Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/2008/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 09/2003/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng internet do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/2008/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 09/2003/TT-NHNN NGÀY 05/8/2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2001/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG INTERNET

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2003/TT-NHNN ngày 05/8/2003 Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet như sau:

1. Khoản 3 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng muốn cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có yêu cầu, mục đích cụ thể, rõ ràng;

b) Có thiết kế mạng thông tin máy tính với đầy đủ trang thiết bị phục vụ thuận tiện cho việc ứng dụng, sử dụng Internet và việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn, bí mật thông tin;

c) Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có đủ trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và quy mô của hệ thống;

d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và cung cấp, sử dụng dịch vụ ứng dụng Intemet trong lĩnh vực ngân hàng".

2. Khoản 7 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

"7. Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong lĩnh vực ngân hàng.

a) Quyền hạn:

- Quyết định việc sử dụng và cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong lĩnh vực ngân hàng của đơn vị mình.

- Chủ động xây dựng, thiết lập hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh để cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet cho người sử dụng.

- Có quyền lựa chọn các biện pháp bảo mật, an ninh phù hợp với quy định của pháp luật.

- Được sử dụng các dịch vụ ứng dụng Internet trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ của đơn vị theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet.

- Sử dụng các biện pháp hành chính và kỹ thuật nhằm quản lý khai thác sử dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng Internet trong lĩnh vực ngân hàng do mình quản lý.

- Quyết định tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ một cách hạn chế theo yêu cầu của đơn vị.

b) Trách nhiệm:

- Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong lĩnh vực ngân hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng và cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet của đơn vị mình.

- Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dịch vụ Internet và hoạt động thông tin báo chí điện tử.

- Tuân thủ các quy định của Luật giao dịch điện tử, các Nghị định và văn bản liên quan hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về quản lý, sử dụng và cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet.

- Tự chịu trách nhiệm về các thiệt hại, rủi ro do việc sử dụng Internet gây ra.

- Tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ một cách hạn chế trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an ninh quốc gia theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự quyết định tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ một cách hạn chế của mình.

- Kiểm soát chặt chẽ những đơn vị, cá nhân sử dụng và cung cấp các dịch vụ ứng dụng Internet thuộc phạm vi mình quản lý.

- Hướng dẫn người sử dụng dịch vụ ứng dụng Internet tuân thủ các quy định về khai thác, sử dụng dịch vụ ứng dụng Internet theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các điều khoản, điều kiện ghi trong hợp đồng đã ký với bên tham gia sử dụng dịch vụ ứng dụng Internet của mình.

- Ban hành quy trình và thủ tục khai thác dịch vụ Internet trong phạm vi quản lý của đơn vị.

- Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thành viên, những người sử dụng dịch vụ ứng dụng Internet trong ngành Ngân hàng thực hiện Thông tư này và các văn bản có liên quan.

- Đăng ký với các đơn vị quản lý Nhà nước liên quan việc sử dụng và cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet của đơn vị để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát theo quy định của Pháp luật."

3. Khoản 9 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

"9. Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng phối hợp với:

- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc cung cấp dịch vụ úng dụng Internet trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức tín dụng.

- Vụ Tổng kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị thuộc NHNN."

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

5. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị cung cấp các dịch vụ Internet trong lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
--------------------

No. 01/2008/TT-NHNN

Hanoi, March 10, 2008

 

CIRCULAR

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF THE CIRCULAR NO. 09/2003/TT-NHNN DATED 5 AUGUST 2003 GUIDING THE IMPLEMENTATION OF SEVERAL PROVISIONS OF THE DECREE NO. 55/2001/ND-CP DATED 23 AUGUST 2001 OF THE GOVERNMENT ON THE MANAGEMENT, PROVISION AND USE OF INTERNET

The State Bank of Vietnam provides the guidance on the amendment, supplement of several contents of the Circular No. 09/2003/TT-NHNN dated 5 August 2003 guiding the implementation of several provisions of the Decree No. 55/2001/ND-CP dated 23 August 2001 of the Government on the management, provision and use of Internet as follows:

1. Paragraph 3, Section II shall be amended, supplemented as follows:

3. Organizations, units engaging in banking area, which desire to provide Internet based service must satisfy following conditions:

a. Availability of specific, clear requirements and purposes;

b. Availability of a computer information network with adequate equipments to facilitate the application, use of Internet and the examination, supervision to ensure the security and information secret.

c. Availability of a technicians team whose qualification and capacity is enough to satisfy requirements of technique and scale of the system;

d. Compliance with regulations of applicable laws on electronic transaction and the provision and use of Internet based services in banking area.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2008/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 09/2003/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng internet do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.314

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191