Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 998/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 13/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 998/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Các giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua, bán chứng khoán được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài, bao gồm việc chuyển vốn vào Việt Nam để mua, bán chứng khoán, chuyển đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam, mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam để mua, bán chứng khoán, chuyển đổi đồng Việt Nam ra ngoại tệ và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài được thực hiện theo các qui định tại Quyết định này và các qui định tại các văn bản quản lý ngoại hối hiện hành có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quyết định này bao gồm:

1.  Người không cư trú là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, người nước ngoài (bao gồm cả người cư trú và người không cư trú), người không cư trú là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.   

2. Tổ chức, cá nhân là bên nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sử dụng các khoản lợi nhuận được chia hoặc các khoản thu nhập hợp pháp khác ở Việt Nam để mua, bán chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Trong Quyết định này, các đối tượng nêu trên được gọi chung là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Điều 3. Nguồn vốn tham gia mua chứng khoán

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sử dụng các nguồn vốn sau đây để mua chứng khoán:

1. Ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào Việt Nam theo qui định quản lý ngoại hối hiện hành;

2. Ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng nêu tại Điều 2 Quyết định này mở tại các ngân hàng được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam;

3. Phần lợi nhuận được chia của tổ chức, cá nhân nước ngoài từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam;

4. Các khoản thu của tổ chức, cá nhân nước ngoài từ việc chuyển nhượng, thanh lý, giải thể từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo qui định hiện hành;

5. Thu từ việc xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ vào Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo qui định hiện hành;

6. Tiền lương, thưởng và các thu nhập hợp pháp khác của cá nhân  nước ngoài tại Việt Nam phù hợp qui định hiện hành.

Điều 4. Chuyển vốn vào Việt Nam để mua chứng khoán

Tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt nam để mua chứng khoán phải bán ngoại tệ cho ngân hàng là Thành viên lưu ký nước ngoài (sau đây gọi tắt là Thành viên lưu ký nước ngoài) nơi tổ chức, cá nhân nước ngoài mở tài khoản để lấy đồng Việt Nam mua, bán chứng khoán.

Điều 5. Tài khoản giao dịch chứng khoán

1.  Mở tài khoản giao dịch chứng khoán bằng đồng Việt Nam và tài khoản lưu ký chứng khoán

Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn mua, bán chứng khoán được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán phải mở tại một Thành viên lưu ký nước ngoài một tài khoản giao dịch chứng khoán bằng đồng Việt Nam và một tài khoản lưu ký chứng khoán theo qui định tại Quyết định này và các qui định hiện hành của pháp luật về chứng khoán,  thị trường chứng khoán.

2.  Sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán bằng đồng Việt Nam

            Phần thu:

a) -  Thu từ bán ngoại tệ cho Thành viên lưu ký nước ngoài;

b) -  Thu từ các nguồn nêu tại khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 3 Quyết định này;

c) - Thu chuyển khoản từ tài khoản tiền Đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài đó tại Việt Nam theo qui định quản lý ngoại hối hiện hành (nếu có) vào tài khoản này để mua chứng khoán;

d) -  Thu từ việc bán chứng khoán;

e) -  Thu các khoản cổ tức, tiền lãi trái phiếu và các khoản thu liên quan khác phát sinh từ việc mua, bán chứng khoán.

Phần chi:

a) - Chi để thanh toán cho việc mua chứng khoán và các chi phí liên quan đến việc giao dịch chứng khoán;

b) - Chi mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài.

Điều 6. Mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài

1. Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế theo qui định của pháp luật Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sử dụng nguồn tiền đồng Việt Nam trên tài khoản giao dịch chứng khoán để mua ngoại tệ tại Thành viên lưu ký nước ngoài để chuyển ra nước ngoài.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được chuyển phần vốn đầu tư (thuộc giao dịch vốn) ra nước ngoài sau một (01) năm kể từ ngày phần vốn đó được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán bằng đồng Việt Nam mở tại Thành viên lưu ký nước ngoài, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Đối với số lợi nhuận đầu tư, tiền thu cổ tức và lãi trái phiếu (thuộc giao dịch vãng lai), tổ chức, cá nhân nước ngoài được chuyển ra nước ngoài không hạn chế thời gian.

