theo hai phương thức sau đây:

a. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc công ty cho thuê tài chính chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ trong phạm vi thời hạn cho thuê tài chính đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng cho thuê tài chính, mà kỳ hạn trả nợ cuối cùng không thay đổi.

b. Gia hạn nợ là việc công ty cho thuê tài chính chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ tiền thuê tài chính vượt quá thời hạn cho thuê đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng cho thuê tài chính.

2. Công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với các hợp đồng cho thuê tài chính như sau:

a. Công ty cho thuê tài chính tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở khả năng tài chính của mình và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của bên thuê đối với các trường hợp:

- Bên thuê tài chính không có khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền thuê tài chính đúng kỳ hạn trả nợ trong phạm vi thời hạn cho thuê đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính và được công ty cho thuê tài chính đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo, thì công ty cho thuê tài chính xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền thuê tài chính.

- Bên thuê tài chính không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền thuê tài chính đúng thời hạn cho thuê đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính và được công ty cho thuê tài chính đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho thuê, thì công ty cho thuê tài chính xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với khả năng trả nợ của bên thuê.

Công ty cho thuê tài chính phân loại toàn bộ số dư nợ gốc tiền thuê tài chính của bên thuê có khoản nợ cơ cấu lại vào các nhóm nợ thích hợp, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b. Trường hợp bên thuê tài chính không trả nợ đúng hạn đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính và công ty cho thuê tài chính đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho thuê, không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thì số dư nợ gốc của hợp đồng cho thuê tài chính đó là nợ quá hạn; công ty cho thuê tài chính phân loại toàn bộ số dư nợ gốc tiền thuê tài chính của bên thuê vào các nhóm nợ thích hợp, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Công ty cho thuê tài chính phải ban hành quy trình về cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với quy định của Thông tư này, của pháp luật có liên quan về hoạt động cho thuê tài chính và gửi cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ngay sau khi ban hành.

4. Đối với các hợp đồng cho thuê tài chính được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, công ty cho thuê tài chính phải báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng.

5. Tổ chức thực hiện:

a. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 01/2003/TT-NHNN ngày 28/1/2003 hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính.

b. Công ty cho thuê tài chính thoả thuận với bên thuê tài chính để bổ sung quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các hợp đồng cho thuê tài chính ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Trường hợp không thoả thuận được với bên thuê, thì công ty cho thuê tài chính xem xét quyết định việc chuyển nợ quá hạn đối với các hợp đồng cho thuê tài chính không trả được nợ đúng hạn theo quy định tại Thông tư này để phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, nhưng không thay đổi các nội dung khác trong hợp đồng cho thuê tài chính đã thoả thuận trước đó.

c. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các công ty cho thuê tài chính có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Phùng Khắc Kế

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------------

No. 03/2005/TT-NHNN

Hanoi, May 25, 2005

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE TO FINANCE LEASING COMPANIES ON THE RESTRUCTURING OF REPAYMENT PERIOD, OVERDUE DEBTS CLASSIFICATION FOR FINANCE LEASING ACTIVITIES

With a view to implementing the provision in Article 42 of the Decree No. 16/2001/ND-CP dated 2 May 2001 of the Government on the organization and operation of finance leasing companies and in order to ensure the unity of legal provisions for other forms of credit extension, the State Bank of Vietnam provides guidance to the finance leasing companies on the implementation of the restructuring of the repayment period, the overdue debts classification in respect of the finance leasing activities as follows:

1. The finance leasing companies shall perform the restructuring of the repayment period for finance leasing contracts under two following modes:

a. Adjustment of the repayment period, which is an act where a finance leasing company accepts changes to repayment periods within the finance leasing term as previously agreed in the finance leasing contract and without any change to the last repayment period.

b. Debt rescheduling, which is an act where a finance leasing company accepts the extension of the repayment duration beyond the leasing term as previously agreed in the finance leasing contract.

2. The finance leasing companies shall perform the restructuring of the repayment period, overdue debts classification in respect of finance leasing contract as follows:

a. The finance leasing companies shall, based on their financial capacity and the revaluation of the repayment ability of the lessee, make decision by themselves on the restructuring of the repayment period for cases:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Where a finance lessee fails to repay in full the principals and/or interests of the finance lease payments on the due date as agreed in the finance leasing contract and is assessed by the finance leasing company to be able to repay in a certain period of time after the leasing term, the finance leasing company shall consider the extension of the repayment term for a certain period commensurate with repayment capability of the lessee.

The finance leasing companies shall classify the entire outstanding principals of the lessees with restructured repayment period to appropriate debt groups, make provisions and use it for settlement of credit risks in accordance with applicable provisions of the State Bank of Vietnam.

b. If a finance lessee fails to duly repay debt as agreed in the finance leasing contract and is assessed by the finance leasing company not to be able to repay in a certain period of time after the leasing term and not accepted by it for the restructuring of the repayment periods, the outstanding principals of that finance leasing contract shall be classified as overdue debt; the finance leasing companies shall classify the entire outstanding principals of the finance lease payment of the lessee to the appropriate debt groups, make provisions and use it for settlement of credit risks in accordance with applicable provisions of the State Bank of Vietnam.

3. The finance leasing companies must issue a procedure on the restructuring of the repayment period in line with provisions of this Circular, of relevant laws on finance leasing activities and submit to the State Bank Inspection right after its issuance.

4. Finance leasing companies must report of finance leasing contracts with restructured repayment period in accordance with provisions of the State Bank of Vietnam on the statistic reporting regime applicable to credit institutions.

5. Implementing organization

a. This Circular shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette and replace the Circular No. 01/2003/TT-NHNN dated 28 January 2003 guiding the adjustment of debt repayment period, rescheduling of debt repayment, classification of overdue debts in respect of finance leasing activities

b. Finance leasing companies shall agree with finance lessees to supplement provisions on the restructuring of repayment period to finance leasing contracts entered into prior to the effective date of this Circular. In case where no agreement can be made with the lessee, finance leasing companies shall consider and decide on the overdue debt classification for the finance leasing contracts where repayments are not duly made in accordance with provisions in this Circular to perform the classification, provisioning and use of provisions against risks without making change to other agreements in the finance leasing contract previously agreed.

c. The Director of the Administrative Department, the Director of the Legal Department, the Director of the Monetary Policy Department and Heads of units of the State Bank, General Managers of the State Bank's branches in provinces, cities under the central Governments management, the Board of Directors and General Directors (Directors) of Finance Leasing Companies shall be responsible for the implementation of this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Phung Khac Ke

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2005/TT-NHNN ngày 25/05/2005 hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.365

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!