Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03/2003/TT-NHNN hướng dẫn về cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết 02/2003/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 03/2003/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 24/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2003/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 03/2003/TT-NHNN NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ CHO VAY KHÔNG PHẢI BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2003/NQ-CP NGÀY 17/01/2003 CỦACHÍNH PHỦ

Căn cứ điểm 13 Mục III Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 của Chỉnh phủ về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện việc cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay như sau:

1. Các tổ chức tín dụng chủ động lựa chọn, quyết định và tự chịu trách nhiệm việc cho vay không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo quy định tại Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002, Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Đối với hợp tác xã, hộ nông dân và chủ trang trại chưa có đủ điều kiện để tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ, thì các tổ chức tín dụng được xem xét, quyết định và tự chịu trách nhiệm về cho vay không phải bảo đảm tài sản như sau:

a. Đối với hộ nông dân, chủ trang trại sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, mang tính sản xuất hàng hoá, có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và nằm trong vùng đã được quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, hợp tác xã, thì các tổ chức tín dụng xem xét cho vay đến 30 triệu đồng không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản, chỉ nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc không có tranh chấp đất đai.

b. Đối với hợp tác xã làm dịch vụ cung ứng vật tư, cây, con giống để sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả, có hợp đồng tiêu thụ, thì các tổ chức tín dụng xem xét cho vay đến 100 triệu đồng không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản.

c. Đối với hợp tác xã sản xuất hàng xuất khẩu, làm nghề truyền thống có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, đã ký được hợp đồng xuất khẩu hoặc có đơn đặt hàng khả thi, thì các tổ chức tín dụng xem xét cho vay đến 500 triệu đồng không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

b. Quy định về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với hộ nông dân, chủ trang trại tại điểm 4 Mục I Thông tư số 10/2000/TT-NHNN1 ngày 31/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về hướng dẫn thực hiện giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành.

c. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân sách nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Phùng Khắc Kế

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
---------------------

No. 03/2003/TT-NHNN

Hanoi, February 24, 2003

 

CIRCULAR

GUIDING THE LENDING WITHOUT ASSETS SECURITY IN ACCORDANCE WITH THE RESOLUTION NO. 02/2003/NQ-CP DATED 17 JANUARY, 2003 OF THE GOVERNMENT

Pursuant to point 13 Section III of the Resolution No. 02/2003/NQ-CP dated 17 January, 2003 of the Government on several essential policies and measures to concentrate in conducting the implementation of social-economic development task of the year 2003, The Governor of the State Bank provides the guidance for the implementation of the lending without assets security by credit institutions to borrowing customers as follows:

1. Credit institutions shall take the initiative of choosing, deciding and taking self-responsibility for the lending, which is not be obliged to apply assets security measures in accordance with provisions of the Decree No. 85/2002/ND-CP dated 25 October, 2002, Decree No. 178/1999/ND-CP dated 29 December, 1999 of the Government on loans security of credit institutions and the guidance of the State Bank of Vietnam.

2. For co-operatives, farmer's households, owners of farms which do not yet satisfy sufficient conditions for the consideration of lending without assets security by credit institutions in accordance with paragraph 18 Article 1 of the Decree No. 85/2002/ND-CP dated 25 October, 2002 of the Government, credit institutions are entitled to consider, decide and self-responsibility for the lending without assets security as follows:

a. For farmer's households, owners of farms engaging in the production of agriculture, forestry, aquaculture and salt area in the nature of goods productions, having feasible investment projects, production and business plan in schemed zones, which have been invested with infrastructure, entered into a contract of product consumption with enterprises, credit institutions shall consider and lend up to VND 30 millions without applying the assets security measure, but the borrowers are required to submit to credit institutions the certificate of the land use right or the written confirmation of people committees of villages, wards, towns proving that the land being used is not involved in any dispute.

b. For co-operatives engaging in the supply services of materials, plants, breeding animals for agriculture, forestry, aquaculture and salt production, which have feasible, effective production plan, a contract of product consumption, credit institutions shall consider and lend up to VND 100 millions without applying the assets security measure.

c. For co-operatives engaging in export goods production, traditional industry, which have feasible investment projects and production plan in accordance with social-economic development program, plan and the transfer of local economic structure, entered into the export contract or gained a feasible order, credit institutions shall consider and lend up to VND 500 millions without applying the assets security measure.

3. Implementing organization
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2003/TT-NHNN hướng dẫn về cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết 02/2003/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74