Điều 7. Qui định về kiểm tra chứng từ

Thành viên lưu ký nước ngoài khi thực hiện các nghiệp vụ thu, chi trên tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm kiểm tra các chứng từ sau:

1. Đối với nguồn thu:

- Thu từ lợi nhuận đầu tư trực tiếp tại Việt Nam: Bản sao Giấy phép đầu tư, Biên bản của Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Điều hành dự án đối với Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh) về việc phân chia lợi nhuận (hoặc chia doanh thu đối với Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh) có xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền;

- Thu từ việc thanh lý, giải thể từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam: Quyết định chấm dứt hoạt động hoặc giải thể Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Quyết định chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh, Văn bản thoả thuận của các bên trong Doanh nghiệp (hoặc trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc thanh lý tài sản, Văn bản của cơ quan thuế có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam (nếu số tiền thu được lớn hơn số vốn đã góp ban đầu);

- Đối với trường hợp chuyển nhượng vốn: Hợp đồng chuyển nhượng vốn đã được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, Văn bản của cơ quan thuế có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam (nếu việc chuyển nhượng vốn có phát sinh lợi nhuận);

Thu từ cung ứng hàng hoá, dịch vụ: Văn bản của cơ quan thuế có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam;

- Thu từ lương, thưởng, thu nhập hợp pháp của cá nhân: Tuỳ theo tính chất của khoản thu mà tổ chức, cá nhân nước ngoài phải xuất trình các chứng từ sau: Bảng lương theo Hợp đồng lao động hoặc xác nhận của cơ quan sử dụng lao động về các khoản thưởng hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận tính hợp pháp của các khoản thu khác (cho, tặng, thừa kế, trúng xổ số...).

2. Đối với khoản chi VNĐ để mua ngoại tệ chuyển ra nước ngoài: Văn bản của cơ quan thuế có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam đối với những khoản đầu tư từ chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

3. Đối với trường hợp chuyển vốn ra nước ngoài: Các chứng từ giao dịch chứng minh thời gian tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sử dụng phần vốn đó để mua, bán chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán tối thiểu là một năm.

Điều 8. Trách nhiệm của Thành viên lưu ký nước ngoài

1. Bán ngoại tệ: Khi tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài, Thành viên lưu ký nước ngoài căn cứ vào nguồn ngoại tệ của ngân hàng để bán ngoại tệ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phù hợp với các qui định quản lý ngoại hối hiện hành.

2. Báo cáo:  Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày mùng 5 của tháng sau), Thành viên lưu ký nước ngoài phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối):

a) - Tình hình mở, đóng Tài khoản Giao dịch chứng khoán bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Thành viên lưu ký nước ngoài (Mẫu số 01);

b) - Tình hình hoạt động tài khoản Giao dịch chứng khoán và tình hình mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Thành viên lưu ký nước ngoài (Mẫu số 02);

c) - Tình hình hoạt động của tài khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Thành viên lưu ký nước ngoài (Mẫu số 03).

Trong trường hợp cần thiết, Thành viên lưu ký nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

2.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, Thành viên lưu ký nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia mua, bán chứng khoán niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

                                               


Thành viên lưu ký nước ngoài:                      Ngân hàng ....                    Mẫu số  01

Địa chỉ:

Fax:

Điện thoại:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MỞ, ĐÓNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH VIÊN LƯU KÝ NƯỚC NGOÀI

                             (Báo cáo tháng    /20......, từ ngày..... đến ngày........)

                                                                       

                        Kính gửi:           Ngân hàng Nhà nước Việt nam

                                                      (Vụ Quản lý Ngoại hối)

Tên chủ tài khoản

Ngày mở TK

Ngày đóng TK

Mã hiệu

Quốc tịch

Số dư

I. Tổ chức đầu tư

 

 

 

 

 

1.        

 

 

 

 

 

2.        

 

 

 

 

 

3.        

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

II. Cá nhân đầu tư

 

 

 

 

 

1.        

 

 

 

 

 

2.        

 

 

 

 

 

3.        

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

III. Tổng cộng

 

 

 

 

 

                                                                                          ........., ngày ....../....../200...

                                                                                      Thành viên lưu ký nước ngoài

         Lập biểu                     Kiểm soát                          Giám đốc


Thành viên lưu ký nước ngoài:                      Ngân hàng ....                                Mẫu số  02

Địa chỉ:

Fax:

Điện thoại:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TÌNH HÌNH MUA, BÁN NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI  TẠI THÀNH VIÊN LƯU KÝ NƯỚC NGOÀI

                           (Báo cáo tháng    /20......, từ ngày..... đến ngày........)

           

                           Kính gửi:        Ngân hàng Nhà nước Việt nam

                                                      (Vụ Quản lý Ngoại hối)

Chỉ tiêu

Tổ chức

Cá nhân

Tổng

A. Tình hình hoạt động của Tài khoản GDCK (Đơn vị: VNĐ)

I. Dư đầu kỳ

 

 

 

II. Phát sinh trong kỳ

 

 

 

   1. Phần thu

 

 

 

 a. Thu từ nguồn nước ngoài chuyển vào

 

 

 

 b. Thu từ chuyển khoản trong nước

 

 

 

 c. Thu từ giao dịch chứng khoán

 

 

 

 d. Thu khác

 

 

 

Cộng

 

 

 

   2. Phần chi

 

 

 

  a. Chi để mua chứng khoán

 

 

 

  b. Chi mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài    

 

 

 

Cộng

 

 

 

  III. Dư cuối kỳ (III = I + II)

 

 

 

 

B. Tình hình mua, bán ngoại tệ của TVLKNN với tổ chức, cá nhân nước ngoài (Đơn vị: USD)   

I. Mua ngoại tệ

 

 

 

1. Từ nước ngoài chuyển vào

 

 

 

2. Các nguồn khác

 

 

 

Cộng

 

 

 

II. Bán ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài

 

 

 

 Ghi chú:

- II.1.c: Các khoản thu từ giao dịch chứng khoán bao gồm tiền bán chứng khoán, nhận cổ tức, lãi trái phiếu... bằng tiền mặt

- II.2.b: Các khoản chi để mua chứng khoán bao gồm tiền mua chứng khoán, thanh toán phí môi giới... bằng tiền mặt

                                                                                           ........., ngày ....../....../200...

                                                                                       Thành viên lưu ký nước ngoài

     Lập biểu                                Kiểm soát                                         Giám đốc                                                                                    
Thành viên lưu ký nước ngoài:                  Ngân hàng ....                      Mẫu số  03

Địa chỉ:

Fax:

Điện thoại:

    BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI KHOẢN

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH VIÊN LƯU KÝ NƯỚC NGOÀI

                             (Báo cáo tháng    /20......, từ ngày..... đến ngày........)

                                                                       

                        Kính gửi:           Ngân hàng Nhà nước Việt nam

                                                      (Vụ Quản lý Ngoại hối)

Số TT

Chứng khoán lưu ký

Giá trị chứng khoán tính bằng VNĐ

I

  Tổ chức đầu tư

 

1.        

- Cổ phiếu

 

2.        

- Trái phiếu

 

3.        

  - Chứng chỉ Quĩ đầu tư

 

4.        

- Chứng khoán khác

 

 

Cộng

 

 

II

Cá nhân đầu tư

 

1.        

- Cổ phiếu

 

2.        

- Trái phiếu

 

3.        

  - Chứng chỉ Quĩ đầu tư

 

4.        

- Chứng khoán khác

 

 

Cộng

 

 

III

Tổng cộng (III = I + II)

 

 

 

 

Ghi chú:

Giá trị của chứng khoán tính bằng VNĐ được tính bằng số lượng chứng khoán nhân với giá đóng cửa của chứng khoán đó tại phiên giao dịch gần nhất tại thời điểm báo cáo.

                                                                                       ........., ngày ....../....../200...

                                                                                       Thành viên lưu ký nước ngoài

       Lập biểu                                Kiểm soát                                       Giám đốc

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 998/2002/QD-NHNN

Hanoi, September 13, 2002

 

DECISION

ON THE FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT OVER SECURITIES TRADING BY FOREIGN ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS AT SECURITIES TRADING CENTERS

THE STATE BANK GOVERNOR

Pursuant to State Bank Law No.01/1997/QH10 of December 12, 1997;
Pursuant to the Government’s Decree No.48/1998/ND-CP of July 11, 1998 on securities and securities market;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No.139/1999/QD-TTg of June 10, 1999 on the rates of foreign parties participation in Vietnam’s securities market;
At the proposal of the director of the Foreign Exchange Management Department,

DECIDES:

Article 1.- Regulation scope

Foreign exchange transactions related to the purchase and/or sale of securities listed at securities trading centers by foreign organizations and individuals, including the transfer of capital into Vietnam for purchase and/or sale of securities, conversion of foreign currencies into Vietnam dong, opening and use of Vietnam dong accounts for purchase and/or sele of securities, conversion of Vietnam dong into foreign currencies and transfer of foreign currencies overseas, shall be effected in compliance with the provisions of this Decision and relevant provisions in current documents on foreign exchange management.

Article 2.- Objects of application

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Non-residents being organizations established under foreign laws, foreigners (including both residents and non-residents), non-residents being overseas Vietnamese.

2. Organizations and individuals being foreign parties to foreign-invested enterprises in Vietnam that use divided profits or other lawful incomes in Vietnam to purchase and/or sell securities at securities trading centers.

In this Decision, the above-mentioned objects shall be referred collectively to as foreign organizations and individuals.

Article 3.- Capital sources for participating in securities purchase

Foreign organizations and individuals are entitled to use the following capital sources to purchase securities:

1. Foreign currencies transferred from foreign countries into Vietnam according to the current foreign exchange management regulations;

2. Foreign currencies on foreign-currency deposit accounts opened by foreign organizations and individuals mentioned in Article 2 of this Decision at the banks licensed to conduct foreign exchange business activities in Vietnam;

3. Profits divided to foreign organizations and individuals from foreign direct investment activities in Vietnam;

4. Proceeds earned by foreign organizations and individuals from the assignment, liquidation or dissolution related to foreign direct investment activities in Vietnam according to the current regulations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. Wages, bonuses and other lawful incomes of foreign individuals in Vietnam in compliance with the current regulations.

Article 4.- Transfer of capital into Vietnam for securities purchase

Foreign organizations and individuals that transfer foreign currencies from foreign countries into Vietnam to purchase securities shall have to sell such foreign currencies to the banks being foreign custody members (hereinafter referred to as foreign custody members for short) where foreign organizations and individuals open accounts for purchasing and/or selling securities in Vietnam dong.

Article 5.- Securities trading accounts

1. Opening of securities trading accounts in Vietnam dong and securities custody accounts

Foreign organizations and individuals that wish to purchase and/or sell securities listed at securities trading centers shall have to open at a foreign custody member a securities trading account in Vietnam dong and a securities custody account according to the provisions of this Decision and current provisions of the securities and securities market legislation.

2. Use of securities trading accounts in Vietnam dong

Revenues:

a/ From the sale of foreign currencies to foreign custody members;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ From the account transfer from Vietnam-dong accounts of such foreign organizations and individuals in Vietnam according to the current foreign exchange management regulations (if any) into these accounts for purchasing securities;

d/ From the securities sale;

e/ From dividends, bond yields and relevant proceeds from the securities purchase and sale.

Expenditures:

a/ On the purchase of securities and expenses relating to the securities trading;

b/ On the purchase of foreign currencies for transfer overseas.

Article 6.- Purchase of foreign currencies for transfer overseas

1. After fulfilling tax obligations according to the provisions of Vietnamese laws, foreign organizations and individuals shall be entitled to use Vietnam-dong sources in their securities trading accounts to purchase foreign currencies from foreign custody members for transfer overseas.

2. Foreign organizations and individuals shall only be entitled to transfer their investment capital (involved in capital transactions) overseas one (01) year after such capital portion is remitted into Vietnam-dong securities trading accounts opened at foreign custody members, except for cases where it is so permitted by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- Regulations on examination of vouchers

Foreign custody members, when performing revenue or expenditure operations on securities trading deposit accounts for foreign organizations and individuals, shall have to examine the following vouchers:

1. For revenue sources:

- For profits earned from direct investment in Vietnam: Copies of investment licenses, written records of the managing boards (or project executive boards, for business cooperation contracts) on the profit division (or turnover division, for business cooperation contracts) with certification by competent tax offices;

- For proceeds from the liquidation or dissolution related to foreign direct investment activities in Vietnam: Decisions on operation termination or dissolution of foreign-invested enterprises or decisions on invalidation of business cooperation contracts, written agreements of parties in enterprises (or those to business cooperation contracts) on the asset liquidation, the competent tax offices written certifications of fulfillment of financial obligations toward the Vietnamese State (if collected amounts are larger than capital amounts initially contributed);

- For case of capital transfer: Capital transfer contracts already certified by the competent authorities, the competent tax offices written certifications of fulfillment of financial obligations toward the Vietnamese State (if the capital transfer yields profits);

- Revenues from the supply of goods or provision of services: The competent tax offices written certifications of fulfillment of financial obligations toward the Vietnamese State;

- Wages, bonuses, lawful incomes of individuals: Depending on the nature of revenues, foreign organizations and individuals must produce the following documents: wage table under labor contracts or labor-employing agencies certifications of bonus amounts or competent authorities written certifications of legality of other revenues (donations, gifts, inheritance, lottery prizes, etc.)

2. For VND expenses for purchasing foreign currencies for transfer overseas: The competent tax offices written certifications of fulfillment of financial obligations toward the Vietnamese State, for investments from securities at the securities trading centers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.- Responsibilities of foreign custody members

1. Selling foreign currencies: When foreign organizations and individuals wish to purchase foreign currencies for transfer overseas, foreign custody members shall, depending on the banks foreign-currency sources, sell foreign currencies to such foreign organizations and individuals in compliance with the current foreign exchange management regulations.

2. Reporting: Monthly (By the 5th day of the following month at the latest), foreign custody members shall have to report to the State Bank (the Foreign Exchange Management Department) on:

a/ The situation of opening and closing Vietnam-dong securities trading accounts by foreign organizations and individuals at foreign custody members;

b/ The situation of operation of securities trading accounts and the situation of purchasing foreign currencies from foreign custody members for transfer overseas by foreign organizations and individuals;

c/ The situation of operation of securities custody accounts opened by foreign organizations and individuals at foreign custody members.

In case of necessity, foreign custody members shall have to supply information and report thereon at the State Bank’s requests.

Article 9.- Implementation provisions

1. This Decision takes effect 15 days after its signing. The amendments and supplements to this Decision shall be decided by the State Bank Governor.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE STATE BANK GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Phung Khac Ke

 

 Form No. 01

Foreign Depositing Member

Address:

Fax:

Tel:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.REPORT ON THE OPEN, CLOSE OF SECURITIES TRANSACTION ACCOUNT IN VND OF FOREIGN ORGANIZATION, INDIVIDUAL AT FOREIGN DEPOSITING MEMBER
(report in month    /20......., from ........ to ...........)

To:  The State Bank of Vietnam
(the foreign exchange control department)

Name of account holder

Date of opening account

Date of closing account

Code

Nationality

Balance

I. Investment organization

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

   1.

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.   2.

 

 

 

 

 

   3.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

  ....

 

 

 

 

 

     Total

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

II. Investment individual

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.   1.

 

 

 

 

 

   2.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

   3.

 

 

 

 

 

  ....

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

     Total

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.III. Total

 

 

 

 

 

 

 

......., date ......./......./200....

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Foreign Depository Member

DRAWER

CONTROLLER

DIRECTOR

 

Form No. 02

Foreign Depositing Member

Address:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tel:

Bank .......

REPORT ON OPERATION OF SECURITIES TRANSACTION ACCOUNT AND THE PURCHASE, SALE OF FOREIGN CURRENCY OF FOREIGN ORGANIZATION, INDIVIDUAL AT FOREIGN DEPOSITORY MEMBER

(report in month    /20......., from ........ to ...........)

To:  The State Bank of Vietnam
(the foreign exchange control department)

Target

Organization

Individual

Total

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I. Beginning balance

 

 

 

II. Transactions in period

 

 

 

   1. Receipts

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

   a. Receipts from foreign remittance

 

 

 

   b. Receipts from domestic account transfer

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.   c. Gains from securities transactions

 

 

 

   d. Other receipts

 

 

 

    Total

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

   2. Expenditures

 

 

 

   a. Payment for securities purchase

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.   b. Payment for the purchase of foreign currency for remittance abroad

 

 

 

     Total

 

 

 

III. Closing balance (III = I + II)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

B. The purchase, sale of foreign currency between Foreign Depository Member and foreign organizations, individuals (Unit: USD)

I. The purchase of foreign currency

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

   1. From foreign remittance

 

 

 

   2. Other sources

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

II. The sale of foreign currency for remittance abroad

 

 

 

Note:

- II. 1.c: Receipts from securities transactions including gains from the sale of securities, receipt of dividends, bond’s interests...... in cash.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

......., date ......./......./200....

 

 

Foreign Depository Member

DRAWER

CONTROLLER

DIRECTOR

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Form No. 03

Foreign Depositing Member

Address:

Fax:

Tel:

Bank .......

REPORT ON THE SECURITIES DEPOSITORY ACCOUNT OF FOREIGN ORGANIZATION, INDIVIDUAL AT FOREIGN DEPOSITORY MEMBER

(report in month    /20......., from ........ to ...........)

To: The State Bank of Vietnam
(the foreign exchange control department)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Depositing securities

The value of securities calculated in VND

I

Investment organization

 

1

- Share

 

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

3

- Certificate of investment funds

 

4

- Other securities

 

 

 Total

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

II

Investment individual

 

1

- Share

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Bond

 

3

- Certificate of investment funds

 

4

- Other securities

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

III

Total (III = I + II)

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Note:

The value of securities calculated in VND shall be calculated by the quantity of securities multiplies with the closing price of those securities at the most recent transaction session by the reporting time.

 

 

......., date ......./......./200....

 

 

Foreign Depository Member

DRAWER

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.DIRECTOR

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 998/2002/QĐ-NHNN ngày 13/09/2002 về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Trung tâm giao dịch chứng khoán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.240

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3